intTypePromotion=3

Trình bày mối quan hệ giữa truyền thông bạo lực và sự phát triển ở trẻ em

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
258
lượt xem
74
download

Trình bày mối quan hệ giữa truyền thông bạo lực và sự phát triển ở trẻ em

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo yêu cầu đề bài: chúng tôi cần giải quyết truyền thống và sự phát triển nhân cách trẻ em. Về mặt lý luận chúng tôi thấy: Trường hợp 1: Truyền thông đóng vai trò gì và như thế nào đối với xã hội con người. Truyền thông giúp con người về những vấn đề với yếu tố gì, để đưa đến sự phản hồi. Trường hợp 2: Sự phản hồi từ phía công chúng tới quá trình truyền thông như thế nào và theo hướng nào. Qua các yếu tố về: Mục đích, sở thích, công việc. Nhưng trên thực tế,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình bày mối quan hệ giữa truyền thông bạo lực và sự phát triển ở trẻ em

  1. Trình bày m i quan h gi a truy n thông b o l c và s phát tri n tr em Theo yêu c u bài: chúng tôi c n gi i quy t truy n th ng và s phát tri n nhân cách tr em. V m t lý lu n chúng tôi th y: Trư ng h p 1 : Truy n thông óng vai trò gì và như th nào i v i xã h i con ngư i. Truy n thông giúp con ngư i v nh ng v n v i y u t gì, ưa ns ph n h i. Trư ng h p 2 : S ph n h i t phía công chúng t i quá trình truy n thông như th nào và theo hư ng nào. Qua các y u t v : M c ích, s thích, công vi c. Nhưng trên th c t , câu h i t ra không ch ơn gi n là nêu ra m i quan h gi a ngư i ưa tin, truy n tin, phát tin và nghe tin. V n ây ch ra ư c s c m nh c a truy n thông mà ây là “b o l c”. Trong nhi u năm g n ây và c bi t hi n nay trên th trư ng có y d y các phương ti n c bi t ph c v nói chung là “ a phương ti n” cho ngư i s d ng. Theo à ó th trư ng phim và
  2. truy n ph c v cho các l a tu i ang t “ch y sô” ôi khi s nh hư ng c a nó áng cân nh c. tu i “h c mà chơi, chơi mà h c” ó, truy n thông t o ra nhi u các chương trình vui chơi gi i trí như: game, chat r i phim hành ng, b o l c và hơn n a là tình yêu tu i h c ư ng v.v… Nhìn vào nó không ph i x u, nhưng trên th c t do s sa à và m i mê v i th ó ã ưa t i nh ng hành ng ng m ng m i vào nhân cách - tính cách tr thơ. Th n a cũng ho c vì s nh hư ng m t phía t gia ình ch ng h n, khi tr em ph i ch u nh ng hành ng b o l c thì trong gia ình và s lan r ng ra toàn xã h i thì sao? … L i còn có nhi u khi ni m vui và n i bu n c a các em x y ra chúng bi t chia s v i ai?… Có m t câu nói r t n i ti ng c a nhà văn Pháp, ông nói: “ có ư c ni m vui - ph i bi t chia s ; h nh phúc sinh ra t hai i u y”. Ta cũng v y, khi vui c n ph i cùng ngư i khách hư ng cùng ni m vui ó, nhưng ta th t m t trong nhi u trư ng h p thư ng th y và hay suy ra r ng, m t trong nh ng ngư i thân c a ta không nh lư ng thì sao?… Thành th nh ng lúc ó n i bu n dâng cao thì nh hư ng c a hành ng gì y s không nh c bi t tr em. T nhi u năm v a qua trên các ngu n tin, thông tin báo chí ăng cho th y nh ng hình nh cu c s ng v tr thơ th t ng m ngùi cho nh ng b c làm cha và m . C theo quan ni m v ng b n thì gia ình luôn là môi trư ng u i c a m i ai ã t ng i qua tu i thơ ó, nó chính là i m d ng chân, i m n và là i m i c a m i ngư i, hãy cho nơi ó ư c bình yên và h nh phúc trong lòng chúng ta.
  3. Theo s ti p nh n thông tin trên báo, ài, và truy n hình, tôi th y t l ph n trăm thi u nhi ư c s ng tr n tu i thơ dư i s ch che c a cha m là r t ít. Ví d : cha m không thu n hòa, k t hôn cư ng ép, công vi c tác ng, k t hôn s m tu i v.v… Chính vì v y, ôi khi ta th hình dung r ng khi tr em ph i s ng trong gia ình cha m su t ngày cãi vã nhau, b m i làm su t ngày con nhà mu n làm gì thì làm, hay g i nhà tr t sáng n t i v ón. N u như v y thì sao?… Nói chung, không thi u nh ng em bé ư c tr i qua tu i thơ c a mình trong “thiên àng búp bê”, ư c cha m trang b th t chu áo cho bư c ư ng ngày mai c a mình, nhưng chúng ta cũng ph i th c t th y r ng ó ch là nh ng con s th t khiêm t n, vì nh ng em bé không h có tu i thơ, ngày ngày lê bư c trên ư ng ph , i tìm m t tình thương, m t hơi m, m t ni m vui, nh ng em bé b xem như là v t ngư i khách làm gi i trí mua vui, ki m s ng… Vâng, các em ã không th t ch n cho mình m t s ph n, m t cu c i và càng không th ch n cho mình m t ki p l m than. Bi t n bao gi chúng ta m i có th rút ng n l i kho ng cách gi a dư th a và thi u th n, gi a b t h nh và h nh phúc gi a ni m vui và n i bu n c a cùng m t tu i thơ y…? M t y u t n a là ngày nay các truy n dân gian, ti u thuy t, các câu truy n c tích ang v ng bóng b i s lư ng c gi tìm n v i nó r t ít. Nhưng thay vào ó là hàng lo t nh ng trang truy n có n i dung và hình nh b o ng, ã và ang h p d n c gi tr tu i. Ví d : Cônan, b y viên ng c r ng, truy n nhân Alula v.v.. Ti p n các c gi nh tu i không m y thích nh ng câu truy n t xa xưa c a ông cha song nó l i ch a ng m t kho tàng
  4. nh ng giá tr tri t lí v con ngư i, v cu c s ng. Nh ng câu truy n giúp các c gi v cách ăn nét , cách ng x v i ngư i ng lo i, gi ây không còn i vào th gi i c c a b n tr , mà hàng lo t nh ng câu truy n v i n i dung hình nh thì có m y khi c p n vi c d y b o c gi nh ng i u hay l ph i. Mà i a s là nh ng l i truy n kèm theo nh ng tranh nh v vũ khí, b o l c th hi n qua ti ng ng. Ví d : binh, b pm bùm v.v… l i thư ng ư c in m to, i u này ánh trúng tâm lý tò mò, hi u ng c a tr do v y mà nó t o d u n trong b nh c a tr d n n gây s chú ý c a tr . c bi t l a tu i m u giáo thì kh năng b t trư c nh ng hành ng c a ngư i l n ho c nh ng hành ng cu th gi i xung quanh nó ư c phát tri n m nh m . Như v y, hành ng c a các nhân t trong môi trư ng s ng c a tr ã nh hư ng n s hình thành nh ng ph m ch t tâm lý tr . Vi c b t chư c hành ng nhân v t nào ó trong truy n khi n cho thái c a tr i v i s v t có hành ng mà nó b t chư c. Nhân v t này yêu thích cái gì thì tr em cũng yêu thích cái ó, làm cái gì nó cũng làm theo. Mà thư ng nh ng c nh b o l c trong truy n tranh là nh ng c nh nhân v t chính di n chi n u, hay hành ng vì l ph i, i u thi n nên có th nói hành ng tác ng c a tr có th ý hư ng thi n nhi u hơn nhưng trong vô th c nó v n là nh ng hành ng b t chư c. V y câu h i t ra là tr em khi c nh ng truy n tranh có nhi u hình nh b o l c thì b n thân nó tr nên b o l c hơn hay ít b o l c hơn. Có th tr l i tr em có xu hư ng tr nên b o l c hơn, ta có th lý gi i hi n tư ng tr em b o l c hơn như sau: Như chúng ta ã bi t thì s nh n th c c a tr em còn h n ch , chúng ch hi u ư c
  5. nh ng gì th hi n rõ nh t i v i chúng mà trong truy n tranh thì hình nh có nhi u hơn là l i nói l i văn. Chính vì v y mà khi c tr em thư ng chú ý t i hình nh nhi u hơn và kèm theo hình nh minh h a ó là nh ng ti ng va ch m ư c phát ra như Vu… Choang… Binh b p v.v… và i u này nh hư ng n tr em nhi u hơn. Hơn n a, i v i tr lúc này thì s phân bi t gi a thi n ác còn r t mơ h nên tr h u như không quan tâm t i i u ó. M t khác, trong truy n tranh m c dù nhân v t suy nghĩ hành ng theo công lý b o v công lý (songoku trong B y viên ng c r ng, i trong d u n r ng thiêng) nhưng khi th hi n l i b ng hành ng b o l c chém gi t vì v y tr em có xu hư ng hành ng theo. Ta có th xem là m t chu i các hình nh và hành ng c a các nhân v t trong truy n là m t chu i các kích thích tác ng vào b óc c a tr em thông qua các giác quan n dây th n kinh t ó th hi n nh ng hành ng b t chư c (ph n ng). V y trong truy n tranh ã có nh ng hình nh hành ng c a nhân v t t s có s b t chư c c a tr em. Như v y, tr có xu hư ng hành ng theo nh ng nhân v t mà mình thích. Vì v y, c n có s hư ng d n c a ngư i l n tr nh n bi t ư c các hành vi trong truy n. M t v n n a ó là l a tu i c a mình tr em cũng ã t ý th c ư c mình (trong tâm lý h c g i là ý th c b n ngã) vì v y mà chúng có nhu c u ho t ng, nhu c u th hi n mình trư c ngư i khác. Chính vì th mà khi c xong m t cu n truy n tranh có nh ng chi ti t h p d n thì tr thư ng có ý mu n k câu truy n mình c ư c cho ngư i khác nghe và th hi n hành ng c a nhân v t mà
  6. mình thích cho ngư i khác th y. Nhưng s ph n ng c a m i ngư i xung quanh ho c là khen, khuy n khích ho c là chê khuyên không nên làm theo i u d n n áp l c c a tr , n u khen thì tr càng hư ng ng và n u chê thì l i m c và mu n th hi n v i ngư i khác n a. Sylvie Manson m t nhà tâm lý h c ã phân tích như sau: “Trư c h t các em s b t chư c t xem mình là ngư i hùng m t cách ý th c hay vô th c; sau ó là giai o n th m th u vô th c tr em vô tình có l i nói c ch gi ng nhân v t hư c u mà v n tư ng bình thư ng. Giai o n th ba là ph n x b o hành c a tr em nhanh và d dàng nêu i u ki n cho phép và sau ó các em cho vi c b o ng là vi c bình thư ng không h t ra xúc ng hay ăn năn sau khi ã ph m t i”. Sơ Phim Truy n tranh b o l c Hành vi b t chư c
  7. Hành ng b o l c Qua vi c trình bày trên ây, chúng ta th y: T các hư ng ti p c n khác nhau trên chúng tôi ưa ra m t s v n th o lu n. V n t ra ây là li u truy n tranh có nh hư ng n hành vi b o l c c a tr em hay không? Ch c ch n là có nhưng nó còn ph thu c vào cá nhân tr và môi trư ng s ng c a tr . Chúng ta ph i làm sao cho các em th y truy n tranh b o l c không ph i là th gi i th c t c n tránh cho các em th y cu c s ng bên ngoài gi ng như ý tư ng c a nhà vi t truy n. i u này r t nguy hi m vì các em s có nh ng ph n ng như nh ng nhân v t anh hùng trong truy n và xa d n th c t . Ví d : Có em khi nhìn th y nh ng ngư i có dung nhan x u xí u cho y là ác ma và t coi mình là hi p sĩ c n ph i di t tr ác ma.
  8. M t hi n tư ng ph bi n hơn ó là vi c các em òi mua các chơi gi ng như vũ khí c a các nhân v t trong truy n như ao ki m g y dao súng. Tuy nhiên kho ng cách t ki m g n ki m thu t còn khá xa. Chúng ta cũng c n chú ý n tu i c a các em, càng nh do tư duy còn chưa phát tri n hành vi b t chư c càng nhi u s phân bi t gi a hi n th c b c 1 và hi n th c b c 2 chưa rõ. Tr em không ph i là ngư i l n thu nh b ng quan sát ơn gi n hàng ngày chúng ta có th bi t ư c r ng rung c m và suy nghĩ c a chúng không gi ng v i ngư i l n. Tình c m c a tr nh có th r t mãnh li t nhưng có th t t ngay ch vì m t nguyên nhân nào ó. Cái mà hôm nay nó thi t tha quy n luy n hôm sau l i có th quên khu y i. Tr chưa th hi n ư c nh ng suy lu n tr u tư ng c a ngư i l n nhưng nó l i hi u s v t xung quanh nó theo cách riêng c a nó. Mu n phát tri n tâm lý và hình thành nhân cách cho tr thì nh t thi t ph i ưa chúng vào nh ng ho t ng nh t nh. Ho t ng v i các d ng khác nhau ph i là các phương ti n cơ b n. Nói cách khác giáo d c trư c h t ph i là quá trình t ch c ho t ng tích c c c a tr em qua ó mà chi m lĩnh n n văn hóa c a dân t c và nhân lo i. Vai trò c a cha m r t quan tr ng không nh ng h ph i ki m tra ki m soát các lo i truy n cho con mà quan tr ng hơn ph i hư ng d n gi i thích tranh lu n v i chúng phân bi t cái hay i u d . Theo nhà tâm lý tr li u Serge Tisseron thì khung c nh gia ình r t
  9. quan tr ng và nó có nh hư ng l n t i hành ng c a tr . Vì th , tránh cho các em có nh ng nh hư ng x u sau này các b c cha m ph i có s quan tâm úng m c t i con em mình. Tuy nhiên, chúng tôi không ph nh n hoàn toàn tác ng c a các trò chơi mang tính b o l c. Bên c nh vai trò là m t phương ti n gi i trí mà tr em c bi t yêu thích thì truy n tranh còn giúp các em yêu cái thi n s công b ng và ghét cái ác s b t công. Các em th y trong truy n, cái ác ph i tr giá nh ng anh hùng hi p sĩ luôn giành chi n th ng b o v l ph i s công b ng và các em cũng mu n tr thành nh ng hi p sĩ như v y. c bi t, tình ng i b n h u giúp nhau xu t hi n r t nhi u trong truy n tranh. Các hi p sĩ anh hùng không ơn c trên con ư ng tìm công lý mà luôn có b n bè bên c nh giúp th m chí là hy sinh b o v b n bè mình trên con ư ng tiêu di t cái ác. Chính vì v y mà i u quan tr ng không ph i là c m oán các em c truy n tranh mà ph i giáo d c ch cho các em th y cái gì nên và cái gì không nên. Trách nhi m này thu c v gia ình, nhà trư ng và xã h i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản