Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12

Chia sẻ: A D | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
257
lượt xem
51
download

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lập bảng so sánh chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập tổ chức ASEAN qua hai thời kỳ: những năm 50 – 60 và 60 – 70 (thế kỷ XX) trở đi (theo mẫu dưới đây). Vì sao đến những năm 60 - 70 của thế kỷ XX các nước này lại thay đổi chiến lược phát triển kinh tế ? Những bài học kinh nghiệm choViệt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tuyển tập đề thi học sinh giỏi lịch sử 12

 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BÌNH ĐỊNH  LỚP 12 THPT                                      NGÀY : 09­11­ 2008                                                     ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                                                          Môn: LỊCH SỬ                                                              Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)                                                                 Ng ày thi: 09/11/2008 Câu 1: (3,5 điểm) Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần vương. Vì sao chiếu Cần vương được đông  đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng? Câu 2: (3,5 điểm) Tại sao gọi là khởi nghĩa Bãi Sậy? Diễn biến và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Bãi  Sậy  Câu 3: (3,5 điểm) Trên cơ sở trình bày mục đích của Hội Duy tân và Việt Nam Quang phục hội, anh (chị)  hiểu gì về tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu. Câu 4: (3,5 điểm) Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt  Nam. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam?  Câu 5: (3,0 điểm) Nguyên nhân ra đời của tổ chức ASEAN là gì ? Tại sao nói sự phát triển của ASEAN được  đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxi a) tháng 2­1976  Câu 6: (3.0 điểm) Nêu những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hoá ngày nay. Vì sao nói toàn cầu hoá  vừa là cơ hội, vừa là thách thức với các nước đang phát triển? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 2. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                       KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT          QUẢNG NAM  NĂM HỌC 2008­2009     Môn thi: LỊCH SỬ                                                            Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)                                                                       Ngày thi: 26/12/2008 I. Phần lịch sử Việt Nam (14 điểm) Câu 1 (4 điểm) Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam từ năm  1919 đến 1929? Vị trí của nó trong phong trào dân tộc dân chủ và sự ra đời của Đảng Cộng sản  Việt Nam? Câu 2 (5 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc đã được học trong chương trình lớp 12, hãy chứng minh:  Cách mạng tháng Tám năm 1945 phát triển từ khởi nghĩa từng phần, tiến đến tổng khởi nghĩa  giành thắng lợi? Câu 3 (2 điểm) Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945? Ý nghĩa? Câu 4 (3 điểm) Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân và dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị ­  ngoại giao, kinh tế trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau thu ­ đông năm 1950 đến  trước đông ­ xuân 1953­1954 theo bảng sau: Năm (thắng lợi) | Quân sự | Chính trị­ Ngoại giao | Kinh tế II. Phần lịch sử thế giới (6 điểm) Câu 5 (2,5 điểm) So sánh các chiến lược kinh tế hướng nội và hướng ngoại của nhóm các nước sáng lập ASEAN:  Nội dung, thành tựu và hạn chế của từng chiến lược? Câu 6 (3,5 điểm) Trình bày xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó? Tại sao nói toàn cầu hóa vừa là cơ hội vừa  là thách thức đối với các nước đang phát triển? 
 3. KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TIỀN GIANG.  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  Môn thi: LỊCH SỬ ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu 1: Lập niên biểu những cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong giai đoạn từ thế kỉ I dến thế  kỉ V (số thứ tự, năm khởi nghĩa, nơi có khởi nghĩa, tóm tắt diễn biến, kết quả?). Câu 2: Đường lối sách lược và chiến lược của Đảng giai đoạn 1930­1945 được thể hiện qua các  Hội Nghị như thế nào?  Câu 3: Kháng chiến chống thực dân Pháp 1946­1954 và chống Mĩ 1954­1975 thắng lợi một  phần là do ta đã có căn cứ địa cách mạng vững chắn và hậu phương? Hãy cho biết: Căn cứ địa  được xây dựng dựa vào điều kiện như thế nào? Vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến?  Câu 4: Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy Tân Minh Trị (1868)?  Câu 5: Nêu khái quát ý nghĩa lịch sử Cách Mạng Tháng 10 Nga. Ảnh hưởng của nó tới Cách  mạng Việt Nam.                                                   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ H ẾT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
 4. Thời gian thành lập Mục đích Lực lượng tham gia Vai trò Câu 4. ( 5,0 điểm) Cuộc đấu tranh ngoại giao của cách mạng nước ta trong năm đầu tiên sau Cách m ạng tháng Tám 1945. Câu 5. (5,0 điểm) Trình bày phong trào “Đồng khởi” của nhân dân miền Nam (1959 – 1960).  Thời gian Lãnh đạo chính Địa bàn hoạt động chủ yếu - Nhận xét về phong trào. Câu 2:(3 điểm). Hãy phân tích khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng l ớp trong xã h ội Vi ệt Nam trong cu ộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp? Câu 3:(3điểm) Tại sao nói Hội nghị Trung ương đảng cộng sản Đông Dương l ần th ứ VIII(5/1941) đã hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Vi ệt Nam trong th ời kì m ới (1939 -1945)? Câu 4 :(3 điểm). Từ giữa những năm 20 của thế kỉ XX phong trào cách mạng Vi ệt Nam di ễn ra m ạnh m ẽ. Hãy làm rõ các khuynh hướng cách mạng diễn ra trong th ời kì này? Câu 5: (2 điểm) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 diễn ra trong bối cảnh qu ốc tế và trong n ước nh ư th ế nào? B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI(6 điểm) Câu 1:(3 điểm) Hãy phân tích sự tác động của cuộc cách mạng khoa học – kỉ thuật đến nhân lo ại hi ện nay? Cơ hội và thách thức cuả Việt Nam khi cuộc cách mạng khoa học – kỉ thu ật tiếp t ục diễn ra. Câu 2: (3điểm). Năm1991 chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu hoàn toàn s ụp đ ổ. Em hãy: - Làm rõ nguyên nhân sụp đổ. - Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu đã đ ể lại cho các n ước đang trong th ời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội những bài học kinh nghi ệm gì? -------------- H ết ------------- Lực lượng tham gia Hình thức đấu tranh Kết quả, ý nghĩa Nguyên nhân thất bại Câu2 : (6điểm) Từ năm 1930 đến năm 1945 , qua các thời kỳ lịch sử , Đảng ta đã chuẩn b ị nh ững gì v ề l ực
 5. lượng nhằm tiến tới cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quy ền tháng Tám năm 1945 . Câu3 (5điểm) Những thắng lợi tiêu biểu của cách mạng miền Nam trong các giai đo ạn t ừ 1945 đ ến 1975. Câu4 (6điểm) So sánh những điểm giống nhau và khác nhau về trật t ự thế gi ới giũa 2 th ời kỳ theo H ệ th ống Vecxai - Oasintơn và Trật tự 2 cực Ianta Đề thi MÔN LịCH Sử Lớp 12 Bảng B Câu1: (3điểm) Hãy so sánh phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ xĩ với phong trào yêu n ước đ ầu th ế kỉ xx theo bảng sau : Nội dung so sánh Sở GD&ĐT Nghệ An KÌ THI CHọN HọC SINH GIỏI TỉNH Năm học 2007-2008 Môn thi: Lịch sử lớp 12 thpt- bảng a Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đ ề) A. Lịch sử thế giới (6,0 điểm) Câu 1 (4,0 điểm): Phong trào đấu tranh bảo vệ hoà bình, ngăn ch ặn nguy c ơ chiến tranh hu ỷ di ệt nhân lo ại t ừ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay có một vị trí quan tr ọng nh ư th ế nào? Th ắng l ợi thu được của phong trào? Câu 2 (2,0 điểm): Những đặc điểm chính của lịch sử thế giới hiện đại từ nửa sau những năm 70 đến năm 1991? B. Lịch sử Việt Nam (14,0 điểm).
 6. Câu 1 (8,0 điểm): Trình bày nội dung cơ bản của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đ ảng C ộng s ản Đông Dương lần thứ 8 (tháng 5/1941). Những nội dung đó đã đ ược Đ ảng tri ển khai và th ực hi ện nh ư thế nào để đưa tới thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Câu 2 (6,0 điểm): Hãy làm rõ chính sách đối ngoại: cứng rắn về nguyên t ắc, m ềm d ẻo về sách l ược c ủa Đ ảng và Hồ Chủ tịch từ sau cách mạng tháng Tám 1945 đến trước ngày toàn qu ốc kháng chi ến. ---------------Hết----------------- ------------------ Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang Đề thi chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Lớp 12 THPT Năm học 2008 - 2009 Môn thi: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút Câu 1: (3,0 điểm) a. Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu của phong trào yêu n ước theo khuynh h ướng cách mạng dân chủ tư sản ở nước ta từ năm 1919 đến năm 1930 (theo mẫu sau) Thời gian-sự kiện b. Nêu nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào yêu n ước theo khuynh h ướng cách mạng dân chủ tư sản ở nước ta từ năm 1919 đến năm 1930. Câu 2: (5,0 điểm) Bằng những kiến thức lịch sử (1941- 1945), hãy làm rõ vai trò vĩ đại c ủa Ch ủ t ịch H ồ Chí Minh đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu 3: (3,0 điểm) Trình bày những thắng lợi trên mặt trận ngoại giao của quân và dân ta trong cu ộc kháng chi ến chống thực dân Pháp (1945- 1954). Câu 4: (3,0 điểm) Nêu những điểm khác nhau cơ bản (về nhiệm vụ chiến lược, vị trí, vai trò) của cách m ạng hai miền Nam, Bắc được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng Lao đ ộng Vi ệt Nam (9/1960). Tại sao lại có những điểm khác nhau như vậy? Câu 5: (4,0 điểm) Nêu kết cục của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939- 1945). Chi ến tranh th ế gi ới th ứ hai k ết thúc đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình thế giới nói chung và Vi ệt Nam nói riêng? Câu 6: (2,0 điểm)
 7. Trình bày những biến đổi của tình hình thế giới sau khi Chi ến tranh l ạnh ch ấm d ứt. ----------------------------- Hết ------------------------------- --------------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2004-2005 Đ Ề CHÍNH THỨC Môn Lịch sử Bảng A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đ ề). Ngày thi: 10/3/2005 Câu 1. (6 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc, hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu bi ểu và ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó vào thời điểm mùa Xuân trong l ịch s ử dân t ộc t ừ khi có Đ ảng lãnh đạo đến năm 1975. Câu 2. (4 điểm) Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1991 đã trải qua các giai đoạn phát tri ển 1919 – 1930, 1930 – 1945, 1945 – 1954, 1954 – 1975 và 1975 – 1991. Hãy ch ọn m ột trong các giai đo ạn nêu trên, lí giải sự lựa chọn và trình bày nội dung, đặc điểm của giai đo ạn l ịch s ử đó. Câu 3. (4 điểm) Những nét nổi bật về nghệ thuật chỉ đạo của Đảng ta trong cuộc Tổng tiến công và n ổi d ậy Xuân 1975 ở miền Nam. Câu 4. (6 điểm) Hãy lập bảng so sánh để thấy được những điểm giống nhau (về đặc điểm kinh t ế, b ản ch ất, mưu đồ và thái độ trong quan hệ quốc tế) và những điểm khác nhau (về quá trình xác l ập ch ủ nghĩa phát xít, tiềm lực) giữa ba nước phát xít Italia, Đ ức và Nh ật Bản trong nh ững năm 20 và 30 của thế kỉ XX. -H ẾT- ĐỀ THI HSG QUỐC GIA 2009 Câu 1: 2.5đ Nhận xét về khuynh hướng chính trị,kết cục và ý nghĩa của các phong trào yêu n ước ch ống PHÁP ở VN cuối TK 19-đầu TK20. Câu 2: 2.5đ Phân tích ý nghĩa của Cách mạng tháng 10 NGA 1917 đ ối v ới phong trào gi ải phóng dân t ộc trên toàn thế giới.
 8. Câu 3: 3đ Nêu sự giống và khác nhau về nhiệm vụ cách mạng t ư sản dân quy ền được xác đ ịnh trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương chính trị 10-1930 c ủa Đ ẢNG ta. Câu 4: 3đ Cách mạng 8-1945 ở VN có phải một cuộc cách mạng bạo lực hay không?T ại sao? Câu 5: 3đ Vì sao trong kháng chiến chống thự dân PHÁP quân và dân ta ph ải th ực hi ện ph ương châm đánh lâu dài? Câu 6: 3đ Phân tích điều kiện bùng nổ và ý nghĩa của phong trào Đ ỒNG KH ỞI ở mi ền nam VN 1959- 1960. Câu 7: 3đ Trìng bày và nhận xét sự phân chia khu vực ảnh hưởng và s ự xung đ ột ĐÔNG -TÂY di ễn ra ở châu Á từ sao CTTG2 đến giữa những năm 70 ------------------- Sở giáo dục và đào tạo Năm học 2008-2009 Môn thi: Lịch sử - Lớp 12 thpt đề chính thức Ngày thi 28-3-2009 Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 01 trang Lịch sử thế giới: Câu 1: (3,0 điểm) Lập bảng so sánh chiến lược phát triển kinh tế của các n ước sáng lập t ổ ch ức ASEAN qua hai thời kỳ: những năm 50 – 60 và 60 – 70 (thế kỷ XX) trở đi (theo mẫu d ưới đây). Vì sao đ ến những năm 60 - 70 của thế kỷ XX các nước này lại thay đ ổi chi ến l ược phát tri ển kinh t ế ? Những bài học kinh nghiệm choViệt Nam. Nội dung so sánh_Những năm 50 – 60_Những năm 60 – 70 (th ế k ỷ XX)Tr ở đi - Tên chiến lược - Nội dung - Mục tiêu - Thành tựu chung - Hạn chế
 9. Câu 2. (3,0 điểm) Trình bày các giai đoạn phát triển của cuộc cách mạng khoa h ọc – k ỹ thu ật sau Chi ến tranh thế giới thứ hai. Tại sao nói trong nền sản xuất hiện đại, khoa h ọc đã tr ở thành l ực l ượng s ản xuất trực tiếp ? B. Lịch sử Việt Nam: Câu 3: (4,0 điểm) Hoàn thành bảng tóm tắt về các hình thức mặt trận chủ yếu của cách m ạng n ước ta trong giai đoạn 1930 – 1945. Tên mặt trận --------- SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SÓC TRĂNG Năm học 2008 – 2009 ---oOo--- -------///------- Đề chính thứcKỲ Môn: Lịch sử - Lớp 12 (Thời gian 180 phút, không kể phát đề) _____________ Đề thi này có một trang Lịch sử Việt Nam: (12 điểm) Câu 1: (4 điểm) Hiệp ước Nhâm Tuất (05-06-1862) giữa Pháp và tri ều đình nhà Nguy ễn đ ược ký k ết trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung cơ bản và hậu quả của hiệp ước? Câu 2 : (6 điểm) Trình bày những quan điểm cơ bản về chiến lược cách mạng giải phóng dân t ộc c ủa Nguy ễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam nhằm chuẩn bị về tư tưởng và chính tr ị cho vi ệc thành l ập Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu 3: ( 2 điểm) Tại sao nói: “Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vĩ đại trong l ịch s ử cách m ạng Vi ệt Nam”? Lịch sử thế giới: (8 điểm) Câu 4 : (4 điểm) Hãy nêu nội dung cơ bản các giai đoạn phát tri ển của cách m ạng gi ải phóng dân t ộc Lào t ừ 1945 đến 1975? Những sự kiện lịch sử tiêu biểu nào thể hiện tình đoàn k ết chi ến đ ấu gi ữa hai dân tộc Việt Nam và Lào trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ? Câu 5 : (4 điểm) Những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa. Tại sao nói: Toàn cầu hóa v ừa là c ơ h ội, v ừa là thách thức đối với các nước đang phát triển? WTO tên g ọi c ủa t ổ ch ức qu ốc t ế nào? Vi ệt Nam gia nhập WTO vào thời gian nào, tại đâu ?
 10. KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT Năm học: 2008 – 2009 Môn: L ỊCH S Ử Thời gian: 180 phút(không k ể th ời gian giao đ ề) A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm) Câu 1(3 điểm). Qua phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX em hãy: - Cho biết chiếu Cần vương được phát ra trong bối cảnh nào? - Trình bày các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào C ần v ương theo b ảng sau: Tên cuộc khởi nghĩa Lãnh đạo Mục tiêu
 11. ĐỀ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 MÔN LỊCH SỬ (150 phút không kể thời gian giao đề) A-LỊCH SỬ VIỆT NAM 14điểm Câu1:(6 điểm) Lập bảng thống kê một số sự kiện trong tiến trình cách mạng Việt Nam theo yêu cầu của bảng sau: Thời gian Tên sự kiện và tóm tắt nội dung sự kiện 3-2-1930 12-9-1930 19-5-1941 7-5-1944 22-12-1944 12-3-1945 13-8-1945 16-8-1945 19-8-1945 2-9-1945 19-12-1946 7-5-1954 Câu2:(8 điểm) Từ những sự kiện trên hãy xác định những mốc lịch sử quan trọng và làm rõ:Mỗi mốc lịch sử ấy có ý nghĩa đánh dấu một quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam B LỊCH SỬ THẾ GIỚI: (6 điểm) Câu1:Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích , nguyên tắc hoạt động của LIÊN HỢP QUỐC. Câu2: Nêu ngắn gọn vai trò của LIÊN HỢP QUỐC.Vai trò quan trọng đó đã được thể hiện như thế nào trong các mối quan hệ quốc tế trong thời gian gần đây. ……………………………………. ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SỬ LỚP 12 NĂM HỌC 2006-2007 A- LỊCH SỬ VIỆT NAM:14 điểm Câu1: 6 điểm Bảng thống kê đầy đủ và đúng là: Thời gian Tên sự kiện và tóm tắt nội dung sự kiện Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam 3-2-1930 Đỉnh cao phong trào cách mạng 1930-1931 12-9-1930 Mặt trận Việt Minh ra đời 19-5-1941 Tổng bộ Việt Minh kêu gọi nhân dân sắm vũ khí đuổi thù 7-5-1944 chung” Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập 22-12-1944 Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật Pháp bắn 12-3-1945 nhau và hành động của chúng ta” Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào (Tuyên 13-8-1945 Quang) Đại hội quốc dân khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang) 16-8-1945 Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội kết thúc thắng 19-8-1945 lợi Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945
 12. Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi “toàn quốc kháng 19-12-1946 chiến” Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7-5-1954 Mỗi sự kiện đúng cho ( 0,5 điểm) Câu2 ( 8điểm) Xác định những mốc lịch sử quan trọng:(1,5 điểm) Gồm 3 mốc: 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời 2-9-1945 Nước Việt Nam D.C.C.H ra đời 7-5-1954 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Ý nghĩa của các mốc lịch sử (6,5 điểm) - Mốc thứ nhất: 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam (Thí sinh cần làm rõ bước phát triển của cách mạng qua các thời kì 1930-1931,1936-1939,1939-1945) và khẳng định đó là những cuộc diễn tập cho thắng lợi cách mạng tháng 8-1945 (2,5 diểm) - Mốc thứ hai :2-9-1945 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam (Trình bày toàn bộ ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám) 2,0 điểm - Mốc thứ ba: 7-5-1954 nêu toàn bộ ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (2,0 điểm) B -LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6điểm) Câu1(4điểm) 1.1Hoàn cảnh ra đời (1điểm) - Tại hội nghị I-an-ta(2-1945)những người đứng đầu 3 cường quốc Liên xô Anh MỸ đã nhất trí thành lập một tổ chức quốc tế đẻ giữ gìn hoà bình an ninh thế giới gọi là LIÊN HỢP QUỐC -Từ 24-4 đến26-61945 đại biểu của 50 nước…………………………… 1.2 Mục đích của LIÊN HỢP QUỐC (1 điểm) Nhằm duy trì hoà bình an ninh quốc tế,thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tácgiữa các nước trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia và nguyên tắc dân tộc tự quyết 1.3 Nguyên tắc hoạt động: (2 diểm) (Nêu 5 nguyên tắc) Câu2 (2điểm) 2.1 LIÊN HỢP QUỐC là tổ chức quốc tế lớn nhất,giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ hoà bình an ninh quốc tế,thúc đẩy giải quyết các tranh chấp xung đột khu vực,phát triển các mối quan hệ giao lưu,hợp tác về kinh tế,chính trị,xã hội,văn háo giữa các quốc gia.(1 điểm) 2.2 Đã được thể hiện (1 điểm) -Tích cực:Đã giải quyết tốt các vấn đề như: -Ra các nghị quyết chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi -Có những hoạt động giải quyết thoả đáng như vấn đề Cam-pu-chia -Hạn chế:Chưa có những quyết định phù hợp đối với những sự việc ở Trung Đông.Đặc biệt là trong sự việc I-Xra-en tấn công Li Băng ……………………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản