Xử lý kỷ luật

Chia sẻ: Tuyen Thon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
76
lượt xem
18
download

Xử lý kỷ luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH V/v: Xử lý kỷ luật GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................... • • • Căn cứ quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty..............; Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc Công ty; Xét đề nghị của Trưởng phòng................ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thi hành kỷ luật (ghi hình thúc kỷ luật): Ông (Bà)...................................................Sinh ngày ........................................................ Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................... Chỗ ở hiện tại:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý kỷ luật

  1. CÔNG TY .............. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: .......09/QĐ/GĐ-..... ------------------------ ......, ngày..........tháng.........năm............ QUYẾT ĐỊNH V/v: Xử lý kỷ luật GIÁM ĐỐC CÔNG TY ......................... • Căn cứ quy chế tổ chức quản lý và quan hệ điều hành của Công ty..............; • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc Công ty; • Xét đề nghị của Trưởng phòng................ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thi hành kỷ luật (ghi hình thúc kỷ luật): Ông (Bà)...................................................Sinh ngày ........................................................ Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................... Chỗ ở hiện tại: .................................................................................................................. Đơn vị công tác hiện nay: ................ ................................................................................ Nghề nghiệp..................................... bậc lương ................................................................ Mức lương: ....................................................................................................................... Phạm các khuyết điểm ...................................................................................................... Điều 2: Quyết định này thi hành kể từ ngày........tháng........năm....... Điều 3: Các Ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, thủ trưởng đơn vị và ông (bà).................có trách nhiệm thi hành quyết định này.. Nơi nhận: TM. CÔNG TY - Như điều 3 Giám đốc - Lưu VP
Đồng bộ tài khoản