intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng kiểm toán tiền gửi

Xem 1-20 trên 30 kết quả Bài giảng kiểm toán tiền gửi
 • Bài giảng Kiểm toán tiền trình bày về các nội dung: nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền, bảng cân đối kế toán.

  pdf46p slow_12 27-06-2014 297 60   Download

 • Kiểm toán đại cương (Basic Auditing) là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán ở các bậc đại học, cao đẳng và trung cấp, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về lĩnh vực kiểm toán, qua đó giúp họ hiểu được bản chất, vai trò của kiểm toán; tổ chức công tác kiểm toán và bộ máy kiểm toán trong các loại hình tổ chức kiểm toán khác nhau; các loại hình kiểm toán, các khái niệm và quy trình cơ bản sử dụng trong việc chuẩn...

  pdf6p coc_xanh 18-01-2013 139 31   Download

 • Để đạt được kết quả tốt trong học tập, sinh viên cần phải nắm bắt mục tiêu của từng chương, đọc trước nội dung liên quan, nghe giảng trên lớp và tự hoàn thành các bài tập, câu hỏi ôn tập cũng như các bài đọc kèm theo. Tuy nhiên, việc trao đổi mở rộng với giảng viên môn học cũng rất cần thiết để giúp nắm chắc toàn bộ học phần

  pdf6p coc_xanh 18-01-2013 123 37   Download

 • Chương này giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về công tác kế toán tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân đơn vị, tiền đi vay của các tổ chức tín dụng khác và tiền vay ngân hàng nhà nước, cung cấp cho các nhà quản lý những thông tin về nghiệp vụ huy động vốn trong các ngân hàng từ chi tiết đến tổng hợp.

  pdf12p moonlight7704 08-05-2011 407 100   Download

 • Để giúp các bạn sinh viên hiểu và vận dụng tốt các nguyên tắc áp dụng để hạch toán nghiệp vụ huy động vốn, biết các phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn cơ bản, cách tính trả lãi và xử lý các tình huống nghiệp vụ để làm bài tập và thực hiện tốt nghiệp vụ khi tiếp cận thực tế. Mời các bạn tham khảo tham khảo bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 2: Kế toán nghiệp vụ huy động vốn.

  pdf18p lamtran89 07-07-2014 440 65   Download

 • Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1) với các kiến thức bao gồm cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá.

  pdf11p chauchaungayxua9 26-11-2020 41 3   Download

 • Bài giảng Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền.

  pdf39p vitexas2711 03-11-2020 89 10   Download

 • "Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 2)" cung cấp các kiến thức về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của Tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán Tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm và giấy tờ có giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p chauchaungayxua9 25-11-2020 34 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" phần thứ 4 cung cấp cho người học các kiến thức về "Phương pháp kế toán tiền gửi tiết kiệm trả lãi định kỳ". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p abcxyz123_07 04-04-2020 19 0   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Kế toán nghiệp vụ huy động vốn" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về "Phương pháp kế toán tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi trước". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p abcxyz123_07 04-04-2020 8 0   Download

 • "Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại - Bài 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (Phần 1)" được biên soạn thông tin đến người học kiến thức về cấu trúc nguồn vốn của ngân hàng thương mại; đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm; nội dung, cấu trúc của các tài khoản sử dụng trong hạch toán tiền gửi tiết kiệm; quy trình kế toán tiền gửi tiết kiệm; các ví dụ về kế toán tiền gửi tiết kiệm...

  pdf25p kethamoi11 24-03-2021 24 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về "Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn" bao gồm: Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p abcxyz123_07 04-04-2020 15 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về "Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn" bao gồm: Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, các quy định, chứng từ sử dụng, tài khoản sử dụng, phương pháp kế toán TGTK trả lãi sau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p abcxyz123_07 04-04-2020 30 0   Download

 • Bài giảng học phần Kiểm toán ngân hàng: Giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

  pdf10p koxih_kothogmih2 23-08-2020 14 0   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong bài giảng, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan, nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p koxih_kothogmih2 23-08-2020 9 0   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong, sinh viên có thể: Nhận biết và giải thích nội dung khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi trên BCTC và các giao dịch liên quan; Nhận biết và thảo luận các đặc điểm, rủi ro, các yêu cầu kiểm soát liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi, đồng thời phân tích tính hữu hiệu của các thủ tục kiểm soát đó; Phát biểu và giải thích các mục tiêu kiểm toán cho khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi; Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản liên quan đến khoản mục tiền gửi của KH và chi phí lãi.

  pdf38p vitexas2711 03-11-2020 29 5   Download

 • Khái niệm : Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lưu động, được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, kho bạc hoặc các công ty tài chính và tiền đang chuyển.

  doc46p cantho90 03-10-2011 401 137   Download

 • Bài tập 1: Ngày 5/3/x khách hàng đề nghị chuyển 100trd từ tiền gửi không kỳ hạn để mở tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, lãi xuất 0.7%/tháng. Đến hạn khách hàng đến tất toán và nhận tất cả bẳng tiền mặt. Yêu cầu: xử lý và định khoản theo dõi số tiết kiệm trên. Biết ngân hàng thực hiện dự chị ngày cuối tháng

  pdf4p muamuathutk92 21-09-2013 78 14   Download

 • Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ huy động vốn và kế toán huy động vốn 1. Ý nghĩa của nguồn vốn huy động 2. Nội dung kinh tế của các nguồn vốn huy động 3. Tài khoản sử dụng trong nghiệp vụ huy động vốn 4. Nguyên tắc hạch toán lãi trong nghiệp vụ huy động vốn II. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 1. Kế toán tiền gửi 2. Kế toán tiền gửi tiết kiệm 3. Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá 2 Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước,...

  pdf26p muaythai10 17-11-2011 368 64   Download

 • Tài sản bằng tiền của doanh nghiệp gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, kho bạc, các công ty tài chính và các khoản tiền đang chuyển, bao gồm cả tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc và các kim loại quý hiếm, ... Việc hạch toán tài sản bằng tiền phải tuân theo những quy định hiện hành và chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

  doc37p yy8891 15-04-2011 129 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng kiểm toán tiền gửi
p_strCode=baigiangkiemtoantiengui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2