intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể

Xem 1-20 trên 67 kết quả Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
 • Bản dịch Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm các hạng mục với nội dung như sau: Các điều khoản chung; các cơ quan của Công ước; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc tế; hợp tác và hỗ trợ quốc tế; quỹ di sản văn hóa phi vật thể; báo cáo; điều khoản chuyển tiếp; các điều khoản cuối cùng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt cụ thể nội dung từng điều khoản của bản Công ước.

  doc19p pvdung 22-11-2010 514 145   Download

 • Bài viết đưa ra bốn khuyến nghị đối với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam, đó là: 1. Tăng cường cơ chế bảo vệ khẩn cấp các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao; 2. Khuyến khích và thúc đẩy cộng đồng trực tiếp tham gia quản lý di sản văn hóa phi vật thể; 3. Cân nhắc tác động và tính tổng thể của các di sản được công nhận; 4. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức đúng về việc thực hiện Công ước 2003.

  pdf8p cumeo4000 05-08-2018 67 10   Download

 • Từ nhận thức cộng đồng là chủ thể sáng tạo văn hóa, chủ sở hữu di sản văn hóa, có quyền tự ý thức về bản sắc văn hóa của mình, bài viết tiếp cận vai trò của cộng đồng với việc bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể, được thể hiện tại bảo tàng và ngay chính trong cộng đồng.

  pdf10p cumeo4000 05-08-2018 67 9   Download

 • Trước đây, do nhận thức chưa đầy đủ về di sản văn hóa phi vật thể, coi nó chỉ là một bộ phận mang tính chức năng của di sản văn hóa vật thể mà không phải là một dạng di sản có tính độc lập tương đối. Vì thế, việc bảo vệ và phát huy giá trị chưa được quan tâm thỏa đáng, dẫn đến tình trạng nhiều giá trị văn hóa phi vật thể bị biến dạng và thậm chí còn bị mai một, thất truyền.

  pdf6p cumeo5000 06-08-2018 60 8   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là trên cơ sở hệ thống hóa về lý luận và pháp lý, đề tài đã làm rõ được những vấn đề lý luận cơ bản về di sản văn hóa phi vật thể và thực trạng công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề tài có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, học tập hoặc những độc giả quan tâm đến lĩnh vực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam nói chung, Bình Định nói riêng.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 1 0   Download

 • Luận án nghiên cứu nội dung bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể đã được triển khai trong một số trường hợp tại Việt Nam; phân tích những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được, từ đó, khẳng định tính ưu việt của mô hình này và đưa ra định hướng, giải pháp nhằm áp dụng bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng như một giải pháp xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p yumimi1 14-02-2017 66 10   Download

 • Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể sẽ giúp các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý di sản và các chủ thể văn hóa có thể nâng cao nhận thức về di sản và tầm quan trọng của nó đối với các cá nhân và cộng đồng sở hữu, quản lý. Bên cạnh đó, có kế hoạch bảo vệ khẩn cấp đối với các di sản văn hoá phi vật thể đang bị mất dần và lựa chọn các di sản tiêu biểu có giá trị để lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

  pdf52p hpnguyen10 10-05-2018 52 7   Download

 • Cùng với sự thay đổi theo chiều hướng hiện đại hóa của đời sống vật chất, lễ hội cần được bảo tồn và phát huy giá trị của nó dưới góc độ là một di sản văn hóa phi vật thể vừa bảo toàn tính xác thực về mặt tín ngưỡng và tâm linh vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của quốc gia và địa phương. Bài viết này chủ yếu đánh giá vai trò, sự ảnh hưởng của lễ hội cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của lễ hội trong đời sống văn hóa xã hội hiện đại ngày nay. Mời các bạn cùng xem nội dung chi tiết bài viết.

  pdf5p hpnguyen10 10-05-2018 87 6   Download

 • Báo cáo có kết cấu nội dung gồm 4 chương: Chương I-Tổng quan về công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể; Chương II-Đánh giá chi tiết từng loại hình di sản văn hóa phi vật thể; Chương III-Hiện trạng và giá trị di sản văn hóa phi vật thể; Chương IV-Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

  pdf52p hpnguyen1 02-02-2018 83 4   Download

 • Tài liệu đề cập ba phương diện không tách rời, phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau: Kinh tế, xã hội và môi trường của Phát triển bền vững, cùng với vấn đề hòa bình và an ninh. Việc đạt được những mục tiêu này đòi hỏi phải có sự tiếp cận toàn diện về chính sách, trong đó có sự chủ động phối kết hợp ở tất cả các lĩnh vực. Di sản văn hóa phi vật thể có thể đóng góp một cách hiệu quả vào phát triển bền vững theo từng vấn đề, và các biện pháp bảo vệ là cần thiết nếu các cộng đồng hình dung ra tương lai cho tất cả mọi người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf0p hpnguyen10 10-05-2018 57 3   Download

 • Tính chân thực là một chủ đề nhận được nhiều sự chú ý trong hoạt động quản lý di sản. Nếu như di sản văn hóa vật thể tương đối thống nhất trong quan niệm về tính chân thực thì di sản văn hóa phi vật thể không đạt được sự đồng thuận đó. Bài viết tập trung làm rõ những quan niệm về tính chân thực từ cách xử lý của UNESCO tới những vấn đề thực tiễn của Việt Nam.

  pdf4p vicaracas2711 27-11-2019 26 1   Download

 • Trên nền cơ sở lí luận về mối quan hệ tương tác giữa báo chí và hệ thống hóa các phương tiện truyền thông đại chúng với vấn đề bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể và thực tiễn vấn đề nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam, thực trạng báo chí tham gia truyền thông nhằm bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể địa phương. Luận văn tìm kiếm và đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng tham gia báo chí Quảng Nam trong bảo tổn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương trong các giai đoạn tiếp theo.

  pdf157p capheviahe26 02-02-2021 11 3   Download

 • Qua giới thiệu, đánh giá và nêu lên một số hạn chế trong hoạt động trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của bảo tàng Gia Lai, bài viết hướng tới một số giải pháp nhằm phát huy tác dụng của thiết chế bảo tàng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa này trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf2p hpnguyen1 02-03-2018 41 0   Download

 • Với mục đích dành cho việc giảng dạy có hiệu quả chúng tôi tạo nên bộ sưu tập với gồm giáo án bài Bảo vệ di sản văn hóa dành cho các bạn tham khảo. Những giáo án trong bộ sưu tập trên được chọn lọc rất kĩ lưỡng với nội dung bài học bám sát chương trình sách giáo khoa, đồng thời hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm về di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể, ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá.

  doc10p quocy2324 25-03-2014 1231 35   Download

 • Phần 1 Tài liệu Luật di sản văn hóa cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_00 05-11-2015 57 4   Download

 • TaiLieu.VN xin chia sẻ với các em tài liệu tham khảo hướng dẫn giải chi tiết các bài tập bảo vệ di sản văn hóa nằm trong khung chương trình SGK sẽ giúp các em học sinh hiểu được khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. Chúc các em học tốt.

  pdf8p chacvan02 10-04-2017 165 2   Download

 • 1. Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về trang...

  pdf21p truongdoan 10-07-2009 1539 221   Download

 • Bài viết này, tác giả đề cập đến Di sản văn hóa Thế giới ở Việt Nam trong phát triển du lịch cùng những vấn đề có liên quan như một số khái niệm về di sản văn hóa thế giới của Unesco với những tiêu chí công nhận, di sản văn hóa phi vật thể thế giới cũng như tiềm năng, thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam trong du lịch.

  pdf14p thanhtrieung 30-08-2018 90 6   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p trangson 19-08-2009 424 148   Download

 • Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên quê hương Quảng Ngãi, ngành Văn hóa - Thông tin cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, từ đó bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf3p hpnguyen1 02-03-2018 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
p_strCode=baovedisanvanhoaphivatthe

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2