intTypePromotion=1
ADSENSE

Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế

Xem 1-20 trên 34 kết quả Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế
 • Luận án Tiến sĩ: Tín dụng ngân hàng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính về cơ sở lý luận về mở rộng tín dụng ngân hàng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực trạng hoạt động tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp mở rộng tín dụng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p danhvi95 05-12-2018 24 1   Download

 • Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được nhìn nhận dưới 4 góc độ khác nhau: Một, về số lượng vốn đầu tư nhiều hay ít thể hiện sự cố gắng hay chưa cố gắng trong việc thu hút, trong việc tiết kiệm ở trong nước hay vay nợ nước ngoài. Hai, cơ cấu tổng lượng vốn theo các nguồn thể hiện quan điểm và khả năng khai thác các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ nước ngoài, thể hiện thể chế kinh tế thị trường. Ba, vốn đầu tư (cùng với hiệu...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 72 12   Download

 • -Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn, nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội. -Cơ câú đâù tư hợp lý là cơ cấu đầu tư phù hợp với các qui luật khách quan, các điều kiện kinh tế-xã hội...

  doc22p bupbeboy 22-10-2009 256 100   Download

 • 3. Kinh tế tư bản Nhà nước. Hiện nay việc nhận thức thành phần kinh tế còn rất hạn hẹp và rất đơn giản, mặc dù nó có vị trí rất quan trọng trong cơ cấu kinh tế những thành phần ở nước ta. Thành phần kinh tế này rất phát triển, đa dạng. Nó bao gồm các loại hình doanh nghiệp thuộc hình thức sở hữu hỗn hợp . Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính đến tháng 7 năm 1992 đã có 461 dự án đầu tư đã được cấp giấy phép với tổng số vốn...

  pdf6p caott8 26-07-2011 69 9   Download

 • Nội dung đề tài luận án được kết cấu thành các chương để giải quyết các vấn đề đã nêu ở mục tiêu nghiên cứu. Theo đó, luận án bao gồm phần cơ sở luận về thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nƣớc ngoài làm khung lý thuyết để phân tích các nội dung liên quan, kinh nghiệm quốc tế về thu hút FDI làm bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam, đề tại rút ra những gợi ý và đề xuất một số giải pháp thu hút và sử dụng FDI trong thời gian tới.

  pdf31p lamtamnha_01 01-02-2018 44 10   Download

 • au hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế được Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển đồng đều, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng; nhiều ngành kinh tế tiếp tục phát triển khá; thu nhập người dân đã được nâng lên hơn trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 7,9%....

  doc83p dragonlc2003 01-08-2009 2978 1470   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thành phần kinh tế được Nhà nước chủ trương khuyến khích phát triển đồng đều, đặc biệt là khu vực ngoài quốc doanh; cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch đúng hướng; nhiều ngành kinh tế tiếp tục phát triển khá; thu nhập người dân đã được nâng lên hơn trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 7,9%....

  doc83p dragonlc2003 01-08-2009 1692 675   Download

 • Được tổ chức triển khai thực hiện trên diện rộng. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu phát triển tương đối khá. Các mặt hàng tiêu dùng thông thường đều vượt kế hoạch. Thị trường tiêu thụ bớt được phần nào căng thẳng. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dần được hình thành. Cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng CNHHĐH. Nền kinh tế xuất hiện nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ….. Đạt được những kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế khu vực...

  ppt32p hoangyen48 01-06-2011 291 79   Download

 • Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta đã đạt đ ược nhi ều thành t ựu quan trọng: cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng ổn định trong một thời gian khá dài... kết quả đó có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc các thành phần kinh tế ở nước ta.

  doc36p dinhthao00 14-06-2011 131 59   Download

 • Nội dung đề tài luận án đƣợc kết cấu thành các chƣơng để giải quyết các vấn đề đã nêu ở mục tiêu nghiên cứu. Theo đó, luận án bao gồm phần cơ sở luận về thu hút và sử dụng vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài làm khung lý thuyết để phân tích các nội dung liên quan, kinh nghiệm quốc tế về thu hút FDI làm bài học cho Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam, đề tại rút ra những gợi ý và đề xuất một số giải pháp thu hút và sử dụng FDI trong thời gian tới.

  pdf254p lamtamnha_01 01-02-2018 295 65   Download

 • Bài giảng “Kế toán quản trị” được biên soạn giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản nhất về kế toán quản trị. Bài giảng trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về kế toán quản trị và được cấu trúc thành 6 chương. Và sau đây là phần 2 của bài giảng gồm 3 chương tiếp theo: chương 4 định giá bán sản phẩm, chương 5 quyết định về vốn đầu tư, chương 6 chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh.

  pdf50p khongxinhkhngodep 01-07-2014 91 8   Download

 • Doanh nghiệp Dệt - may Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế được tự do lựa chọn đối tác đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh của mình. Doanh nghiệp Dệt - may có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh được toàn quyền quyết định kế hoạch kinh doanh của mình theo mục tiêu, phạm vi ngành nghề quy định trong giấy phép đầu tư mà không phải xin thêm bất cứ một loại giấy phép kinh doanh nào khác ngoài việc thực hiện đăng kí kinh doanh theo quy...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 46 3   Download

 • Câu 2: Phân tích các nguồn vốn đầu tư cơ bản của nền kinh tế? Theo anh (chị) nguồn vốn nào là quan trọng nhất? * Khái niệm (0.25 đ) - Theo nguồn hình thành và mục tiêu sử dụng thì vốn đầu tư¬ là tiền tích lũy của xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, là tiết kiệm của dân và vốn huy động từ các nguồn khác đ¬ược đ¬ưa vào sử dụng trong quá trình tái sản xuất xã hội nhằm duy trì tiềm lực sẵn có và tạo tiềm lực mới cho xã hội. - Định...

  doc0p wonbi9999 28-12-2010 711 384   Download

 • DNNN là tế bào kinh tế của một quốc gia, hoạt động kinh doanh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong khuôn khổ quy định của nhà nước thông qua hệ thống pháp luật.Nhiệm vụ chính cảu doanh nghiệp nhà nước là thực hiện có hiệu quả các hoạt động về kinh tế xã hội và không ngừng phát triển theo quy luật, phát triển kinh tế có định hướng của chính trị xã hội, của nhà nước, trên cơ sở vật chất nguồn vốn nhà nước. Dưới thời bao cấp DNNN hoạt động hoạt động theo cơ chế mệnh lệnh sản...

  pdf30p kemoc4 29-05-2011 443 143   Download

 • Cơ câú đầu tư là cơ cấu các yếu tố cấu thành đầu tư như cơ cấu về vốn,nguồn vốn, cơ cấu huy động và sử dụng vốn… quan hệ hữu cơ, tương tác qua lại giữa các bộ phận trong không gian và thời gian, vận động theo hướng hình thành một cơ cấu đầu tư hợp lý và tạo ra những tiềm lưc lớn hơn về mọi mặt kinh tế-xã hội.

  doc66p hoangthaik4a5 01-11-2009 372 125   Download

 • Những thành tựu phát triển KT-XH của thành phố Đà Nẵng trong những năm qua, có sự đóng góp quan trọng của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). FDI thực sự trở thành một nguồn vốn quan trọng cho phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH, mở ra nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý và trình độ công nghệ, tạo thêm việc làm, góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại của thành phố ven biển miền...

  pdf95p dell1122 06-09-2012 103 31   Download

 • Tình trạng di dân tự do từ nông thôn nên thành thi hoặc từ đồng bằng Sông Hồng lên miền núi phía Bắc vầ Tây Nguyên đã phát sinh và ngày càng răng mạnh, dẫn đến nạn phá rừng trần trọng. Dẫn đến diên tích rừng suy giảm theo cấp độ tăng của dân số : Dân số năm 1981 so với năm 1943 tăng 2,5 lần, diện tích rừng chỉ còn lại 40%. Công nghiệp và dịch vụ là những ngành tập trung vốn đầu tư lớn nhưng do quy mô dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số...

  pdf7p caott9 20-07-2011 80 29   Download

 • Vai trò của tín dụng là góp phần phát triển sản xuất , tích tụ và tập trung vốn đồng thời là công cụ tài trợ phát triển kinh tế xã hội . 2.1 .Phát triển sản xuất . Nhu cầu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh hiện nay của các doanh nghiệp và đầu tư cơ sở hạ tần rất cần thiết ,chinh vì vậy Ngân hàng là nơi mà nhu cầu các thành phần kinh tế đến vay vốn để phát triển công việc kinh doanh của mình bằng nguồn vốn ngắn hạn , trung hạn,...

  pdf8p ttcao4 30-07-2011 64 21   Download

 • Từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên các mặt kinh tế - xã hội và chính thức trở thành nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Tuy nhiên, việc kéo dài quá lâu mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư công hiệu quả thấp, góp phần khiến nền kinh tế luôn đối diện với những mất cân đối vĩ mô quan trọng như chênh...

  pdf48p manutd1907 17-09-2012 75 20   Download

 • Tín dụng ĐTPT của Nhà nước là công cụ quản lý vĩ mô của Nhà nước có tính quá độ trong một thời gian nhất định. Đó là thời kỳ quá độ chuyển đổi nền kinh tế, khi mà nguồn vốn NSNN còn bị hạn hẹp, đầu tư của các thành phần kinh tế khác ngoài Nhà nước còn bị hạn chế, nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu của Nhà nước lớn. Vốn tín dụng ĐTPT của Nhà nước được sử dụng để đầu tư xây dựng các dự án trọng...

  pdf80p vaio1111 03-09-2012 65 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cơ cấu vốn đầu tư theo thành phần kinh tế
p_strCode=cocauvondaututheothanhphankinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2