Công tác xây dựng các văn bản quy phạm

Xem 1-20 trên 62 kết quả Công tác xây dựng các văn bản quy phạm
 • Thông tư 100/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật

  doc8p hangbaby 14-08-2009 234 22   Download

 • Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf58p thiuyen2 12-08-2011 155 23   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định thẩm quyền, thủ tục và trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf32p lotus_123 09-12-2012 90 19   Download

 • Quy trình này quy định trình tự các bước tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam phục vụ công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Sở theo đúng quy định của pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung quy trình.

  pdf9p hpnguyen1 02-03-2018 0 0   Download

 • m; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Các bếp ăn tập thể và các cơ sở sản xuất suất ăn chế biến sẵn được hưởng dẫn xây dựng cam kết “bếp ăn tập thể - bếp ăn an toàn - xuất ăn vệ sinh

  pdf88p mylan23 16-04-2013 111 32   Download

 • Bài giảng này trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như: Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình; nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình; mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; nội dung quản lý dự án đầu tư xây...

  pdf121p tangtuy14 03-06-2016 55 20   Download

 • Để giúp sinh viên có thể hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trong giáo trình “Luật Xây dựng “ này tác giả tổng hợp lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng để sinh viên làm tài liệu học tập và nghiên cứu môn học pháp luật xây dựng được thuận lợi, phù hợp với mục đích yêu cầu trong đề cương chương trình đã đề ra.

  pdf54p nganga_00 18-08-2015 100 49   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hoá đường lối, chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  pdf27p condaucon 26-07-2011 33 9   Download

 • Tình hình vi phạm trật tự xây dựng đã và đang là một vấn đề nóng bỏng hiện nay. Hiện nay hiện tượng xây dựng không phép, trái phép xảy ra ở khắp mọi nơi trên địa bàn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… có thể nhận thấy các công trình vi phạm trật tự xây dựng ngày cành nhiều và đa dạng hơn.

  doc18p trungthien196 16-06-2017 16 6   Download

 • Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tập trung thực hiện, hoàn thành công tác rà soát, hợp nhất, xây dựng và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách để thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội sau hợp nhất, mở rộng địa giới hành chính do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf16p lawttnh10 12-11-2009 58 2   Download

 • Quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật được thực hiện theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đã trực tiếp góp phần xác lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động lập pháp, lập quy, đưa công tác xây dựng pháp luật của Nhà nước ta ngày càng đi vào nền nếp; đặc biệt là đã tạo ra bước ngoặt trong hoạt động xây dựng và ban hành luật của Quốc hội.

  doc9p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 193 46   Download

 • (BQ) Cuốn sách "Cẩm nang của người xây dựng" được trình bày dưới dạng sổ tay tra cứu, nội dung ngắn gọn, xúc tích. Phần lý thuyết chỉ đề cập tới một số vấn đề bắt buộc phải tuân theo trong thi công xây dựng mà đã được nêu ra ở bộ Luật Lao động. Phần 1 cuốn sách đề cập đến các nội dung như: Một số quy định liên quan đến thi công, những vấn đề chung, quy cách một số loại thép thường dùng trong xây dựng, công tác nề.

  pdf79p uocvong08 24-10-2015 66 24   Download

 • Trong thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật (XDPL) đã góp phần đặc biệt quan trọng vào việc tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, bình đẳng để ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Công tác XDPL được đẩy mạnh nhờ sự ra đời của hệ thống các quy định về công tác xây dựng văn bản nói chung, văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) giữ vai trò trọng tâm. ...

  pdf11p dontetvui 20-01-2013 45 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày

  pdf3p poqueen 13-05-2013 36 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 20112015

  pdf7p mitthai 25-05-2012 37 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2008/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP.

  pdf2p tymong_manh 23-11-2012 32 2   Download

 • Nghị quyết số 45/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 2 1   Download

 • Chỉ thị 3480/CT-BNN-PC năm 2013 về tăng cường công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành nhằm mục đích giải quyết các hạn chế như: Tình trạng nợ đọng văn bản, việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết chưa được ban hành kịp thời để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của văn bản được hướng dẫn; tính khả thi của một số văn bản chưa cao, một số văn bản mới ban ...

  pdf2p hoangphungphilong234 25-04-2014 40 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  doc12p nghiquyet01 22-11-2017 3 0   Download

 • Nghị quyết số 11/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

  doc4p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản