Đoàn đại biểu Quốc hội

Xem 1-20 trên 99 kết quả Đoàn đại biểu Quốc hội
 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa nhằm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, đồng thời là cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội; Luật Tổ chức Quốc hội.

  pdf20p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 34 6   Download

 • Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013) đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Bài viết này giới thiệu những chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

  doc6p huvod2006 31-03-2015 23 8   Download

 • Đề tài nghiên cứu về địa vị pháp lý và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội nhằm xác định chính xác về vị trí, vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 6 2   Download

 • Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng quốc hội, các Đoàn đại biểu quốc hội

  doc11p quangminh 14-08-2009 190 13   Download

 • Bài giảng Bộ máy giúp việc của Quốc hội do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn bao gồm những nội dung về khái niệm cơ bản về bộ máy giúp việc của Quốc hội; văn phòng Quốc hội; văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt23p cocacola_02 25-09-2015 18 7   Download

 • Luật hoạt động giám sát của Quốc hội quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Sách được chia làm 2 phần.

  pdf43p talata_2 07-11-2014 25 3   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Ebook Luật hoạt động giám sát của Quốc hội sau đây gồm nội dung chương V đến chương VII trong Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm: Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và các biện pháp đảm bảo hoạt động giám sát; điều khoản thi hành. Mời bạn tham khảo 2 phần tài liệu để hiểu rõ hơn về luật này.

  pdf17p talata_2 07-11-2014 11 2   Download

 • Bài giảng Đoàn ĐBQH có thể tổ chức tham vấn như thế nào gồm có 5 phần trình bày về vai trò, nhiệm vụ của đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong tham vấn; lựa chọn vấn đề, xác định phạm vi, qui mô tham vấn của đoàn ĐBQH; một số hình thức tham vấn phù hợp với hoạt động của Đoàn ĐBQH; cách tổ chức sự phối hợp của Đoàn ĐBQH trong hoạt động tham vấn.

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 16 2   Download

 • Tiếp xúc cử tri là hoạt động được đại biểu Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành thường xuyên, đều đặn nhất và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều vấn đề cả về hình thức tiếp xúc cử tri, thành phần hội nghị tiếp xúc cử tri, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, nội dung các cuộc tiếp xúc...cần được xem xét, cải tiến.

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 31 11   Download

 • Bài giảng Đánh giá tác động chính sách ở công đoạn Quốc hội của Nguyễn Văn Mễ giới thiệu tới các bạn về các cơ quan Quốc hội tham gia qui trình đánh giá tác động chính sách ở khâu nào; giai đoạn nào? Những công đoạn mà đại biểu Quốc hội cần thiết và có thể tham gia qui trình đánh giá tác động chính sách; một số vấn đề rút ra.

  ppt10p cocacola_02 25-09-2015 18 3   Download

 • Điều 1. Chức năng giám sát của Quốc hội Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao của mình tại kỳ họp Quốc hội trên cơ sở hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

  pdf26p truongan 10-07-2009 442 99   Download

 • Bài giảng Các công đoạn làm luật và vai trò của ĐBQH được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quy trình lập pháp: Đại biểu Quốc hội và các nhân tố tham gia khác; từ mục đích của lập pháp tới vai trò của đại biểu Quốc hội.

  ppt46p cocacola_03 05-10-2015 22 5   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh th...

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 63 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỦA CỬ TRI NƠI CÔNG TÁC VÀ NƠI CƯ TRÚ VỀ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI - CHÍNH PHỦ - ĐOÀN CHỦ TỊCH UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  pdf8p meoconanca 28-02-2011 90 7   Download

 • Bài giảng Phát biểu, thảo luận tại Quốc hội về dự án luật do TS. Vũ Đức Khiển thực hiện bao gồm những nội dung về hai công đoạn của quy trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua dự án luật; ĐBQH (đại biểu Quốc hội) phát biểu tại phiên họp Quốc hội cho ý kiến về dự án luật; ĐBQH thảo luận về dự thảo luật.

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 22 4   Download

 • Bài giảng Một số kinh nghiệm trong hoạt động xây dựng pháp luật của Nguyễn Đình Xuân giới thiệu tới các bạn những nội dung về thông tin lập pháp; xử lý thông tin; hiến pháp và pháp luật; cơ chế bảo hiến; luật trước và luật sau, luật chung và luật riêng; đại biểu Quốc hội tham gia từ giai đoạn nào? Đại biểu góp phần xây dựng luật bằng cách nào? Cùng một số nội dung khác.

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 23 2   Download

 • Ebook 60 năm Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Phần 2 giới thiệu tới các bạn về Hiến pháp của Nhà nước ta, luật tổ chức Quốc hội, luật tổ chức Chính phủ, luật tổ chức Toàn án nhân dân, luật tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân và chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, các cơ quan lãnh đạo Nhà nước do Quốc hội bầu và đại biểu Quốc hội khóa I đến Quốc hội khóa XI.

  pdf346p thuytrang_1 12-01-2015 65 42   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p xexucxich 21-04-2010 81 7   Download

 • Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 ban hành quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc, ủy ban của quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Để nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần thực hiện dân chủ x• hội chủ nghĩa, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân - một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận dân tộc thống nhất do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng l...

  pdf5p truongbao 10-07-2009 494 82   Download

Đồng bộ tài khoản