intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đòi hỏi kinh tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Đòi hỏi kinh tế
 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Văn Phú (1945-2020): Phần 2 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh - quốc phòng gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới (2005 - 2020). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Phổ Yên lịch sử kháng chiến chống xâm lược và xây dựng bảo vệ tổ quốc (1945-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lực lượng vũ trang Phổ Yên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc Việt Nam thống nhất; lực lượng vũ trang Phổ Yên góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá-hiện đại hoá quê hương. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf197p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ phường Bách Quang (1946-2019): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đảng bộ xã trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ xã trong thời kỳ đổi mới đất nước; Đảng bộ phường lãnh đạo nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Văn Hán (1948-2015): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất; lãnh đạo xây dựng kinh tế-xã hội chống chiến tranh phá hoại và chi viện sức người sức của cho chiến trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Phổ Yên (1954-2000): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân (1975-1985); Phổ Yên trên đường đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2020: Phần 2 gồm các nội dung chính như: hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2021: Phần 2 gồm các nội dung chính như: đổi mới sáng tạo; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p bapluoc06 16-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Ma Nới (1945 - 2000)" trình bày về xã Ma Nới khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, vững bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1975-2000). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tại đây!

  pdf83p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp phần 1, Hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII-Văn kiện: Phần 2 gồm có Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam" trình bày các nội dung: Đường lối công nghiệp hóa; đường lối xây đựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đường lối xây dựng hệ thống chính trị; đường lối xây dựng, phát triến nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p starandsky09 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1930 - 1975): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Quảng Ngãi-điều kiện tự nhiên kinh tế-xã hội, truyền thống yêu nước và cách mạng; Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi ra đời, lãnh đạo các phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf268p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách tập trung trình bày quá trình Đảng bộ thành phố Lào Cai lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của địa phương; nêu bật những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf406p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Đơn Dương (1975-2005): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; tiếp tục đổi mới hình thành nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf173p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975-2015): Phần 1 trình bày những nội dung sau: nhanh chóng ổn định tình hình, giữ vững an ninh - chính trị; khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương trong những năm đầu giải phóng (3/1975-12/1978); xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình đất nước có chiến tranh, vận dụng đường lối của Đảng để tìm hướng đi thích hợp (1/1979-12/1985); bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng;...

  pdf224p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Minh Bảo (1945-2020): Tập 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về miền đất, con người xã Minh Bảo; đấu tranh giành chính quyền và sự ra đời của chi bộ đảng (1945 – 1954); củng cố tổ chức đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, khôi phục kinh tế - phát triển văn hóa xã hội, chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, chi viện cho chiến trường miền Nam (1954 – 1975);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p bapluoc06 17-03-2023 1 1   Download

 • Bài viết "Một số cơ hội và thách thức trong phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam" bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm, lợi ích, nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, còn nhận diện những cơ hội và thách thức của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi và phát triển mô hình nền kinh tế tuần hoàn. Từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nền kinh tế tuần hoàn cho Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Việt Nam đã đặt ra các quan điểm, tầm nhìn về đô thị thông minh như một công cụ giúp chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường. Phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và các dịch vụ đô thị là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, hội nhập quốc tế và góp phần hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

  pdf8p lekhanhphuong05 21-03-2023 1 1   Download

 • Mục đích của sáng kiến "Ứng dụng cấp số nhân giải một số bài toán thực thực tế nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh" là tổng kết, đánh giá các kiến thức, phương pháp đã thực hiện, đề xuất một số vấn đề mới nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; Xây dựng nội dung bài học cấp số nhân có nội dung thực tế phong phú, đa dạng; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội....

  pdf37p lekhanhphuong05 21-03-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Truyền thống đấu tranh cách mạng và xây dựng của Đảng bộ, nhân dân xã Phước Hà (1945 - 2005)" trình bày về Đảng bộ xã Phước Hà lãnh đạo nhân dân khắc phục khó khăn sau chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-2005). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p lekhanhphuong05 21-03-2023 2 2   Download

 • Tiếp nối phần 1, Ebook Lịch sử Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc (1975-2005): Phần 2 trình bày các nội dung về bước đầu triển khai thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở huyện Hàm Thuận Bắc; tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục đổi mới toàn diện, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf218p bapluoc06 16-03-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1168 lượt tải
207 tài liệu
1370 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đòi hỏi kinh tế
p_strCode=doihoikinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2