Giám sát hội đồng nhân dân

Xem 1-20 trên 124 kết quả Giám sát hội đồng nhân dân
 • Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong bộ máy nhà nước, Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa là cơ quan...

  pdf98p vascaravietnam 16-08-2012 291 102   Download

 • Báo cáo: Giám sát và ra quyết định của hội đồng nhân dân nhằm bảo đảm quyết định của hội đồng được thực thi đúng mục đích và cách thức; điều chỉnh quyết sách (giám sát thường xuyên của thường trực, ban, giám sát điều hành sát thực tế.

  ppt18p codon_01 18-11-2015 16 2   Download

 • 3. Hội đồng nhân dân, Thờng trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dới trực tiếp; Hội đồng nhân dân giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp. 4.

  pdf26p lananh 07-07-2009 1560 273   Download

 • Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân trong công tác kế hoạch và ngân sách Chương III của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) ngày 26/11/2005 qui định chức năng và quyền hạn giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND. Theo đó, HĐND giám sát thông qua các hoạt động xem xét báo cáo công tác, việc trả lời chất vấn, văn bản qui phạm pháp luật, thành lập đoàn giám sát, bỏ phiếu tín nhiệm.

  pdf10p hamdocsach08 26-12-2010 258 69   Download

 • Bài giảng Giám sát của Hội đồng nhân dân và vai trò của các vị đại biểu do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn nêu lên các khái niệm cơ bản về giám sát của HĐND; xác định ưu tiên; một số ưu tiên cụ thể; các chủ thể của quyền giám sát; phương thức giám sát; hình thức giám sát; thông tin phục vụ giám sát.

  ppt21p cocacola_03 05-10-2015 72 23   Download

 • Bài giảng Thẩm quyền của hội đồng nhân dân trong quy trình ngân sách của PGS.TS. Đặng Văn Thanh sau đây bao gồm những nội dung về hệ thống tài chính Việt Nam, cơ sở pháp lý về vai trò HĐND trong hoạt động giám sát tài chính - ngân sách, nguyên tắc hoạt động của hội đồng nhân dân, quy trình ngân sách Nhà nước, mục đích, yêu cầu hoạt động thẩm tra, giám sát và một số nội dung khác.

  ppt38p cocacola_03 05-10-2015 48 16   Download

 • Luận văn nghiên cứu các qui định của pháp luật về khái niệm, đặc điểm, vai trò hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện. Luận văn đi sâu vào trọng tâm là phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa, từ đó tìm ra các ƣu điểm, hạn chế, nguyên nhân của ƣu điểm, hạn chế.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 29 13   Download

 • Bài giảng Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân về đầu tư xây dựng của PGS.TS. Đặng Văn Thanh sau đây sẽ giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về hệ thống tài chính Việt Nam, cơ sở pháp lý về hoạt động giám sát kinh tế tài chính, phân định trách nhiệm, quyền hạn về quản lý tài chính & ngân sách Nhà nước, bản chất của hoạt động giám sát tài chính ngân sách, đầu tư và xây dựng, nguyên tắc quản lý đầu tư và xây dựng,...

  ppt32p cocacola_03 05-10-2015 49 12   Download

 • Bài giảng Thực hiện chức năng quyết định và giám sát của Hội đồng nhân dân giúp các bạn hiểu rõ hơn về chức năng quyết định (ban hành văn bản quy phạm pháp luật); chức năng giám sát; quyết định, giám sát về tài chính ngân sách của Hội đồng nhân dân. Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt16p cocacola_03 05-10-2015 27 7   Download

 • Ebook Hướng dẫn tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân gồm các nội dung cơ bản sau: Khái niệm, tầm quan trọng, lý do và vai trò tham vấn; các quy định pháp luật về tham vấn; quy trình tham vấn; các hình thức tham vấn; các kỹ năng cá nhân trong tham vấn; báo cáo tham vấn và xử lý thông tin thu nhận từ tham vấn phục vụ giám sát và ra quyết định của Hội đồng nhân dân và phần phụ lục với một số thông tin liên quan đến tham vấn.

  pdf92p cobetocxul9 26-08-2015 29 5   Download

 • Bài giảng Vai trò giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Hội đồng nhân dân giới thiệu tới các bạn những nội dung về hiện trạng và vai trò; cốt lõi giám sát QH - KH đăng tải công khai; khả năng thực hiện quy hoạch; tổ chức giải tỏa, đền bù và một số nội dung khác.

  pdf15p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 22 3   Download

 • Bài giảng Vai trò của Hội đồng nhân dân trong hoạt động giám sát đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giám sát của Hội đồng nhân dân TPHCM theo Luật Tổ chức HĐND và UBND sửa đổi năm 2003, một số kinh nghiệm.

  pdf16p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 22 2   Download

 • Bài giảng Giám sát và ra quyết định của Hội đồng nhân dân giới thiệu về gắn kết giữa giám sát và ra quyết định trong phát triển kinh tế xã hội; giám sát XDCB - kỹ năng thực hành giám sát quy hoạch kế hoạch SDĐ - kỹ năng thực hành.

  pdf18p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 17 1   Download

 • Nội dung luận văn trình bày về vai trò của HĐND trong việc giám sát hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự (TTHS). Tìm hiểu thực trạng hoạt động giám sát của HĐND đối với hoạt động của các cơ quan tiến hành TTHS tại tỉnh Cà Mau.

  pdf7p truongtien_07 03-04-2018 5 0   Download

 • Tham vấn là một hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Vì vậy, tham vấn là công cụ quan trọng giúp cơ quan dân cử có đầy đủ căn cứ, lý lẽ và thông tin quan trọng, sát thực tế phục vụ cho hoạt động quyết định các chính sách và giám sát việc thực thi chính sách.

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 35 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận của pháp luật về giám sát HĐND. Qua đó, phân tích thực trạng quy định pháp luật và việc thực hiện pháp luật về giám sát của HĐND cấp tỉnh nói chung và ở tỉnh Hưng Yên nói riêng... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 12 6   Download

 • Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố hà Nội về việc giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 6

  pdf3p thienthan 19-08-2009 67 3   Download

 • Bài viết Tăng cường giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đề cập đến hoạt động giám sát của Quốc hội, của Mặt trận và các tổ chức thành viên, của Hội đồng nhân dân các cấp,... của việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường.

  pdf6p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 20 2   Download

 • Ngày 01/8/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-TW về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra phương hướng: “Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường. Qua thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và xem xét để có chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp”. ...

  pdf13p bach_nhat 27-02-2012 91 27   Download

 • Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Theo quy định của pháp luật hiện hành,(2) trách nhiệm của doanh nghiệp gồm ba nhóm: trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; trách nhiệm bảo đảm sức khoẻ cho người lao động và trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nhìn chung các quy định của pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực này khá toàn diện và đầy đủ....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 99 4   Download

Đồng bộ tài khoản