intTypePromotion=1
ADSENSE

Hóa học và phát triển xã hội

Xem 1-20 trên 2616 kết quả Hóa học và phát triển xã hội
 • Gồm 10 bài giảng Hóa học và vấn đề xã hội được biên soạn bằng powerpoint với các slide đẹp và thu hút bạn đọc, với đầy đủ nội dung trọng tâm của bài học. Qua bài học, học sinh hiểu được hóa học đã góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực, thực phẩm, may mặc, thuốc chữa bệnh và tăng cường thể lực cho con người. Cụ thể như sản xuất được phân bón, thuốc bảo vệ và phát triên cây trồng...Sản xuất tơ sợi tổng hợp để tạo ra vải, len...Sản xuất ra các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và thuốc chống gây nghiện.

  ppt41p maithuy_89 09-11-2013 586 117   Download

 • Bài viết "Dưới ánh sáng những tư tưởng của Lê-nin: Văn hóa và phát triển xã hội" trình bày về vấn đề phát triển xã hội, phát triển văn hóa, văn hóa, tư tưởng và lối sống, văn hóa một vấn đề toàn cầu, văn hóa và công cuộc đổi mới xã hội,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p thuythuy1702 09-04-2016 54 4   Download

 • Về kiến thức: Học sinh hiểu được hóa học đã góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực, thực phẩm, may mặc, thuốc chữa bệnh và tăng cường thể lực cho con người, cụ thể như: Sản xuất được phân bón, thuốc bảo vệ và phát triên cây trồng..., Sản xuất tơ sợi tổng hợp để tạo ra vải, len.

  doc4p coxanh24 09-11-2013 143 10   Download

 • Bốn xu thế lớn của sự phát triển xã hội học Trung Quốc nói ở đây là chỉ xu thế bản thổ hóa, quốc tế hóa, tổng hợp hóa và thành thục hóa nền xã hội học Trung Quốc của chúng ta. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Bốn xu thế lớn của sự phát triển xã hội học Trung Quốc" dưới đây.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 30 1   Download

 • Tài liệu Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường bao gồm những nội dung về hóa học với vấn đề phát triển kinh tế (năng lượng và nhiên liệu, vật liệu); hóa học với vấn đề xã hội (lương thực và thực phẩm, may mặc, dược phẩm,...).

  pdf11p ntdpro 20-06-2016 94 11   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế , phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Các quan điểm tư tưởng chỉ đạo và cơ sở lý luận tâm lý giáp dục học về giáo dục phát triển con người; vấn đề con người trong công cuộc đổi mới đi vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo.

  pdf186p doinhugiobay_03 24-11-2015 89 9   Download

 • Phần 1 Tài liệu Phát triển giáo dục, phát triển con người phục vụ phát triển xã hội - kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thành tựu 50 năm - Nền quốc học nhân dân, văn hóa giáo dục và nhân cách văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf150p doinhugiobay_03 24-11-2015 67 6   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những biến đổi xã hội đang diễn ra nhanh chóng với những tác động của toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ và những bất định trong biến đổi xã hội và tự nhiên. Trong quá trình đó, phát triển bền vững như một sự mở rộng quan điểm và phản ánh tương lai của xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xã hội học và phát triển bền vững" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf4p thuytct36 01-03-2016 62 6   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Văn hóa, mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội" dưới đây để nắm bắt được bản chất, mục tiêu, định nghĩa, vai trò của văn hóa, vấn đề văn hóa là động lực của sự phát triển xã hội,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 52 4   Download

 • Bài viết Quan điểm mới cho phát triển xã hội bền vững trình bày: Công nghiệp hóa hiện đại hóa xã hội nói chung không chỉ những quá trình kinh tế - kỹ thuật, mà trước hết đó là những quá trình kinh tế - xã hội phức tạp, Như thực tiễn nhiều quốc gia, khu vực và thế giới đã chỉ ra, việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gây nên những tác động kinh tế xã hội hết sức to lớn đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p sobinhoangson 29-04-2018 22 0   Download

 • Chính chính trị là lĩnh vực hoạt động rộng lớn và quan trọng của loài người. Lịch sử hoạt động chính trị gắn liền với lịch sử đấu tranh xây dựng xã hội và phát triển đời sống con người. Văn hóa chính trị hình thành và phát triển cùng với văn hóa nói chung. Chính trị là một phương diện hoạt động, là trình độ hoạt động của con người, vì vậy, là sản phẩm của văn hóa. Đến lượt mình, với tư cách là một phương diện của văn hóa, văn hóa chính trị với các tính...

  pdf24p dellvietnam 23-08-2012 213 73   Download

 • Trong hệ thống các khái niệm, phạm trù của khoa học xã hội học, có thể nói xã hội hoá là một trong những khái niệm cơ bản. Tuy nhiên thuật ngữ xã hội hoá cũng được sử dụng trong các ngành khoa học như: Tâm lý học; Giáo dục học; Kinh tế học...

  pdf105p dellvietnam 23-08-2012 326 104   Download

 • Ý nghĩa và vai trò quan trọng của công nghệ trong phát triển-xã hội ngày nay ở nước ta và trên thế giới đã được thừa nhận và khẳng định. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của nước ta xác định công nghệ là động lực công nghiệp hoá, hiên đại hoá đất nước. Thế nhưng,việc thừa nhận công nghệ như là như một yếu tố nội tại, cấu thành trong các nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội và quan trọng hơn là mối quan hệ hữu cơ, mang tính tất yếu giữa phát triển-xã hội với phát...

  pdf9p kemoc4 06-06-2011 302 54   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển khái niệm xã hội hóa trong xã hội học ở Việt Nam sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ được sự hình thành, phát triển khái niệm xã hội hóa trong xã hội học Việt Nam. Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu một cách hệ thống các quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xã hội hóa, phân tích các tài liệu xã hội học trong xã hội ở Việt Nam,... Mời các bạn tham khảo luận văn tốt nghiệp ở trên để nắm rõ hơn về vấn đề này.

  pdf141p vascaravietnam 15-08-2012 168 43   Download

 • Đất nước ta đã và đang tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội bằng việc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm đạt đến mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để tiến hành thành công sự nghiệp vĩ đại đó, cần thiết phải có những con người xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên, vừa có trình độ khoa học công nghệ và lý tưởng cách mạng. Vì thế, theo chúng tôi để đảm bảo cho sự phát triển xã hội ổn định......

  pdf7p phalinh17 14-08-2011 69 21   Download

 • Từ những năm 60 của thế kỷ XX, các cuộc thảo luận của Câu lạc bộ Rôma đã đưa đến sự xuất hiện trên diễn đàn lý luận các tư tưởng về phát triển bền vững. Năm 1972, trong Tuyên ngôn của Hội nghị Liên hợp quốc lần thứ nhất về môi trường tại Xtốckhôm (Thụy Điển), mối quan hệ giữa phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đã chính thức được đề cập trong một văn bản của tổ chức quốc tế lớn nhất và có uy tín nhất trên thế giới. Báo cáo Những giới hạn...

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 98 15   Download

 • Để làm rõ quan điểm triết học lịch sử của I.Kant nói chung, quan niệm của ông về động lực phát triển của lịch sử nhân loại nói riêng, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải tư tưởng, luận điểm của ông về: 1) Các phương tiện, phương thức đạt tới trạng thái lý tưởng của nhân loại; 2) Tự do cá nhân; 3) Đối kháng xã hội và vai trò tích cực của cái ác trong lịch sử nhân loại; 4) Vai trò của văn hoá trong phát triển xã hội....

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 89 15   Download

 • Học sinh hiểu được hóa học đã góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực, thực phẩm, may mặc, thuốc chữa bệnh và tăng cường thể lực cho con người, cụ thể như: Sản xuất được phân bón, thuốc bảo vệ và phát triên cây trồng..., Sản xuất tơ sợi tổng hợp để tạo ra vải, len..., Sản xuất ra các loại thuốc chữa bệnh, thuốc bổ và thuốc chống gây nghiện,....

  pdf6p paradise5 13-12-2011 160 12   Download

 • NGUYỄN HUY HOÀNG – Lý luận của N.Ia.Đanhilevxki về các loại hình văn hoá - lịch sử và ý nghĩa của nó trong sự phát triển xã hội ngày nay. - N.Ia. Danilevsky’s Theory of Historical-Cultural Types and Its Significance for Social Development Nowadays

  pdf6p bengoan258 11-12-2011 62 5   Download

 • Những mục tiêu cần đạt được sau khi học môn Giới và phát triển: Thu thập được những kiến thức về tình trạng thiệt thòi, lệ thuộc của giới nữ đã và đang tồn tại dai dẳng tại nhiều nước, nhiều vùng trên thế giới, mà Việt Nam không là ngoại lệ. Nhận thức được rằng những định kiến về vị trí, vai trò của nữ giới và nam giới, những phân biệt đối xử đối với nữ giới gây trở ngại cho sự phát triển một xã hội công bằng, hòa bình và phát triển. Bước đầu đạt được những kỹ năng phân tích và khảo sát về giới...

  pdf214p hanh_tv27 08-04-2019 37 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hóa học và phát triển xã hội
p_strCode=hoahocvaphattrienxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2