intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem 1-20 trên 4677 kết quả Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài là đề xuất được các quan điểm khoa học, phương hướng và giải pháp khả thi nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân, vì dân trong bối cảnh hiện nay ở nước ta.

  doc183p change02 06-05-2016 84 21   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do ThS. Nguyễn Thuý Anh thực hiện trình bày về một số vấn đề chung về thẩm tra; hoạt động thẩm tra của các ban; một số vấn đề cần lưu ý về kỹ năng thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

  ppt42p cocacola_03 05-10-2015 102 11   Download

 • Luận văn "Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh Bình Thuận hiện nay.

  pdf102p anhinhduyet000 01-07-2019 20 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf3p poqueen 13-05-2013 67 1   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf95p dellvietnam 23-08-2012 88 22   Download

 • Trong cơ cấu tổ chức của HĐND theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, HĐND đƣợc chia thành 3 cấp: HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện, HĐND cấp xã.

  pdf26p quangdati 17-04-2017 40 9   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf101p dellvietnam 23-08-2012 66 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá, tìm ra những nguyên nhân, những bất cập, hạn chế trong hoạt động giám sát. Trên cơ sở đánh giá thực trạng giám sát trong lĩnh vực kinh tế ở tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2011-2016, để đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa cơ chế giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên trong lĩnh vực kinh tế, bảo đảm cho Hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương trong thực hiện quyền làm chủ của mình.

  pdf114p anhinhduyet000 01-07-2019 27 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân

  pdf2p poqueen 13-05-2013 60 5   Download

 • Tam Kỳ, ngày 10 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về việc đồng ý cho bà Phan Thị Thu Hương thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Nhiệm kỳ 2004 - 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf1p poqueen 13-05-2013 55 1   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf5p poqueen 13-05-2013 51 1   Download

 • Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước (BMNN) là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định Hiến pháp và pháp luật. Trong bộ máy nhà nước, Hội đồng nhân dân (HĐND) vừa là cơ quan...

  pdf98p vascaravietnam 16-08-2012 516 126   Download

 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng nhân dân một số tỉnh đã ra Nghị quyết chuyên đề hoặc Quy chế phối hợp nhiều bên nhằm...

  pdf92p motorola_12 01-06-2013 58 9   Download

 • Tham vấn là hoạt động tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến của mình vào những vấn đề quốc sách, dân sinh và được chính quyền trực tiếp lắng nghe, chắt lọc, tiếp thu. Từ năm 2008, Dự án “Tăng cường Năng lực cho Các cơ quan Dân cử Việt Nam” đã hỗ trợ một số Hội đồng nhân dân tỉnh thành phố thực hiện thí điểm hoạt động này.

  pdf48p motorola_12 01-06-2013 47 4   Download

 • Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có các chức năng đại diện cho nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và giám sát. Thông qua kinh nghiệm của tỉnh Bình Dương, bài viết phân tích, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp tỉnh hiện nay.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 6 0   Download

 • Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một hệ thống bao gồm nhiều cơ quan (loại cơ quan) nhà nước có tính chất, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn khác nhau nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nằm trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cũng có các đặc trưng như trên. Hai cơ quan này có mối quan hệ mật thiết với nhau, vậy, theo pháp luật hiện hành thì biểu hiện, tính chất,... của...

  doc13p hue3402 12-06-2010 1479 394   Download

 • Trong bộ máy Nhà nước ta, Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho nhân dân địa phương trong việc thực thi quyền lực Nhà nước ở địa phương. Với tính chất đó, HĐND nước ta có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo quyền lực nhân dân, phát huy dân chủ, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước. Vì vậy, nâng cao năng lực hoạt động của HĐND các cấp là...

  pdf118p vascaravietnam 21-08-2012 217 82   Download

 • Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, vấn đề kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước là một yêu cầu khách quan. Mục đích đặt ra là làm cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương cũng như ở địa phương thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật....

  pdf92p vascaravietnam 16-08-2012 94 24   Download

 • Bài giảng Vai trò Hội đồng nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội gồm có 4 phần chính trình bày về vai trò Hội đồng nhân dân trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; vận dụng vào việc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của một tỉnh/TP miền Tây Nam bộ.

  ppt10p cocacola_03 05-10-2015 59 10   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND các cấp trước yêu cầu của tình hình mới. Làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu, chỉ rõ những mặt bất cập, hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, góp phần vào việc hoàn thiện những quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  pdf93p anhinhduyet000 01-07-2019 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hội đồng nhân dân tỉnh
p_strCode=hoidongnhandantinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2