intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp

Xem 1-20 trên 350 kết quả Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
 • Mục tiêu chung của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế hợp tác mà đặc biệt là Hợp tác xã nông nghiệp; đánh giá thực trạng và hiệu quả của kinh tế hợp tác ở huyện Hải Lăng trong giai đoạn 2003 - 2011; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác.

  pdf97p bautroibinhyen5 01-12-2016 86 27   Download

 • Trong những năm gần đây, người ta nhận thấy khu vực kinh tế gia đình xã viên trong các hợp tác xã nông nghiệp đã có một bước phát triển rõ rệt. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Về vị trí của gia đình trong nền kinh tế hợp tác xã nông nghiệp".

  pdf0p namamanh 06-05-2016 32 3   Download

 • Bài được thạc sĩ trường đại học nông nghiệp chấm 8.5. Nội dung bài tiểu luận trình bày về: -Vai trò của HTX trong nông nghiệp nông thôn và nông dân. Giới thiệu về HTX Thực trạng của kinh tế hợp tác xã ở nước ta. Những thiếu sót và bất cập của HTX nước ta. Phương hướng và giải pháp để phát triển kinh tế HTX.

  pdf12p hud_xuanhung 17-08-2010 1206 486   Download

 • Đề cương môn Kinh tế hợp tác gồm có nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, cơ sở khoa học về sự phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã và các hình thức kinh tế mới ở nông thôn, kinh tế hợp tác với sự phát triển ngành nông nghiệp theo khu vực và lãnh thổ, vai trò của nhà nước đối với kinh tế hợp tác,...

  doc6p carolcarol98 14-09-2017 33 3   Download

 • Đối với Việt nam, nông nghiệp có tầm quan trọng đặc biệt. Nó chiếm vị trí trọng yếu trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân, hơn 80% dân số ở nông thôn và 70% sống bằng nghề nông. Trong những năm gần đây, nền nông nghiệp có bước chuyển biến đáng kể. Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm cả nông lâm ngư nghiệp có bước phát triển tương đối toàn diện, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp không ngừng tăng lên; các mặt hàng hóa nông sản thực phẩm được sản...

  pdf88p dell1122 05-09-2012 106 45   Download

 • Tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung sau: Phần 1 một số lý luận về kinh hợp tác. Phần 2 thực trạng kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp ở nước ta. Phần 3 phương hướng và những giải pháp để phát triển kinh tế HTX nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p duongchauphu 03-03-2010 520 193   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có trên 70% dân số sống ở nông thôn, cuộc sống chủ yếu dựa vào nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, manh mún, tập quán canh tác, sản xuất còn mang nặng tính tự phát, tự cung tự cấp, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực sự chưa phát huy được lợi thế của mình và đặc biệt là phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ mở cửa, hội nhập....

  pdf120p matbuon_266 17-07-2012 224 82   Download

 • Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kinh tế hợp tác xã nói chung và hợp tác xã nông nghiệp nói riêng; đánh giá hiệu quả hoạt động dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007-2011; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ của các HTXNN khu vực miền Tây huyện Vĩnh Linh, nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ của các dịch vụ này trong sản xuất nông nghiệp.

  pdf145p bautroibinhyen5 01-12-2016 113 36   Download

 • Hợp tác hóa trong nông nghiệp là một thực thể lịch sử, là sự ra đời của một chủ thể kinh tế ở nông thôn nƣớc ta trong thời gian dài, có tác dụng lớn đến sự phát triển kinh tế, văn hóa ở nông thôn nói riêng và đến toàn bộ nền kinh tế xã hội nƣớc ta nói chung

  pdf114p matbuon_266 17-07-2012 67 13   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thực trạng và giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động của các HTX nông nghiệp nhằm tìm ra những tiềm năng, ưu thế và những mặt hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh của các HTX.

  pdf119p kimkhanhkh 18-03-2014 533 166   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf100p dell1122 05-09-2012 258 95   Download

 • Luận văn với đề tài "Một số giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hà tây" được thực hiện vì nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề phát triển các HTX trong kinh tế nông thôn nói riêng và trong quá trình phát triển nền kinh tế hàng hoá nói chung.

  pdf72p langtuthangpro 04-07-2014 321 90   Download

 • Hợp tác là sự kết hợp sức mạnh của các cá nhân hoặc các đơn vị để tạo nên sức mạnh lớn hơn, nhằm thực hiện những công việc mà mỗi cá nhân,mỗi đơn vị hoạt động riêng rẽ sẽ gặp khó khăn, thậm chí không thể thực hiện được, hoặc thực hiện kém hiệu quả. Trong cuộc sống, có nhiều lĩnh vực cần có sự hợp tác như sự hợp tác trong trong lao động sản xuất, kinh doanh; hợp tác trong nghiên cứu khoa học; hợp tác trong quân sự, văn hóa, thể thao, đời sống... Tuy nhiên, hợp...

  doc66p thuy93_tb 20-04-2013 367 86   Download

 • Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là tổ chức kinh tế tập thể có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; được Đảng, Nhà nước quan tâm phát triển trong mọi giai đoạn cách mạng. Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, thì HTXNN cũng được chuyển đổi cả về nội dung và hình thức hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) (ban hành năm 1996), nhằm thích ứng kịp thời với...

  pdf98p dell1122 06-09-2012 149 40   Download

 • Quá trình phát triển hợp tác xã nói chung, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng đã trải qua nhiều bước thăng trầm, song luôn là nội dung có tính chiến lược trong phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tháo gỡ vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta: Khó khăn và giải pháp" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc4p pig_24k 08-11-2015 101 26   Download

 • Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài báo.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 48 6   Download

 • Nông nghiệp là ngành sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Sản lượng lương thực tăng nhanh không chỉ đủ ăn trong nước mà còn xuất khẩu. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này.

  doc10p thiendiadaodien_5 08-01-2019 14 0   Download

 • Bài viết trình bày việc đánh giá và tổng kết lại hoạt động thí điểm phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở Khánh Hòa trong những năm 1977-1978. Qua đó để hiểu được tác dụng to lớn của phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  pdf5p vititan2711 14-08-2019 4 0   Download

 • Trong những năm qua với cơ chế nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã đưa đến những biến đổi to lớn về kinh tế và xã hội, sản xuất và đời sống trong nông nghiệp, nông thôn. Cùng với những thay đổi đó, vai trò chủ yếu của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp cũng có những đổi thay theo hướng đa dạng và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p thiendiadaodien_5 08-01-2019 12 0   Download

 • Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vượt bậc. Sang giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp vốn được coi là thế mạnh của Việt Nam cũng được Đảng và Nhà nước tập trung nguồn lực để tạo ra sự đột phá. Phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ đổi mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Song có nhiều vấn đề lớn sẽ đặt ra như: phát...

  pdf119p carol123 20-07-2012 333 138   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
p_strCode=kinhtehoptactrongnongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2