intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình hướng sự kiện

Xem 1-20 trên 759 kết quả Lập trình hướng sự kiện
 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 4: Cơ chế Delegate và Threading" giúp người học phân biệt được delegate và event; các ứng dụng đơn tiến trình và đa tiến trình; khái niệm đồng bộ trong ứng dụng; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng dụng đồng bộ và đa tiến trình.

  pdf30p kequaidan9 16-12-2020 22 2   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET" trình bày tổng quan về ADO.NET; các thành phần cơ bản của ADO.NET; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf41p kequaidan9 16-12-2020 24 2   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 1: Tổng quan về Net Framework và ngôn ngữ lập trình C#" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học các kiến thức về đặc trưng cơ bản của Net FrameWork; kiểu dữ liệu như mảng, xâu kí tự, kiểu liệt kê; cấu trúc lập trình cơ bản của C# để giải quyết một số bài toán đơn giản; cú pháp các lệnh cơ bản trong C# để khai báo biến, hằng...

  pdf49p kequaidan9 16-12-2020 26 2   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 2: Lập trình hướng đối tượng với C#" với các nội dung các tính chất cơ bản của lập trình hướng đối tượng; khái niệm cơ bản như lớp, đối tượng, thuộc tính, phương thức; ngôn ngữ C# vào triển khai, xây dựng lớp và tạo lập đối tượng; các khái niệm cơ bản như trừu tượng, đa hình, kế thừa.

  pdf45p kequaidan9 16-12-2020 19 1   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 3: Giao diện và tập hợp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cho người học bao gồm phân biệt được namespace và interface; liệt kê được các tính chất cơ bản của collection; vận dụng ngôn ngữ C# vào triển khai namespace và interface; sử dụng được các lớp đối tượng cơ bản trong thư viện collection để xây dựng một số ứng dụng đơn giản.

  pdf33p kequaidan9 16-12-2020 15 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 5: Xử lí nhập xuất trong C#" để nắm chi tiết các nội dung về phân biệt các loại tệp; các lớp cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; các thao tác cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng trên hệ thống tệp.

  pdf42p kequaidan9 16-12-2020 14 1   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 6: Lập trình ứng dụng Window form với C#" với mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được khái niệm sự kiện, lập trình hướng sự kiện; các thuộc tính và phương thức cơ bản của đối tượng Windown form; các sự kiện cơ bản của đối tượng form; đối tượng cơ bản thường sử dụng để xây dựng ứng dụng Window form.

  pdf46p kequaidan9 16-12-2020 20 2   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report" với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường NET.

  pdf63p kequaidan9 16-12-2020 15 2   Download

 • NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu cơ bản (byte, integer, long, string, boolean, single) và kiểu mảng, kiểu bản ghi trong Visual Basic. Sử dụng các hàm nhập xuất dữ liệu (MsgBox và InputBox) của VB. Sử dụng và vận dụng được các cấu trúc rẽ nhánh (If...Then và If...Then...Else), cấu trúc đa rẽ nhánh (Select Case) và các loại vòng lặp : For; Do While...Loop; Do...Loop để viết chương trình. Sử dụng được một số hàm xử lý...

  pdf37p meogiay 10-11-2011 337 69   Download

 • Bài giảng Lập trình môi trường Windows: Chương 1 Tổng quan lập trình môi trường windows cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử Windows, đặc điểm môi trường Windows, lập trình hướng sự kiện, .NET Framework, Visual Studio. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p kyniemchieumua_09 20-12-2017 49 3   Download

 • Bài tập 1: Sử dụng hàm MsgBox và InputBox Viết chương trình giải phương trình bậc 2. Hệ số a, b, c nhập từ bàn phím bằng hàm InputBox (Giải sử a ≠ 0). Bài tập 2: Minh hoạ cấu trúc If … Then. Viết chương trình tính lương như sau: Cho người dùng nhập vào lương cơ bản LCB, Hệ số lương HSL và chức vụ CV. Nếu chức vụ là "giam doc" thì cộng thêm 500000 vào lương thực lĩnh (LTL), nếu là "truong phong" thì cộng thêm 300000, nếu là "to truong" thì cộng thêm 200000, nếu là "nhan vien" thì không cộng....

  pdf174p tailieuvip13 19-07-2012 235 48   Download

 • SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Sử dụng được các điều khiển cơ bản của VB Kết hợp sử dụng nhiều điều khiển cơ bản trong chương trình Vận dụng các điều khiển để viết được một số chương trình tiện ích.

  pdf42p meogiay 10-11-2011 132 40   Download

 • SỬ DỤNG HỘP THOẠI CHUẨN & MENU MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Xây dựng được các hệ thống menu một cấp nhiều cấp, menu Popup Xây dựng được các hệ thống thanh công cụ - Toolbar. Sử dụng thành thạo các thuộc tính và phương thức của điều khiển Dialog Phân biệt được giữa ứng dụng đa cửa sổ và đơn cửa sổ. Viết được một ứng dụng soạn thảo văn bản đơn giản với đa cửa sổ. ...

  pdf14p meogiay 10-11-2011 114 32   Download

 • KẾT NỐI VÀ THAO TÁC VỚI CSDL MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Kết nối đến CSDL bằng điều khiển ADO Data Control và Connection Truy cập (Select, Update, Delete, Insert) dữ liệu sử dụng Connection Gắn kết dữ liệu giữa các điều khiển với đối tượng Connection Viết được một số ứng dụng quản trị CSDL đơn giản Tạo và trình bày báo cáo (Report) để in ra máy in.

  pdf48p meogiay 10-11-2011 104 32   Download

 • SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO MỤC TIÊU: SAU KHI HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP, NGƯỜI HỌC CÓ THỂ Sử dụng được hầu hết các điều khiển nâng cao đi kèm với Visual Basic và một số điều khiển nâng cao thông dụng từ các hãng thứ 3 –Third party. Lựa chọn được các điều khiển phù hợp khi viết chương trình. Xây dựng được một số ứng dụng với các điều khiển nâng cao.

  pdf32p meogiay 10-11-2011 137 30   Download

 • Mục đích của tài liệu là giúp cho sinh viên và các bạn học nắm được các kiến thức cơ bản trong thiết kế trang Web, lập trình các ứng dụng giao diện Web trên Internet, nắm được các kiến thức về HTML, HMTML, DNTML, WML, công cụ lập trình Javascript, công cụ thiết kế trang Web Macromedia Dreamweaver. Ngoài ra, cuốn sách còn trình bày mô hình lập trình; lập trình hướng sự kiện với các kỹ thuật tiêu biểu của mô hình này. Đây là tài liệu tham khảo để sử dụng làm các bài tập lớn trong các môn học như Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tương,...

  pdf255p muaxuan102 26-02-2013 164 52   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Visualbasic bài 5: Kỹ thuật lập trình trong VB.Net trình bày về hàm - thủ tục, khái niệm lập trình hướng đối tượng, lập trình theo sự kiện, lập trình thuộc tính, bắt lỗi trong lập trình.

  pdf19p phuongpham357 22-07-2014 77 10   Download

 • Bài này giới thiệu các kỹ thuật giúp chương trình mô phỏng có tính tương tác cao hơn. Các vấn đề chính được trình bày gồm: • Khái niệm về lập trình hướng sự kiện • Tương tác với chương trình bằng bàn phím và con chuột • Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC 1. Lập trình hướng sự kiện 2. Lập trình tương tác trong Windows: bàn phím và chuột 3. Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC • Cơ bản về thư viện MFC • Khởi tạo môi trường OpenGL trong MFC: Lớp OpenGlInit 3 .Giao diện người dùng...

  pdf32p hienpn 07-09-2012 241 45   Download

 • Nội dung cần nắm trong "Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Lập trình giao diện với Java" gồm: tạo giao diện với các đối tượng cơ bản, xử lí sự kiện giao diện, các đối tượng multimedia, java swing, table và cách bố trí giao diện, bài tập.

  pdf39p vuanhhuy93 26-11-2014 157 38   Download

 • Bài 4 - Lập trình tương tác và MFC trong mô phỏng. Bài này giới thiệu các kỹ thuật giúp chương trình mô phỏng có tính tương tác cao hơn. Các vấn đề chính được trình bày gồm: Khái niệm về lập trình hướng sự kiện. Tương tác với chương trình bằng bàn phím và con chuột. Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC.

  pdf32p duc2407 24-02-2014 134 28   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình hướng sự kiện
p_strCode=laptrinhhuongsukien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2