Luật đất đai 2001

Xem 1-20 trên 58 kết quả Luật đất đai 2001
 • Câu 1: Hãy phân tích luận đề: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dan do Nhà nước thống nhất quản lý". Luận đề này ngày từ Luật Đất đai năm 1987 đã được khẳng định. Qua các lần sửa đổi bổ sung. Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi bỏ sung năm 1998 và 2001. Luận đề đó vẫn tiếp tục được nhấn mạnh. Như sậy có thể thấy luận đề này là phù hợp, đúng đắn thể hiện được "ý Đảng, lòng dân" về vấn đề đất đai....

  doc28p bboy_spin90 12-10-2010 1129 548   Download

 • Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993 đã đợc sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai đợc Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998.

  pdf7p lananh 07-07-2009 245 83   Download

 • Tài liệu Luật Đất đai mang số hiệu 13/2003/QH11 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

  doc95p tegieng010101 02-06-2014 304 46   Download

 • Cuốn sách "Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001)" cung cấp cho người đọc nội dung Luật đất đai năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung để người đọc dễ dàng nắm bắt. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf53p doinhugiobay_00 02-11-2015 19 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001)", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai (đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 và năm 2001. Mời các bạn tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_00 02-11-2015 16 2   Download

 • Các nội dung chủ yếu của luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2001. Theo quy định của pháp luật hiện hành,(2) trách nhiệm của doanh nghiệp gồm ba nhóm: trách nhiệm thực hiện tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; trách nhiệm bảo đảm sức khoẻ cho người lao động và trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 28 2   Download

 • 2. Căn cứ vào quy định của Chính phủ về khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá các loại đất phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất; thu tiền khi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ; tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.” ...

  pdf6p truongbao 10-07-2009 337 103   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

  doc71p quocqnam 28-09-2010 715 520   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 97 18   Download

 • Nghị định số 66/2001/NĐ-CP về Luật Đất đai do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  pdf7p manhquynh 10-10-2009 109 13   Download

 • Luật số 25/2001/QH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai do Quốc Hội ban hành

  pdf7p lawbds6 06-11-2009 46 3   Download

 • Nghị định 17/2006/NЭCP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hà 187/2004/NĐ­CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ vào Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tài chính,...

  doc3p anvietcanh 15-10-2009 180 31   Download

 • Nghị định 66/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai

  doc6p chanhson 19-08-2009 108 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về quản lý và sử dụng đất đai. CHƯƠNG I N H Ữ N G Q U Y Đ ỊN H C H U N G Đ iề u 1 . Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn...

  pdf92p abcdef_42 01-11-2011 40 6   Download

 • Nghị định Số: 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  doc15p cancer_em 20-11-2014 50 4   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf274p phuongmychi 29-07-2013 62 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf10p phuongmychi 29-07-2013 60 1   Download

 • Nghị quyết số: 29/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hà Nam; căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 1 0   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị ...

  doc23p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản