Luật đầu tư 2006

Tham khảo và download 17 Luật đầu tư 2006 chọn lọc sau:
 • Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

  doc65p chuongvd 23-11-2010 230 105   Download

 • Bài giảng Nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP nhằm trình bày các nội dung chính như: các văn bản hướng dẫn thi hành luật đầu tư 2005, hiệu lực của luật đầu tư và nghị định 108/2006/NĐ-CP.

  pdf79p canon_12 28-03-2014 59 11   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư trình bày về luật đầu tư ban hành 29-11-2005, hiệu lực 1-7-2006, đối tượng điều chỉnh, chủ thể và hình thức đầu tư, đối tượng áp dụng cảu luật đầu tư.

  pdf22p top_12 21-04-2014 86 19   Download

 • Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

  doc49p uyenson 19-08-2009 391 104   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

  doc16p uyenson 19-08-2009 450 55   Download

 • Pháp luật về đầu tư của Việt Nam a) Trước năm 2006 Trước 1986 Ktế tập trung, NN không khuyến khích TC, cá nhân Đ.tư phát triển SX. Từ 1986 hai chính sách đầu tư. * Đầu tư trong nước Luật khuyến khích Đ.tư trong nước 22/6/1994 (sửa đổi 20/5/1998) bảo hộ, khuyến khích, tạo Đ.kiện thuận lợi cho các T.chức, cá nhân Đ.tư, khơi dậy nguồn lực tài chính.

  ppt18p iuem90 31-03-2010 219 81   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  doc67p jolie 02-03-2009 1166 648   Download

 • Nghị định 101/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

  doc8p diennghia 19-08-2009 245 32   Download

 • Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

  doc42p lawcao 30-09-2009 198 49   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 186/2010/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI CÓ LỢI NHUẬN TỪ VIỆC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/...

  pdf5p chongxinhyeu 20-12-2010 89 5   Download

 • Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 80 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban Dân tộc - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf15p lawdt3 02-12-2009 83 7   Download

 • Quyết định 211/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành để hủy bỏ Quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UB ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Hà Nội

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 54 2   Download

 • Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về việc phê duyệt các công trình bổ sung trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 do Hội đồng nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 52 2   Download

 • Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg về việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawdt3 02-12-2009 60 1   Download

 • Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 60 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Ban thường trực Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng

  pdf18p lawdt3 02-12-2009 295 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


strTagCode=luat-dau-tu-2006

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode
Đồng bộ tài khoản