intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết giáo dục đào tạo

Xem 1-20 trên 456 kết quả Nghị quyết giáo dục đào tạo
 • Bài viết Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII trình bày trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" ở nước ta, tư tưởng đó của Người càng có ý nghĩa thiết thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 38 1   Download

 • Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf5p minhquanmq 27-03-2014 44 0   Download

 • Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo và y tế Của Thành phố Hà Nội (giai đoạn 2009 - 2015) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawgd1 04-11-2009 112 12   Download

 • Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025 là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT, chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam đến 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XV. Quy hoạch có chú ý đến xu thế phát triển GD&ĐT quốc tế, và khu vực.

  pdf86p kaiyuan1121 18-08-2018 60 2   Download

 • Trong quá trình đổi mới đất nước, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực coi đó là “quốc sách hàng đầu”, là “khâu đột phá”, là yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 17 1   Download

 • Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND mức thu học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại các trường công lập năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 43 0   Download

 • Nghị quyết số: 208/2015/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục Thể thao, môi trường giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004; Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 45 0   Download

 • Trong mười lăm năm (1997-2012) Đảng bộ Bình Phước đã nắm bắt triệt để các nghị quyết của hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 về đào tạo giáo dục: đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi phù hợp với thực tế địa phương, thúc đẩy nguồn lực của tỉnh phát triển về giáo dục và kiến thức hiệu quả của mọi người, và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cơ sở vật chất đã trở nên đầu tư hiện đại hơn. Quy mô giáo dục đang phát triển mạnh; chất lượng giáo dục toàn diện đã được cải thiện, giáo viên và quản trị viên đã được tăng cường.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 6 0   Download

 • Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách...

  doc18p rongkute 03-10-2011 945 225   Download

 • Đất nước ta đang cần có nhiều hơn nữa những trí thức, lao động có trình độ, có tâm, đức, có kỹ năng và bản lĩnh hội nhập. Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ này, phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành, đặc biệt là việc thực hiện Kết luận 242 - KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai Nghị quyết T.Ư 2 (khoá VIII) và phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020....

  pdf1p xuankhuong 09-09-2009 176 24   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 01-ƯĐGD

  pdf3p meomayhaman 07-06-2011 65 3   Download

 • Đất nước ta đã bước sang những năm đầu của thế kỉ XXI, cả nước đang tiếp tục công cuộc đổi mới sâu sắc, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Nghị quyết TW2 khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành CNH- HĐH thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh....

  doc40p hongha1980 23-06-2010 2414 551   Download

 • Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục lại hết sức khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Nghị quyết TW2, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam về "Định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp...

  pdf15p ferari 18-08-2010 1105 178   Download

 • Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu trách nhiệm chăm sóc - giáo dục trẻ từ 0 - 6 tuổi. Đây là giai đoạn đặt nền móng đầu tiên quan trọng của nhân cách con người. Nếu không làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ trong những năm này thì việc giáo dục lại hết sức khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Nghị quyết TW2, khoá VIII của Đảng cộng sản Việt Nam về "Định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và...

  doc11p taonemay108 11-12-2010 643 139   Download

 • Giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực từ lâu được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, ngày nay vấn đề đó được xem là "quốc sách hàng đầu". Mục tiêu giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII là: Thực hiện giáo dục toàn diện đức dục, trí dục, thể dục, mỹ dục ở tất cả các bậc học. Hết sức coi trọng giáo dục chính trị, tư...

  pdf87p dellvietnam 24-08-2012 267 130   Download

 • Trước yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoávà hiện đại hoá đất nước, quan điểm định hướng, chính sách và các giải pháp chỉ đạo phát triển giáo dục và đào tạo đã được đề cập trong nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định “ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Quản lý...

  doc66p hongha1980 23-06-2010 336 95   Download

 • Bài giảng Lịch sử Giáo dục Việt Nam : Chương 4 - Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến nay trình bày về bối cảnh lịch sử, cuộc cải cách giáo dục lần thứ 3 – 1979, quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục của Đảng từ năm 1986 đến nay, 10 tư tưởng chủ đạo phát triển giáo dục giai đoạn 1987 – 1990, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII - 1991, nghị quyết lần thứ VI BCH TW Đảng khoá VII – 1993, nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng khoá VIII về định hướng phát triển giáo dục; đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa; hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

  pdf26p minhminhminh32 31-03-2014 238 53   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tư pháp năm 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-BTP ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

  pdf8p meomayhaman 07-06-2011 302 36   Download

 • Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgd3 04-11-2009 209 28   Download

 • Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

  pdf4p lawgd1 04-11-2009 235 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
803 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết giáo dục đào tạo
p_strCode=nghiquyetgiaoducdaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2