intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận

Chia sẻ: Ngô Thị Thu Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
280
lượt xem
51
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Mời tham khảo sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận để nhà trường có hướng phát triển tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN 1
 2. PHẦN I: MỞ ĐẦU ------------ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề đƣợc xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những ngƣời thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lƣợc, có tính chất quyết định chất lƣợng giáo dục và dạy học trong nhà trƣờng, bởi lẽ lao động sƣ phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sƣ phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi ngƣời lãnh đạo nhà trƣờng phải thƣờng xuyên chú ý đến việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chƣa đồng đều về trình độ chuyên môn, chƣa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dƣỡng chuyên môn còn hạn chế, chƣa đúng, chƣa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trƣờng; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dƣỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chƣa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chƣa khoa học, không thƣờng xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trƣờng tiểu học còn hạn chế. Trong thời gian qua, các trƣờng tiểu học nói chung và trƣờng trƣờng Tiểu học Nghi Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công 2
 3. nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nƣớc ngang tầm với các nƣớc phát triển trong khu vực thì chất lƣợng đội ngũ giáo viên của trƣờng chƣa đáp ứng đƣợc. Là cán bộ quản lý của nhà trƣờng, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này đƣợc cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lƣợng dạy học và giáo dục của nhà trƣờng.Vì vậy tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy ở trƣờng Tiểu học Nghi Thuận". PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƢC TỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI ------------------------ CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1. Cơ sở lý luận của đề tài:: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển nhƣ vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con ngƣời - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cƣờng kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đƣợc bồi dƣỡng thƣờng xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đƣờng lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chƣơng trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nƣớc trong khu 3
 4. vực và trên thế giới. Với mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp dạy học cũng nhƣ cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy: Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã đƣợc tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp đƣợc nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học. Phương pháp dạy học hƣớng vào ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ ngƣời học, vì ngƣời học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng đƣợc các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của ngƣời học. Vì vậy, đổi mới phƣơng pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phƣơng pháp dạy học cổ truyền với phƣơng pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tƣợng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với phƣơng pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…). Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học nhƣ Toán, Tiếng Việt theo định lƣợng thang điểm 10, các môn học còn lai đƣợc đánh giá bằng nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chƣa hoàn thành (B). Trƣớc yêu cầu đổi mới của chƣơng trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn trong nhà trƣờng là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trƣờng. Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3 của quyết định: “Mục đích ban hành Chuẩn 4
 5. 1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dƣỡng giáo viên tiểu học ở các khoa, trƣờng cao đẳng, đại học sƣ phạm. 2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. 4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học đƣợc đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhƣng chƣa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn.” Đây đƣợc xem nhƣ chiếc gậy giúp ngƣời giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình. 2. Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn giáo dục của các trƣờng tiểu học trong thời gian qua đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dƣỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trƣờng. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trƣờng. Do vậy công tác quản lý và bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dƣỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trƣờng tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trƣờng Tiểu học Nghi Thuận cho thấy: Đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Nghi Thuận rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dƣỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trƣờng. Kết quả hoạt 5
 6. động của các tổ chuyên môn trong nhà trƣờng đã đƣợc Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên của trƣờng vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần đƣợc bồi dƣỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách thƣờng xuyên; vấn đề bồi dƣỡng phải đƣợc xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trƣờng. Kết luận chƣơng: Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên trong trƣờng Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hƣớng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài.-- CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG VÀ CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƢỜNG: 1. Thuận lợi: Trƣờng Tiểu học Nghi Thuận đƣợc tách ra từ trƣờng cấp một hai Nghi Thuận năm 1992, với địa bàn dân cƣ có giáo dân chiếm hơn một nửa tổng số dân. Là một xã nghèo của huyện nhƣng có truyền thống hiếu học . Năm học 2003-2004 với sự nổ lực chỉ đạo cùng sự đồng thuận của nhân dân cũng nhƣ tập thể cán bộ giáo viên , công nhân viên , nhà trƣờng đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ một. Cũng từ đó đến nay trƣờng luôn giữ vững danh hiệu đơn vị Tiên tiến cấp huyện, chất lƣợng giáo dục ngày càng đƣợc nâng lên. Năm học 2009-2010 trƣờng có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 2 cán bộ quản lí, 5 nhân viên và 27 giáo viên, cùng 599 học sinh trên 5 khối lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Đại học: 15 ; cao đẳng 7 và 5 trung học sƣ phạm. 6
 7. Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm. Các đồng chí đó có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng nhƣ quan hệ, trao đổi với phụ huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ. Trƣờng luôn nhận đƣợc sự chỉ đạo chuyên môn kịp thời của Phòng Giáo dục huyện Nghi Lộc. Bên cạnh đó, trƣờng còn nhận đƣợc sự động viên và hỗ trợ tích cực của Đảng uỷ và UBND xã Nghi Thuận và phụ huynh học sinh của trƣờng. 2. Khó khăn: Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, là đơn vị chuẩn ở giai đoạn đầu nên đến nay các phòng học đã bị xuống cấp và thiếu trầm trọng. Chỉ có 15 phòng trên 20 lớp học . Thiếu cả phòng học chính và các phòng học chức năng. Trong lúc địa phơng còn nghèo, tập trung đầu tƣ xây dựng chuẩn cho trƣờng THCS và trƣờng mầm non. Một số giáo viên đƣợc chuyển từ vùng trên và vùng ngoài về quá non về chuyên môn, cả kiến thức lẫn phƣơng pháp. Trình độ dội ngũ giáo viên khập khễnh về chuyên môn. Có một số ít phụ huynh học sinh do mải làm ăn nên chƣa thật quan tâm đến việc học hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trƣờng. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƢỠNG DỘI NGŨ MỘT VÀI SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƢỜNG: 1. Hệ đào tạo: SỐ NỮ HỆ ĐÀO TẠO GIÁO SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC VIÊN 27 25 0 5 7 15 0 Một số các đồng chí giáo viên trẻ đang theo học các lớp đại học tại chức tiểu học . 2.Giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại giáo viên trong 4 năm gần đây: 7
 8. GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 CẤP TRUỜNG 5/25 7/27 8/26 10/25 CẤP HUYỆN 2 2 2 3 CẤP TỈNH 1 1 2 1 NĂM HỌC XẾP LOẠI GIÁO VIÊN 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 GIỎI 2/25 3/27 5/26 7/25 KHÁ 16 19 17 16 TRUNG BÌNH 7 5 4 2 Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá nhƣ sau: - Đội ngũ giáo viên ngày càng đƣợc chuẩn hoá về mặt đào tạo đang đƣợc trẻ hoá dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và đƣợc trang bị nhiều kiến thức mới, gặp môi trƣờng sƣ phạm tốt đã phát huy đƣợc tác dụng là mũi nhọn trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên, trƣờng còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm. - Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chƣa đầy đủ, chƣa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chƣa thấy rõ vai trò của bồi dƣỡng chuyên môn đối với công tác của mình. - Hiệu vụ: Chƣa đƣợc bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý cao cấp. Họ có nhận thức đúg về vấn đề bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chƣa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hƣớng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát, thiếu kế hoạch. - Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nhà trƣờng thiếu kế hoạch bồi dƣỡng dài hơi cho 8
 9. giáo viên. Kế hoạch công tác năm học của nhà trƣờng thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên chƣa đƣợc đề cập một cách đúng mức. Hạn chế là chƣa phân công cụ thể ngƣời thực hiện, chƣa chỉ rõ tiến bộ thời gian, chƣa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch của các tổ chuyên môn còn chung chung. Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chƣa thấy hết tầm quan trọng của nó trong hoạt động giáo dục nhà trƣờng; chƣa thực sự thích thú và hăng hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chƣa phù hợp với mọi ngƣời nên chƣa kích thích đƣợc tích tích cực của mỗi cá nhân; việc xây dựng kế hoạch thƣờng dựa vào kinh nghiệm làm việc; trình độ, năng lực của giáo viên trong tổ khối chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen thƣởng và nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chƣa thiết thực. Kết luận: Ưu điểm: Có đủ cơ cấu về số lƣợng, phân công nhiệm vụ cụ thể trình độ học vấn theo bằng cấp khá cao. Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên chƣa nhiều, một số giáo viên chƣa nhiệt tình trong hoạt động. Nguyên nhân của thực trạng này là mọi ngƣời chƣa ý thức hết tầm quan trọng của công tác bồi dƣỡng chuyên môn trong hoạt động chung của trƣờng. Hiệu vụ không đƣợc bồi dƣỡng thƣờng xuyên về chuyên môn nghiệp vụ. Có thể công tác bồi dƣỡng chuyên môn đƣợc chỉ đạo thƣờng xuyên, song thiếu kế hoạch dài hơi. Giáo viên tích cực tham gia hoạt động nhƣng Hiệu vụ chƣa phân công rõ niệm vụ cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể. Công việc đôi khi còn chồng chéo, kỷ luật lao động chƣa nghiêm. Việc sắp xếp và phân công công việc chƣa khoa học. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các 9
 10. tổ chuyên môn trong trƣờng chƣa cao. Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể. Do nhận thức chƣa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trƣờng nên chƣa phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên đối với công tác chuyên môn. Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu tranh; mọi ngƣời né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chƣa đúng; việc biểu dƣơng, khen thƣởng về chuyên môn chƣa tạo đƣợc sự phấn khích cho ngƣời làm tốt công việc (phần thƣởng vật chất ít giá trị, giấy khen, bằng khen không có nhiều ý nghĩa thực tế). Do vậy, hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá, khen thƣởng về chuyên môn chƣa cao. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trƣờng: Phải tích cực tổ chức và bồi dƣỡng ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên . CHƢƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU . 1. Mục đích: Công tác bồi dƣỡng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ giáo viên là công việc không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trƣờng, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và các vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục. 2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết: 10
 11. Để công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì: - Hiệu trƣởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. - Ban giám hiệu nhà trƣờng cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dƣỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. - Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả. Kế hoạch bồi dƣỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trƣờng, của các tổ, khối chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dƣỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phƣơng pháp, phƣơng tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải đƣợc Hiệu trƣởng đánh giá. II. NỘI DUNG BỒI DƢỠNG. - Bồi dƣỡng, nâng cao tƣ tƣởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tƣởng sống gắn liền với bồi dƣỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên. - Bồi dƣỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá và tin học, ngoại ngữ. Mọi cán bộ và giáo viên vần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả. - Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu. là công việc không thể thiếu đƣợc trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dƣỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình đƣợc phân công. . - Bồi dƣỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có đƣợc trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân 11
 12. và đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trƣởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tƣởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trƣởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ. - Bồi dƣỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học đƣợc tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng đƣợc nâng lên một cách cơ bản. - Bồi dƣỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trƣởng cần thực hiện nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hƣu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên. III. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƢỠNG: 1. Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác bồi dƣỡng giáo viên : Cán bộ quản lý trƣớc hết phải là tấm gƣơng tiêu biểu về quá trình bồi dƣỡng và tự bồi dƣỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sƣ phạm. Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập đƣợc thƣờng xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dƣỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của ngƣời quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học ,tự bồi dƣỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: + Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hƣớng việc tự học, tự bồi dƣỡng. Xác định đƣợc những nội dung cần phải tự học, tự bồi dƣỡng và cách tự học, tự bồi dƣỡng nhƣ thế nào? Cung cấp 12
 13. cho giáo viên các thông tin, tài liệu, xây dựng thƣ viện, phòng đọc, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên thực hành việc tự học,tự bồi dƣỡng. + Tổ chức các hoạt động sƣ phạm trong nhà trƣờng gắn với tự học. Xây dựng một cơ chế, chính sách, đánh giá thi đua hoặc gắn lợi ích vật chất đối với việc tự học, tự bồi dƣỡng của giáo viên…… Bản thân mỗi đồng chí trong Ban giám hiệu phải vững vàng về chuyên môn, không ngừng tự nâng cao về chuyên môn, chịu đọc và chịu học hỏi anh chị em giáo viên. Một trong những nhiệm vụ của Ban giám hiệu là dự giờ của giáo viên và đánh giá tiết dạy. Bản thân tôi trƣớc đây là giáo viên, đã đƣợc Ban giám hiệu dự giờ nhiều lần, tôi hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc đánh giá tiết dạy của Ban giám hiệu đối với giáo viên. Đó là sự “ Tâm phục, khẩu phục” nếu là những lời nhận xét xác đáng, giúp ích cho giáo viên rất nhiều và ngƣợc lại nếu là những lời nhận xét chung chung, thậm chí sai về kiến thức cơ bản thì sự nhìn nhận của giáo viên đối với Ban giám hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, mỗi khi dự giờ, Ban giám hiệu chúng tôi đều xem trƣớc nội dung bài dạy, tìm bắt kiến thức trọng tâm và khó dạy, đồng thời suy nghĩ để nâng cao kiến thức cho học sinh trong tiết dạy đó. Ngƣời cán bộ quản lý phải biết kích thích nhu cầu tự vƣơn lên trong tập thể sƣ phạm do mình phụ trách bằng các biện pháp quản lý nhƣ: Quản lý hành chính, quản lý về kế hoạch và thi đua, khen thƣởng. Ngƣời cán bộ quản lý cần có quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dƣỡng học sinh giỏi. Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trƣờng. Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt của học sinh do mình phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy 13
 14. giáo giỏi”. Ngƣời cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lƣợng giảng dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý. 2. Lập kế hoạch bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên: Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trƣờng, vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên. Kế hoạch phải đạt đƣợc những yêu cầu sau: 100% giáo viên trong độ tuổi phải hoàn thành bồi dƣỡng thƣờng xuyên theo chu kỳ. Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt đƣợc. Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ tiêu cao: Có số học sinh giỏi cao, và có sáng kiến kinh nghiệm. Ban giám hiệu nhà trƣờng luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên theo học các lớp bồi dƣỡng thƣờng xuyên, lớp đại học, cao đẳng tại chức. Để tạo điều kiện cho các đồng chí đi học, ban giám hiệu đã sắp xếp thời khoá biểu phù hợp để các đồng chí giáo viên đƣợc nghỉ trong các ngày đi học, giảm bớt một số buổi họp bằng cách ghi thông báo trên bảng giúp giáo viên nắm đƣợc và thực hiện. Tất cả các đồng chí giáo viên đi học đều đƣợc nhà trƣờng cấp 50% kinh phí để mua sách, tài liệu tham khảo. Thực tế giảng dạy cho thấy, những đồng chí giáo viên có trình độ học vấn cao đã đóng góp vai trò chủ chốt trong các khối chuyên môn, là những mũi nhọn trong phong trào thi giáo viên dạy giỏi và đƣợc đồng nghiệp tin yêu, quý mến. 3. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lƣợng giảng dạy: Để nâng cao chất lƣợng sinh hoạt tổ chuyên môn, những cán bộ quản lý phải xây dựng một nề nếp sinh hoạt cụ thể. Ở trƣờng tôi, Ban giám hiệu quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: 2 tuần / lần . Mỗi tháng Ban giám hiệu họp 14
 15. trƣớc với các tổ trƣởng chuyên môn để phổ biến những nội dung cơ bản của buổi họp tổ. Ban giám hiệu cần chọn ngƣời tổ trƣởng chuyên môn là ngƣời giỏi về chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có khả năng lãnh đạo tổ của mình. Những vấn đề gì ngoài khả năng giải quyết của tổ, tổ trƣởng sẽ kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải quyết kịp thời. Các đồng chí giáo viên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ bàn bạc với nhau việc thực hiện chƣơng trình, việc giảng dạy những bài khó, cách sử dụng đồ dùng dạy học sao cho hiệu quả nhất. Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhất là trong 4 năm học vừa qua, chất lƣợng các buổi sinh hoạt chuyên môn đã đƣợc nâng cao rõ rệt. Khi các tổ sinh hoạt chuyên môn, Ban giám hiệu phân công ngƣời trực tiếp dự các buổi sinh hoạt hoặc kiểm tra buổi sinh hoạt thông qua sổ ghi chép của khối. Đặc biệt là các buổi sinh hoạt chuyên môn không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra tiến độ chƣơng trình, trao đổi bài dạy khó, mà các đồng chí giáo viên còn trao đổi với nhau cách hƣớng dẫn học sinh giải các bài văn hay, toán khó theo cách cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh của trƣờng.. 4. Kế hoạch thăm lớp, dự giờ và tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng hàng năm: Thực tế cho thấy, do trình độ của giáo viên không đồng đều nên việc giảng dạy không đều tay, chất lƣợng học tập của học sinh bị hạn chế. Vì vậy để nâng cao chất lƣợng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự giờ thƣờng xuyên ( báo trƣớc và đột xuất ). Việc dự giờ không thể tuỳ tiện, đối với ngƣời cán bộ quản lý, trƣớc khi dự giờ, chúng tôi xem trƣớc nội dung bài học của học sinh để khi dự giờ nhanh chóng hiểu và phân tích cái hay, cái dở trong bài giảng của giáo viên. Hiệu vụ nên có kế hoạch đi dự giờ cùng với khối trƣởng chuyên môn hoặc thanh tra chuyên môn. Sau tiết dạy, Ban giám hiệu phải có đánh giá, nhận xét 15
 16. chính xác, chân tình, có tính xây dựng, khuyến khích giáo viên phát triển những mặt mạnh, điều chỉnh những mặt còn hạn chế. Tổ chức cho giáo viên dự giờ các đồng chí giáo viên dạy giỏi các cấp để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hàng năm cứ vào tháng 10, 11 là nhà trƣờng phát động “ Hội giảng giờ dạy của giáo viên dạy giỏi cấp trường”. Đó là một dịp để mọi giáo viên đều phải cố gắng thể hiện khả năng của mình trƣớc đồng nghiệp, trƣớc hiệu vụ. Vì vậy các đồng chí giáo viên nghiên cứu bài rất kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho bài giảng của mình. Do đó chất lƣợng giảng dạy ngày càng đƣợc nâng lên rõ rệt. Chính vì việc dự giờ đƣợc tiến hành có kế hoạch nên Ban giám hiệu đã phát hiện ra những giáo viên có tài năng, cử đi thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt giải cao. Đồng thời cũng kịp thời giúp đỡ các đồng chí giáo viên còn non yếu về tay nghề vƣơn lên trong chuyên môn. Qua mỗi tiết dự giờ, Ban giám hiệu không chỉ chú trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay khá mà chú ý nhiều vào những cái đƣợc, chƣa đƣợc, để góp ý cho giáo viên. Có tiết dạy Ban giám hiệu chúng tôi bấm thời gian xem giáo viên nói trong bao lâu, bao nhiêu học sinh đƣợc nói, bao nhiêu thời gian yên lặng... từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học của học sinh. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trƣờng tôi nâng lên rõ rệt. Số lƣợng các đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm trƣớc. 5. Bồi dƣỡng giáo viên dạy giỏi các cấp: Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điểu quan trọng là phải xây dựng đƣợc mũi nhọn về giáo viên. Muốn có giáo viên giỏi, Ban giám hiệu cần khuyến khích , động viên các đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và có kế hoạch bồi dƣỡng để họ có hƣớng phấn đấu đi lên. 16
 17. Muốn có trò giỏi, trƣớc hết phải có thầy giỏi. Thầy giỏi ở đây không phải chỉ giỏi về chuyên môn mà trƣớc hết phải là ngƣời có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao với học sinh và mẫu mực về đạo đức, tác phong, lối sống. Có nhƣ vậy mới đƣợc học sinh kính trọng, mới là: “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo. Vào đầu năm học, khi các đồng chí giáo viên ở từng khối lớp đã đăng ký các danh hiệu thi đua, Ban giám hiệu cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí đó đƣợc bồi dƣỡng thêm về chuyên môn nhƣ: Dự giờ của giáo viên giỏi trƣờng bạn, tổ chức các tiết dạy ở trƣờng để đồng nghiệp và Ban giám hiệu góp ý; hoặc cho đi dự các chuyên đề mà Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề.......... Thông thƣờng giáo viên rất ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi nhƣng Ban giám hiệu đã động viên, giúp đỡ bằng nhiều cách nhƣ cùng soạn bài, để giáo viên dạy thử, rút kinh nghiệm thật tỉ mỉ và trao đổi chân tình để giáo viên có bài giảng sâu sắc, phong phú. Và xác định cho giáo viên thấy rõ“ Mỗi lần các đồng chí dự thi giáo viên dạy giỏi là các đồng chí lại giàu có thêm về kinh nghiệm sƣ phạm”. 6. Tổ chức các chuyên đề: Một công việc không kém phần quan trọng để nâng cao chất lƣợng giáo dục là: Ban giám hiệu khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đi dự các chuyên đề về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy các bộ môn do Phòng giáo dục tổ chức ở các trƣờng trong huyện. Các đồng chí giáo viên đều nhận thức đƣợc: Đổi mới phƣơng pháp dạy học là vấn đề cấp thiết nhƣng đổi mới nhƣ thế nào thì còn lúng túng. Để thực hiện tốt việc đổi mới phƣơng pháp, hàng năm Ban giám hiệu nhà trƣờng đều có kế hoạch triển khai một số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy ở một số môn nhất định. 17
 18. Ví dụ: Nếu năm học trƣớc đã triển khai chuyên đề : Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Lịch sử và địa lý, thì năm sau có thể chuyến sang các chuyên đề: Tập làm văn, Luyện từ và câu; Khoa học… Mỗi khi Phòng giáo dục tổ chức chuyên đề ở trƣờng nào, Ban giám hiệu nhà trƣờng đều tạo điểu kiện để các đồng chí khối trƣởng sẽ tham dự . Sau đó có kế hoạch triển khai chuyên đề đó ở trƣờng mình, mời tất cả giáo viên dự, trao đổi ý kiến và rút ra phƣơng pháp giảng dạy hợp lý nhất của môn đó để các giáo viên học tập và làm theo. Sau mỗi lần tổ chức chuyên đề, các đồng chí giáo viên nắm đƣợc sâu hơn về phƣơng pháp giảng dạy cũng nhƣ yêu cầu cơ bản của bộ môn đó. 7. Đẩy mạnh công tác viết sáng kiến kinh nghiệm và làm đồ dùng dạy học: Ngƣời cán bộ quản lý cần hiểu: Viết sáng kiên kinh nghiệm là hình thức tự bồi dƣỡng có hiệu quả đối với mỗi giáo viên cũng nhƣ cán bộ quản lý. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trƣờng và tất cả giáo viên trong trƣờng đều tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm theo công việc hoặc chuyên môn của mình. Để động viên các đồng chí giáo viên tham gia nhiều, Ban giám hiệu cần giải thích để giáo viên hiểu: Viết sáng kiến kinh nghiệm là việc nên làm để tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lƣợng công tác quản lý cũng nhƣ chất lƣợng giảng dạy của mỗi giáo viên. - Bồi dƣỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học đƣợc tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng đƣợc nâng lên một cách cơ bản. Hiệu trƣởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp cả tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán bộ và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên đƣợc tiếp xúc với các phƣơng tiện thông tin báo chí; mặt khác nhà trƣờng cần thƣờng xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên đƣợc nghe báo cáo thời 18
 19. sự, kịp thời phổ biến những chủ trƣơng, chính sách của Đảng và nhà nƣớc và chính sách của địa phƣơng. Bên cạnh đó, trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Ban giám hiệu chú trọng phát động trong giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt hơn cho bài giảng của mình. Mỗi giáo viên đều phải đầu tƣ, suy nghĩ để sáng tạo ra đồ dùng dạy học phù hợp với bài dạy của mình. Từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng giảng dạy, phù hợp với đổi mới phƣơng pháp hiện nay. Qua mỗi đợt phát động, nhà trƣờng có thêm từ 4 đến 5 đồ dùng dạy học có chất lƣợng, áp dụng dạy đƣợc nhiều bài và nhiều môn khác nhau........ Góp phần làm phong phú, đa dạng hơn cho phòng đồ dùng dạy học của nhà trƣờng.. 8. Nêu gƣơng Ngƣời tốt - Việc tốt, khen thƣởng khuyến khích vật chất: Cuối cùng, một yếu tố không thể thiếu đƣợc là động viên, khen thƣởng kịp thời và thích đáng với những thành tích của giáo viên dạy giỏi và chủ nhiệm giỏi. Ngƣời cán bộ quản lý cần phát hiện, đánh giá đƣợc trong tập thể giáo viên, ngƣời nào có cố gắng vƣơn lên trong quá trình tự học, tự rèn luyện và biểu dƣơng những giáo viên dạy giỏi, những tập thể lớp có nhiều học sinh giỏi. Đồng thời với việc nêu gƣơng, cần đẩy mạnh khuyến khích vật chất : “ Một ngàn tiền công không bằng một đồng tiền thưởng”. Phần thƣởng tuy nhỏ nhƣng có tác dụng động viên rất lớn, thúc đẩy nâng cao chất lƣợng dạy và học. Ban giám hiệu cần có phần thƣởng xứng đáng để thƣởng các giáo viên dạy giỏi, đồng thời khen thƣởng các thầy cô giáo có nhiều học sinh giỏi. Đồng thời thƣờng xuyên kiểm tra: vừa nghiêm khắc, vừa công bằng, độ lƣợng........... để động viên tất cả giáo viên đóng góp hết sức mình vào việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch và chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng đề ra. Để các thầy cô giáo yên tâm, gắn bó hết mình với nghề nghiệp, đem hết khả năng và trí tuệ phục vụ cho học sinh học tập đạt kết quả cao thì Ban giám 19
 20. hiệu cần thực sự chăm lo, quan tâm đến đời sống tinh thần cũng nhƣ vật chất cho đội ngũ giáo viên. Mỗi giáo viên đều có hoàn cảnh gia đình với những thuận lợi và khó khăn riêng. Vì vậy, với khả năng và trách nhiệm của mình, Ban giám hiệu nhà trƣờng nên chú ý quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để động viên, khích lệ giáo viên yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao. Đặc biệt, Ban giám hiệu cần giải quyết những khó khăn của giáo viên một cách kịp thời nhƣ: Bố trí ngƣời dạy thay khi giáo viên có con ốm. Khen thƣởng về tinh thần cũng nhƣ vật chất khi giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm. Thăm hỏi gia đình giáo viên khi có hiếu, hỷ......... Đó là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để động viên giáo viên coi trƣờng là một tổ ấm của mình. Ban giám hiệu nhà trƣờng còn kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để thƣởng cho những giáo viên giỏi và học sinh giỏi.. CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC CỦA TRƢỜNG Công tác chỉ đạo và bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu ngƣời cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp. Để chất lƣợng giáo dục của nhà trƣờng ngày càng cao, là cả quá trình chỉ đạo và phấn đấu của các đồng chí cán bộ quản lý và sự cố gắng liên tục của tập thể giáo viên trong trƣờng. Trong năm học 2009-2010 trƣờng tiểu học Nghi Thuận đã đạt đƣợc một số thành tích sau: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí. Giáo viên đạt lao động Tiến tiến: 23. Có 11 sáng kiến kinh nghiệm của Ban giám hiệu cũng nhƣ giáo viên đạt bậc 2 Đề Nghị xét bậc 3 của phòng. * Về giáo viên dạy giỏi: - Cấp tỉnh : 1 giáo viên. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2