intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở trường THPT số 1 Bảo Thắng năm học 2010-2011

Chia sẻ: Nhi Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
134
lượt xem
9
download

SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở trường THPT số 1 Bảo Thắng năm học 2010-2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục ngày nay được coi là nên móng của sự phát triển khoa học kỹ thuật và đem lại sự thịnh vượng cho nên kính tế quốc dân. Bài SKKN Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở trường THPT số 1 Bảo Thắng năm học 2010-2011, mời quý vị tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở trường THPT số 1 Bảo Thắng năm học 2010-2011

 1. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò §Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tμi Gi¸o dôc ngµy nay ®−îc coi lµ nÒn mãng cña sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt vµ ®em l¹i sù thÞnh v−îng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n v× lÏ ®ã, cã thÓ coi gi¸o dôc ®ång nghÜa víi sù ph¸t triÓn. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng kh«ng cã gi¸o dôc th× kh«ng cã bÊt cø sù ph¸t triÓn nµo ®èi víi con ng−êi, ®èi víi kinh tÕ v¨n ho¸. “Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o lμ ch×a kho¸ ®Ó më cöa tiÕn vμo t−¬ng lai”. Nh− sinh thêi B¸c Hå kÝnh yªu ®· tõng d¹y: “Muèn cã x· héi XHCN ph¶i cã nh÷ng con ng−êi XHCN. §ã lμ nh÷ng con ng−êi ®−îc gi¸o dôc, ®−îc ®μo t¹o, cã kiÕn thøc v¨n ho¸, khoa häc, cã kü n¨ng nghÒ nghiÖp, lao ®éng tù chñ, s¸ng t¹o vμ cã kû luËt, giμu lßng yªu n−íc, yªu CNXH, sèng lμnh m¹nh, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc”. Trong thùc tÕ muèn ®µo t¹o ®−îc nh÷ng con ng−êi ph¸t triÓn toµn diÖn, cã ®¹o ®øc, tri thøc, søc khoÎ, thÈm mü vµ nghÒ nghiÖp trung thµnh víi lý t−ëng ®éc lËp d©n téc vµ d©n chñ x· héi; H×nh thµnh vµ båi d−ìng nh©n c¸ch, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña c«ng d©n, ®¸p øng nhu cÇu cña sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc ( §iÒu 2 luËt gi¸o dôc ) th× vai trß cña ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®ãng vai trß then chèt, v× vËy ph¶i coi trong c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn “Võa hång, võa chuyªn” ®ñ vÒ sè l−îng, m¹nh vÒ chÊt l−îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, cã nh− vËy míi ®¸p øng ®−îc môc tiªu gi¸o dôc mµ §¶ng vµ Nhµ n−íc giao phã. Trong thùc tÕ, viÖc n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn lu«n lµ vÊn ®Ò ®−îc §¶ng, Nhµ n−íc vµ c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc nhÊt lµ c¸c nhµ tr−êng phæ th«ng ®Æc biÖt quan t©m. ViÖc n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn trong tr−êng THPT lµ mét biÖn ph¸p mµ ng−êi qu¶n lý lu«n ph¶i quan t©m hµng ®Çu nh»m x©y dùng ®éi ngò ®ñ vÒ sè l−îng vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt l−îng, ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn thùc tÕ x· héi cña ®Êt n−íc, yªu cÇu ph¸t triÓn gi¸o dôc nãi chung vµ yªu cÇu ph¸t triÓn cña nhµ tr−êng PTTH nãi riªng. NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 1
 2. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò Tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng chóng t«i cã bÒ dµy thµnh tÝch qua 45 n¨m x©y dùng vµ tr−ëng thµnh lµ c¸i n«i gi¸o dôc cña huyÖn nhµ .Trong nh÷ng n¨m qua chÊt l−îng gi¸o dôc cña nhµ tr−êng ngµy cµng t¨ng. Tr−êng ®· ®−îc c«ng nhËn lµ tr−êng THPT ®¹t chuÈn quèc gia, tr−êng ®· cã nhiÒu häc sinh giái cÊp tØnh vµ cÊp quèc gia. Tuy nhiªn, ®éi ngò gi¸o viªn vÉn cßn thiÕu, n¨ng lùc chuyªn m«n mét sè kh«ng nhá cßn ch−a ®¸p øng ®−îc viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, chÝnh v× vËy ®ßi hái ë ng−êi thµy ph¶i lu«n cè g¾ng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô th× míi cã thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu tiÕp tôc n©ng cao chÊt l−îng trong giai ®o¹n tíi. Nh»m ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cho ®éi ngò gi¸o viªn trong tr−êng PTTH Sè 1 B¶o Th¾ng, trong nh÷ng n¨m qua Ban gi¸m hiÖu tr−êng chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®−îc viÖc båi d−ìng chuyªn m«n cho ®éi ngò gi¸o viªn lµ viÖc lµm quan träng vµ v« cïng cÇn thiÕt, song cßn nhiÒu bÊt cËp ch−a ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− mong muèn. ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn nªn t«i ®· chän ®Ò tµi nhá: “Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn ë tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng n¨m häc 2010-2011” Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò PhÇn mét Nh÷ng c¬ së khoa häc cña viÖc båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn tr−êng PTTH. 1.- C¬ së lý luËn §éi ngò gi¸o viªn lµ lùc l−îng chñ yÕu, quan träng nhÊt trong tËp thÓ s− ph¹m nhµ tr−êng, lµ lùc l−îng trùc tiÕp thùc hiÖn môc tiªu, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y, gi¸o dôc cña nhµ tr−êng, lµ ng−êi t¹o nªn uy tÝn, chÊt l−îng hiÖu qu¶ cho nhµ tr−êng. X©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi ngò lµ thùc hiÖn quan ®iÓm vÒ “Gi¸o dôc lμ quèc s¸ch” vµ thùc hiÖn nghÞ quyÕt TW 4 kho¸ 8: “Kh©u then chèt ®Ó thùc hiÖn chiÕn l−îc ph¸t triÓn gi¸o dôc lµ ph¶i ®Æc biÖt ch¨m lo ®µo t¹o, båi d−ìng vµ tiªu chuÈn ho¸ ®éi ngò gi¸o viªn còng nh− c¸n bé NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 2
 3. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò qu¶n lý gi¸o dôc vµ chÝnh trÞ, t− t−ëng, ®¹o ®øc vµ n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n”. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 2 ban chÊp hµnh trung −¬ng §¶ng kho¸ 8 ®· nªu “Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l−îng gi¸o dôc vµ ®−îc x· héi t«n vinh. Gi¸o viªn ph¶i cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi”. NghÞ quyÕt cña héi nghÞ trung −¬ng 4 kho¸ VI còng ®Æc biÖt quan t©m ®Õn x©y dùng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ ®éi ngò nhµ gi¸o cÇn cã ®ñ ®øc, ®ñ tµi ®Ó chÊn h−ng nÒn gi¸o dôc n−íc nhµ vµ chó träng viÖc n©ng cao b¶n lÜnh chÝnh trÞ, phÈm chÊt lèi sèng cña nhµ gi¸o. §Æc ®iÓm cña cña lao ®éng s− ph¹m ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i th−êng xuyªn häc tËp, rÌn luyÖn, båi d−ìng vµ tù båi d−ìng. Gi¸o dôc lµ nÒn t¶ng cña sù ph¸t triÓn khoa häc, c«ng nghÖ , ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi hiÖn ®¹i. §æi míi gi¸o dôc ®ang diÔn ra trªn quy m« toµn cÇu. Bèi c¶nh trªn ®· t¹o ra nªn nh÷ng thay ®æi s©u s¾c trong gi¸o dôc. Nhµ gi¸o kh«ng chØ truyÒn ®¹t tri thøc mµ ph¶i chuyÓn sang cung cÊp cho ng−êi häc ph−¬ng ph¸p thu nhËn th«ng tin mét c¸ch cã hÖ thèng, cã t− duy ph©n tÝch vµ tæng hîp. §¶ng, Nhµ n−íc vµ nh©n d©n ta ngµy cµng coi träng vai trß cña gi¸o dôc, quan t©m nhiÒu h¬n vµ ®ßi hái gi¸o dôc ph¶i ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng lín cña mäi tÇng líp nh©n d©n vÒ häc tËp. §Ó ®æi míi gi¸o dôc th× ng−êi thÇy gi¸o cã vai trß v« cïng quan träng “Lμ ng−êi tæ chøc, h−íng dÉn, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y vμ quyÕt ®Þnh chÊt l−îng gi¸o dôc”. Nãi nh− vËy ta kh«ng cã ý phñ nhËn vai trß cña ng−êi häc mµ ta ph¶i coi ng−êi häc lµ chñ thÓ trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn tri thøc, nh−ng chñ thÓ Êy vÉn ph¶i tån t¹i cã sù h−íng dÉn gîi më cña ng−êi thÇy ®Ó ng−êi häc tiÕp thu mét c¸ch s¸ng t¹o. Víi mét vÞ trÝ quan träng nh− vËy, ng−êi thÇy gi¸o ph¶i cã nh÷ng tiªu chuÈn vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ chuyªn m«n – nghiÖp vô míi cã thÓ ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña x· héi hiÖn nay. NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 3
 4. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò Nh− vËy viÖc båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò nhµ gi¸o lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mçi nhµ tr−êng. Do ®ã ng−êi c¸n bé qu¶n lý nhµ tr−êng ph¶i coi ®©y lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn , gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l−îng gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc cña nhµ tr−êng. .2- C¬ së thùc tiÔn. Tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng tr−êng THPT lín cña tØnh Lµo Cai .Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï gi¸o viªn mét sè bé m«n cßn thiÕu, ®iÒu kiÖn sèng cña gi¸o viªn cßn khã kh¨n nh−ng c¸c thÇy gi¸o lu«n t©m huyÕt víi nghÒ, lu«n d¹y häc víi tinh thÇn vµ tr¸ch nhiÖm cao nhÊt. V× vËy trong c¸c n¨m häc tr−íc, tr−êng ®· cã nhiÒu häc sinh giái cÊp tØnh vµ ®Õn n¨m häc nµy, tr−êng ddax l¹i cã gi¶I HSG cÊp quèc gia. Nh−ng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu vÒ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò th× vÉn cÇn ph¶i tiÕp tôc båi d−ìng vµ tù båi d−ìng. §éi ngò gi¸o viªn THPT hiÖn nay hÇu hÕt ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy bËc ®¹i hoc. Tõ khi ®Êt n−íc b−íc vµo c«ng cuéc ®æi míi , sù nghiÖp gi¸o dôc ®−îc toµn §¶ng, toµn d©n quan t©m ®óng møc, ng−êi thÇy ®· ®−îc quan t©m h¬n vÒ vËt chÊt, tinh thÇn vµ cã vÞ thÕ trong x· héi. C¸c tr−êng ®¹i häc s− ph¹m ®· thu hót ®−îc nhiÒu nh÷ng sinh viªn giái, t©m huyÕt víi nghÒ vµo häc tËp. §éi ngò gi¸o viÖn ë tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng trong nh÷ng n¨m qua lu«n thiÕu vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng ch−a cao, tr×nh ®é gi¸o viªn cßn mét sè ch−a ®¹t chuÈn ®¹i häc (M«n tiÕng Anh, m«n ThÓ dôc, m«n C«ng nghÖ..). C¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc còng vÉn cßn thiÕu, kh«ng ®ång bé, khã khai th¸c, tr×nh ®é chuyªn m«n cña gi¸o viªn kh«ng ®ång ®Òu, n¨ng lùc h¹n chÕ. §iÒu nµy ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng gi¶ng d¹y vµ kÕt qu¶ gi¸o dôc cña nhµ tr−êng 2.1 §¸nh gi¸ chung: NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 4
 5. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò ThuËn lîi : §éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng phÇn lín ®−îc ®µo t¹o chÝnh quy, gi¸o viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã lßng nhiÖt t×nh vµ say mª víi c«ng viÖc. NhiÒu gi¸o viªn ®· ®−îc c«ng nhËn lµ gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh nhiÒu n¨m, cã kinh nghiÖm gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh ,tËn t©m víi nghÒ. Khã kh¨n: Tuy cã nh÷ng thuËn lîi nh− trªn, tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng chóng t«i cßn gÆp mét sè khã kh¨n sau: - Tr×nh ®é gi¸o viªn cßn h¹n chÕ , ch−a ®ång ®Òu ë c¸c bé m«n ,vÉn cßn gi¸o viªn ch−a ®¹t chuÈn: 1 ®/c ®ang häc ®¹i häc. - Mét sè gi¸o viªn trÎ nhiÖt t×nh song ch−a cã kinh nghiÖm, mét sè gi¸o viªn tinh thÇn häc hái ch−a cao , cßn ng¹i viÖc, ng¹i ®i dù giê th¨m líp, ch−a s¸t sao víi líp chñ nhiÖm. - Mét sè gi¸o viªn tuæi cao th× hay b¶o thñ víi nh÷ng ph−¬ng ph¸p d¹y häc cæ truyÒn, truyÒn thô mét chiÒu kh«ng ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. - ChÊt l−îng cña häc sinh ®Çu vµo cßn thÊp, kh«ng ®ång ®Òu còng lµ mét khã kh¨n lín cña tr−êng trong viÖc n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc tr−êng. 2 .2 Qu¸ tr×nh nghiªn cøu : Trong qu¸ tr×nh ®æi míi ph−¬ng ph¸p theo h−íng ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh th× nhiÒu gi¸o viªn cßn lóng tóng trong viÖc so¹n gi¶ng vµ truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh, viÖc sö dông ®å dïng thÝ nghiÖm cßn lóng tóng, n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ, kh¶ n¨ng bao qu¸t líp cßn yÕu, mét sè gi¸o viªn tuy cã kiÕn thøc nh−ng kh«ng cã ph−¬ng ph¸p s− ph¹m nªn viÖc truyÒn thô bµi gi¶ng cho häc sinh kÐm hiÖu qu¶, dÉn ®Õn häc sinh kh«ng hiÓu bµi vµ g©y mÊt trËt tù trong giê häc, gi¸o viªn th× bÊt lùc, kh«ng kiÓm so¸t ®−îc t×nh h×nh. NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 5
 6. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò Do ®éi ngò gi¸o viªn cã nhiÒu gi¸o viªn trÎ, kinh nghiÖm chñ cßn Ýt, l¹i ch−a s©u s¸t víi häc sinh , ch−a n¾m ch¾c ®−îc ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña tõng häc sinh nªn gÆp khã kh¨n khi gi¸o dôc häc sinh nhÊt lµ ®èi víi häc sinh c¸ biÖt. Gi¸o viªn chñ yÕu lÊy quyÒn ®Ó m¾ng vµ ph¹t häc sinh lµ chÝnh mµ ch−a dïng c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ thuyÕt phôc b»ng t×nh c¶m ®Ó c¶m hãa häc sinh . MÆt kh¸c mét sè gi¸o viªn n¾m ch−a ch¾c mét sè v¨n b¶n, chñ tr−¬ng nhÊt lµ vÒ x©y dùng, ®ãng gãp tiÒn vµ lao ®éng nªn gi¶i thÝch cho phô huynh häc sinh kh«ng râ rµng g©y bøc xóc trong phô huynh häc sinh. C«ng t¸c tù båi d−ìng, tù ®äc, tù häc cña gi¸o viªn ®· cã nh−ng nÆng vÒ h×nh thøc, ch−a th−êng xuyªn , ch−a s©u. C¬ së vËt chÊt thiÕt bÞ d¹y häc còng vÉn cßn thiÕu thèn nªn ¶nh h−ëng ®Õn viÖc chØ ®¹o ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc cho ®éi ngò gi¸o viªn cña tr−êng . 2.3 Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong chØ ®¹o båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng. Ban gi¸m hiÖu tr−êng ®· x¸c ®Þnh viÖc båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn trong tr−êng lµ mét nhiÖm vô then chèt, cÇn ph¶i lµm ngay ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña häc sinh vµ nhu cÇu cña x· héi. Lµ mét hiÖu tr−ëng chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n cña tr−êng t«i xin ®Ò cËp ®Õn mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn nh− sau: 2.3.1 Båi d−ìng t− t−ëng chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc: §©y lµ gi¶i ph¸p quan träng, quyÕt ®Þnh 2.3.2 Båi d−ìng kiÕn thøc, n¨ng lùc chuyªn m«n cho gi¸o viªn: §©y lµ kh©u then chèt nhÊt cña c«ng t¸c båi d−ìng gi¸o viªn. 2.3.3 Båi d−ìng kü n¨ng s− ph¹m: §©y lµ kh©u quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy, quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ cña c«ng t¸c båi duqoqngx chuyªn m«n gi¸o viªn. PhÇn hai NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 6
 7. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò Mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o båi d−ìng chuyªn m«n , nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng - Lμo Cai. 1. Båi d−ìng vÒ t− t−ëng chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc lý t−ëng nghÒ nghiÖp cho gi¸o viªn. Båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh chÊt l−îng d¹y vµ häc cña mét nhµ tr−êng, nhµ tr−êng chØ ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ gi¸o dôc cao khi cã mét ®éi ngò gi¸o viªn kiªn ®Þnh vÒ t− t−ëng chÝnh trÞ, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng vµng. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c båi d−ìng ®éi ngò gi¸o viªn cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch båi d−ìng th−êng xuyªn, liªn tôc tr−íc m¾t vµ l©u dµi. Ph¶i biÕn qu¸ tr×nh båi d−ìng thµnh qu¸ tr×nh tù båi d−ìng. Båi d−ìng t− t−ëng chÝnh trÞ cho gi¸o viªn nh»m n©ng cao nhËn thøc vÒ thÕ giíi quan, nh©n sinh quan cña ng−êi gi¸o viªn, nh»m t¹o ra mét sù nh¹y bÐn, sù mÉn c¶m vµ kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mäi mÆt x· héi trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n−íc hiÖn nay. Nh÷ng nhËn thøc ®ã t¹o lªn søc m¹nh , niÒm tin vµ lý t−ëng cña tõng gi¸o viªn, tõ ®ã gi¸o viªn nhËn thøc râ vai trß, vÞ trÝ tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi viÖc gi¸o dôc trÎ em løa tuæi trung häc phæ th«ng. ViÖc båi d−ìng t− t−ëng chÝnh tri, phÈm chÊt ®¹o ®øc cho gi¸o viªn ë tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng chóng t«i theo kÕ ho¹ch ngay tõ ®Çu n¨m häc: Hµng n¨m tr−íc khi chuÈn bÞ b−íc vµo n¨m häc míi, ®Òu tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp vÒ ®−êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng; C¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt, th«ng t− h−íng dÉn cña Bé , Së, cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vÒ gi¸o dôc. Tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn häc tËp, qu¸n triÖt chØ thÞ 40 – CT/TW ngµy 15/6/2004 cña ban bÝ th−, quyÕt ®Þnh 9/2005/Q§-TTg ngµy 11/1/2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc, c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ s¾p xÕp l¹i ®éi ngò, NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 7
 8. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò qu¸n triÖt chØ thÞ cña Bé tr−ëng Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÒ nghiÖp vô n¨m häc 2006 – 2007; Häc tËp ph¸p lÖnh c«ng chøc, quy chÕ d©n chñ c¬ quan. Tæ chøc sinh ho¹t chÝnh trÞ hµng th¸ng theo chñ ®Ò, mêi nh©n chøng lÞch sö vÒ nãi chuyÖn nh©n c¸c ngµy lÔ lín nh− kû niÖm 22/12; Thµnh lËp §¶ng 3/2; nh©n ngµy sinh nhËt B¸c Hå, hoÆc kÕt hîp víi §oµn TN tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸ . 2. Båi d−ìng lßng nh©n ¸i s− ph¹m cho ®éi ngò gi¸o viªn Båi d−ìng lßng nh©n ¸i s− ph¹m- chóng ta ph¶i thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “Kû c−¬ng - T×nh th−¬ng -Tr¸ch nhiÖm”. Kû c−¬ng trong viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, kû c−¬ng trong chuyªn m«n, trong thi ®ua khen th−ëng. Trong phong trµo t×nh th−¬ng vµ tr¸ch nhiÖm nhiÒu ®ång chÝ gi¸o viªn lµ nh÷ng tÊm g−¬ng s¸ng trong gi¶ng d¹y, trong gi¸o dôc häc sinh c¸ biÖt cã hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, nhiÒu ®ång chÝ gi¸o viªn ®Õn tËn nhµ häc sinh vËn ®éng häc sinh cã ý ®Þnh bá häc, quay l¹i tr−êng häc tËp. VËn ®éng c¸c em líp chñ nhiÖm quyªn gãp tiÒn mua s¸ch vë, ®å dïng häc tËp cho c¸c b¹n khã kh¨n. X©y dùng nÕp sèng t×nh th−¬ng, gióp ®ì mäi ng−êi, ®oµn kÕt; Mçi c¸n bé gi¸o viªn thÊm nhuÇn c©u nãi: “C¶ ®êi lµm viÖc thiÖn ch−a ®ñ, lµm mét viÖc ¸c qu¸ thõa”. Víi c¸c ®ång chi gi¸o viªn: Ph¶i hµnh ®éng thiÕt thùc trong t×nh th−¬ng ®ã lµ gi¶ng d¹y ph¶i mang tÝnh hiÖu qu¶ cao. 3.- Båi d−ìng kiÕn thøc chuyªn m«n, kiÕn thøc bæ trî §Ó cã nhiÒu trß giái, tr−íc hÕt ng−êi gi¸o viªn ph¶i giái vÒ chuyªn m«n mµ m×nh phô tr¸ch, kiÕn thøc ®ã kh«ng ph¶i v× ®−îc trang bÞ khi hä cßn ngåi trªn ghÕ cña c¸c tr−êng ®¹i häc, mµ nã ®−îc tÝch luü vµ båi ®¾p trong suèt qu¸ tr×nh c«ng t¸c cña mçi ng−êi. ë mçi gi¸o viªn tri thøc s©u vµ réng lµ nÒn t¶ng cña n¨ng lùc s− ph¹m. Tr−íc hÕt, c¨n cø vµo thùc tr¹ng cña nhµ tr−êng vµ quy ho¹ch ®µo t¹o trªn chuÈn, chóng t«i ®· x©y kÕ ho¹ch bçi d−ìng trªn chuÈn ë c¸c bé m«n, NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 8
 9. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò hiÖn t¹i chóng t«i cã 1 th¹c sÜ m«n VËt lý, N¨m häc 2010-2011 tr−êng chóng t«i cã 3®ång chÝ ®ang lµm luËn v¨n th¹c sü, hiÖn ®¨ng ký 4 ®ång chÝ n÷a trong n¨m 2011 vµ 2012 tham gia ®µo t¹o th¹c sü chuyªn m«n, phÊn ®Êu mçi n¨m tr−êng t«i t¹o ®iÒu kiÖn cho 1 ®Õn 2 ®ång chÝ ®i häc cao häc ë tÊt c¶ c¸c m«n häc §èi víi tÊt c¶ c¸c m«n häc , nhµ tr−êng t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®−îc tham gia c¸c líp båi d−ìng chuyªn ®Ò, båi d−ìng th−êng xuyªn, båi d−ìng theo chu kú….. do së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tæ chøc. Ban gi¸m hiÖu nhµ tröêng cßn cö ®éi ngò gi¸o viªn cèt c¸ch ë mét sè bé m«n chñ chèt nh− to¸n, v¨n, lý, ho¸, anh... vÒ häc líp båi d−ìng cèt c¸n, luyÖn thi häc sinh giái do Bé, Së tæ chøc, ®©y lµ dÞp ®Ó c¸c gi¸o viªn ®−îc häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é mét c¸ch hiÖu qu¶, thiÕt thùc. tr×nh ®é chuyªn m«n cho giao viªn mµ chÊt l−îng mòi nhän cña nhµ tr−êng còng t¨ng lªn râ rÖt, ®em l¹i uy tÝn ®èi víi nh©n d©n ®Þa ph−¬ng. §Ó n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc vÒ tin häc chóng t«i tæ chøc cho gi¸o viªn häc tËp vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¶ng d¹y ë tr−êng phæ th«ng, tiÕn tíi phæ cËp tin häc cho gi¸o viªn, phÊn ®Êu ®Õn hÕt n¨m häc 2011 – 2012, tÊt c¶ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong tr−êng ®Òu biÕt sö dông m¸y vi tÝnh vµ c¸c phÇn mÒn th«ng dông phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ c«ng t¸c gi¶ng d¹y…. 4. Båi d−ìng kü n¨ng, nghiÖp vô s− ph¹m cho ®éi ngò gi¸o viªn Båi d−ìng kü n¨ng, nghiÖp vô s− ph¹m cho gi¸o viªn còng lµ mét néi dung c¬ b¶n quan träng trong c«ng t¸c b«i d−ìng, thùc tÕ cho thÊy cã nh÷ng ®ång chÝ gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng, nh−ng ph−¬ng ph¸p s− ph¹m, kh¶ n¨ng truyÒn thô cho häc sinh cßn h¹n chÕ, dÉn ®Õn hiÖn t−îng häc sinh tiÕp thu kh«ng tèt, giê gi¶ng ®¹t kÕt qu¶ thÊp. Cã nh÷ng gi¸o viªn kh¶ n¨ng tæ chøc líp chñ nhiÖm cßn thiÕu bµi b¶n, kh«ng tØ mØ, kh¶ n¨ng giao tiÕp víi phô huynh, víi häc sinh cßn ch−a tèt nªn kh«ng cã NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 9
 10. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò uy tÝn víi häc sinh. Do ®ã, ban gi¸m hiÖu chóng t«i ®· x¸c ®Þnh båi d−ìng kü n¨ng nghiÖp vô s− ph¹m cho cho gi¸o viªn cô thÓ lµ: + Kü n¨ng lËp kÕ ho¹ch d¹y häc, kÕ ho¹ch chñ nhiÖm. + Kü n¨ng d¹y häc trªn líp. + Kü n¨ng qu¶n lý gi¸o dôc häc sinh. + Kü n¨ng giao tiÕp víi häc sinh, ®ång nghiÖp vµ víi PHHS, kü n¨ng giao tiÕp nãi chung. §Æc biÖt trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh néi dung s¸ch gi¸o khoa míi chuyªn ban, gi¸o viªn cÇn ph¶i cã kü n¨ng sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc vµ sö dông thµnh th¹o c¸c ®å dïng d¹y häc, c¸c thÝ nghiÖm ¸p dông trong mçi bµi gi¶ng th× míi cã kh¶ n¨ng h−íng dÉn häc sinh, rÌn kü n¨ng thùc hµnh cho c¸c em th«ng qua ®ã häc sinh sÏ chñ ®éng lÜnh héi ®−îc kiÕn thøc, gióp c¸c em ph¸t triÓn t− duy, t¹o høng thó cho c¸c em khi tiÕp thu bµi gi¶ng vµ ¸p dông néi dung bµi gi¶ng vµo thùc tÕ ®êi sèng. §Ó båi d−ìng kü n¨ng nghiÖp vô s− ph¹m cho gi¸o viªn, ban gi¸m hiÖu chóng t«i ®· ®Ò ra kÕ ho¹ch tõ ®Çu n¨m häc th«ng qua c¸c ho¹t ®éng sau: 1. §Ó n©ng cao n¨ng lùc s− ph¹m cho gi¸o viªn, chóng t«i tæ chøc c¸c cuéc thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp tr−êng. Th«ng qua c¸c ®ît thi ®ua chµo mõng nh÷ng ngµy lÔ lín trong n¨m häc nh− kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20/11; Ngµy qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt nam 22/12; Ngay thµnh lËp §¶ng 3/2; Ngµy thµnh lËp ®oµn 26/3...Sau mçi lÇn chóng t«i ®Òu cã tæng kÕt ®¸nh gi¸, rót kinh nghiÖm vµ khen th−ëng kÞp thêi cho gi¸o viªn, ®©y còng lµ dÞp mçi gi¸o viªn ®−îc tù kh¼ng ®Þnh m×nh, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó anh em gi¸o viªn phÊn ®Êu gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc cña nhµ tr−êng. 2.VÒ phÝa häc sinh, nhµ tr−êng giao cho ®oµn thanh niªn tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ ngµy thµnh lËp ®¶ng céng s¶n VN, t×m hiÓu vÒ c«ng cuéc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc (Trong ®ã cã c¶ c¸n bé gi¸o viªn tham NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 10
 11. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gia); “Cuéc thi an toµn giao th«ng”, “Thi gi¸o dôc søc khoÎ vÞ thµnh niªn”, “Cuéc thi m«i tr−êng Xanh -S¹ch - §Ñp”, “Bµi trõ c¸c tÖ n¹n x· héi trong häc ®−êng” häc tËp theo g−¬ng c¸c anh hïng liÖt sü: “TiÕp löa truyÒn thèng: M·i m·i tuæi 20”… Mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−îng nhµ tr−êng lµ dùa vµo chØ tiªu häc sinh giái, häc sinh ®ç tèt nghiÖp vµ tû lÖ häc sinh lªn líp hµng n¨m. Nªn ngoµi viÖc tæ chøc c¸c buæi båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn, c¸c cuéc thi nh− ®· nãi ë trªn th× nhµ tr−êng cßn lªn kÕ ho¹ch luyÖn thi häc sinh giái, båi d−ìng häc sinh yÕu kÐm, kÕ ho¹ch «n tËp thi tèt nghiÖp mét c¸ch cô thÓ yªu cÇu tæ chuyªn m«n cö gi¸o viªn ®¶m nhiÖm, nhµ tr−êng kiÓm tra theo lÞch ®· ®−îc niªm yÕt. Cã khÝch lÖ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn thùc hiÖn tèt, ®ång thêi phª b×nh kÞp thêi nh÷ng ®ång chÝ gi¸o viªn lµm ch−a hÕt tr¸ch nhiÖm vµ ®−a vµo tiªu chÝ thi ®ua ®Ó ®¸nh gi¸ gi¸o viªn hµng th¸ng. Coi ®©y lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¸o viªn tù båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cña m×nh. Nhê cã chØ ®¹o s¸t sao viÖc båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ n©ng cao nhËn thøc vÒ t− t−ëng, chÝnh trÞ trong mçi gi¸o viªn cña tr−êng, trong nh÷ng n¨m qua chÊt l−îng ®éi ngò cña chóng t«i ®−îc n©ng lªn râ rÖt, c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn ®· cã tay nghÒ chuyªn m«n t−¬ng ®èi v÷ng vµng, cã t©m lý æn ®Þnh, cã uy tÝn ®èi víi ®ång nghiÖp, víi häc sinh vµ phô huynh. Chóng t«i phÊn ®Êu ®Õn hÕt 2012 tr×nh ®é gi¸o viªn ®¹t chuÈn sÏ lµ 100%. kÕt luËn 1. Mét sè kÕt luËn: §éi ngò gi¸o viªn lµ lùc l−îng chñ yÕu quan träng nhÊt trong tËp thÓ s− ph¹m cña nhµ tr−êng, ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo, giai ®o¹n nµo ng−êi gi¸o viªn ®Òu lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l−îng gi¸o dôc ®µo t¹o. Mét nhµ tr−êng cã ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l−îng, ®ång ®Òu vÒ c¬ cÊu, ®¶m b¶o NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 11
 12. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò vÒ chÊt l−îng lµ nÒn t¶ng v÷ng ch¾c gióp nhµ tr−êng ®¹t ®−îc môc tiªu gi¸o dôc ®· ®Ò ra. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, muèn sù nghiÖp gi¸o dôc ®¸p øng ®−îc yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc , th× ®èi víi ng−êi c¸n bé qu¶n lÝ viÖc ®Çu tiªn ph¶i chó träng ®Õn viÖc tæ chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cña nhµ tr−êng, ®em l¹i uy tÝn cña tr−êng ®èi víi ngµnh gi¸o dôc nãi chung vµ ®èi víi nh©n d©n ®Þa ph−¬ng nãi riªng . Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nµy , trªn c¬ së lÝ luËn , c¬ së ph¸p lÝ , c¬ së thùc tiÔn cña viÖc båi d−ìng gi¸o viªn ë tr−êng THPT , trªn c¬ së thùc tiÔn viÖc chØ ®¹o båi d−ìng gi¸o viªn cña tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng vµ thùc tiÔn qu¶n lÝ cña b¶n th©n t«i trong thêi gian võa qua , t«i m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p chØ ®¹o båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn tr−êng THPT Sè 1 B¶o Th¾ng ®ã lµ : Tr−íc hÕt ph¶i båi d−ìng vÒ t− t−ëng chÝnh trÞ n©ng cao nhËn thøc cho gi¸o viªn . Thø hai lµ ph¶i båi d−ìng kiÕn thøc chuyªn m«n , kiÕn thøc bæ trî . Thø ba lµ båi d−ìng kü n¨ng , nghiÖp vô s− ph¹m cho gi¸o viªn . T¨ng c−êng kinh phÝ trong viÖc båi d−ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô cho gi¸o viªn Khen th−ëng thÝch ®¸ng cho nh÷ng gi¸o viªn cã nhiÒu häc sinh giái tØnh vµ cã häc sinh giái Quèc gia 2. Mét sè kiÕn nghÞ 2.1. Víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o - §µo t¹o cã chÊt l−îng ë tÊt c¶ c¸c hÖ ®µo t¹o. - Ban hµnh néi dung ch−¬ng tr×nh båi d−ìng th−êng xuyªn cho gi¸o viªn trung häc phæ th«ng nh»m t¹o c¬ së hµnh lang ph¸p lý ®Ó c¸c tr−êng cã kÕ ho¹ch båi d−ìng, n©ng cao chÊt l−îng gi¶ng d¹y. 2.2. Víi Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o Lµo Cai. NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 12
 13. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò - Cã kÕ ho¹ch th−êng xuyªn ®µo t¹o vµ båi d−ìng gi¸o viªn trªn chuÈn. - Cã chÝnh s¸ch −u ®·i nh»m thu hót gi¸o viªn giái, gi¸o viªn cña c¸c m«n cßn thiÕu ë tØnh b¹n ®Õn c«ng t¸c t¹i Lµo cai. - Tæ chøc c¸c héi nghÞ chuyªn ®Ò trao ®æi häc tËp kinh nghiÖm gi÷a c¸c tr−êng trung häc phæ th«ng tiªn tiÕn trong tØnh. - T¨ng tÝnh tù chñ cña hiÖu tr−ëng ®Æc biÖt lµ quyÒn lùa chän, tiÕp nhËn gi¸o viªn. - T¨ng c−êng h¬n n÷a c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ d¹y häc cho c¸c tr−êng theo h−íng hiÖn ®¹i. 2.3. Víi tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng - Tæ chøc cho gi¸o viªn ®i häc tËp trao ®æi kinh nghiÖm víi tr−êng b¹n trªn ®Þa bµn huyÖn, tØnh. - Cã biÖn ph¸p hç trî tho¶ ®¸ng ®èi víi gi¸o viªn ®µo t¹o trªn chuÈn. - Cã chiÕn l−îc l©u dµi vÒ x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn cã tay nghÒ v÷ng. NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 13
 14. Chuyªn ®ª:Båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò PhÇn tµi liÖu tham kh¶o 1. LuËt gi¸o dôc- NXB CTQG- 2005 2. §iÒu lÖ tr−êng trung häc- Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o- 2011 3. V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII,IX, X, XI. 4. NghÞ quyÕt TW 3 vµ nghÞ quyÕt TW 7 kho¸ VIII, nghÞ quyÕt TW 2 kho¸ VIII. 5. NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 6 BCHTW kho¸ IX. 6. NghÞ quyÕt 40 cña Quèc héi kho¸ X. 7. ChØ thÞ 40/CT-TW ngµy 15/6/2004. 8. Gi¸o tr×nh, c¸c tµi liÖu dïng cho c¸n bé qu¶n lý tr−êng trung häc phæ th«ng. B¶o Th¾ng ngµy 02 th¸ng 05 n¨m 2011 Ng−êi viÕt NguyÔn §¾c S¬n NguyÔn §¾c S¬n - HiÖu tr−ëng tr−êng THPT sè 1 B¶o Th¾ng 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2