Nghị quyết thuế doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 108 kết quả Nghị quyết thuế doanh nghiệp
 • Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (gọi chung là doanh nghiệp) đều phải nộp thuế TNDN, bao gồm...

  ppt129p bboybboy271 17-05-2011 178 80   Download

 • Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định thuế thu nhập doanh nghi...

  doc12p khuongduy 15-10-2009 199 92   Download

 • Luật quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế TNDN.Người nộp thuế TNDN là các tổ chức có hoạt động SX, KD hàng hóa, DV có TNCT theo quy định của Luật gồm: a. DN được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; b. DN được thành lập theo quy định của PL nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại VN;...

  ppt46p davidhenrie 28-12-2012 94 17   Download

 • Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 2 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XII và năm 2008, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo, thực hiện việc tổng kết đánh giá tình hình thực tế thi hành Luật thuế TNDN; nghiên cứu xây dựng Dự án Luật thuế TNDN sửa đổi.

  pdf9p thuyha 24-06-2009 281 97   Download

 • Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI về phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII, VIII về công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH – HĐH) đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước đã tiến hành cải cách thuế bước một (1990 – 1995), cải cách thuế bước hai (1996 – nay).

  pdf64p kmkmkmkmkm 07-09-2012 125 66   Download

 • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10

  doc12p anvietcanh 15-10-2009 133 43   Download

 • Thành phần, số lượng hồ sơ: • Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này ii. Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở...

  doc5p phihung 25-08-2009 75 12   Download

 • Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật Khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ q...

  pdf7p abcdef_42 02-11-2011 77 10   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009 của Công ty Cổ phần Alphan 1/ Thông qua báo cáo của HĐQT/Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2008 kế hoạch SXKD năm 2009 của Công ty: Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu trong năm 2009 như sau: - Tổng tài sản - Doanh thu thuần : 980 tỷ đồng. 55 tỷ đồng 50 tỷ đồng 12%. : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: - Lợi nhuận sau thuế : - Tỷ lệ chia cổ tức : 2/ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 62 5   Download

 • Trong số này:Văn bản mới. Thông tư hướng dẫn gia hạn, giảm thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP 3 Văn bản hướng dẫn.

  pdf11p hoapham7676 02-04-2013 40 5   Download

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: Tổng doanh thu: Bao gồm: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Doanh thu hoạt động tài chính: Thu nhập khác: Lợi nhuận sau thuế: 929.221.227.565 đồng 923.690.086.295 đồng 4.447.118.616 đồng. 1.084.022.654 đồng.

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 31 4   Download

 • 1. Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp) 2. Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) 3. Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng). 4. Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).

  doc8p kidkalovely 24-06-2013 69 4   Download

 • Rất ít chủ DN biết và tôn trọng nguyên tắc phù hợp nêu trên trong việc thực hiện Luật thuế TNDN. Nhiều chủ DN do không biết nguyên tắc phù hợp nên đã đưa vào chi phí sản xuất kinh doanh những khoản chi hoàn toàn không liên quan đến doanh thu trong kỳ và đương nhiên bị loại ra khỏi chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế hay còn gọi là bị "xuất toán". Trong việc xác định và quyết toán thuế thu nhập DN, chỉ khi có một khoản doanh thu được ghi nhận mới được...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 39 3   Download

 • Quyết định số 06/2002/QĐ-BCN về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để bãi bỏ Quyết định số 29/2000/QĐ-BCN ngày 17 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và xây dựng phương án để bán Công ty Bia và Nước giải khát theo Nghị định 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp

  pdf2p lawdn10 31-10-2009 35 2   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

  doc1p nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND bãi bỏ nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 98/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 6 0   Download

 • Đề tài: Tìm hiểu kế toán thuế GTGT và quyết toán thuế GTGT tại công ty TNHH một thành viên cơ khí Mê Linh – Hà Nội với mục tiêu nghiên cứu thực trạng của thuế GTGT và công tác hạch toán thuế GTGT tại Công ty Mê Linh, trên cơ sở lý thuyết để liên hệ với thực tiễn tại doanh nghiệp, từ đó đưa ra biện pháp và kiến nghị giải quyết dựa trên những đánh giá khách quan và ý kiến chủ quan.

  doc31p dungilove 09-11-2009 698 328   Download

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp người mua, người bán, và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác.

  doc4p nguyenanh4393 23-12-2012 1054 312   Download

Đồng bộ tài khoản