intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhiệm vụ khoa dược

Xem 1-20 trên 1022 kết quả Nhiệm vụ khoa dược
 • Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích, đánh giá công tác tổ chức và quản lý, các chính sách của công ty TNHH TM&DV Thắng Thư, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp giúp hoàn thiện chính sách phân phối của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p bakerboys03 02-05-2022 34 10   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nắm bắt được tình hình bán hàng tại siêu thị và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của siêu thị GuGo. Từ đó, phân tích rõ ràng cụ thể từng nhân tố tác động đến hành vi mua sắm của khách hàng khi lựa chọn sản phẩm tại siêu thị. Và cuối cùng là đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

  pdf122p bakerboys03 02-05-2022 19 10   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ ở hạn chế vướng mắc của chế định Hội thẩm nhân dân ở Việt Nam hiện nay, thể hiện ở các vấn đề: Thứ nhất, chưa bảo đảm tính đại diện nhân dân của Hội thẩm nhân dân; thứ hai, chưa bảo đảm tính độc lập cần thiết cho Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử vụ án hình sự; thứ ba, giới hạn số lượng Hội thẩm nhân dân bất hợp lý dẫn đến quá tải trong thực hiện; thứ tư, kinh phí cũng như điều kiện khác để Hội thẩm nhân dân thực hiện nhiệm vụ chưa được quy định hợp lý.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 9 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đề xuất biện pháp phối hợp tốt các nguồn lực trong và ngoài nhà trường thực hiện nhiệm vụ tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh tại các trường PTDTNT THCS tỉnh Bắc Kạn, góp phần giáo dục cho học sinh nhân cách con người mới toàn diện có tri thức, có văn hoá, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc và miền núi trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

  pdf143p bakerboys03 02-05-2022 15 4   Download

 • Bài viết "Tổ chức tốt hoạt động ngoại khóa môn tiếng Việt theo hướng tích hợp" phân tích những yêu cầu và đưa ra giải pháp cụ thể về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa như một nhiệm vụ nhằm hoàn thiện năng lực dạy học môn Tiếng Việt, như một kĩ năng sư phạm cần được rèn luyện và “chuẩn hóa” đối với giáo viên và sinh viên ngành Ngữ văn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p atarumoroboshi 05-05-2022 6 1   Download

 • Nghiên cứu này khảo sát ứng dụng hoạt động nhóm trong giờ học kỹ năng nói và xem xét các tác động của những hoạt động này lên mức độ tham gia của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại Học Huế. Dữ liệu dùng cho nghiên cứu được thu thập từ phiếu khảo sát và quan sát lớp học. Kết quả nghiên cứu cho thấy giảng viên đã cố gắng áp dụng cách phân công nhiệm vụ và làm việc nhóm cho sinh viên.

  pdf14p viindranooyi 04-05-2022 10 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ; phân tích ý kiến đánh giá của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao được chất lượng dịch vụ lữ hành nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf107p badbuddy10 21-04-2022 6 1   Download

 • Bài viết trình bày xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xác định là một trong những định hướng quan trọng của hoạt động KH&CN; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động thông tin KH&CN nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý hoạt động KH&CN, triển khai nhiệm vụ KH&CN, phục vụ hoạt động NC&PT cũng như giáo dục và đào tạo; hỗ trợ hội nhập quốc tế về KH&CN;...

  pdf12p vithales 20-04-2022 7 0   Download

 • Đối với mỗi sinh viên, bên cạnh việc học tập, nghiên cứu khoa học được xem như một trong những nhiệm vụ và trách nhiệm của sinh viên. Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn, mà còn tạo cho họ tác phong làm việc khoa học, rèn luyện tư duy độc lập. Bài viết trình bày tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động này.

  pdf7p viedison 13-04-2022 3 0   Download

 • Mỗi trường đại học có sứ mệnh thực hiện đồng thời ba nhiệm vụ quan trọng là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Để cải thiện vị thế của mình, trường đại học có những kế hoạch hành động khác nhau để phát triển các nhiệm vụ này một cách tốt nhất. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường đại học cần phải được đặc biệt chú trọng và phát triển đồng thời với giảng dạy và phục vụ xã hội. Bài viết phân tích và làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học ở Việt Nam.

  pdf12p viplato 05-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết đưa ra quan điểm về mô hình tố tụng Việt Nam với việc lần đầu tiên ghi nhận tranh tụng là nguyên tắc trong luật tố tụng hình sự; làm rõ nội dung của nguyên tắc “tranh tụng trong xét xử được bảo đảm”; đánh giá sự thể hiện của nguyên tắc trong các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; chỉ ra điểm hạn chế trong quy định của Bộ luật từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật để xác định đúng phạm vi điều chỉnh của nguyên tắc, nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán cũng như thẩm quyền thu thập, bổ sung chứng cứ của tòa án nhằm bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự.

  pdf11p viottohahn 28-03-2022 2 0   Download

 • Mục đích cơ bản của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề mặt lý luận và thực tiễn tại tỉnh Hà Giang về đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản, phân tích một cách khoa học và có căn cứ một số vấn đề có liên quan đến đồng phạm trong tội trộm cắp tài sản để qua đó có được cái nhìn thống nhất, tương đối đầy đủ và đóng góp về mặt khoa học để góp phần giải quyết những vướng mắc đang được đặt ra khi xác định giải quyết các vụ án trộm cắp tài sản có đồng phạm.

  pdf108p badbuddy08 25-03-2022 1 0   Download

 • Bài viết tập trung trình bày một số nét tổng quan về hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Tư pháp liên quan đến đào tạo nghề luật sư, các kết quả chính đạt được trong thời gian qua và yêu cầu, giải pháp trọng tâm phát triển công tác này trong tình hình mới, góp phần phúc đáp yêu cầu đặt ra từ nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển chiến lược phát triển của Học viện Tư pháp.

  pdf5p cuchoami2510 29-03-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Tổ chức quản lý và chính sách y tế trình bày các thành phần cơ bản của hệ thống y tế; Trình bày được nguyên tắc cơ bản về tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam; Trình bày mô hình chung của tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam và mối quan hệ giữa tổ chức mạng lưới y tế với tổ chức hành chính;Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức y tế tuyến Trung; Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình dưới đây.

  pdf234p hoatudang09 15-03-2022 2 2   Download

 • Quyết định số 3431/2021/QĐ-BYT ban hành kế hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030. Căn cứ Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới.

  doc19p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 4413/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 chương trình KHCN lĩnh vực dược liệu. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 4554/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực thuốc từ dược liệu. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc9p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 4559/2021/QĐ-BYT ban hành về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc 5 Chương trình KHCN lĩnh vực nghiên cứu công nghệ dược. Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 345/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

  doc49p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Bài viết này trình bày thiết kế hệ thống khóa thông minh cho tòa nhà. Thiết kế hệ thống khóa thông minh dựa vào cơ sở lý thuyết và xây dựng mạng truyền thông trên cơ sở giao thức MQTT đã thiết kế được khối lock thực hiện nhiệm vụ kiểm tra vân tay và mật khẩu.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhiệm vụ khoa dược
p_strCode=nhiemvukhoaduoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2