intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương cách lãnh đạo

Xem 1-20 trên 676 kết quả Phương cách lãnh đạo
 • Luận văn "Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum" xác định được mô hình đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ hành chính công phù hợp với đặc thù hành chính Việt Nam; hệ thố hài lòng về dịch vụ hành chính công; phương án điều tra mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công; từ kết quả đánh giá mức độ hài lòng dịch vụ hành chính tại UBND huyện Đăk Hà, các cấp lãnh đạo địa phương đưa ra các giải pháp cải cách hành chính phù hợp.

  pdf134p starandsky01 03-01-2023 7 1   Download

 • Cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc" tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf194p langmongnhu 14-12-2022 9 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật tổ chức công sở: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính; đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p matroicon2510 02-12-2022 19 1   Download

 • Cuốn sách gồm một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn kiệt trong hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách dưới đây.

  pdf638p trangvang0906 25-11-2022 10 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Kỹ thuật tổ chức cơ sở gồm có 2 chương với nội dung: Chương IV: Phương pháp lãnh đạo quản lý hành chính; Chương V: Đổi mới kỹ thuật điều hành trong cải cách hành chính nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf52p runthenight02 08-11-2022 8 0   Download

 • Giáo trình Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hộ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thà...

  pdf138p runthenight02 08-11-2022 36 3   Download

 • Bài viết Kinh tế biển - xu thế phát triển mới của nhân loại trong thế kỷ XXI giới thiệu những nhận thức cơ bản về kinh tế biển, lý do mà loài người phải hướng đến biển và đại dương trong thế kỷ XXI và các phương thức sử dụng, cách tiếp cận khai thác, quản trị kinh tế đại dương, biển, ven biển và hải đảo để phát triển bền vững.

  pdf17p vipagani 24-10-2022 3 1   Download

 • Bài viết Nâng cao uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương khu vực Đông Nam Bộ dưới góc độ tâm lý học trình bày các nội dung chính sau: Uy tín và các yếu tố hợp thành uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Các loại uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Nguyên nhân gây mất uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương; Biện pháp rèn luyện nâng cao uy tín của người cán bộ công chức quản trị địa phương.

  pdf11p viporsche 25-10-2022 19 4   Download

 • Văn kiện Đảng Toàn tập tập 21 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1960. Ở miền Bắc: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, tiểu, thủ công nghiệp và những người buôn bán nhỏ đã căn bản hoàn thành. Ở miền Nam: phong trào đồng khởi diễn ra ở hầu khắp các địa phương và giành được những thắng lợi to lớn, đẩy chế độ Mỹ - Diệm vào cuộc khủng hoảng chính trị; đồng thời đưa cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới.

  pdf580p canhdongco10 06-10-2022 9 2   Download

 • Bài giảng "Lịch sử Đảng" của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng biên soạn có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập lịch sử Đảng Việt Nam. Chương 2: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3: Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chương 4: Tổng kết lịch sử đấu trang cách mạng của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf137p phuongnguyen1704 18-09-2022 28 1   Download

 • Bài viết Đánh giá năng lực người học và một số vấn đề cần lưu ý khi vận dụng tại trường Đại học Quy Nhơn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lí thuyết về ĐG theo định hướng phát triển NLNH ở bậc đại học, qua đó chỉ ra những vấn đề mà giảng viên (GV) và lãnh đạo trường cần chú ý khi chuyển sang cách tiếp cận dạy học mới này.

  pdf14p vihennessey 26-09-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Quyền lực và ảnh hưởng - Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa; trao đổi và thảo luận: chủ đề “mối quan hệ giữa “quyền” và “lực”; cơ sở hình thành quyền lực và cách thức đạt được quyền lực; nguyên tắc sử dụng quyền lực; các chiến lược gây ảnh hưởng đến người khác; các nhân tố ảnh hưởng đến quyền lực của nhà lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p chuakieudam 24-08-2022 16 5   Download

 • Bài viết Phương pháp cách mạng của Đảng trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) và giá trị thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển phương pháp cách mạng bạo lực và sự chỉ đạo thực hiện của Đảng ta trong kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975) không chỉ nhằm làm nổi bật sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng mà còn có giá trị to lớn để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

  pdf10p vigeneralmotors 12-07-2022 31 1   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên tài liệu Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Quản trị trong công tác xã hội năm 2020-2021 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp, giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp giải bài tập, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p namkimcham10 04-07-2022 15 0   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 7 tập hợp những văn kiện của Đảng từ đầu năm 1940 đến 2-9- 1945, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Tập này phản ánh một cách sinh động đường lối, chủ trương, phương pháp cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thời kỳ Đảng lãnh đạo toàn dân chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf247p britaikridanik 25-06-2022 59 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình cung cấp cho người đọc các nội dung: Đổi tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý; đặc điểm và cơ cấu của hoạt động quản lý, nhân cách người lãnh đạo, uy tin người lãnh đạo, quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p bakerboys05 24-05-2022 30 3   Download

 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 25 2   Download

 • "Lãnh đạo đúng cách: Đừng quàng quạc vào mặt nhân viên" là một cuốn sách quý và hiếm mang lại cho chúng ta những hiểu biết đúng đắn trong lãnh đạo. Phần 1 của cuốn sách đưa đến cho người đọc những câu chuyện ngụ ngôn như: chú chim hải âu đầu đàn, cuộc gặp gỡ tình cờ, đề ra mục tiêu rõ ràng,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p andromedashun 13-05-2022 26 1   Download

 • "Lãnh đạo đúng cách: Đừng quàng quạc vào mặt nhân viên" là một cuốn sách quý và hiếm mang lại cho chúng ta những hiểu biết đúng đắn trong lãnh đạo. Phần 2 của cuốn sách tiếp tục chia sẻ những câu chuyện ngụ ngôn về giao tiếp hiệu quả, khen thưởng đúng lúc, ba đức tính cần thiết của nhà quản lý tài ba,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf40p andromedashun 13-05-2022 28 1   Download

 • Những năm qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Mỹ Phú rất quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Cao Lãnh về công tác cải cách hành chính đều được UBND phường Mỹ Phú cụ thể hóa thành văn bản để triển khai thực hiện tại địa phương Bài viết đề cập đến công tác cải cách hành chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

  pdf7p viaristotle 26-01-2022 39 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phương cách lãnh đạo
p_strCode=phuongcachlanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2