Qui định đơn giá

Xem 1-20 trên 161 kết quả Qui định đơn giá
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 140 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf15p buomgiay 09-12-2011 48 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

  pdf9p buomgiay 09-12-2011 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN thẩm quyền giải quyết của

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3545/QĐ-BNN-TC NGÀY 31/12/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VAY NỢ VÀ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CỦA VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 36 4   Download

 • Quyết định số 5285/QĐ-UB-QLĐT về việc qui định đơn giá đền bù, trợ cấp thiệt hại về đất và tài sản trên đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A thuộc huyện Bình Chánh và huyện Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf8p lawbds7 06-11-2009 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 35 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 27 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 33 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC THỦY SẢN NĂM 2011

  pdf6p buomgiay 09-12-2011 41 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf10p buomgiay 09-12-2011 30 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, CỨU HỘ, CỨU NẠN NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 28 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

  pdf2p buomgiay 09-12-2011 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ NHẬP, XUẤT, BẢO QUẢN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA VÀ PHÍ XUẤT CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ NĂM 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p buomgiay 09-12-2011 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ CHO CÁC HỘ NGHÈO TỈNH YÊN BÁI - NĂM 2011

  pdf5p buomgiay 09-12-2011 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

  pdf11p buomgiay 09-12-2011 28 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

  pdf14p buomgiay 09-12-2011 22 2   Download

 • Giáo trình học tập tham khảo môn kinh tế lượng: Chúng ta sẽ giả sử rằng chúng ta có mô hình hồi qui đơn chuẩn và chúng ta muốn kiểm định giả thuyết H0 rằng hệ số hồi qui bằng một giá trị nào đó của b20.

  ppt120p rongphuongnam 18-05-2010 447 96   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẬT ĐỘ VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, HOA MÀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

  pdf14p inoneyear2 22-03-2010 124 10   Download

Đồng bộ tài khoản