intTypePromotion=1
ADSENSE

Quốc hội khoá vii

Xem 1-20 trên 71 kết quả Quốc hội khoá vii
 • Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 42 phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong năm 1981, một năm có vị trí rất quan trọng đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, tiến hành bầu cử Quốc hội khoá VII và hội đồng nhân dân các cấp. Phần 1 Tài liệu trình bày các nội dung: Quyết định của Ban Bí thư về việc thống nhất Trường Đảng cao cấp tại chức vào Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc; thông tri của Ban Bí thư về kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác tổ chức;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p tsmttc_010 19-08-2015 92 19   Download

 • Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 6 đại biểu được bầu bổ sung vào Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 120 5   Download

 • Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ nhất do Quốc hội ban hành

  pdf34p lawbmhc9 24-11-2009 86 3   Download

 • Năm 1991, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII với mục tiêu đẩy mạnh công cuộc đổi mới mà chặng đường 5 năm (1986-1991) đã đạt được một số thành quả nhất định. Nghị quyết Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 10, ngày 26-12-1991 đã quyết định chia tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tỉnh Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 152.017,6ha bao gồm thị xã Vĩnh Long và 6 huyện (Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm) với dân số gần 1 triệu người.

  pdf9p viuzumaki2711 09-05-2019 7 0   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, muốn vậy cần có nền kinh tế tăng trưởng và phát triển cao. Trong đó nhu cầu về vốn là hết sức cần thiết, được coi là yếu tố hàng đầu, là tiền đề phát triển kinh tế.Đại hội đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của đảng đã đề ra: “để công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước cần huy động nhiều nguồn vốn sẵn có với sử dụng vốn có hiệu quả, trong đó nguồn vốn trong nước là quyết...

  pdf16p trungtri 09-07-2009 1548 383   Download

 • Hiện đại hoá là quá trình năng cao về trình độ KHKTCN của một Quốc gia nào đó lên ngang tầm với trình mà thời đại đang đạt được. Kế thừa có chọn lọc những những tri thức văn minh của nhân loại, rút ra những kinh nghiệm trong lịch sử tiến hành CNH-HĐH với thực tế CNH-HĐH ở Việt Nam trong thời kì đổi mới, hội nghị ban chấp hành TƯ Đảng lần VII khoá VI và đại hội đại biểu toàn Quốc VII , Đảng Cộng Sản Việt nam đã xác định :...

  pdf17p truongan 19-11-2009 1148 303   Download

 • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (họp từ ngày 15-12-1986 đến ngày 18-12-1986) đã quyết định tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và các ấp ủy đảng có tài liệu học tập, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới và hội nhập (Đại hội VI, VII, VIII, IX, X)....

  pdf857p muathu102 20-03-2013 535 188   Download

 • Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII một lần nữa khẳng định sự kiên trì chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, và đề ra chính sách: Công nghiệp hoá và hiện đại hoá để đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước có nền kinh tế phát triển ngay trong thập kỷ đầu của thế kỷ XXI. Nền kinh tế nước ta đã chuyển đổi dần dần từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, mở cửa, vận hành theo cơ...

  pdf33p truongan 19-11-2009 399 126   Download

 • Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời điểm lịch sử có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Công cuộc đổi mới toàn diện mở đầu từ Đại hội VI đã trải qua gần 10 năm. Từ đó đến nay, nước ta đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Đại hội VIII có nhiệm vụ kiểm điểm kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, tổng kết 10 năm đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng và toàn dân ta trong thời kỳ mới của...

  doc34p vuonsaobang777 04-06-2011 258 38   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 13

  pdf16p inoneyear 07-04-2010 235 13   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ, XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 77/2006/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf11p inoneyear 07-04-2010 148 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

  pdf4p xexucxich 21-04-2010 76 7   Download

 • Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1990) đã nhận định rằng: “Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt được, đã và đang tạo ra những tiền đề đưa đất nước sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một bước công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước”

  pdf21p tengteng11 13-12-2011 46 7   Download

 • Nghị quyết số 233/NQ/HĐNN7 về việc tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII do Hội đồng nhà nước ban hành

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 84 4   Download

 • Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

  pdf1p lawbmhc2 24-11-2009 73 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

  pdf11p xexucxich 21-04-2010 76 3   Download

 • Nghị quyết số 136/NQ/HĐNN7 về việc tiến hành việc bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội khoá VII do Hội đồng nhà nước ban hành

  pdf2p lawbmhc3 24-11-2009 72 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ TỔ CHỨC ẤP, KHÓM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 17

  pdf7p xexucxich 21-04-2010 56 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG; CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THU HÚT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO CỦA TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf3p xexucxich 21-04-2010 66 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf2p xexucxich 21-04-2010 77 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quốc hội khoá vii
p_strCode=quochoikhoavii

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản