intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy chế trả lương thưởng

Xem 1-20 trên 68 kết quả Quy chế trả lương thưởng
 • Quy trình đăng ký quy chế trả lương, thưởng cho giám đốc và hội đồng quản trị của doanh nghiệp gồm các bước như: chuẩn bị hồ sơ theo quy định của nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở, sau đó hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ...

  pdf4p tiensislump 29-11-2010 249 49   Download

 • Quy trình để đăng ký quy chế trả lương, thưởng của doanh nghiệp gồm các bước như: chuẩn bị hồ sơ theo quy định của nhà nước, nộp hồ sơ đăng ký định mức lao động tại văn thư của Sở, sau đó hồ sơ được chuyển đến Phòng Chính sách Lao động Việc làm để xem xét hồ sơ...

  pdf3p tiensislump 29-11-2010 302 44   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động tại báo đời sống và pháp luật" nghiên cứu về quy chế trả lương và việc phân phối quỹ tiền lương tại báo Đời sống và Pháp luật; từ đó đưa ra những giải pháp, những đề xuất nhằm hoàn thiện quy chế trả lương tại đây. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf120p sutihana 10-12-2016 80 16   Download

 • Như chúng ta biết, tiền lương và tiền thưởng là những khoản liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động, và toàn xã hội, vì vậy cần thiết phải có những quy tắc hướng dẫn cụ thể việc trả lương trả thưởng nhằm tạo mối quan hệ hài hòa giữa các bên như quy chế trả lương. Quy chế trả lương là văn bản quy định những nội dung, phương pháp hình thành, sử dụng và phân phối quỹ tiền lương trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm đảm bảo được tính công bằng,...

  doc24p hoahuongduong_06 27-12-2012 424 158   Download

 • Việc trả lương, thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao kiến thức tích lũy kinh nghiệm. Là đòn bẩy kinh tế đi đôi với sự phát triển của công ty. Thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động.

  doc9p hoangphuong728 15-06-2013 365 91   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu việc áp dụng những kiến thức về tiền lương, tiền công thực tế tại một doanh nghiệp mà cụ thể là Công ty Cổ Phần Nhiên liệu Sài Gòn. Đồng thời nghiên cứu quy chế trả lương trả thưởng đang áp dụng tại Công ty Cổ Phần Nhiên liệu Sài Gòn đã tạo động lực làm việc tới ngưòi lao động như thế nào? Qua đó có thể tìm ra những phương pháp tốt nhất để tiền lương thực sự là một công cụ hữu hiệu tăng năng suất và chất lượng lao động trong Công ty.

  doc59p ngoctuan1962 30-05-2017 312 45   Download

 • TaiLieu.VN xin giới thiệu với các bạn "Quy chế tiền lương, tiền thưởng cho Viên chức" được Bộ Lao Động soạn thảo ra quy định các khoản mà Viên chức sẽ nhận được, cách tính tiền lương, thưởng, phụ cấp theo lương nhằm đảm bảo cuộc sống cho Viên chức yên tâm công tác. Để xem thêm nhiều Quy chế lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  doc9p leoanh111 24-06-2019 42 4   Download

 • Công văn 2797/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

  pdf2p dangngoclan 19-08-2009 195 55   Download

 • Công văn 2796/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy chế trả lương và trả lương cho người lao động

  pdf2p dangngoclan 19-08-2009 78 10   Download

 • Thuyết trình: Hình thức trả lương tại công ty ABC nhằm trình bày về các nội dung mục tiêu & chính sách, hệ thống thang bảng lương, các hình thức trả lương, nguồn hình thành quỹ lương. Cách phân bố và sử dụng quỹ lương , quỹ khen thưởng phúc lợi, nhận xét và đề xuất kiến nghị.

  ppt23p navy_12 21-05-2014 68 16   Download

 • Đứng trước sự thay đổi hàng ngày của khoa học – kỹ thuật – công nghệ và sự cạnh tranh khốc liệt, nguồn nhân lực đã thực sự trở thành tài sản quý giá đối với các doanh nghiệp. Bởi vì các doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển dùa trên cơ sở phát huy hiệu quả nhân tố con người. Mét trong những yếu tố cơ bản nhằm duy trì, củng cố và phát triẻn lực lượng lao động mãi làm việc với doanh nghiệp là việc thực hiện trả lương cho người lao động. Trong...

  doc68p hienulsa1505 21-02-2013 153 63   Download

 • I - MỤC ĐÍCH: - Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. - Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động. ...

  doc6p tuongvan 17-07-2009 2523 857   Download

 • Quy chế lương thưởng, phụ cấp và chế độ cho người lao động quy định việc trả lương, trả thưởng, phụ cấp cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p hkquoc 12-08-2010 1704 779   Download

 • Việc trả lương, trả thưởng cho từng cá nhân, từng bộ phận, nhằm khuyến khích người lao động làm việc, hoàn thành tốt công việc theo chức danh và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo đời sống cho CNV Công ty yên tâm công tác, đáp ứng được mức sống cơ bản của CNV Công ty. Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật lao động về lương thưởng và các chế độ cho người lao động....

  doc7p xuancamht 10-11-2010 1054 439   Download

 • Các đơn vị có thu đều thực hiện hạch toán, các nguồn thu phải thể hiện trên sổ sách, các nguồn thu không thể hiện qua sổ sách là vi phạm pháp luật. - Chính phủ qui định chế độ tài chính cho từng loại hình dịch vụ công trong đó qui định thống nhất về các khoản được thu, nguyên tắc sử dụng các nguồn thu trước hết là để chi trả lương, thưởng. Thực hiện nguyên tắc này thì tiền lương cơ bản Nhà nước vẫn đảm bảo, nhưng nếu hoạt động có hiệu quả thì được tăng...

  pdf5p phuoctam25 09-06-2011 81 10   Download

 • Cán sự tiền lương chịu trách nhiệm về các công việc: thực hiện việc kiểm tra xếp bậc lương, điều chỉnh mức lương theo đúng quy định của công ty, tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện phương pháp hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp làm việc tại Công ty, trực tiếp nhận các yếu tố đầu vào phục vụ cho công tác tính lương, tính toán, nhập đơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm, thời gian làm việc, lập ra bảng lương chi tiết, bảng tổng quỹ lương, tham gia vào việc trả lương cho CBCNV toàn Công ty...

  doc2p vrohtovitamin 21-06-2019 27 1   Download

 • Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể...

  doc8p lottexylitol 18-07-2019 64 2   Download

 • Tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp là một bộ phận chi phí tương đối lớn cấu thành nên giá thành vận tải và dịch vụ vận tải, có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả SXKD do đó cần phải sử dụng hợp lý phần chi phí này (thông qua quy chế) nhằm động viên khuyến khích tăng năng suất lao động, góp phần tăng hiệu quả kinh doanh; từ đó tác động trở lại làm tăng thu nhập cho người lao động...

  pdf34p bacsiquaidi123 19-07-2010 659 315   Download

 • Phạm vi và đối tượng áp dụng 1.1 Phạm vi: Qui chế này quy định các nguyên tắc, nội dung quản lý tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương; thống nhất việc sử dụng, trả tiền lương, tiền thưởng từ quỹ lương của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 1.2 Đối tượng áp dụng: Qui chế này áp dụng trong việc phân phối tiền lương cho Giám đốc Công ty và toàn thể người lao động đã ký hợp đồng lao động làm việc.

  pdf18p nonla21 30-09-2013 306 43   Download

 • Công văn 3572/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh quy chế trả lương trong doanh nghiệp

  pdf1p diemuyen 19-08-2009 48 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy chế trả lương thưởng
p_strCode=quychetraluongthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2