intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định chung luật nhà ở

Xem 1-20 trên 665 kết quả Quy định chung luật nhà ở
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoỏ X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về nhà ở. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công...

  pdf52p abcdef_45 30-10-2011 151 37   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu hàng hóa chủ yếu của việc kinh doanh bất động sản (KDBĐS), đồng thời phân tích một số bất cập trong Luật KDBĐS và pháp luật đất đai; bài viết đề nghị xem xét về tên gọi của Luật KDBĐS và sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung: giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ theo quy định pháp luật, cũng như việc chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở.

  pdf6p nguaconbaynhay9 04-12-2020 17 0   Download

 • I. VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở 1. Những trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở và trường hợp chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 90/2006/NĐ-CP. Chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở là những trường hợp tổ chức, cá nhân tạo lập hợp pháp nhà ở trên đất ở được...

  doc44p lananh 16-07-2009 373 99   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về nhà ở. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở. Nhà ở theo quy định của Luật này là công...

  pdf59p abcdef_42 01-11-2011 98 10   Download

 • Tài liệu có kết cấu gồm 4 phần: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; quy định về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, tái định cư; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf64p lalala7 07-12-2015 64 4   Download

 • Nội dung tài liệu Đất đai và nhà ở - Những văn bản hướng dẫn cho người lao động: Phần 1 trình bày: Những quy định chung về đất đai, những quy định về đất ở tại đô thị, những quy định về thuế, phí đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf175p thuongdanguyetan08 16-04-2019 27 0   Download

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  doc30p phuocql31 30-10-2009 3717 363   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động xây dựng. Nhựng quy định chung: Luật này quy định về hoạt động xây dựng.Quyền và nghĩa vụ cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng....

  pdf59p abcdef_45 30-10-2011 282 100   Download

 • Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/ 9/2009 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị ..

  doc2p dohongnhien 16-12-2011 403 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 2-tc/hcvx về việc quy định chế độ phụ cấp cho cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước đi công tác ở trong nước (công tác phí) do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p lawgtvt11 26-11-2009 119 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thuê mua nhà ở xã hội và hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội, đánh giá thực trạng về giao kết và thực hiện hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội để luận giải nhằm đưa ra một số giải pháp có tính khả thi có thể giúp các cơ quan có thẩm quyền cũng như các nhà đầu tư có thể triển khai tốt hơn hợp đồng thuê mua nhà ở xã hội, các đối tượng đủ điều kiện tiếp cận rộng hơn đối với những quy định về nhà ở xã hội. Từ đó để có thể hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và Luật Nhà ở nói riêng.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 100 15   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu là trên cơ sở lý luận về NNPQ cũng như các quy định pháp luật thực định về hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL nói chung và VBQPPL của cấp Bộ nói riêng để từ đó làm rõ những quan điểm khoa học về những yêu cầu NNPQ đối với việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành VBQPPL cấp Bộ, đồng thời chỉ ra những tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động ban hành VBQPPL cấp Bộ. Từ đó đưa ra những đánh giá thực tiễn hoạt động ban hành VBQPPL cấp Bộ ở Việt Nam hiện nay.

  pdf0p vophongvouu 12-04-2017 39 8   Download

 • Luật số 103-SL/L.005 về việc đảm bảo quyền tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân do Quốc hội ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 92 7   Download

 • Một số vấn đề về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 Nhờ có thanh tra quốc hội và kiểm toán quốc hội mà hoạt động chất vấn các thành viên của chính phủ của nghị viện có hiệu lực và hiệu quả cao. Ở Việt Nam, trong các cuộc hội thảo, trong các tài liệu nghiên cứu, nhiều lần các thiết chế này đã được nhắc đến nhưng cho đến nay các thiết chế này vẫn chưa được thành lập...

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 48 3   Download

 • Quyết định số 41/2000/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Địa chính Nhà đất quản lý do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf10p lawqds4 09-12-2009 61 1   Download

 • Quyế định số 54/2000/QĐ-UB về việc thành lập ban chỉ đạo thành phố về chính sách nhà ở, đất ở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 67 1   Download

 • Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cho rằng người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất ở nói riêng, các loại đất khác nói chung cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu, đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đoàn tụ cùng gia đình cũng như đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

  pdf5p vidoha2711 07-09-2020 25 0   Download

 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

  pdf20p xuantruong 12-06-2009 375 53   Download

 • Nghị định 88/2009/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Chính phủ ban hành

  pdf22p lawttnh1 11-11-2009 116 37   Download

 • Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội.

  pdf5p peternguyen 13-08-2009 183 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy định chung luật nhà ở
p_strCode=quydinhchungluatnhao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2