intTypePromotion=1
ADSENSE

Triển khai đầu tư vốn

Xem 1-20 trên 333 kết quả Triển khai đầu tư vốn
 • Một trong những định hướng cơ bản trong đổi mới chính sách tài chính là nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng vốn đầu tư được xem là trọng tâm của chương trình đổi mới kinh tế tài chính, nhất là trong điều kiện nước ta đang thiếu vốn, cho nên việc sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư là một yêu cầu hàng đầu.

  doc22p vanluu21 23-06-2017 211 32   Download

 • Hoạt động đầu tư phát triển đối với 1 Doanh nghiệp là vô cùng quan trọng vì nó quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, phải làm sao cho hoạt động đầu tư của Doanh nghiệp trở nên có hiệu quả cao nhất không phải là 1 điều đơn giản đối với tất cả các doanh nghiệp. Cho đến nay khái niệm đầu tư phát triển không còn gì xa lạ với những doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh sản phẩm dịch vụ, song viêc nhìn nhận, thực hiện...

  pdf76p nhanma1311 09-12-2012 367 86   Download

 • Vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư phát triển dài hạn, luôn luôn đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong sự phát triển kinh tế cả ở cấp doanh nghiệp lẫn cấp địa phương và quốc gia, cả trong quá khứ, hiện tại lẫn trong tươnglai... Vốn đầu tư là một khái niệm mở, rộng... ở đề tài này, vốn đầu tư được tiếp cận theo nghĩa hẹp là các nguồn lực tài chính - tiền tệ. Hơn nữa, do thực chất các nguồn vốn huy động trên 5 năm là rất nhỏ, và ít được bóc tách...

  doc175p vnzoomvn 17-06-2011 202 79   Download

 • Nội dung chính của Chương 3 Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư trong bài giảng Kinh tế đầu tư trình bày khái niệm nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư là tiền và các loại tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp.

  pdf48p top_12 19-04-2014 173 42   Download

 • Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2001 - 2005 được đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã xác định: “tăng cường đầu tư phát triển toàn xã hội… huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển toàn xã hội”. Qúa trình phát triển của Việt Nam theo hướng đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi cần triển khai ngày càng nhiều dự án đầu tư phát triển, với nguồn lực...

  pdf46p thannong1311 17-09-2012 131 37   Download

 • Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành du lịch cả nƣớc, du lịch Bình Thuận đã có những bƣớc tiến đáng kể. Từ một vùng đất ven biển còn hoang sơ cách đây không lâu, đến nay Bình Thuận đang đƣợc biết đến nhƣ một trung tâm du lịch nghỉ dƣỡng nổi tiếng trong cả nƣớc, có sức thu hút mạnh mẽ du khách trong nƣớc và quốc tế. Việc phát triển du lịch địa phƣơng đã đƣợc chính quyền các cấp và các nhà đầu tƣ quan tâm thúc đẩy. Cùng với nhiều dự án đƣợc đăng ký và triển khai, lƣợng vốn...

  pdf58p nhanma1311 28-12-2012 74 28   Download

 • 1.1. Khái niệm và đặc trng của đầu t 1.1.1. Khái niệm đầu t Đầu t là quá trình huy động và sử dụng mọi nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhằm sản xuất sản phẩm hay cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân hay xã hội.Đối với doanh nghiệp, đầu tư là hoạt động là công việc khởi đầu quan trọng nhất và khó khăn nhất của quá trình sản xuất kinh doanh

  pdf16p kimku11 03-10-2011 98 20   Download

 • Đề tài đánh giá tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với những thành tựu và hạn chế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới (tầm nhìn đến năm 2020), góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng của địa phương trong công cuộc thúc đẩy phát triển ngành Du lịch và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf83p bautroibinhyen1 02-11-2016 72 8   Download

 • Tóm tắt luận văn: Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế tỉnh Kon Tum có nội dung gồm 3 chương. Chương 1: cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư, trình bay khái quát về vốn đầu tư và thu hút vốn đầu tư. Chương 2: thực trạng thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế tỉnh Kon Tum, trình bày tác động thu hút vốn đầu tư phát triển khu kinh tế đến phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Chương 3: giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf26p dtphuongg 05-09-2018 42 8   Download

 • Đề tài khái quát lý luận về đầu tư, nguồn vốn đầu tư, vai trò của vốn đầu tư trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp- trình bày lý luận về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sự cần thiết phải tăng cường đầu tư vào công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong giai đoạn hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p thangnamvoiva30 02-11-2016 29 2   Download

 • Vốn đầu tư là khái niệm dùng để chỉ các nguồn lực hiện tại chi dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thu về một nguồn lực mới có khối lượng và giá trị lớn hơn nguồn lực đã bỏ ra. Đối với đầu tư phát triển nói riêng thì vốn đầu tư chính là các khoản tiền, khoản của cải vật chất, nguyên nhiên vật liệu và hàng hoá chi dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thu về khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

  doc7p lanwangji 27-02-2020 37 2   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8) kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 0 0   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf34p nhattruong 17-07-2009 2453 984   Download

 • Vốn nước ngoài là một nhân tố cực kỳ quan trọng và cần thiết cho quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở bất kỳ một nước hay một nền kinh tế đang phát triển nào. Đặc biệt là trong giai đoạn hiên nay khi mà xu hướng mở cữa hội nhập quốc tế đã trở thành phổ biến.

  pdf48p bongbongcam 10-08-2010 704 434   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm khách hàng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trình bày rủi ro tín dụng, các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; giới thiệu khái quát về XHTN, nguyên tắc và các chỉ tiêu thường dùng về XHTN, sự cần thiết phải xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn đối với ngân hàng thương mại,...

  doc102p maonguyenba 22-02-2011 536 298   Download

 • Đầu tư và tăng cường hoạt động đầu tư luôn là một yêu cầu cấp thiết của bất kỳ một nền kinh tế phát triển nào. Thế nhưng, muốn có hoạt động đầu tư thì phải có đủ các nguồn lực cần thiết, và đặc biệt là phải có đủ vốn. Vì vậy, để có cơ sở nghiên cứu sâu về vấn đề này, chúng ta cần hiểu một cách khái quát về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư. 1.1.1. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế. 1.1.1.1. Khái...

  doc89p minhcuonglee 03-07-2010 444 276   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 396 234   Download

 • Đầu tư và tăng cường hoạt động đầu tư luôn là một yêu cầu cấp thiết của bất kỳ một nền kinh tế phát triển nào. Thế nhưng, muốn có hoạt động đầu tư thỡ phải cú đủ cỏc nguồn lực cần thiết, và đặc biệt là phải cú đủ vốn. Vỡ vậy, để có cơ sở nghiên cứu sâu về vấn đề này, chúng ta cần hiểu một cách khái quát về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư. 1.1.1. Tớn dụng ngõn hàng và vai trũ của tớn dụng ngõn hàng đối với nền kinh tế....

  pdf106p muathulamebay 17-08-2010 351 233   Download

 • Khái niệm đầu tư Hoạt động đầu tư xây dựng là một trong những hoạt động quản lý kinh tế quan trọng của Nhà nước, một hoạt động sản xuất-kinh doanh cơ bản của các doanh nghiệp, vì lĩnh vực này thể hiện cụ thể định hướng kinh tế-chính trị của một đất nước, có tác dụng quyết định đối với sự phát triển của các doanh nghiệp và của đất nước về mọi mặt kinh tế, kỹ thuật, văn hoá, xã hội. Hoạt động đầu tư chiếm một nguồn vốn lớn của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội,...

  pdf96p baby_bu 08-07-2010 471 206   Download

 • Đề tài Phương pháp nghiên cứu kinh tế: Ảnh hưởng của vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đến phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2001-2014 dưới hình thức luận văn rút gọn đi vào tổng hợp, nghiên cứu các khái niệm có liên quan tới chủ đề từ các giáo trình, các công trình nghiên cứu, và quan điểm của các nà kinh tế lớn trên thế giới; nêu ra vai trò của FDI tới phát triển kinh tế; áp dụng vào bối cản Việt Nam để chỉ ra vai trò cũng như hạn chế của FDI từ đó đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và tăng cường thu hút FDI vào Việt Nam.

  doc18p qiuhong_vn 18-10-2014 550 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Triển khai đầu tư vốn
p_strCode=trienkhaidautuvon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2