intTypePromotion=1
ADSENSE

Triết học mácxít

Xem 1-0 trên 0 kết quả Triết học mácxít
 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 1: Khái luận về triết học và lịch sử triết học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm triết học; duy vật và duy tâm; biện chứng và siêu hình; lịch sử triết học;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p langmongnhu 14-12-2022 13 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 3: Khái lược về lịch sử triết học phương Tây. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: triết học Hi Lạp cổ đại; triết học phương Tây thời trung cổ; triết học phương Tây thời Phục hưng và cận đại; triết học phương Tây hiện đại ngoài mácxít;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf94p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 9: Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại ngày nay và vận dụng vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giai cấp và đấu tranh giai cấp; quan hệ giai cấp với dân tộc và nhân loại trong thời đại ngày nay;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p langmongnhu 14-12-2022 28 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 11: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: một số quan điểm triết học phi mácxít về con người; quan điểm triết học Mác - Lênin về con người; tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay.

  pdf35p langmongnhu 14-12-2022 15 2   Download

 • Làm nổi bật cơ sở thực tế của toán học một cách chi tiết hơn, bài viết này tóm tắt lịch sử phát triển của toán học và những thành tựu toán học của trí óc con người theo quan điểm triết học. Sau đó, tác giả đưa ra một phân tích phê phán về những hạn chế của các quan điểm phi Mácxít đối với các đối tượng và bản chất của tri thức toán học. Bằng cách trình bày mối quan hệ giữa các đối tượng toán học trừu tượng và thực tế là không thể tách rời, tác giả xác minh chân lý của chủ nghĩa hiện thực toán học dựa trên chủ nghĩa duy vật biện chứng.

  pdf8p thienlangso 15-12-2021 19 0   Download

 • Bài viết bàn về ý thức của con người là một hiện tượng phức tạp. Trong lịch sử triết học, nó đã được giải thích theo nhiều cách. Cách tiếp cận của chủ nghĩa Mác về hiện tượng này sẽ cung cấp cho chúng ta cơ sở khách quan và khoa học để hiểu sâu sắc hơn về hiện tượng ý thức. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p thienlangso 15-12-2021 16 0   Download

 • Mục đích của luận văn là phân tích và trình bày một số quan niệm của các nhà mỹ học trước Mác và các nhà mỹ học mácxit về sự hình thành và phát triển của mỹ học để qua đó, góp phần tìm ra quan niệm nào là có cơ sở khoa học nhất để tiếp tục phát triển m học Mácxít ở Việt Nam trong tình hình mới.

  pdf92p parasite 10-06-2021 23 3   Download

 • Vào thập niên 30 của thế kỷ XX, ở Việt Nam, đã diễn ra cuộc tranh luận tư tưởng triết học xung quanh những nội dung về thế giới quan, phép biện chứng duy vật, chủ nghĩa duy vật lịch sử, vũ trụ quan của Khổng Tử và về nhân sinh quan. Tác giả khảo cứu các tư liệu sách, báo xuất bản trong thời kỳ đó, hệ thống hóa theo từng nội dung, đồng thời, đánh giá ý nghĩa và nêu lên một số nhận xét về cuộc tranh luận.

  pdf11p vichaelice2711 10-05-2021 28 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và quân đội là sự vận dụng sáng tạo nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về chiến tranh và quân đội vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Là sự kết hợp hữu cơ giữa nguyên lý cơ bản triết học và tư tưởng quân sự mácxít với truyền thống tinh hoa chống giặc ngoại xâm và xây dựng quân đội trong lịch sử Việt Nam và nhân loại, cũng như tư duy chiều sâu khoa học, nhãn quan chính trị uyên bác mẫn tiệp của Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

  pdf12p vigeorgia2711 03-12-2020 130 7   Download

 • Trong tập 4 của bộ tài liệu Phép biện chứng và lịch sử của nó sẽ tập trung nói về phép biện chứng Mácxít (từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai đoạn Lênin). Trong phần 1 của tài liệu này sẽ mang đến cho đọc giả những kiến thức cụ thể về quá trình hình thành phép biện chứng duy vật. Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết.

  pdf235p thiendiadaodien_7 04-03-2019 84 11   Download

 • Nối tiếp nội dung ở phần trước, phần 2 của tài liệu sẽ bàn về sự luận chứng và phát triển phép biện chứng duy vận trong tư bản của Mác, phát triển phép biện chứng duy vật trong các tác phẩm của Ăngghen. Mời các bạn cùng đón đọc nội dung chi tiết.

  pdf446p thiendiadaodien_7 04-03-2019 72 4   Download

 • Tài liệu Phép biện chứng và lịch sử của nó (Tập V: Phép biện chứng Mácxít): Phần 2 gồm có những nội dung chính: Những vấn đề của lý thuyết biện chứng trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; biện chứng thời kỳ chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi và chuyển dần lên chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô; sự phát triển của phép biện chứng duy vật với tính cách là Lôgíc học, lý luận nhận thức và phương pháp luận khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf316p thiendiadaodien_7 04-03-2019 90 11   Download

 • Tài liệu Phép biện chứng và lịch sử của nó (Tập V: Phép biện chứng Mácxít): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Lênin nghiên cứu phép biện chứng với tính cách là Lôgíc học và lý luận nhận thức, Lênin nghiên cứu phép biện chứng của chủ nghĩa đế quốc, phép biện chứng của chiến lược và tài liệu lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa, Lênin phát triển phép biện chứng duy vật thời kỳ sau Cách mạng tháng mười,... Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf381p thiendiadaodien_7 04-03-2019 52 5   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận Triết học, triết học Mac Lenin, trong thời kỳ đổi mới khẳng định phải đổi mới tư duy lý luận trước khi đổi mới thực tiễn, vận dụng những tư tưởng cơ bản của triết học Macxit để giải thích cho luận điểm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc33p hpnguyen18 03-07-2018 80 6   Download

 • Bài viết giới thiệu khái quát về lịch sử, vai trò của khoa học phức hợp trong nghiên cứu khoa học hiện nay, chỉ ra những vấn đề phát sinh về mặt phương pháp luận triết học trong trường hợp của khoa học phức hợp qua sự trình bày về tư tưởng của Edgar Morin.

  pdf9p sansan2 26-05-2018 57 0   Download

 • Văn hóa là một hiện tượng xã hội hết sức phong phú, phức tạp; đã, đang và vẫn tiếp tục được nghiên cứu, khám phá dưới dưới các góc độ tiếp cận bởi các ngành khoa học khác nhau. Tuy nhiên, tiếp cận văn hóa và các khía cạnh riêng của nó dưới góc nhìn của triết học mácxít sẽ cho phép khám phá hiệu quả “thế giới văn hóa đầy bí ẩn”. Và mặc dù, tiếp cận văn hóa theo quan điểm triết học mácxít đã từng được đề cập, nghiên cứu, nhưng vấn đề này vẫn rất cần được bổ sung, luận giải và làm sâu sắc thêm.

  pdf7p sieunhansoibac5 18-04-2018 106 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề phương pháp luận nghiên cứu văn hóa, nội dung cơ bản của triết học văn hoá theo tinh thần mácxít. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học Mác - Lênin và lý luận về văn hoá.

  pdf41p truongtien_03 10-03-2018 112 16   Download

 • Luận án xuất phát từ việc khảo sát các tư tưởng về văn hóa và triết học văn hóa trong lịch sử triết học Tây Âu từ thời Cận đại, qua quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen nhằm làm sáng tỏ những nội dung chủ yếu của triết học văn hóa trên (theo) tinh thần mácxít. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 06-01-2017 68 11   Download

 • Bài thảo luận "Lịch sử triết học Tây Âu phi Macxit hiện đại và đại diện chủ nghĩa hiện sinh" được thực hiện với các nội dung: Khái lược về lịch sử triết học Tây Âu phi Mark hiện đại phương Tây, những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa hiện sinh và liên hệ thực tiễn ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc23p mrfullhouse 04-10-2016 92 5   Download

 • Bài viết Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay nêu lên quan điểm của Triết học Mácxít về trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 133 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Triết học mácxít
p_strCode=triethocmacxit

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2