intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BỘ QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 17 tài liệu

1.716
lượt xem
150
download

Đây là 17 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/17

BỘ QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trách nhiệm thực hiện 1. Mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) thuộc Bộ trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc Quy chế này và các quy định khác có liên quan. 2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm quản lý công tác lưu trữ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo những nội dung quy định của Nhà nước và của Bộ. 3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác lưu trữ của đơn vị mình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ.

Lưu

Tài liệu trong BST: BỘ QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ

 1. Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  doc 21p 125 8

  Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê việc ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ

 2. Quyết định số 5626/QĐ-BGDĐT

  pdf 12p 55 2

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 3. Quyết định số 19/QĐ-HQBN

  pdf 23p 83 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

 4. Quyết định số 207/QĐ-HQBP

  pdf 13p 49 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ CỦA CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH PHƯỚC

 5. Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND

  pdf 21p 53 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 6. Quyết dịnh số 03/2012/QĐ-UBND

  pdf 21p 53 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CƠ QUAN. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4

 7. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND-NV

  pdf 22p 71 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

 8. Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND

  pdf 22p 72 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2

 9. Qui định về công tác văn thư lưu trữ

  doc 16p 822 217

  Mời các bạn cùng xem qua bản "Qui định về công tác văn thư lưu trữ" của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ. Quy chế này có tổng cộng 4 chương với 15 điều kèm theo: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Công tác văn thư; Chương 3 - Công tác lưu trữ; Chương 4 - Điều khoản thi hành.

 10. Quyết Định Số: 2697/QĐ-UBND

  pdf 15p 75 4

  ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2010 Số: 160/QĐ-UBDT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 11. Dự thảo quy chế công tác văn thư lưu trữ của TCT hàng hải VN

  doc 31p 342 103

  Quy chế này quy định về soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Tổng công ty; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

 12. Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL

  pdf 14p 72 5

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 81/2008/qđ-bvhttdl', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf 14p 124 8

  Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 14. Quyết định số 2345/QĐ-BTNMT

  pdf 11p 114 4

  Quyết định số 2345/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 15. Quyết định số 2825/QĐ-BKHCN

  pdf 27p 92 4

  Quyết định số 2825/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 16. Quyết định số 5626/QĐ-BGDĐT

  pdf 12p 57 4

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5626/qđ-bgdđt', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2