intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.387
lượt xem
210
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chủ động triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý về tài chính cho doanh nghiệp, ngày 15/3/2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 504/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Việc triển khai kế hoạch sẽ góp phần giúp doanh nghiệp, người nộp thuế, người khai hải quan, tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực tài chính, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu.

Lưu

Tài liệu trong BST: NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

 1. Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND

  pdf 13p 74 1

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 2. Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND

  pdf 3p 94 4

  NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM (Ngày 06/12 - 07/12/2012)

 3. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

  pdf 4p 61 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 4. Kế hoạch số 85/KH-UBND

  pdf 4p 64 2

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 5. Quyết định số 70/QĐ-BXD

  pdf 7p 90 5

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2012 CỦA BỘ XÂY DỰNG

 6. Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND

  pdf 4p 84 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ HAI (Từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2011)

 7. Quyết định số 584/QĐ-BTP

  pdf 6p 91 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 8. Quyết định số 355/QĐ-BTP

  pdf 21p 65 2

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH DÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010-2014 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 9. Quyết định số 3270/QĐ-BGTVT

  pdf 10p 43 6

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 3270/qđ-bgtvt', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2