intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản quy định về chất lượng giáo dục

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.391
lượt xem
98
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Văn bản quy định về chất lượng giáo dục
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học. Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan quản lý các đại học, học viện, trường đại học; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản quy định về chất lượng giáo dục

 1. Quyết định số 1397/QĐ-BĐHĐA

  pdf 6p 103 8

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” NĂM 2012 TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG

 2. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT

  pdf 18p 79 3

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 3. Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT

  pdf 16p 63 6

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 4. Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT

  pdf 23p 118 6

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

 5. Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT

  pdf 12p 66 2

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 6. Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND

  pdf 16p 50 5

  NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK NÔNG TỪ NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐẾN NĂM HỌC 2015 - 2016. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 5

 7. Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

  pdf 20p 131 9

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 8. Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT

  pdf 5p 106 10

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC; QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO...

 9. Quyết định số 1252/QĐ-BĐHĐA

  pdf 5p 74 7

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG” NĂM 2012

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2