intTypePromotion=1

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 30 phần 8

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
39
lượt xem
5
download

[Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 30 phần 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông cũng tự thể hiện mình là một người thừa kế của Marx, nhưng cho rằng những người nông dân - không chỉ những người công nhân - có thể đóng vai trò lãnh đạo trong một cuộc cách mạng vô sản, thậm chí tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba với đặc điểm là chủ nghĩa phong kiến nông dân và sự vắng mặt của những người công nhân công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: [Triết Học] Học Thuyết Chủ Nghĩa Karl Marx - Marx Engels tập 30 phần 8

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1590 M¸c göi gien-ni m¸c, 9 th¸ng n¨m 1864 C¸c cña em 98 m¸c göi gien-ni m¸c ë lu©n ®«n [ Man-se-xt¬], 9 th¸ng N¨m 1864 Gien-ni yªu quý! Anh Lu-pu-x¬ téi nghiÖp ®· mÊt h«m nay lóc 5 giê 10 phót chiÒu. Anh võa tõ chç anh Êy trë vÒ. Sau khi tõ Lu©n §«n ®Õn, ngay tèi h«m ®ã anh ®· ®Õn gÆp anh Êy, nh­ng anh Êy ë trong tr¹ng th¸i bÊt tØnh. S¸ng h«m sau anh Êy ®· nhËn ra anh. Lóc ®ã còng cã c¶ ¡ng-ghen vµ hai b¸c sÜ1 . Khi bän anh rêi khái n¬i ®ã, anh Êy (b»ng giäng nãi yÕu ít) gäi bän anh l¹i: “C¸c anh sÏ cßn ®Õn chø?”. §ã lµ kho¶ng kh¾c tØnh t¸o. Sau ®ã ch¼ng bao l©u anh Êy l¹i r¬i vµo tr¹ng th¸i mª mÖt. §Õn tèi thø n¨m, thËm chÝ tèi thø s¸u, t×nh h×nh vÉn kh«ng râ rµng, do vËy kÕt côc cßn ch­a râ. Tõ tèi thø s¸u ®Õn tËn phót l©m chung anh Êy ë trong tr¹ng th¸i h«n mª. Cuéc vËn lén víi c¸i chÕt ®· diÔn ra l©u ®Õn thÕ, tuy anh Êy kh«ng bÞ ®au ®ín. HiÓn nhiªn anh Êy lµ n¹n nh©n cña tay thÇy thuèc cµ mµng hîm hÜnh2 . Ngµy mai anh sÏ viÕt dµi h¬n. Anh Êy ra ®i lµ bän anh ®· mÊt ®i mét trong sè Ýt nh÷ng ng­êi b¹n vµ chiÕn h÷u cña bän anh. Anh Êy lµ mét con ng­êi theo nghÜa tèt ®Ñp nhÊt cña tõ nµy. LÔ mai t¸ng sÏ ®­îc cö hµnh vµo thø s¸u. _____________________________________________________________ 1 - Boãc-kh¸c-t¬ vµ Gum-pÐc-t¬. 2 - Boãc-kh¸c-t¬.
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M ¸c göi gien-ni m¸c, 10 th¸ng n¨m 1864 1593 C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng nguyªn b¶n trong In theo b¶n viÕt tay v¨n tËp Annali an. I, Milano, 1958 Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu trong t¹p chÝ lÞch sö cËn ®¹i vµ hiÖn ®¹i , sè 4, 1959 99 m¸c göi gien-ni-m¸c ë lu©n ®«n Man-se-xt¬, 10 th¸ng N¨m 1864 Gien-ni yªu th­¬ng! §Õn nay ®­îc biÕt râ lµ - tõ tr­íc Boãc-kh¸c-t¬ ®· biÕt viÖc nµy - anh Lu-pu-x¬ téi nghiÖp ®· kiªn nhÉn tÝch cãp ®­îc mét sè tiÒn nµo ®ã. Trong b¶n di chóc cña m×nh (viÕt vµo th¸ng Ch¹p 1863), anh Êy ®· chØ ®Þnh ¡ng-ghen, Boãc-kh¸c-t¬ vµ anh lµ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn di chóc, vµ viªn ch­ëng khÕ võa míi cho bän anh biÕt nguyÖn väng cuèi cïng cña Lu-pu-x¬. Anh Êy di chóc: 1) 100 p.xt. cho Héi Si-l¬ ë Man-se-xt¬; 2) 100 p.xt. cho ¡ng-ghen, 3) 100 p.xt. cho Boãc-kh¸c-t¬ vµ 4) tÊt c¶ sè tiÒn cßn l¹i kho¶ng 600-700 p.xt. – cïng s¸ch vµ nh÷ng tµi s¶n cßn l¹i th× cho anh (cho em vµ c¸c con, nÕu anh chÕt
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1594 M¸c göi gien-ni m¸c, 13 th¸ng n¨m 1864 M ¸c göi gi en-ni m¸c, 13 th¸ng n¨m 1864 1595 tr­íc anh Êy – anh Êy ®· l­êng tr­íc mäi tr­êng hîp bÊt tr¾c).
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1596 M¸c göi Phrai-li-gr¸t 1597 ¸nh s¸ng699, n¬i Lu-pu-x¬ ®· d¹y häc; «ng Êy ®Õn dù víi t­ c¸ch B©y giê anh ph¶i ®Õn c¨n nhµ cña anh Êy ®Ó s¾p xÕp l¹i giÊy tê. May m¾n thay, anh Êy sèng – Ýt ra lµ trong 6-7 tuÇn cuèi cïng víi mét ng­êi quen biÕt cã lßng tèt), Bª-nª-ke (mét trong sè nh÷ng ng­êi th­¬ng gia giµu nhÊt ë ®©y), Sva-b¬ (ditto1), ba th­¬ng gia nh÷ng con ng­êi hÕt søc tö tÕ vµ tèt bông, ®­îc hä ch¨m sãc rÊt tèt. Nh÷ng bøc ®iÖn kú quÆc vÒ viÖc thuª ng­êi ch¨m sãc ng­êi n÷a, mét sè em thiÕu niªn vµ chõng 15-20 ng­êi thuéc c¸i gäi lµ èm1 - Gum-pÐc-t¬ kh«ng biÕt tÝ g× vÒ nh÷ng bøc ®iÖn Êy – lµ sù “nh÷ng giai cÊp h¹ ®¼ng” mµ trong giíi nµy th× Lu-pu-x¬ ®· tõng kho¸c l¸c vµ lªn mÆt quan träng cña tay hîm hÜnh Boãc-kh¸c-t¬. rÊt næi tiÕng. §­¬ng nhiªn, anh ®· ®äc bµi ®iÕu v¨n ng¾n. Sø Göi em vµ c¸c con mét ngh×n nô h«n. m¹ng nµy ®· lµm cho anh xóc ®éng ®Õn nçi thØnh tho¶ng giäng anh bÞ nghÑn l¹i. Phrai-li-gr¸t ®· göi th­ ®Õn xin lçi. Nh­ c¸c vÞ C.M cña em thÊy ®ã, sÕp Pha-di cña anh ta ®ang ë Lu©n §«n vµo ®óng lóc nµy. ¡ng-ghen vµ nhÊt lµ §ron-ke kh«ng coi ®ã lµ lý do thÝch ®¸ng, ngµy mai ë Lu©n §«n, §ron-ke sÏ yªu cÇu Phrai-li-gr¸t gi¶i thÝch. C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng cña nguyªn I n theo b¶n viÕt tay b¶n trong v¨n tËp Annali , an. I, Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc Anh cßn l­u l¹i ë ®©y Ýt nhÊt 3-4 ngµy ®Ó hoµn tÊt c«ng viÖc, Milano, 1958 C«ng bè b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu trong tr¶ thuÕ tµi s¶n thõa kÕ, tuyªn thÖ v.v.. DÜ nhiªn, anh sÏ ch­a ®i t¹p chÝ LÞch sö cËn ®¹i vµ hiÖn ®¹i khái). Man-se-xt¬ chõng nµo ch­a lµm xong mäi viÖc. s è 4, 1959 Lóc ®Çu ng­êi ta chÈn ®o¸n r»ng anh Lu-pu-x¬ téi nghiÖp tuång nh­ bÞ chøng nhòn n·o b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Song ho¸ ra kh«ng ph¶i nh­ vËy. Tr­íc n÷a Gum-pÐc-t¬ nãi r»ng Lu-pu-x¬ bÞ 100 xung huyÕt n·o (m¸u ø trong n·o). §iÒu ®ã ®· ®­îc x¸c nhËn khi m¸c göi gien-ni m¸c mét tö thi, vµ qua ®ã ®· chøng minh ®­îc r»ng nÕu ®­îc ch÷a ch¹y ë lu©n ®«n ®óng ®¾n ®«i chót th× anh Êy ®· cã thÓ sèng thªm n÷a. Boãc-kh¸c- t¬ ®· cã th¸i ®é hÕt søc v« l­¬ng t©m v× ®· hoµn toµn bá mÆc cho [Man-se-xt¬], thø s¸u, 13 th¸ng N¨m 1864 bÖnh ph¸t triÓn. Dï sao còng kh«ng nªn v× thÕ mµ lµm Çm Ü lªn – v× gia ®×nh Boãc-kh¸c-t¬, hä ®· cã quan hÖ rÊt ch©n thµnh víi Lu-pu- Em yªu! x¬ (®Æc biÖt lµ c« con g¸i lín cña Boãc-kh¸c-t¬), ®· lµm nhiÒu viÖc ®Ó H«m nay ®· cö hµnh lÔ mai t¸ng ng­êi ®ång chÝ tuyÖt vêi cña gióp anh Êy vµ, vÒ phÇn m×nh, anh Êy còng rÊt quý hä. Song, anh ®· bän anh1*. Bän anh ®· chñ t©m kh«ng göi giÊy mêi nµo hÕt, nÕu kh­íc tõ lêi mêi cña Boãc-kh¸c-t¬ mêi anh ®Õn dù b÷a tr­a h«m kh«ng th× cã ®Õn nöa thµnh phè bÞ ®¸nh ®éng. Dù lÔ mai t¸ng cã: nay, (tÊt sÏ cã mÆt ¡ng-ghen vµ nh÷ng ng­êi kh¸c) anh nãi lµ anh Boãc-kh¸c-t¬, Gum-pÐc-t¬, ¡ng-ghen, §ron-ke, Stai-n¬-tan, Ma- kh«ng thÓ ®Õn th¨m trong ngµy an t¸ng V«n-ph¬. rèt-xki (lµ linh môc ®¹o tin lµnh thuéc héi Nh÷ng ng­êi b¹n cña _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 1 - Vin-hem V«n-ph¬. 1 - còng thÕ.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1598 M¸c göi gien-ni m¸c, 13 th¸ng n¨m 1864 M ¸c göi gien-ni m¸c (con g¸i), 17 th¸ng n¨m 1864 1599 §ron-ke xin thø lçi cho cËu Êy ®· kh«ng tr¶ lêi th­ em. CËu bÐ téi nghiÖp Êy hÕt søc ®au buån tr­íc c¸i chÕt cña nh÷ng ®øa con m×nh ®Õn nçi kh«ng cÇm bót viÕt ®­îc. Lu-pu-x¬ ®· cÈn thËn l­u gi÷ tÊt c¶ nh÷ng l¸ th­ cña c¸c con 101 chóng m×nh vµ trong nh÷ng tuÇn lÔ cuèi cïng ®· nhiÒu lÇn kÓ cho m¸c göi gien-ni m¸c (con g¸i) bµ Boãc-kh¸c-t¬ nghe: Tót-xi1 , b»ng nh÷ng c¸nh th­ cña m×nh, ë lu©n ®«n ®· ®em l¹i cho anh Êy bao nhiªu niÒm vui. H«m kia, t¹i nhµ thê (vµo buæi lÔ nhËp ®¹o cho trÎ em, trong ®ã [Man-se-xt¬], thø ba, 17 th¸ng N¨m 1864 cã c« g¸i ót cña Boãc-kh¸c-t¬), Ma-rèt-xki ®· ®äc bµi thuyÕt gi¶ng trong ®ã cã ca ngîi Lu-pu-x¬. Anh kh«ng nghÜ r»ng ë Man-se-xt¬ Con g¸i dÔ th­¬ng vµ nghÞch ngîm cña bè! cã ai ®ã ®­îc mäi ng­êi yªu mÕn nh­ Lu-pu-x¬ téi nghiÖp cña RÊt cã thÓ lµ vµo thø n¨m tíi (ngµy 19 th¸ng N¨m) bè sÏ rêi chóng ta (håi nhá anh Êy bÞ gÉy c¶ hai ch©n vµ ®· ph¶i ch÷a ch¹y Man-se-xt¬, ch¾c lµ chó ¡ng-ghen còng sÏ vÒ cïng víi bè700. NÕu cã nhiÒu n¨m). Trong nh÷ng bøc th­ nhiÒu ng­êi göi ®Õn mµ Lu-pu- x¬ ®Ó l¹i, anh ®· t×m thÊy nh÷ng b»ng chøng vÒ nh÷ng t×nh c¶m thay ®æi g× bè sÏ kÞp thêi th«ng b¸o. quan t©m hÕt søc ch©n t×nh cña c¸c c« häc sinh, c¸c cËu häc sinh H«m qua bè ®Õn th¨m Ðc-ne-xt¬ Gi«n-x¬ vµ nèi l¹i t×nh b¹n cò vµ ®Æc biÖt lµ cña nh÷ng bµ mÑ cña hä. víi «ng Êy. ¤ng Êy tiÕp ®ãn bè rÊt ch©n t×nh. S¸ng nay, Ai-s¬-hèp- Anh göi lêi th¨m hái tèt ®Ñp nhÊt ®Õn mäi ng­êi. hiÖn ®ang ë ®©y vµ göi lêi th¨m mäi ng­êi – cho bè biÕt r»ng con rÓ Em h·y göi ngay cho anh 3 tÊm ¶nh cña £-lª-«-no-ra yªu quý. cña b¸c sÜ R«-®ª lµ Ma-ri-Ðt ®· ®ét ngét qua ®êi. C« con g¸i ®· trë vÒ Li-víc-pun víi cha mÑ. Ai-s¬-hèp rèt cuéc ®· ®­îc thu xÕp lµm C.M. cña em nh©n viªn th­¬ng m¹i. §ron-ke nhá bÐ h«m nay ®· tõ Lu©n §«n ®Õn, cã kÓ l¹i nh÷ng C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng cña nguyªn In theo b¶n viÕt tay b¶n trong v¨n tËp Annali , an. I. Milano, Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc chuyÖn buån c­êi vÒ cuéc gÆp gì cña cËu Êy víi Phrai-li-gr¸t c¸ch 1958 In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu trong t¹p ®©y mÊy ngµy. Trong cuéc gÆp gì nµy – diÔn ra t¹i ®Þa chØ: 2, Royal LÞch sö cËn ®¹i vµ hiÖn ®¹i , s è chÝ Exchage Buildings – còng cã mÆt Pha-di, sÕp cña Phrai-li-gr¸t. 4, 1959 St¬-r«n, mét trong sè b¹n bÌ cò cña bè, thËt kh«ng may lµ ®· suy sót ®Õn møc bè khã kh¨n l¾m míi nhËn ra «ng Êy, «ng Êy ®i tõ Br¸t-phoãc-®¬ ®Õn ®©y ®Ó gÆp bè. Ai-s¬-hèp ®· b¸o cho «ng Êy biÕt bè ®ang ë Man-se-xt¬. _____________________________________________________________ Gum-pÐc-t¬ sung s­íng lµ ®· sinh con trai. 1 -£-lª-«-no-ra M¸c.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1600 M¸c göi Phrai-li-gr¸t 1601 vµ ®· rêi ch©u ¢u ®i sang ¤-xt¬-r©y-li-a702. Bè viÕt nh÷ng dßng nµy cho con, v× trong tr­êng hîp chó ¡ng- ghen cïng vÒ víi bè th× ch¾c ch¾n con sÏ ph¶i nh­êng c¨n phßng C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng Nga trong t¹p In theo b¶n viÕt tay cña con cho chó Êy. H×nh nh­ phßng cña con lµ phßng duy nhÊt cã chÝ Ng­êi duy vËt chñ nghÜa chiÕn ®Êu Nguyªn v¨n lµ tiÕng thÓ sö dông vµo viÖc nµy. VÒ r­îu vang mäi ng­êi ë nhµ ®õng lo qu. 4. 1952 Anh l¾ng – bän bè sÏ chë r­îu vÒ theo, nh­ng mét t¸ chai r­îu bia lo¹i mµu s¸ng sÏ lµm cho vÞ kh¸ch Man-se-xt¬ cña chóng ta thÝch thó. Bè ch­a thÓ hoµn tÊt c«ng viÖc cña bè701 v× trong tuÇn nµy ë ®©y cã ngµy héi cña c¸c luËt s­. C«ng viÖc sÏ ®­îc thu xÕp xong 102 xu«i sím nhÊt lµ vµo tuÇn tíi – lóc Êy kh«ng cÇn bè cã mÆt. ¡ng-ghen göi HÐc-man ¡ng-ghen Qua th­ cña mÑ1 , bè lÊy lµm buån khi ®­îc biÕt Ma-ri-a Loãc- ë B¸c-men mi-e vÉn ch­a b×nh phôc. Nh÷ng vÞ b¸c sÜ Êy chØ lµ nh÷ng tay bÞp bîm mµ th«i. Man-se-xt¬, 24 th¸ng N¨m 1864 L¸ th­ con göi cho bè sÏ ®Õn tay bè ë Man-se-xt¬, nÕu con göi th­ ®ã vµo ngµy mai, tr­íc 5 giê chiÒu. HÐc-man th©n mÕn! Con yªu quý, bè hy väng bè sÏ gÆp con trong tr¹ng th¸i hoµn Em h·y thø lçi v× anh h¬i chËm tr¶ lêi c¸c l¸ th­ cña em ®Ò toµn khoÎ m¹nh. Bè göi lêi chµo kÝnh träng ®Õn ng­êi kÕ vÞ con2 ngµy 7 vµ ngµy 18. vµ bè göi c¸i nh¸y m¾t nhiÒu ý nghÜa ®Õn vÞ th­ ký cña bè3 . VÒ sè tiÒn 1000 p.xt., anh chØ cã thÓ chuyÓn cho bän em sím nhÊt lµ ngµy 1 th¸ng B¶y, cã thÓ lµ muén h¬n chót Ýt. Anh ph¶i ¤ng giµ trung thµnh cña con chê lËp xong b¶ng c©n ®èi thu chi tÝnh ®Õn ngµy 30 th¸ng S¸u n¨m nay. Tr­íc khi lËp xong b¶ng c©n ®èi Êy anh ph¶i rÊt thËn träng, bëi ë ® ©y bè rÊt muèn mua lôa Man-se-xt¬ cho c¶ nhµ, nh­ng v× v× H.Ðc-men cã thÓ tõ bá b¶n hîp ®ång cña m×nh nÕu thÊy thiÕu dï lµ lµ ngµy héi nªn c¸c cöa hiÖu ®Òu ®ãng cöa, nªn bè kh«ng thÓ thùc mét pen-ni trong sè tiÒn 10.000 p.xt. mµ anh ph¶i ®ãng gãp vµo. VÒ hiÖn ®iÒu bè mong muèn. viÖc nµy, anh ®· viÕt th­ cho mÑ vµo ngµy 7 th¸ng T­703, do vËy ®Ó Con cã thÓ nãi cho mÑ biÕt lµ Gi.Gi. H¸c-ni ®· lÊy vî lÇn thø hai cã sè tiÒn tr¶ cho h·ng “Vi-ben-hau-x¬ vµ Bu-x¬” bän em h·y t×m kiÕm sè tiÒn Êy ë chç c¸c em. V¶ l¹i, ®»ng nµo th× anh còng kh«ng _____________________________________________________________ thÓ kiÕm ®­îc nh÷ng kú phiÕu ng¾n h¹n cã thêi h¹n mét tuÇn víi 1 - Gien-ni M¸c. tæng sè tiÒn 1000 pao xtÐc-linh. VËy lµ, chóng m×nh sÏ trë l¹i vÊn 2 - £-lª-«-no-ra M¸c. ®Ò nµy vµo th¸ng B¶y hoÆc th¸ng T¸m, viÖc nµy tuyÖt nhiªn 3 - Lau-ra M¸c.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1602 ¡ng-ghen göi hÐc-man ¡ng-ghen, 24 th¸ng n¨m 1864 ¡ng-ghen göi hÐc-man ¡ng-ghen, 24 th¸ng n¨m 1864 1603 kh«ng gÊp g¸p. RÊt c¶m ¬n vÒ nh÷ng bøc ch©n dung. Khu«n mÆt cña em ®· Tuy nhiªn, anh nghÜ r»ng cã thÓ lµ anh sÏ cã thÓ trang tr¶i ®­îc söa l¹i trªn ¶nh nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt, nh­ng nh×n chung phÇn nµo sè tiÒn 1000 p.xt. Êy b»ng c¸ch thuyÕt phôc H. Ðc-man nh÷ng bøc ¶nh Êy rÊt ®Ñp. Mong em h·y sím göi ¶nh ch©n dung göi tr­íc thêi h¹n cho bän em 375 p.xt. tiÒn l·i mµ ®Õn ngµy 30 cña c¶ nh÷ng ng­êi kh¸c ®Ó ®­a vµo tËp ¶nh, ®ång thêi em còng th¸ng S¸u sÏ ph¶i tr¶; nh­ng v× hiÖn nay chñ ng©n hµng tr¶ cho nh¾c nhë viÖc nµy víi gia ®×nh Buª-linh ®¸ng yªu, anh ch­a nhËn bän anh 6%, cho nªn «ng Êy kh«ng muèn cho bän em vay víi l·i ®­îc g× cña hä c¶. Trong gia ®×nh Bl¨ng-c¬ cßn thiÕu Ma-ri-a lín, suÊt 5%. £-min bÐ, Ru-®«n-ph¬ vµ nh÷ng nh©n vËt bÐ nhÊt. VÒ sè d­ cña anh ë chç c¸c em th× cÇn sö dông nh­ sau: Ngoµi ra, nÕu ë chç ®ã ng­êi ta yªu cÇu h·ng “Ðc-men vµ ¡ng- Ngµy 30 th¸ng S¸u, 10.000 p.xt. sÏ ®­îc ghi vµo kho¶n tiÒn ghen” tr¶ tiÒn cho viÖc ®¨ng c¸o phã – do anh ký tªn – trªn c¸c b¸o anh nî bän em. Theo hîp ®ång, kho¶n tiÒn nµy ph¶i l­u l¹i trong “Kölnische Zeitung”, “Breslauer Zeitung” vµ “Allgemeine Zeitung” b¶ng c©n ®èi ë ®©y. Trong sè cÇn trõ ®i sè d­ cña anh ë chç bän ë Au-xbuèc, th× anh ®Ò nghÞ bän em tr¶ gióp vµ ghi kho¶n tiÒn Êy em, céng thªm sè lîi tøc cña sè d­ Êy: cßn ®èi víi sè tiÒn cßn l¹i, vµo tµi kho¶n cña anh704. anh sÏ tr¶ cho bän em sè lîi tøc, víi møc l·i 5%. V× ng­êi ta kh«ng Nhê em chuyÓn lêi th¨m mÑ nÕu mÑ cßn ë BÐc-men, vµ h·y b¸o tr¶ lîi tøc cho phÇn sè d­ cña anh mµ mÑ trùc tiÕp sö dông, cho cho mÑ biÕt r»ng mäi viÖc cña anh ®Òu æn. Cho anh göi lêi th¨m nªn tèt h¬n c¶ h·y t¸ch riªng p hÇn ®ã ra, nÕu kh«ng th× ®iÒu ®ã sÏ ch©n thµnh ®Õn Em-ma1 (c« Êy tr«ng cã vÎ kh«ng ®­îc nh­ tr­íc, chØ g©y r¾m rèi cho viÖc tÝnh to¸n. nh­ng hy väng r»ng ®iÒu ®ã sÏ qua ®i) vµ ®Õn lò nhá, còng nh­ VÊn ®Ò duy nhÊt cÇn l­u ý ë ®©y lµ vÊn ®Ò tû gi¸ chuyÓn ®æi ®Õn c¸c gia ®×nh Ru-®«n-ph¬2 , Bl¨ng-c¬ vµ Buª-linh. ®ång pao sang ®ång ta-le. Theo ý kiÕn anh, ®¬n gi¶n c¶ lµ: trong tÊt c¶ c¸c lÇn thanh to¸n hiÖn nay còng nh­ trong t­¬ng lai theo Phri-®rÝch cña em tµi kho¶n nµy cña anh, ta h·y lÊy tû gi¸ hèi ®o¸i trung b×nh, b»ng 6 ta-le 20 din-bÐc-gr«-s¬, nh­ bè ®· tõng lµm trong c¸c sæ s¸ch C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng Nga trong In theo b¶n viÕt tay C.M¸c vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, xuÊt b¶n Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc cña bè; nh­ vËy, kho¶n tiÒn 10.000 p.xt. mµ anh ph¶i gãp vµo th× ë lÇn thø nhÊt, t.XXV, 1934 chç bän em kho¶n tiÒn Êy ®­îc thÓ hiÖn b»ng 66666,20 ta-le, vµ còng theo tû gi¸ nµy sÏ tÝnh tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n tr¶ nî cña anh b»ng pao xtÐc-linh. Bän em h·y th¶o luËn viÖc nµy vµ cho anh biÕt ý kiÕn. Bän em kh«ng cÇn b¸o c¸o cho H. Ðc-man biÕt viÖc ghi sè tiÒn _____________________________________________________________ 10.000 pao xtÐc-linh vµo tµi kho¶n cña anh; tÊt c¶ bän em sÏ ký 1 - Em-ma ¡ng-ghen. vµo b¶n hîp ®ång nh­ thÕ còng ®ñ råi. 2 - R u-®«n-ph¬ ¡ng-ghen.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1604 Trªn ng­êi ch¸u l¹i t¸i ph¸t môn nhät, vµ míi chØ hai tuÇn nay ch¸u míi tho¸t khái nh÷ng môn nhät cuèi cïng. V× c¸i bÖnh khã chÞu nµy ®· rÊt c¶n trë ch¸u lµm viÖc – h¬n n÷a, b¸c sÜ cÊm ch¸u 103 lµm viÖc trÝ ãc c¨ng th¼ng vµ nhiÒu giê liÒn – cho nªn ch¸u ®· ®i m¸c göi Li-«ng Phi-lÝp-x¬ vµo ®Çu c¬ - ®iÒu nµy sÏ lµm cho chó ng¹c nhiªn kh«ng Ýt – mét ë Dan-t¬-b«m-men phÇn vÒ c¸c chøng kho¸n cã l·i cña nhµ n­íc Mü, nh­ng chñ yÕu ®Çu c¬ c¸c cæ phiÕu ë Anh mµ n¨m nay ë ®©y xuÊt hiÖn nhiÒu nh­ Lu©n §«n, 25 th¸ng S¸u 1864 nÊm sau trËn m­a (®©y lµ nãi vÒ c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ®ñ mäi 1, Modena Villas, Maitland lo¹i ng­êi thËt gi¶, chóng ph×nh to lªn ®Õn nh÷ng quy m« kh«ng Park, t­ëng t­îng næi, råi sau ®ã l¹i ®æ vì trong ®a sè tr­êng hîp). Nhê Haverstock Hill vËy mµ ch¸u ®· thu ®­îc h¬n 400 p.xt. vµ ®Õn nay, khi mµ côc Chó th©n mÕn! diÖn chÝnh trÞ trë nªn phøc t¹p l¹i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho cuéc RÊt c¸m ¬n chó vÒ bøc th­ viÕt chi tiÕt. Ch¸u biÕt r»ng chó rÊt ch¬i, ch¸u sÏ l¹i b¾t ®Çu mét lÇn n÷a. Lo¹i c«ng viÖc nµy cho¸n mÖt nhäc khi viÕt l¸ch do m¾t kÐm, vµ ch¸u hoµn toµn kh«ng hy kh«ng Ýt thêi gian, vµ còng cã thÓ m¹o hiÓm chót Ýt, ®Ó giµnh lÊy väng chó sÏ tr¶ lêi tõng l¸ th­ cña ch¸u. Qua bøc th­ cña chó, tiÒn tõ tay ®èi thñ cña m×nh. ch¸u vui mõng thÊy chó vÉn tr¸ng kiÖt vÒ thÓ lùc vµ sù tØnh t¸o vÒ Trong nhµ ch¸u mäi chuyÖn kh¸ æn. B¸c sÜ khuyªn ch¸u Gien- t©m hån cña chó ®· kh«ng bÞ lay chuyÓn ngay c¶ sau nh÷ng ph¸t ni “thay ®æi khÝ hËu”, vµ nÕu chó vµ sè phËn sÏ kh«ng cã g× ph¶n hiÖn cña gi¸o s­ §«-di1 . Tuy nhiªn, tõ khi §¸c-uyn chøng minh ®èi th× vµo cuèi mïa hÌ nµy ch¸u sÏ cïng ba c« con g¸i cña ch¸u r»ng tÊt c¶ chóng ta tõ khØ mµ ra, th× ch­a ch¾c cßn cã ®ßn gi¸ng ®Õn th¨m chó ®Êy. nµo cã thÓ lay chuyÓn ®­îc “lßng tù hµo cña chóng ta vÒ tæ tiªn”. §iÖn tÝn ®· loan b¸o toµn ch©u ¢u tin tøc vÒ kÕt qu¶ sè kh«ng Ngay Xpi-n«-da, trong t¸c phÈm cña m×nh “LuËn v¨n thÇn häc – cña héi nghÞ1 . Ng­êi Nga lµ nh÷ng ng­êi duy nhÊt thµnh c«ng vµ chÝnh trÞ”, ®· lµm s¸ng tá r»ng chØ sau khi c¸c tÝn ®å Do Th¸i gi¸o kh«ng gÆp trë ng¹i trong tÊn bi hµi kÞch ngo¹i giao nµy khi hä theo trë vÒ sau c¶nh bÞ cÇm tï ë Ba-bi-lon th× bé Ngò kinh2 míi ®­îc ®uæi c¸c môc tiªu cò cña m×nh vµ hä ch¬i trß ch¬i nµy mét c¸ch tµi viÕt ra. t×nh. Mét mÆt, hä ®ang lµm sèng l¹i Liªn minh thÇn th¸nh, lïa Trong mÈu th­ ng¾n göi kÌm ®©y, ch¸u £-lª-«-no-ra tù m×nh nh÷ng con cõu §øc ra b·i chiÕn tr­êng, b»ng c¸ch ®ã hä ®· ®¸nh l¹c c¸m ¬n chó vÒ bøc h×nh chôp, bøc h×nh nµy ch¼ng kÐm g× nh÷ng sù chó ý cña ch©u ¢u khái nh÷ng th¾ng lîi to lín cña b¶n th©n hä, t¹i h×nh vÏ cã bãng s¸ng tèi th«ng th­êng thuéc lo¹i ®ã. Ch¸u bÐ ®· Ba Lan vµ t¹i TrÐc-kª-xi-a; mÆt kh¸c, hä xói bÈy §an M¹ch kh¸ng ®Æt “l¸ th­ cña m×nh” göi ch¸u lªn bµn tõ 3-4 h«m tr­íc. cù, vµ cuèi cïng th× hä sÏ kh«n khÐo – nhê sù gióp søc cña ngµi _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 1 Xem tËp nµy, tr.547. 2 Tªn gäi n¨m quyÓn ®Çu cña bé Kinh th¸nh. 1 Xem tËp nµy, tr. 515-516, 529-530, 538-539.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1606 M¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 25 th¸ng s¸u 1864 M ¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 25 th¸ng s¸u 1864 1607 Pan-míc-xt¬n - ®¹t ®­îc môc tiªu lµ lµm cho n­íc Anh sÏ tuyªn
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1608 M¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 25 th¸ng s¸u 1864 M ¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 25 th¸ng s¸u 1864 1609 th× «ng vua míi lªn ng«i Êy míi chÞu yªn lÆng, cßn n­íc Nga, qua chiÕn ®Ó tu©n thñ b¶n hiÖp n­íc n¨m 1852 lµ b¶n hiÖp ­íc do n­íc sù viÖc nµy, ®· l¹i béc lé d· t©m cña hä. Tuy nhiªn, hoµn toµn Nga ¸p ®Æt705, nh­ c¸c tµi liÖu ®· chøng minh. §Ó lµm sao ng­êi kh«ng phô thuéc vµo sù quan t©m ®Æc biÖt muèn tiÕp tôc vµ më Anh kh«ng khai chiÕn v× vÊn ®Ò Ba Lan, tuy c¸c b¶n hiÖp ­íc n¨m réng cuéc chiÕn tranh Êy, n­íc Nga nãi chung muèn c¸c d©n téc 1815 buéc hä cã tr¸ch nhiÖm lµm viÖc Êy; hä ®· kh«ng khai chiÕn ch©u ¢u – mµ n­íc Nga lµ kÎ thï chung cña hä - ®¸nh nhau vì v× vÊn ®Ò TrÐc-kª-xi-a, tuy r»ng cïng víi C¸p-ca-d¬ n­íc Nga ®Çu søt tr¸n ra. ThËt nùc c­êi c¸i d¸ng vÎ quan träng mµ n­íc ®¶m b¶o cho m×nh cã ®­îc mét sù thèng trÞ ®èi víi ch©u ¸, nh­ng Phæ kho¸c lªn ng­êi m×nh – Vin-hem - §Ñp trai ®ãng vai Vin-hem – ng­êi Anh ®· l¹i khai chiÕn – ch¸u coi viÖc nµy cã thÓ x¶y ra – v× KÎ ®i chinh phôc. D¸ng vÎ oai vÖ Êy sÏ cã mét kÕt côc th¶m h¹i. b¶n hiÖp ­íc do n­íc Nga ¸p ®Æt, trong khi ®ã vÉn n­íc Nga Êy l¹i §Ó nhËn ®Þnh vÒ con ng­êi tèt bông Pan-míc-xt¬n ch¸u göi chÝnh thøc ®øng vÒ phÝa nh÷ng kÎ chèng l¹i b¶n hiÖp ­íc Êy! §iÒu kÌm theo ®©y mÈu c¾t b¸o “Morning Post” (tê b¸o cña c¸ nh©n nµy qu¶ khã tin lµ cã thËt! Nh©n d©n Anh kh«ng cã chót c¶m t×nh Pan-míc-xt¬n) víi bµi t­êng thuËt vÒ c¸c cuéc tranh luËn t¹i nghÞ nµo víi §an M¹ch (tuy r»ng ®­¬ng nhiªn cã kh¸ nhiÒu ¸c c¶m ®èi viÖn – bµi diÔn v¨n cña Phe-ran706. VÊn ®Ò chØ lµ bæ nhiÖm charity víi n­íc Phæ vµ ¸o): ®· kh«ng tæ chøc ®­îc mét cuéc mÝt-tinh nµo inspector (thanh tra nhµ n­íc vÒ c¸c c¬ quan tõ thiÖn). Qua nh÷ng cña quÇn chóng ®Ó ñng hé n­íc ®ã; viÖc ®¨ng ký quyªn gãp – do chç ch¸u g¹ch d­íi, chó sÏ thÊy ng­êi ta nãi th¼ng nh÷ng g× vµo mét sè nhµ quý téc tæ chøc – nh»m gióp c¸c th­¬ng binh §an mÆt Pam t¹i nghÞ viÖn, vµ nãi víi «ng ta th× nh­ n­íc ®æ ®Çu vÞt. M¹ch ®· kÕt thóc hoµn toµn thÊt b¹i; nh­ng nh©n d©n Anh cã thÓ Ch¸u ®· cè t×nh kh«ng gÆp gì víi Ga-ri-ban-®i trong thêi gian ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña m×nh ë møc ®é nh­ c­ «ng ta cã mÆt t¹i Lu©n §«n1 . NÕu lµ ë C¸p-re-r¬ th× ch¸u ®· ®Õn d©n trªn MÆt tr¨ng. C«ng luËn, do tê b¸o “Times” v.v. ®¹i diÖn, th× th¨m «ng ta, nh­ng ë ®©y, t¹i Lu©n §«n, «ng ta chØ lµ c¸i cäc nhá l¹i “®­îc ®­a ra” bëi chÝnh l·o giµ Pam theo ý muèn riªng cña «ng ta. mµ bÊt cø mét tªn ngu ngèc tù m·n nµo còng cã thÓ x©u tÊm danh Vµo c¸c ngµy 19-21 th¸ng S¸u thµnh phè C«-pen-ha-ghen ®· ë thiÕp cña m×nh vµo ®ã ®­îc. bªn bê c¸ch m¹ng. Nhµ vua1 ®· nhËn ®­îc c«ng hµm khÈn cña Nga Ch¸u göi lêi th¨m nång nhiÖt ®Õn toµn thÓ gia ®×nh. Vî ch¸u göi ®Ò nghÞ «ng ta lªn tiÕng ñng hé viÖc hîp nhÊt trùc tiÕp c¸c c«ng quèc víi vua §an M¹ch. Nhµ vua vèn lµ tay sai cña ng­êi Nga (hä ®· ®­a lêi chµo chó cïng toµn thÓ gia ®×nh. §øa ch¸u ch©n thµnh cña chó. con trai «ng ta2 lªn ngai vµng ë A-ten, ®­a con g¸i «ng ta3 lªn ngai vµng ë Anh, cßn b¶n th©n «ng ta ®· ®­îc hä ®Æt lªn ngai vµng ë §an C.M. M¹ch), ®· t¸n thµnh ®Ò nghÞ cña Nga, cßn bé tr­ëng M«n-r¸t th× ph¶n ®èi. ChØ sau hai ngµy tranh luËn, sau khi M«n-r¸t tõ chøc vµ C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng cña nguyªn b¶n In theo b¶n in trong t¹p sau nh÷ng cuéc biÓu t×nh trªn c¸c ®­êng phè ë C«-pen-ha-ghen trong t¹p chÝ: International Review of chÝ _____________________________________________________________ Social History , vol. I.part 1,1956 Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc vµ 1 - Cri-xti-an IX. _____________________________________________________________ 2 - Vin-hem. 3 - A-lÕch-xan-®ra. 1 Xem tËp nµy, tr. 849.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1610 M¸c göi Ph rai-li-gr¸t, 12 th¸ng b¶y 1864 M ¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 17 th ¸ng t¸m 1864 1611 tiÕng Anh In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1612 C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng Nga trong In theo b¶n viÕt tay phÇn chó thÝch cña cuèn s¸ch: Ph.Mª- Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc rinh Phrai-li-gr¸t vµ M¸c qua bøc th­ tõ trao ®æi , 1929 104 m¸c göi PhÐc-®i-n¨ng Phrai-li-gr¸t ë Lu©n §«n 105 m¸c göi Li-«ng Phi-lÝp-x¬ L u©n §«n, 12 th¸ng B¶y 1864 ë Dan-t¬-b«m-men 1, Modena Villas, Maitland Park P hrai-li-gr¸t th©n mÕn! Lu©n §«n, 17 th¸ng T¸m 1864 1, Modena Villas, Maitland Park, H«m nay t«i (võa míi) nhËn ®­îc l¸ th­ mµ t«i cho r»ng nÐt Haverstock Hill ch÷ ghi ®Þa chØ trªn ®ã lµ nÐt ch÷ cña anh. NÕu ®óng nh­ vËy, th× t«i muèn biÕt xem b»ng c¸ch nµo l¸ th­ Êy r¬i vµo tay anh? Bøc Chó th©n mÕn! th­ ®ã lµ cña tªn v« l¹i Bra-x¬ (ë BÐc-lin), h¾n ®· tr©ng tr¸o trao Tèi h«m qua bøc th­ cña chó ®· ®Õn tay ch¸u ë ®©y, sau khi ch¸u cho t«i nhiÖm vô chuyÓn tµi liÖu nh¶m nhÝ Êy cho BÝt-xcam707. Tõ tõ B¶o tµng Anh trë vÒ. Lóc Êy ®· qu¸ muén, nªn kh«ng thÓ tr¶ lêi l©u t«i ®· mÊt hót anh chµng lang thang BÝt-xcam, v× vËy t«i ngay ®­îc. Ch¼ng nãi chó còng biÕt lµ ch¸u vµ c¶ nhµ ch¸u ®· khiÕp sî nh­ thÕ nµo khi ®äc néi dung bøc th­ cña chó708. Cã mét ®iÒu bän kh«ng hiÓu ®­îc b»ng c¸ch nµo giê ®©y t«i cã thÓ tho¸t khái ch¸u kh«ng hiÓu ®­îc. T¹i sao mäi ng­êi trong nhµ chó l¹i kh«ng chuyÖn nµy, v× t«i kh«ng biÕt n¬i c­ tró cña con ng­êi Êy ë ®©u. cïng víi Nan-nÐt-ta1 lËp tøc rêi khái ng«i nhµ Êy? Ch¸u khuyªn chó T«i n»m trªn gi­êng biªn th­ cho anh; v× c¸i nhät rÊt nguy lµm viÖc nµy Ýt ra lµ b©y giê. Khi cã tr­êng hîp nh­ vËy x¶y ra ë nhµ hiÓm mµ t«i ph¶i n»m mÊy ngµy. C¨n bÖnh quû qu¸i Êy lu«n xuÊt ch¸u th× ch¸u ®· lËp tøc ®­a c¸c con ch¸u ®i khái nhµ; mµ kh«ng cã hiÖn trë l¹i. chó vµ nh÷ng ng­êi kh¸c vÉn cã thÓ ch¨m sãc cho ng­êi ®µn bµ NÕu ®Õn ngµy 15 (®Õn hÕt ngµy) mµ t«i ch­a thÓ – theo t«i nghÜ - khæng lå2 ®­îc c¬ mµ. T¹i sao l¹i ®Èy b¶n th©n m×nh vµo chç nguy ®Ých th©n ®i ®Õn khu Xi-ti, mµ t¹i ®ã t«i cßn cã nh÷ng c«ng viÖc hiÓm mét c¸ch kh«ng cÇn thiÕt nh­ vËy? Mong chó thø lçi cho kh¸c, th× vµo ngµy 15 th¸ng nµy t«i sÏ cö Len-khen ®Õn ®Ó c¸m ¬n ch¸u ®· nãi th¼ng ®iÒu ®ã. Ch¸u qu¸ lo l¾ng cho chó vµ gia ®×nh nªn vµ tr¶ anh 30 pao xtÐc-linh. kh«ng thÓ nãi vßng vÌo ®­îc. ThËt thÕ, ch¸u tiÕc lµ ch¸u kh«ng Chµo anh. _____________________________________________________________ C.M cña anh 1 - N an-nÐt-ta Phi-lÝp-x¬. 2 - ng­êi phô n÷ gióp viÖc trong gia ®×nh Phi-lÝp-x¬.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1614 M¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 17 th¸ng t¸m 1864 M ¸c göi li-«ng phi-lÝp-x¬, 17 th¸ng t¸m 1864 1615 ®Ých th©n cã mÆt ë chç chó vµ gia ®×nh ta, - theo kinh nghiÖm ch¸u trong n¨m nay ®· mäc lªn nh­ nÊm sau trËn m­a. B»ng chøng c¬n biÕt r»ng bÖnh nµy kh«ng l©y sang ch¸u, nÕu nh­ chó vµ gia ®×nh gi«ng ®ang Ëp tíi chÝ Ýt lµ nh÷ng vô ph¸ s¶n lín lÇn l­ît x¶y ra t¹i chó tuyÖt nhiªn kh«ng muèn rêi khái ng«i nhµ Êy (nh­ng t¹i sao khu Xi-ti. vËy?) th× ch¸u cã thÓ th­êng xuyªn hç trî cho c¸c vÞ trong t×nh Míi ®©y ch¸u ví ®­îc mét quyÓn s¸ch rÊt quan träng trong c¶nh gay cÊn Êy, bëi v× trong nh÷ng tr­êng hîp t­¬ng tù nh­ thÕ lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn - ®ã lµ quyÓn “T­¬ng quan gi÷a c¸c lùc th× cã hai ng­êi tèt h¬n lµ cã mét ng­êi, cã ba ng­êi tèt h¬n lµ cã l­îng vËt chÊt ” cña Gr©u-v¬. ¤ng nµy chøng minh r»ng lùc chuyÓn hai ng­êi: ®Ó giÕt thêi gian vµ b»ng c¸ch nµo ®ã sèng cho qua ngµy. ®éng c¬ häc, nhiÖt, ¸nh s¸ng, ®iÖn tõ vµ c¸c thuéc tÝnh ho¸ häc, nãi Ch¸u ®· viÕt th­ cho Nan-nÐt-ta râ vÒ cuéc sèng th­êng nhËt ®óng ra, chØ lµ nh÷ng biÕn thÓ cña cïng mét søc m¹nh, chóng sinh cña chóng ch¸u, vµ c« Êy sÏ cho chó biÕt mét Ýt nh÷ng ®iÒu nãi ra nhau, thay thÕ nhau, chuyÓn ho¸ lÉn nhau v.v.. ¤ng Êy ®· b¸c chung ®¸ng chó ý. Nãi chung th× mäi c¸i ®Òu tèt, tÊt c¶ mäi ng­êi bá mét c¸ch rÊt tµi nghÖ nh÷ng quan niÖm vËt lý siªu h×nh nh¶m trong nhµ Ýt nhiÒu khoÎ m¹nh. nhÝ kinh tëm, ®¹i lo¹i nh­ quan niÖm vÒ “nguån nhiÖt tiÒm Èn” ë ® ©y hiÖn nay t×nh h×nh yªn ¾ng trong chÝnh trÞ còng nh­ (kh«ng tåi tÖ h¬n quan niÖm vÒ “¸nh s¸ng kh«ng nh×n thÊy ®­îc”), “chÊt láng” ®iÖn vµ nh÷ng thñ thuËt cùc ®oan t­¬ng tù, ®­îc dïng trong ®êi sèng x· héi. Ai cã kh¶ n¨ng th× ®Òu bá ch¹y tr¸nh bôi ®Ó kÞp thêi ®Æt tõ ng÷ vµo nh÷ng chç thiÕu t­ t­ëng. bÈn hoÆc lµ ra n­íc ngoµi, hoÆc lµ ®Õn nh÷ng khu nghØ m¸t ven Ch¸u hy väng sím nhËn ®­îc nh÷ng tin tøc tèt lµnh cña chó vµ biÓn ë c¸c ®Þa ph­¬ng. Cuéc sèng ®¬n ®iÖu chØ bÞ x¸o trén bëi gia ®×nh chó. H«m nay ch¸u hoµn toµn nghÜ vÒ chó vµ gia ®×nh nh÷ng tin tøc nèi tiÕp nhau hµng ngµy vÒ nh÷ng vô tai n¹n khñng chó, khiÕn ch¸u kh«ng thÓ ngåi yªn ®Ó ®äc nh÷ng tin tøc quan khiÕp trªn ®­êng s¾t. ë ® ©y t­ b¶n kh«ng bÞ ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t träng ë Mü. chÆt chÏ cña c¶nh s¸t nh­ ë lôc ®Þa, do vËy gi¸m ®èc c¸c c«ng ty Toµn thÓ gia ®×nh ch¸u göi lêi th¨m ch©n thµnh. Xin chó thay ®­êng s¾t hoµn toµn ch¼ng cÇn quan t©m ®Õn sè ng­êi thiÖt m¹ng ch¸u göi lêi chµo ®Õn I-Ðt-khan, tiÕn sÜ, PhrÝt-x¬1 vµ nh÷ng ng­êi trong mïa du lÞch, miÔn sao b¶ng c©n ®èi thu chi kh«ng g©y ra kh¸c cïng héi. nh÷ng ®iÒu lo l¾ng lµ ®­îc. Cho ®Õn nay tÊt c¶ nh÷ng cè g¾ng truy Ng­êi ch¸u ch©n thµnh cña chó. cøu tr¸ch nhiÖm nh÷ng «ng vua ®­êng s¾t Êy vÒ th¸i ®é cña hä xem th­êng mäi biÖn ph¸p phßng ngõa cã thÓ ®­a l¹i nh÷ng hËu C.M. qu¶ tai h¹i ®Òu thÊt b¹i v× ®ông ph¶i thÕ lùc to lín mµ c¸c c«ng ty ®­êng s¾t cã ®­îc t¹i h¹ viÖn. C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng cña nguyªn b¶n In theo b¶n in trong t¹p chÝ ë ®©y cã mét sù gi¶i phiÒn kh¸c n÷a, ®ã lµ sù lo l¾ng ®ang ngù trong t¹p chÝ: International Review of Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc trÞ trong c¸c giíi th­¬ng gia v× tû suÊt chiÕt khÊu lªn cao! Kh«ng Social History , vol. I, part 1,1956 vµ nghi ngê g× n÷a, nÕu tû suÊt chiÕt khÊu hiÖn nay vÉn gi÷ nguyªn tiÕng Anh mÊy tuÇn n÷a ë møc nh­ hiÖn nay th× sÏ x¶y ra t×nh tr¹ng ph¸ s¶n _____________________________________________________________ mµ n¹n nh©n sÏ lµ v« sè nh÷ng c«ng ty cæ phÇn chuyªn ®Çu c¬ mµ 1 - H en-ri-Ðt-ta van An-r«-y, A. Van An-r«-y vµ Phri-®rÝch Phi-lÝp-x¬.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1616 ra ë Gi¬-ne-v¬ vµ vai trß cña Pha-di 709 trong chuyÖn ®ã ®· g©y In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu t¸c h¹i rÊt nhiÒu cho anh Êy. KÕt luËn l¹i lµ nh÷ng ®iÒu mµ cuèi cïng Tót-xi1 ® · nãi. V× qua th­ cña Phrai-li-gr¸t thÊy râ r»ng L¸t-xan ®Êu sóng v× mét bµ mµ anh Êy söa so¹n c­íi lµm vî2 , nªn Lau-ra ®· nh¾c l¹i r»ng anh Êy ®· tõng tuyªn bè víi tõng bµ r»ng 106 anh ta “chØ cã thÓ yªu bµ Êy trong s¸u tuÇn lÔ mµ th«i”. Tót-xi nãi: m¸c göi Gien-ni m¸c “ThÕ lµ «ng Êy ®· ®­îc b¶o ®¶m 6 tuÇn”. Gien-ni lao ®éng nh­ ë brai-t¬n ®iªn t¹i nhµ kÝnh cña m×nh. Mäi ng­êi ®Òu khoÎ vµ göi lêi th¨m em. Lu©n §«n, 2 th¸ng ChÝn 1864 The Old one3 Gien-ni th©n yªu! Th­ cña Phrai-li-gr¸t4 H«m qua anh nhËn ®­îc th­ cña Phrai-li-gr¸t - anh sao l¹i T«i võa nhËn ®­îc th­ cña Cl¸p-ca göi tõ Gi¬-ne-v¬, anh Êy viÕt: bøc th­ Êy ë d­íi ®©y – qua ®ã em sÏ ®­îc biÕt L¸t-xan ®· bÞ ë ®©y, mét chuyÖn t×nh ®· x¶y ra víi L¸t-xan, nh­ng hoµn toµn kh«ng cã g× th­¬ng chÝ tö trong cuéc ®Êu sóng diÔn ra ë Gi¬-ne-v¬. Tin nµy ®¸ng tr¸ch, v× anh ta söa so¹n c­íi c« g¸i Êy, con g¸i cña viªn ®¹i sø cña xø Ba-vi-e Ph«n §uª-ni-ghÐt. ¤ng bè ph¶n ®èi cuéc h«n nh©n nµy, cßn c« g¸i th× ®· lõa anh lµm cho bän anh bµng hoµng, bëi v× dï sao L¸t-xan còng kh«ng L¸t-xan téi nghiÖp; ng­êi yªu cò cña c« ta lµ tay b¸ t­íc rëm nªu trªn5 ®· tõ BÐc-lin ®¸ng ph¶i nhËn sè phËn nh­ thÕ. NhËn ®­îc th­ lµ anh ®Õn gÆp tíi, sù viÖc ®· ®i ®Õn chç lêi qua tiÕng l¹i, trao ®æi nh÷ng l¸ th­ khã chÞu, råi ®Õn Phrai-li-gr¸t, id est1 ® Õn c¨n nhµ cña anh Êy, v× anh biÕt I-®a2 th¸ch ®Êu sóng. VÒ phÝa L¸t-xan cã nh÷ng ng­êi lµm chøng gåm ®¹i t¸ Ruy-xtèp vµ ® i ch­a vÒ. H×nh nh­ anh ®Õn ®· lµm cho anh Êy ng¹c nhiªn t­íng BÐt-len, b¸ t­íc vµ lµ ®ång h­¬ng cña t«i. L¸t-xan ®· tá th¸i ®é dòng c¶m vµ mét c¸ch rÊt “dÔ chÞu”. Con g¸i cña anh Êy, Lu-i-da, ë nhµ cïng ®Çy phÈm gi¸ cña mét ng­êi cã danh tiÕng vµ cã ®Þa vÞ chÝnh trÞ. Viªn ®¹n b¾n tróng vµo bông anh, vµ giê ®©y anh Êy n»m chê chÕt t¹i kh¸ch s¹n VÝch-to-ri-a . ThËt anh ta. Sè gia nh©n kh¸c ®Õn cuèi tuÇn nµy míi vÒ. Lu-i-da ®· ë bÊt h¹nh cho anh Êy, viªn ®¹n n»m s©u trong ng­êi, v× vËy vÕt th­¬ng rÊt dÔ bÞ viªm l¹i Brai-t¬n hai tuÇn, ë nhµ P hran-xi-xca Ru-g¬ . Do quan hÖ nhiÔm. Ngay sau khi ®Õn, t«i ®· vµo th¨m anh Êy vµ thÊy anh Êy ®ang ®äc cho ng­êi gi÷a Phrai-li-gr¸t víi Ru-g¬ v.v. em h·y thËn träng víi nh÷ng kh¸c viÕt di chóc, nh­ng tá ra s½n sµng ®ãn nhËn c¸i chÕt mét c¸ch b×nh th¶n. T«i v« tÊm danh thiÕp cña em, trªn ®ã cã in t­íc hiÖu nam t­íc phu cïng tiÕc cho anh Êy; nhiÒu khi ng­êi ta chØ nhËn biÕt thùc sù mét con ng­êi vµo nh©n. Mét con ng­êi nh­ Ru-g¬ cã thÓ lîi dông viÖc ®ã. Phrai-li- nh÷ng gi©y phót cuèi cïng cña cuéc ®êi ng­êi Êy. Chóng ta hy väng r»ng bÊt chÊp nh÷ng lêi nhËn xÐt kh«ng hay cña c¸c b¸c sÜ, anh Êy sÏ yªn lµnh qua ®­îc c¬n khñng gr¸t hoµn toµn kh«ng “bÞ chÊn ®éng” nh­ anh ta viÕt trong th­: anh ta vÉn cã nh÷ng c©u b«ng ®ïa nh­ th­êng lÖ, kÓ c¶ nh»m vµo _____________________________________________________________ L¸t-xan. Anh ta tuyªn bè víi anh r»ng ng©n hµng cña anh ta 1 £-lª-«-no-ra M¸c. ®ang tr¶i qua cuéc khñng ho¶ng vµ r»ng chÝnh c©u chuyÖn x¶y 2 £-lª-na §uª-ni-ghÐt. _____________________________________________________________ 3 «ng giµ. 1 - t øc lµ. 4 Xem tËp nµy, tr. 560. 2 - I-®a Phrai-li-gr¸t. 5 - R a-c«-vÝt-x¬.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1618 M¸c göi gien-ni M¸c, 2 th¸ng chÝn 1864 M ¸c göi gien-ni M¸c, 2 th¸ng chÝn 1864 1619 ho¶ng nµy . §ã lµ th«ng b¸o cña Cl¸p-ca. T«i s½n lßng thó nhËn (thËt lµ mét lêi hoa mü, tùa hå
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1620 M¸c göi x«-Phi-a h ¸t-xt¬-ph en, 12 th¸ng chÝn 1864 M ¸c göi x«-Phi-a h ¸t-xt¬-ph en, 12 th¸ng chÝn 1864 1621 nh­ anh ta bÞ ng­êi ta lµm cho dùng tãc g¸y!) tin nµy ®· lµm cho t«i xóc ®éng s©u c¶. T«i biÕt râ, ®èi víi bµ ng­êi qu¸ cè lµ thÕ nµo vµ viÖc mÊt anh s¾c vµ t«i ®· lËp tøc ®¸nh ®iÖn cho Cl¸p-ca ®Ó anh Êy nãi l¹i víi L¸t-xan - nÕu L¸t-xan Êy cã nghÜa lµ g× ®èi víi bµ. ChØ xin bµ vui lªn tr­íc mét ®iÒu: anh cßn sèng - r»ng t«i xin bµy tá niÒm th«ng c¶m vµ lêi chia buån víi anh Êy. Cl¸p-ca sÏ Êy chÕt khi cßn trÎ, trong th¾ng lîi huy hoµng nh­ A-si-l¬ vËy. tr¶ lêi t«i b»ng ®iÖn tÝn; nh÷ng g× t«i biÕt ®­îc t«i sÏ lËp tøc th«ng b¸o cho anh . Th­a b¸ t­íc phu nh©n th©n mÕn, t«i hy väng r»ng víi b¶n lÜnh cao c¶ vµ dòng c¶m cña m×nh bµ sÏ ®øng v÷ng tr­íc ®ßn gi¸ng C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng cña nguyªn In theo b¶n viÕt tay nµy cña sè phËn vµ sÏ m·i m·i tin t­ëng n¬i t×nh c¶m hoµn toµn b¶n trong v¨n tËp Annali , an. I, Milano, Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc 1958 In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu ch©n thµnh cña t«i dµnh cho bµ. C.M. C«ng bè lÇn ®Çu trong cuèn s¸ch: In theo b¶n in trong cuèn 107 F.Lassalle. Nachgelassene Briefe und s¸ch Schriften . Bd.III, Stuttgart - Berlin, Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc m¸c göi X«-phi-a H¸t-xt¬-phen 1922 ë BÐc-lin L u©n §«n, 12 th¸ng ChÝn 1864 1, Modena Villas, Maitland Park Haverstock Hill B¸ t­íc phu nh©n th©n mÕn! Bµ hiÓu r»ng t«i ®· kinh ng¹c vµ bÞ chÊn ®éng nh­ thÕ nµo khi nhËn ®­îc tin hoµn toµn bÊt ngê vÒ c¸i chÕt cña L¸t-xan. Anh Êy lµ mét trong sè nh÷ng ng­êi mµ t«i rÊt quý träng. T«i l¹i cµng thÊy ®au khæ, v× thêi gian gÇn ®©y chóng t«i ®· kh«ng liªn hÖ víi nhau. Nguyªn nh©n cña ®iÒu nµy kh«ng chØ do sù im lÆng cña anh Êy – v× ng­êi th«i viÕt th­ lµ anh Êy, chø kh«ng ph¶i lµ t«i – vµ kh«ng chØ do bÖnh tËt cña t«i kÐo dµi h¬n mét n¨m vµ chØ mÊy ngµy gÇn ®©y míi tho¸t khái bÖnh Êy. ë ® ©y cßn cã nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c mµ t«i cã thÓ th«ng b¸o b»ng miÖng cho bµ, chø kh«ng thÓ b»ng th­ tõ. Xin bµ tin r»ng kh«ng cã ai kh¸c thÊy ®au khæ s©u s¾c h¬n t«i tr­íc viÖc L¸t-xan ®· vÜnh biÖt chóng ta. Vµ t«i th­¬ng xãt bµ nhiÒu h¬n
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phô lôc
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1625 1 Gien-ni m¸c göi Phri-®rÝch ¡ng-ghen ë Man-se-xt¬ [Lu©n §«n, 14 th¸ng T¸m 1860] Anh ¡ng-ghen th©n mÕn! Anh Mo-r¬ ®Ò nghÞ anh, nÕu cã thÓ ®­îc, xin anh so¹n cho anh Êy mét bµi b¸o, vµo thø s¸u hoÆc thø b¶y. §¸ng tiÕc lµ ®· bá qua mÊt mét sè bµi råi, v¶ l¹i, bµi viÕt h«m nay t«i c¶m thÊy cã vÊn ®Ò1 . BÊt kú ®Ò tµi nµo còng ®­îc. Cã thÓ, mét bµi nho nhá nµo ®ã vÒ cuéc tÊn c«ng vµo V¬-ni-d¬ hoÆc mét c¸i g× ®ã t­¬ng tù. T«i hy väng lµ ngay trong tuÇn lÔ nµy sÏ b¾t ®Çu viÖc chÐp l¹i cuèn s¸ch2 . C«ng viÖc nµy kÐo dµi qu¸ l©u. T«i cã c¶m nghÜ r»ng anh C¸c viÕt t¸c phÈm nµy qu¸ cÈn thËn. “Ph©n tÝch bøc th­ cña Te-khèp” – lµ khã kh¨n lín nhÊt; h×nh nh­ thùc chÊt vÊn ®Ò lµ ë ®Êy. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kh¸c ®Òu tiÕn triÓn tèt h¬n. Si-li vµ BÕch-c¬ h»ng ngµy cung cÊp nh÷ng tËp tµi liÖu míi, vµ chóng lËp tøc ®­îc sö dông ®Ó viÕt cuèn s¸ch. TiÕc thay, vÒ nhµ xuÊt b¶n còng ch­a lµm g× c¶. Nh­ng trong tuÇn nµy h×nh nh­ mäi viÖc sÏ ®­îc hoµn tÊt. “Cßn ai kh«ng tin vµo ®iÒu ®ã th× ng­êi Êy m¾c sai lÇm”. T«i vµ c¸c ch¸u g¸i göi anh lêi th¨m ch©n thµnh. Gien-ni M¸c _____________________________________________________________ 1 C.M¸c. §ît c«ng tr¸i míi cña X¸c-®in. - §ît c«ng tr¸i s¾p tíi cña Ph¸p vµ cña Ên §é . 2 C.M¸c. Ngµi Ph«-gt¬ .
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1626 Gien-ni m¸c göi ¡ng-ghen, 5 th¸ng m­êi 1860 Gien-ni M¸c göi ¡ng -gh en, ®Çu th¸ng t­ 1861 1627 C«ng bè lÇn ®Çu b»ng tiÕng Nga trong C.M¸c In theo b¶n viÕt tay tèt ®Ñp nhÊt vÒ kh¶ n¨ng b×nh phôc. Nh÷ng hiÖn t­îng g©y lo ng¹i vµ Ph.¡ng-ghen, Toµn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc nh­: mª s¶ng, h¸t, khãc vµ nh÷ng ®éng t¸c kh«ng yªn - tÊt c¶ nhÊt, t.XXII, 1929 nh÷ng hiÖn t­îng Êy ®Òu thuyªn gi¶m nhiÒu, vµ chÞ Êy thËm chÝ 2 ®· ¨n ®­îc mãn thÞt cõu b¨m viªn. Nhê sù gióp ®ì cña anh mµ t«i ®· dµnh ®­îc cho chÞ Êy tÊt c¶ mäi tiÖn nghi - c¨n phßng lu«n lu«n Gien-ni M¸c göi Phri-®rÝch ¡ng-ghen Êm ¸p, r­îu vang vµ ngay c¶ mét thø xa xØ nh­ n­íc hoa lµ mét ë Man-se-xt¬ lo¹i vËt phÈm gióp Ých hÕt søc tèt trong tr­êng hîp m¾c nh÷ng bÖnh nh­ thÕ, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng ®ît bÞ ngÊt xØu x¶y ra [Lu©n §«n, sau ngµy 5 th¸ng M­êi 1860] th­êng xuyªn. Bªn c¹nh tin tèt lµnh Êy t«i cßn ph¶i ®em l¹i niÒm phÊn khëi cho anh lµ: sau cïng th× anh Mo-r¬ ®· göi th­ vÒ710. Tõ Anh ¡ng-ghen th©n mÕn! chñ nhËt anh Êy ë BÐc-lin, dõng ch©n ë chç L¸t-xan, ®­îc anh Êy Ng­êi ta võa míi göi ®Õn thªm mét tê in thö ®Ó söa1 , anh Mo- ®ãn tiÕp rÊt nång nhiÖt. T¹i mét b÷a ¨n tr­a anh Êy ngåi gi÷a r¬ ph¶i xem ngay tê nµy råi göi tr¶ vÒ Xi-ti. Anh Êy giao cho t«i ng­êi ®µn bµ Ba-bi-lon1 (cña VÐc-th¬2 qu¸ cè) vµ ng­êi ®µn bµ x¸c nhËn gÊp, ngay tr­íc khi b­u ®iÖn ®ãng cöa, viÖc ®· nhËn hÕt søc qu¸ qu¾t lµ Lót-mi-la3 . Anh Êy sÏ nhËn ®­îc ®iÒu vui ®­îc tÊm ng©n phiÕu 5 pao ®­îc göi ®Õn rÊt ®óng lóc. s­íng Êy! Ngoµi ra, anh Êy kh«ng th«ng b¸o chi tiÕt nµo n÷a, bëi v× TÊt c¶ chóng t«i göi anh lêi th¨m ch©n thµnh. anh Êy ®ång thêi ®· véi göi cho t«i 50 ta-le. Anh Êy chØ viÕt r»ng triÓn väng thuËn lîi vµ anh Êy sÏ trë vÒ nhµ víi nh÷ng kÕt qu¶ râ Gien-ni M¸c rÖt. T«i chØ sî r»ng viÖc trë vÒ nhµ sÏ bÞ chËm l¹i ®«i chót. C«ng bè lÇn ®Çu In theo b¶n viÕt tay Xin anh h·y nhËn lêi th¨m hái ch©n thµnh nhÊt cña tÊt c¶ chóng t«i. Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc Gien-ni M¸c 3 C«ng bè lÇn ®Çu In theo b¶n viÕt tay Gien-ni M¸c göi cho Phri-®rÝch ¡ng-ghen Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc ë Man-se-xt¬ 4 Lu©n §«n, cuèi th¸ng Ba 1861 Gien-ni M¸c göi Phri-®rÝch ¡ng-ghen711 Anh ¡ng-ghen th©n mÕn! ë Man-se-xt¬ T«i ®· bao nhiªu lÇn göi cho anh nh÷ng l¸ th­ buån rÇu, nªn b©y giê t«i muèn ®em ®Õn cho anh nh÷ng tin tøc tèt ®Ñp nhÊt. Tr­íc hÕt, [Lu©n §«n, ®Çu th¸ng T­ 1861] theo ý kiÕn chung th× Len-khen ®· ®­îc cøu sèng. B¸c sÜ hoµn _____________________________________________________________ toµn hµi lßng víi t×nh h×nh søc khoÎ cña chÞ Êy vµ cã nh÷ng hy väng 1 - H ¸t-xt¬-phen. _____________________________________________________________ 2 Trong nguyªn b¶n cã lÏ ®· viÕt sai: Voãc-t¬ . 1 §©y lµ nãi tiÓu phÈm ch©m biÕm cña M¸c Ngµi Ph«-gt¬ . 3 - A-xinh.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1628 Gien-ni M¸c göi ¡ng-ghen, ®Çu th¸ng t­ 1861 Gien-ni M¸c göi ¡ng-ghen, ®Çu th¸ng t­ 1861 1629 t­ biÖn. Tuy nhiªn, «ng Êy thËt sù cã nh÷ng t×nh c¶m hÕt søc th©n Anh ¡ng-ghen th©n mÕn! ¸i víi C¸c, «ng Êy lu«n lu«n ë bªn c¹nh anh M¸c. Tõ BÐc-lin, anh T«i kh«ng hiÓu t¹i sao ®Õn nay anh Mo-r¬ ch­a viÕt th­ cho Mo-r¬ lÏ ra cã thÓ ®i ngay ®Õn B«m-men, nÕu nh­ kh«ng nhËn anh. T«i cho r»ng anh hoµn toµn biÕt râ vÒ nh÷ng c«ng viÖc riªng ®­îc l¸ th­ mêi cña mÑ, khiÕn anh Êy ph©n v©n kh«ng biÕt cã nªn cña anh Êy vµ t«i thËm chÝ cßn hy väng ®­îc anh cho biÕt mét sè ghÐ vµo T¬-ria n÷a hay kh«ng. NÕu anh Êy ®Õn ®ã th× ngµy trë vÒ chi tiÕt, bëi v× nh÷ng l¸ th­ cña «ng chñ vµ vÞ chóa tÓ th©n yªu cña nhµ cña anh Êy sÏ l¹i bÞ ho·n l¹i, vµ nh­ thÕ ch­a ch¾c anh Êy sÏ t«i göi cho t«i th× lÇn nµy ®Æc biÖt bÞ nhiÔm m¹nh “lèi viÕt qu¸ sóc trë vÒ sím h¬n hai tuÇn lÔ n÷a. H×nh nh­ L¸t-xan mª muéi víi ý tÝch”. Tuy cho ®Õn nay, b¶n th©n t«i ®· ph¶i tho¶ m·n víi nh÷ng t­ëng xuÊt b¶n mét tê b¸o lín; «ng Êy cßn kh¼ng ®Þnh r»ng «ng Êy tin tøc chung chung nhÊt vµ nh÷ng sù viÖc Ýt ái, nh­ng t«i vÉn biÕt cã thÓ cung cÊp cho 20 ngh×n ta-le ®Ó xuÊt b¶n tê b¸o Êy. Nh­ng ý ®«i chót nhiÒu h¬n anh, vµ t«i muèn th«ng b¸o ngay víi anh t­ëng Êy míi thËt lµ m¹o hiÓm biÕt bao cho anh M¸c: xuÊt b¶n mét nh÷ng ®iÒu Ýt ái mµ t«i ®­îc biÕt, nhÊt lµ v× trong nh÷ng ®iÒu tê b¸o h»ng ngµy vµ h¬n n÷a l¹i dùa trªn c¬ së cña bµ H¸t-tx¬- chÝnh yÕu, t×nh h×nh hoµn toµn ®¸ng tho¶ m·n. VËy, viÖc thø nhÊt. phen! C¸ nh©n t«i Ýt bÞ giµy vß bëi nçi nhí nhung Tæ quèc, nhí ¤ng chó1 ®· ®ång ý víi tÊt c¶ mäi ®Ò nghÞ cña ng­êi ch¸u vµ chó nhung n­íc §øc “th©n th­¬ng” yªu dÊu vµ chung thuû, mater Êy muèn thu xÕp t×nh h×nh tiÒn nong ngay sau khi M¸c ®Õn B«m- dolorosa1 c¸c nhµ th¬, huèng hå c¸c ch¸u g¸i! ý nghÜ rêi bá ®Êt men. VÒ nh÷ng lêi ®ån ®¹i do c¸c b¸o tung ra th×, ch¾c lµ b¶n th©n n­íc cña SÕch-xpia ®· lµm cho chóng sî h·i; c¸c ch¸u ®· trë thµnh anh còng nghÜ r»ng ®ã lµ nh÷ng lêi ®ån nh¶m; M¸c kh«ng hÒ cã ý c¸c c« g¸i Anh thùc thô vµ ®· ®Æt nÒn t¶ng v÷ng ch¾c trªn ®Êt ®Þnh cïng gia ®×nh di chuyÓn vÒ c­ tró ë BÐc-lin. §iÒu duy nhÊt Anh. ThËt lµ hay khi lÖnh b¾t giam anh ®­îc huû bá712; nh­ thÕ, mµ anh Êy muèn ®¹t ®­îc ë ®ã lµ phôc håi quèc tÞch Phæ. T«i ®èi víi anh con ®­êng ®· ®­îc më... kh«ng hoµn toµn hiÓu vµ biÕt ®­îc t¹i sao M¸c l¹i véi vµng muèn trë thµnh “thÇn d©n” cña vua Phæ nh­ thÕ. T«i s½n lßng thµ tiÕp Gien-ni M¸c tôc lµ “con chim tù do” (trong héi tr­íc ®©y cña V«n-ph¬-§á2 ). Cuéc th­¬ng l­îng vÒ vÊn ®Ò nµy ®· kÐo dµi thêi gian anh Êy l­u C«ng bè lÇn ®Çu In theo b¶n viÕt tay Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc l¹i ë BÐc-lin. ChÝnh phñ th× cã ý ®Þnh gi¶i quyÕt chuyÖn nµy b»ng c¸ch dµnh cho anh Êy quyÒn c«ng d©n ë thµnh phè BÐc-lin, nh­ng 5 M¸c l¹i kh«ng muèn tho¶ m·n víi ®iÒu ®ã, v× vËy mµ cuéc th­¬ng giÊy uû quyÒn mµ M¸c trao cho l­îng cø kÐo dµi tõ ngµy nµy sang ngµy kh¸c. H«m nay C¸c viÕt r»ng anh Êy chê ®îi m·i ®Õn ngµy 12 míi cã quyÕt ®Þnh døt kho¸t, PhÐc-®i-n¨ng L¸t-xan trong viÖc gi¶i quyÕt vµ t¹m thêi buéc ph¶i ngåi buån thu lu. H×nh nh­ nh©n vËt tÝ hon vÊn ®Ò phôc håi quèc tÞch phæ Ýt-xÝch vÉn tiÕp tôc m¾c bÖnh t¨ng tiÕt n­íc bät vµ viÖc triÕt lý h·o B Ðc-lin, 12 th¸ng T­ 1861 _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 1 - Li-«ng Phi-lÝp-x¬. 2 - PhÐc-®i-n¨ng V«n-ph¬. 1 - bµ mÑ an ñi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản