intTypePromotion=1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 1 - TS. Viên Ngọc Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
89
lượt xem
15
download

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 1 - TS. Viên Ngọc Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1 Đa dạng của sự sống trên trái đất nằm trong bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học trình bày về sinh quyển và các khu sinh học. Sinh quyển là khoảng không gian của trái đất, ở đấy có sinh vật cư trú và sinh sống thường xuyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 1 - TS. Viên Ngọc Nam

 1. Chöông trình Cao hoïc Laâm nghieäp Moân Baûo toàn Ña daïng sinh hoïc vaø ng Baûo toàn nguoàn gen laâm nghieäp TS. Vieân Ngoïc Nam
 2. C Noäi dung h ö ô n g t r ì Chöông 1: Ña daïng cuûa söï soáng treân traùi n ñaát h C Chöông 2: Lòch söû quaù trình tieán hoaù a o Chöông 3: Hieän traïng cuûa ña daïng sinh H oï hoïc c Chöông 4: Baûo toàn ña daïng sinh hoïc L aâ Chöông 5: Baûo toàn taøi nguyeân di truyeàn m n Chöông 6: Caùc vöôøn quoác gia vaø khu baûo g h toàn thieân nhieân i eä Chöông 7: Ñònh löôïng ña daïng sinh hoïc p
 3. Các môn học có liên quan Phaân loaïi hoïc Thöïc vaät hoïc Ñoäng vaät hoïc Sinh thaùi hoïc caù theå Ngö loaïi hoïc Sinh thaùi hoïc quaàn theå Sinh thaùi hoïc quaàn xaõ Vi sinh hoïc Sinh thaùi hoïc Giaûi phaãu hoïc Di truyeàn hoïc Sinh lyù hoïc
 4. Chöông 1: Ña daïng cuûa söï soáng treân traùi ñaát
 5. VCD Continental drift
 6. 1 . Ña daïng veà moâi tröôøng soáng ng
 7. Chöông 5 SINH QUYEÅN VAØ CAÙC KHU SINH HOÏC (Biosphere vaø Biomes)
 8. Sinh quyển • Sinh quyển là khoảng không gian của trái đất, ở đấy có sinh vật cư trú và sinh sống thường xuyên. Sinh quyển là lớp vỏ ngoài của Trái Ðất gồm: thạch quyển, khí quyển, thủy quyển và sinh vật. • Sinh quyển là một vùng sống mỏng đạt độ cao 6-7 km so với mặt biển, trên 10 km ở độ sâu cực đại của đại dương vài chục mét dưới mặt đất (60 - 100 m). • Sinh quyển có tính thống nhất, ba quyển liên hệ chặt chẽ với nhau.
 9. Sự đa dạng sống và đa thích nghi • Sinh vật sống theo môi trường hóa lý rất phức tạp của trái đất . Chúng có thể sống trong điều kiện 80 - 90oC và ngược lại âm 80 - 90oC, nơi có ẩm độ cao, nơi thấp, bức xạ mặt trời gay gắt . • Sự thích nghi biểu hiện ở cấu trúc hình thái cá thể, ở phương thức sinh sản đơn giản hay phức tạp với vòng đời và chu trình phát triển từ trứng đến trưởng thành khác nhau
 10. Caùc khu sinh hoïc (Biomes)
 11. © Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Geologic Time Scale Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 12. Sự đa dạng tổ hợp Loài là đơn vị cơ sở của hệ thống sinh vật, chúng không tồn tại riêng lẻ,các cá thể của một loài tập hợp thành quần thể, nhiều quần thể của các loài tập hợp thành quần xã . Khi đề cập đến tập hợp sinh vật, dù ở cấp độ tổ chức nào cũng là nói đến các mối quan hệ giữa các loài và nhóm loài với nhau. Có thể chia sinh giới làm 3 nhóm - Nhóm sinh vật sản xuất . - Nhóm sinh vật tiêu thụ . - Nhóm sinh vật phân hủy .
 13. •Sinh quyeån (Biosphere) •Heä sinh thaùi (Ecosystems) •Quaàn xaõ (Communities) Sinh thaùi •Quaàn theå (Populations) •Loaøi (Species) •Naêng löôïng vaø phöùc taïp taêng •Caùc boä phaän sinh vaät (Organisms) •Heä thoáng caùc cô quan (Organ systems) •Moâ (Tissues) Höõu sinh Soá löôïng taêng •Teá baøo (Cells) •Phaân töû (Molecules) •Nguyeân töû (Atom) Voâ sinh • Haït döôùi nguyeân töû (Subatomic particles) Nguoàn: Willian P. C. & Barbara W. S (1990)
 14. 3 . Caùc daïng sinh saûn khaùc nhau 1. Sinh saûn voâ tính 2. Sinh saûn höuõ tính
 15. Caùc daïng sinh saûn khaùc nhau ng Sinh saûn voâ tính: sinh saûn töø cô theå boá meï nh nhöng khoâng coù phaân baøo giaûm nhieãm, giao töû vaø thuï tinh Sinh saûn phaân ñoâi Ñôn baøo: Vi khuaån, naám, taûo xoaén, taûo maét, truøn … Taùi sinh: caùc loaøi thuûy töùc (Sao bieån) Baøo töû: naám, vi khuaån Sinh saûn ñôn tính:Caù theå môùi hình thaønh töø tröùng khoâng thuï tinh (coân truøng, löôõng cö, boø saùt, chim vaø moät soá thöïc vaät) Thaân reã(Coû cuù, Chaø laø, Tre …) Lai caùc doøng voâ tính
 16. Sinh saûn cuûa Amib Oxford Scientific Films/Peter Parks Reproduction of an Amoeba The single-celled amoeba demonstrates a simple method of asexual reproduction; it divides in half by a process called fission, producing two smaller daughter cells. After a period of feeding and growth, these two daughter cells will themselves divide in half. Microsoft ® Encarta ® Encyclopedia 2004. © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 17. Cöøu Dolly (1996) Dolly the Cloned Sheep In 1996 a sheep named Dolly was successfully cloned from a cell of an adult female sheep. This advance proved that adult cells could Two of eight calves cloned from cells obtained from one provide the cloning potential of embryonic cells, enabling adult cow stand in a field in Ishikawa, Japan. The scientists to choose the mature individual they want to duplicate. Using cells from immature animals makes it calves were cloned by researchers at Kinki University in more difficult for scientists to predict with certainty the Nara, Japan. The results of the cloning experiment physical characteristics of the resultant clone.Archive were published in 1998. Photos/Reuters/HO © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved. © 1993-2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2