intTypePromotion=1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5.1 - TS. Viên Ngọc Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
82
lượt xem
10
download

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5.1 - TS. Viên Ngọc Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 5 Sử dụng hóa sinh và đánh dấu phân tử trong bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học trình bày đánh dấu phân tử là gì, sử dụng đánh dấu phân tử để đo đếm biến dị di truyền. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5.1 - TS. Viên Ngọc Nam

 1. Chöông 5.1 CAÙC COÂNG CUÏ: Söû duïng hoaù sinh vaø ñaùnh daáu phaân töû
 2. Giôùi thieäu Caùc yeáu toá moâi tröôøng coù theå laøm aûnh höôûng ñeán caùc ñaëc ñieåm veà hình thaùi Ñaùnh daáu phaân töû taäp trung vaøo vaät lieäu di truyeàn hoaëc caùc bieán dò ñöôïc kieåm tra bôûi caùc gen Ñaùnh daáu phaân töû ñöôc söû duïng cho Ño ñeám vaøi chæ soá cuûa ña daïng di truyeàn Baûn ñoà gen Choïn caùc vaät lieäu di truyeàn cho caùc chöông trình choïn gioáng
 3. Ñaùnh daáu phaân töû laø gì ? Ñaùnh daáu phaân töû Chuoãi DNA deã phaùt hieän vaø moät protein thöøa keá coù theå giaùm saùt Hieän töôïng ña hình trong protein Gioáng chöùa caùc protein Isozyme vaø allozyme Hieän töôïng ña hình trong DNA Nhaân Teá baøo chaát (Chloroplast DNA vaø Mitochondrial DNA)
 4. Söû duïng ñaùnh daáu phaân töû ñeå ño ñeám bieán dò di truyeàn Ñaùnh daáu döïa vaøo protein Cô sôû DNA Ñaùnh daáu döïa vaøo RFLP PCR RAPD Ghi vò trí caùc chuoãi AFLP Caùc kyõ thuaät ñieän di
 5. Ñaùnh daáu döïa treân protein Giôùi thieäu protein Gioáng chöùa caùc protein Isozyme vaø allozyme
 6. Caáu truùc cô baûn cuûa protein
 7. Gioáng chöùa caùc protein Taïi sao söû duïng protein chöùa trong haït gioáng ? Haït gioáng laø nguoàn chöùa protein phong phuù Protein coù saún veà soá löôïng Haït gioáng deã xaùc ñònh ñöôïc caùc giai ñoaïn phaùt trieån Phöông phaùp Trích protein (pH, acid) Taùch protein rieâng leõ theo phöông phaùp ñieän di (Polyacrynamide gel electrophoresis) Coù theå nhìn thaáy protein treân gel baèng caùch nhuoäm maøu (Coomassie blue, Imido black) Phaân tích caùc kieåu daõi
 8. Isozyme vaø allozyme Nhieàu hình daïng cuûa enzyme gioáng nhau Allozyme: Moät enzyme, moät gen locus Isozyme: Moät enzyme, nhieàu hôn moät gen locus Phöông phaùp Ngaâm caùc moâ trong moâi tröôøng ñeäm laïnh Taùch protein rieâng leõ theo pp ñieän di Ñònh vò enzyme baèng nhuoäm moâ hoaù hoïc Phaân tích caùc kieåu daõi
 9. Phaân tích caùc band Ñoàng hôïp töû hay dò hôïp töû Caáu truùc thöù tö cuûa enzyme Soá löôïng gen loci Soá nhieãm saéc theå Phaân tích di truyeàn ñoâi khi caàn thieát
 10. Ví duï
 11. Ñaùnh daáu treân cô sôû DNA nh
 12. DNA cô baûn
 13. Toång hôïp DNA
 14. Toå chöùc cuûa DNA
 15. Ñaùnh daáu döïa vaøo RFLP Ña hình caùc ñoaïn caét (Restriction Fragment Length Polymorphism – RFLP) goàm caùc böôùc: Taùch coâ laäp DNA Duøng caùc enzyme giôùi haïn ñeå caét thaønh caùc ñoaïn nhoû Taùch caùc ñoaïn caét cuûa DNA baèng gel ñieän di Chuyeån caùc DNA caét qua boä loïc Duøng caùc cöïc doø nhaûn phoùng xaï ñeå ñoïc DNA Phaân tích keát quaû
 16. Taùch caùc ñoaïn caét cuûa DNA baèng gel ñieän di
 17. Chuyeån caùc DNA caét qua boä loïc
 18. RFLP
 19. Ví duï: RFLP cuûa Brassica
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2