intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5 - TS. Viên Ngọc Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

108
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Bảo tồn tài nguyên di truyền nằm trong bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học nhằm trình bày về định nghĩa di truyền, gene là gì, cấu tại của gene, cấu trúc ADN, nhiễm sắc thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 5 - TS. Viên Ngọc Nam

 1. Chương 5 BAÛO TOÀN TAØI NGUYEÂN DI TRUYEÀN (Conservation of Genetic Resources )
 2. 1. Ñònh nghóa di truyeàn Di truyeàn nghieân cöùu chöùc naêng vaø hoaït ñoäng cuûa gen. ng Caùc gen laø caùc ñoaïn cung caáp thoâng tin sinh hoaù trong caùc teá baøo cuûa moãi sinh vaät töø naám ñeán con ngöôøi. Theá heä con chaùu nhaän thoâng tin di truyeàn pha troän cuûa cha meï Thoâng tin di truyeàn ñöôïc maõ hoaù vaø truyeàn töø theá heä naøy sang theá heä sau trong acid deoxyribonucleic (DNA).
 3. 2. Di truyeàn hoïc baûo toàn
 4. Gen laø gì? Gene : laø ñôn vò vaät chaát cô sôû cuûa tính di truyeàn, moät ñoaïn cuûa phaân töû DNA coù trong thaønh phaàn cuûa caùc nhieãm saéc theå. nh Gen coù ñoä lôùn coá ñònh ñöôïc quy ñònh bôû soá löôïng caùc nucleotid coù trong gen, soá löôïng naøy ng ng quyeát ñònh kích thöôùc cuûa caùc phaân töû protid ñöôïc toång hôïp döôùi söï kieåm soaùt cuûa gen naøy. ng Chöùc naêng cuûa gen laø cô sôû cuûa heä thoáng DNA ng – RNA - Protid
 5. Gene laø ñôn vò cô baûn cuûa di truyeàn coù trong teá baøo cuûa caùc sinh vaät, töø vi khuaån ñeán con ngöôøi. Gene xaùc ñònh caùc tính chaát vaät lyù cuûa cô theå caùc sinh vaät keá thöøa nhö hình daïng laù cuûa caây, ñaùnh daáu treân loâng ng nh cuûa meøo, maøu toùc cuûa con ngöôøi …
 6. Caáu taïo gene Gene goàm caùc ñoaïn DNA (deoxyribonucleic acid), moät phaân töû coù caáu truùc daøi, maûnh ñöôïc nh goïi laø caùc theå nhieãm saéc. Caùc thoâng tin ñöôïc maõ hoaù trong caáu truùc cuûa DNA cuûa caùc gen tröïc tieáp ñeå toång hôïp caùc ng protein, phaân töû ñaûm traùch thöïc hieän caùc hoaït ch ñoäng hoã trôï taát caû cuoäc soáng trong teá baøo ng ng
 7. Caáu truùc DNA
 8. DNA cơ bản
 9. Nhieãm saéc theå (Chromosome) Nhieàu caëp nhieãm saéc theå coù trong teá baøo, moãi nhieãm saéc theå chöùa nhieàu gen, moãi gen ñöôïc ñònh vò trong vò trí cuï theå cuûa nhieãm saéc theå nhö laø loci (locus) Cuõng nhö nhieãm saéc theå, gen cuõng xuaát hieän theo caëp. Moät gen tìm thaáy trong 1 NST cuûa caëp nhieãm saéc theå coù cuøng vò trí (locus) vôùi gen khaùc trong caëp ng NST goïi laø allen. Caùc allen hình thaønh xen keõ nh nhau trong cuøng moät gen. ng NST coù trong nhaân cuûa teá baøo.
 10. Nhiểm Bệnh Down (cặp NST 21) sắc thể giới tính (cặp 23) của con người Chromosome
 11. Nhieãm saéc theå
 12. Sơ đồ của một nhiễm sắc thể thực vật
 13. Polymerase Chain Reaction (PCR) VCD: DNA Structure and Replication
 14. Caáu truùc protein Toång hôïp Protein
 15. Toång hôïp Protein ng Xem Protein Synthesis (10 hình)
 16. - Sao cheùp thoâng tin ôû trong nhaân - Toång hôïp protein ôû trong Robosom ngoaøi nhaân Theå Nhaân Teá Gen ADN nhieãm teá baøo baøo saéc
 17. Moät soá thuaät ngöõ lieân quan Gene flow (Doøng gen, trao ñoåi gen): trao ñoåi gen ng giöõa caùc quaàn theå do söï phaùt taùn caùc hôïp töû Gene pool (Voán gen) Taát caû caùc nguyeân lòeäu di truyeàn giao phoái cuûa moät quaàn theå. Genetic diversity (Ña daïng di truyeàn) Thaønh phaàn ng nh bieán dò cuûa di truyeàn. Ña daïng di truyeàn xaûy ra ôû ng möùc gen, caù theå, quaàn theå, loaøi vaø heä sinh thaùi. Genetic drift (Laïc doøng gen) Thay ñoåi ngaãu nhieân ng trong heä gen cuûa caùc quaàn theå nhoû. Genetic resources (Taøi nguyeân di truyeàn) moïi chaát lieäu di truyeàn coù giaù trò kinh teá, khoa hoïc vaø xaõ hoäi chöùa trong vaø giöõa caùc loaøi. Genotype (Kieàu gen) Caáu taïo di truyeàn cuûa moät caù theå (ñaëc bieät laø boä allen)
 18. Thuaät ngöõ coù lieân quan Di truyeàn hoïc caây röøng (Forest Tree Genetics): ng Nghieân cöùu tính bieán dò di truyeàn cuûa loaøi caây röøng, ng xaùc ñònh moái quan heä di truyeàn giöõa caùc loaøi caây, boá trí caùc pheùp lai ñeå xaùc ñònh sô ñoà lai gioáng giöõa caùc ng loaøi. Choïn gioáng caây röøng (Forest Tree Breeding): Nghieân ng ng cöùu vaø aùp duïng caùc phöông phaùp taïo gioáng caây röøng ng ng ng coù ñònh höôùng nhö taêng naêng suaát, tính choáng chòu ng ng saâu beänh … vaø nhaân gioáng ñeå phaùt trieån vaøo saûn xuaát. nh ng Caûi thieän gioáng caây röøng (Forest Tree Improvement): ng ng Aùp duïng caùc nguyeân lyù di truyeàn hoïc vaø caùc phöông ng phaùp choïn gioáng ñeå naâng cao naêng suaát vaø chaát ng löôïng caây röøng theo muïc tieâu kinh teá vaø aùp duïng caùc ng ng ng bieän phaùp kyõ thuaät troàng röøng thaâm canh. n g ng
 19. Vai troø cuûa bieán dò di truyeàn Bieán dò di truyeàn (BDDT) toàn taïi giöõa caùc xuaát xöù, caùc quaàn theå, caùc hoï caùc caây caù theå trong loaøi. Laø nguoàn goác cuûa söï ña daïng vaø ñaûm baûo ng cho söï oån ñònh cuûa loaøi thoâng qua quaù trình choïn loïc töï nhieân Quaù trình thích nghi cuûa loaøi, cuûa xuaát xöù vôùi moâi tröôøng soáng laø moät quaù trình tieán ng ng hoaù maø bieán dò di truyeàn laø yeáu toá quyeát ñònh
 20. BDDT laø nguoàn nguyeân lieäu chính cuûa coâng taùc caûi thieän gioáng. Löôïng BDDT ng ng trong moät quaàn theå caøng lôùn thì caøng ng ng coù nhieàu cô hoäi ñeå choïn ñöôïc caùc caây caù theå coù ñaëc tính mong muoán. Muoán ñaït ñöôïc taêng thu di truyeàn toái ña vaø laâu daøi caàn phaûi baûo toàn nguoàn gen, baûo toàn vaät lieäu di truyeàn laø yeáu toá coù yù nghóa soáng coøn ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2