intTypePromotion=1

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 7 - TS. Viên Ngọc Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
124
lượt xem
15
download

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 7 - TS. Viên Ngọc Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học Chương 7 Định lượng trong nghiên cứu đa dạng sinh học trình bày về các chỉ số đa dạng sinh học, lý thuyết đa dạng sinh học, lý thuyết cân bằng cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 7 - TS. Viên Ngọc Nam

 1. Định lượng trong nghiên cứu Đa dạng sinh học
 2. Caùc chæ soá ña daïng sinh hoïc ng Möùc ñoä phong phuù cuûa loaøi (richness) kyù hieäu laø S: laø toång soá loaøi hieän dieän. ng n. – Phuï thuoäc kích côû maãu ño ñeám N : toång soá loaøi ng Duøng chæ soá (Margalef) ñeå chæ möùc ñoä phong ng phuù d = (S-1)/logN Tính ñoàng nhaát (Eveneness) theå hieän caùc caù ng theå phaân boá nhö theá naøo trong caùc loaøi Chæ soá (Pielou’s evenness) J J = H’(quan saùt)/H’max
 3. Caùc chæ soá ña daïng sinh hoïc ng Chæ soá Shannon: Chuù yù söû duïng cuøng loaïi n g ng logarit ñeå so saùnh. nh. Chæ soá Simpson (1-Lambda)
 4. ĐDSH phân loại Nhiều hơn số loài Loài phong phú + Tương đồng Số Loài Ưu thế
 5. Lô 1 Lô 2 ĐDSH là gì? Loài A 10 91 Loài B 10 1 Loài C 10 1 Loài D 10 1 Loài E 10 1 Loài F 10 1 Loài G 10 1 Loài H 10 1 Loài I 10 1 Loài J 10 1 Tổng số n 100 100
 6. Phong phú Loài bằng nhau – ĐDSH khác nhau ĐDSH là gì? Mẫu 1 Mẫu 2
 7. 1. Lý thuyết cân bằng cạnh tranh Quần xã không bị rối loạn ĐDSH với rối loạn (Cả thời gian tiến hoá và sinh thái) Các Loài tạo nên ổ sinh thái cho nhiều loài chiếm cứ Gỉa thuyết thời gian ổn định Đa dạng Đường cong ĐD Rối loạn Rối loạn làm giảm đa dạng
 8. 2. Lý thuyết không cân bằng ĐDSH với rối loạn Cạnh tranh Giảm đa dạng Cạnh tranh buộc phải loại một số loài ra khỏi quần xã Rối loạn ngẫu nhiên ngăn cản sự loài trừ do cạnh tranh Đa dạng Rối loạn gia tăng ở một điểm nào đó: Rối loạn sẽ loại loài nào đó ra khỏi quần xã Đa dạng
 9. 2A. Lý thuyết rối loạn trung gian ĐDSH với rối loạn Đa dạng Rối loạn
 10. ĐDSH với rối loạn Mức độ sinh trưởng của quần thể Đa dạng thấp ĐD Rối loạn ca o Đa dạng không có quan hệ đường thẳng với rối loạn Đa dạng thấp
 11. Các Chỉ số ĐDSH Ước tính số lượng của biến động ĐDSH có thể dùng để so sánh các thực thể sinh học, Bao gồm các thành phần riên lẽ, theo không gian và thời gian Các thực thể là vốn gen, các quần xã hay các cảnh quan, Gồm các gen, loài, hay nơi cư trú Đo đếm đơn giản nhất của một quần xã là: Xem xét mức độ phong phú và giàu có của loài
 12. BioDiversity Pro 1. Alpha diversity: - Abundance Plot: K-Dominance, Rank - Abundance Model: Log-Series, Broken Stick - Rarefaction - Diversity Indices: Shannon, Alpha, Caswell, Berger-Parker, Simpson, Hill, Margalef, McIntosh 2. Beta diversity: SHE Analysis, Species Richness, Chao 1 & 2, Jackknife, Species Distribution - Multivariate: Principal Components, Correspondence Analysis, Cluster Analysis, Non- Metric MDS (not yet implemented) - Comparison: Descriptive Statistics, Kulczynski, Mann-Whitney, Rank Correlation, Correlation, Variance-Covariance, ANOSIM
 13. Các chỉ số Hill N0 = Tổng số loài N0 xem xét tất cả các loài phụ thuộc tỉ lệ phong phú của nó N1 = exp (H’) n H ' = − ∑ pi ln p i H’= Chỉ số Shannon-Wiener diversity index i =1 Ni pi = Nt
 14. Các chỉ số Hill N2= 1/D D = Chỉ số Simpson n D=∑p 2 i i =1 N∞ = 1/Berger-Parker Chỉ số = 1/p1 = 1/ Tỉ lệ phong phú của loài chung nhất = Chỉ số ưu thế
 15. Kích thước mẫu phụ thuộc vào nhiều chỉ số ĐDSH Soetaert et al 1990
 16. Đường cong K-dominance 100 90 80 % cumulative abundance 70 60 Series1 Series2 50 Series3 40 Đa dạng sinh học cao nhất Series4 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 species rank
 17. Kích thước mẫu phụ thuộc vào các chỉ số ĐDSH Hill indices K-dominance curve 60 N0 100 50 % cumulative abundance 80 N identified 40 100 30 60 200 20 40 300 N1 400 10 N2 20 500 0 N∞ 100 200 300 400 500 N identified 0 10 20 30 40 50 60 copepod species rank N0 phụ thuộc vào kích thước mẫu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2