Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4c - TS. Viên Ngọc Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

141
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 4 Đa dạng sinh học ở Việt Nam của bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học trình bày về các nội dung đa dạng sinh học các loài, đa dạng sinh học hệ sinh thái. Suy thoái đa dạng sinh học tại Việt Nam. Bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo tồn đa dạng sinh học: Chương 4c - TS. Viên Ngọc Nam

 1. Chöông 4c Ña daïng sinh hoïc ôû Vieät Nam
 2. 1. Ña daïng sinh hoïc ôû Vieät Nam
 3. Noäi dung 1. Ña daïng sinh hoïc ôû Vieät Nam - Ña daïng loaøi - Ña daïng heä sinh thaùi - Ña daïng vuøng ñòa lyù sinh hoïc 2. Suy thoaùi ña daïng sinh hoïc taïi Vieät Nam 3. Baûo toàn ña daïng sinh hoïc taïi Vieät Nam - Baûo toàn noäi vi (In situ) - Baûo toàn ngoaïi vi (Ex situ)
 4. Caùc yeáu toá VN ñöôïc coi laø ÑDSH cao Vó tuyeán daøi Kinh tuyeán roäng Ña daïng veà ñòa hình Nhieàu nuùi cao Khí haäu nhieät ñôùi aåm Coù naêng löôïng aùnh saùng maët trôøi cao Laø trung taâm DDSH quan troïng cuûa vuøng Ñoâng Nam AÙ
 5. 1. Ña daïng veà loaøi ñoäng, thöïc vaät
 6. Thöïc vaät Ngaønh Soá löôïng Teân VN Teân khoa hoïc Hoï Chi Loaøi Reâu Bryophyta 60 182 793 Khuyeát laù thoâng Psilotophyta 1 1 2 Thoâng ñaát Lycopodiophyta 3 5 57 Coû thaùp buùt Equisetophyta 1 1 2 Döông xæ Polypodiophyta 25 137 669 Haït traàn Gymnospermae 8 23 63 Haït kín Angiospermae 299 2.175 9.812 Coäng 397 2.524 11.398 % ñaëc höõu 0% 3% 20% Nguyeãn Nghóa Thìn, 1997
 7. Nhieàu kieåu röøng phong phuù hình thaønh ôû ñoä cao khaùc nhau 800 loaøi reâu, 600 loaøi naám 12.000 loaøi trong ñoù coù 2300 loaøi duøng laøm löông thöc, thöïc phaåm, thuoác chöõa beänh, thöùc aên gia suùc, laáy goã, tinh daàu vaø nhieàu nguyeân vaät lieâu khaùc Chæ coù 3% soá chi ñaëc höõu, loaøi ñaëc höõu chieám 33% loaøi TV ôû mieàn Baéc (Pocs Tamas, 1965) vaø 40% toång soá loaøi cuûa VN (Thaùi Vaên Tröøng, 1970) Caùc loaøi ñaëc höõu taäp trung ôû 4 vuøng sau: Nuùi cao Hoaøng Lieân Sôn ôû phía Baéc Nuùi cao Ngoïc Linh ôû mieàn Trung Cao nguyeân Laâm vieân ôû phía Nam Khu vöïc röøng möa ôû Baéc trung bo Do ñaëc ñieåm caáu truùc ä, caùc kieåu röøng nhieät ñôùi aåm khoâng coù loaøi chieám öu theá roõ reät neân soá löôïng töøng loaøi thöôøng ít
 8. Hiện trạng rừng Việt Nam (1997)
 9. Kieåu röøng ng
 10. Ñoäng vaät 900 Chim, 828 800 700 600 Caù nöôù c ngoï t, 500 472 400 Thuù , 275 300 Boø saù t, 180 200 EÁ á ch, nhaù i, 80 100 0 Thuù Chim Boø saùt EÁách, Caù nöôùc nhaùi ngoït Ñaøo Vaên Tieán, 1985; Voõ Quyù 1997; Ñaëng Huy Huyønh, 1978
 11. Caùc trung taâm ÑDSH thöïc vaät vaø vuøng chim ñaëc höõu
 12. Hôn 100 loaøi vaø phuï loaøi chim vaø 78 loaøi vaø phuï loaøi laø ñaëc höõu Nhieàu loaøi coù giaù trò cao caàn ñöôïc baûo veä nhö: Voi, Boø toùt, Boø röøng, Traâu röøng, Boø xaùm … Töø 1992 – 1994 ghi nhaän theâm ba loaøi môùi laø: Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Mang lôùn (Mangamuntiacus vuquangensis), Boø söøng xoaén (Pseudonovibos spiralis), naêm 1997 theâm loaøi Mang tröôøng sôn (Caninmuntiacus truongsonensis)Gaø löøng (Lophura hatinhensis) Coù tính ñaëc höõu cao so vôùi caùc nöôùc trong vuøng phuï Ñoâng döông. Coù 21 loaøi linh tröôûng thì VN coù 15 loaøi, 49 loaøi chim ñaëc höõu thì VN coù 33 loaøi. Trung taâm phaân boá cuûa caùc loaøi chim vaø thöïc vaät baûn ñòa thöôøng taäp trung ôû vuøng nuùi cao doïc theo daõy Hoaøng Lieân Sôn, daõi Tröôøng Sôn vaø caùc cao nguyeân Taây nguyeân vaø Laâm Ñoàng (Mackinnon, 1986)
 13. Loaøi Soá löôïng loaøi San hoâ 300 Nhuyeãn theå nöôùc maën 2500 Giaùp xaùc 1500 Giun nhieàu tô 700 Da gai 350 Haûi mieân 150 Taûo bieån 653
 14. So saùnh soá loaøi ôû Vieät Nam vôùi Theá giôùi nh WCMC,1994
 15. San hoâ
 16. Caùc ñieåm noùng ÑDSH ôû Vieät Nam
 17. 2. Ña daïng veà heä sinh thaùi
 18. Ña daïng veà heä sinh thaùi • Vieät Nam coù ña daïng sinh thaùi do coù nhieàu kieåu röøng khaùc nhau, ôû ñoä cao khaùc nhau, caän nuùi, nuùi cao, nuùi ñaát, nuùi ñaù voâi, röøng ngaäp maën, röøng traøm, röøng tre nöùa …
 19. Heä sinh thaùi ñaát öôùt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2