Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Chia sẻ: Vũ Ngọc Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
107
lượt xem
9
download

Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các giáo viên tham khảo bài giảng cho tiết học Cộng, trừ số hữu tỉ chương trình Đại số lớp 7, để thiết kế cho mình một bài giảng hay nhất và tốt nhất. Các bài giảng này không chỉ giúp các em học sinh tìm hiểu trước bài học, nắm được các phương pháp cộng trừ số hữu tỉ, đồng thời giúp cho quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo giảng dạy. Thông qua những bài giảng này quý thầy cô có thể giúp học sinh nâng cao những kiến thức Toán học cần thiết. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đại số 7 chương 1 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ

 1. §¹i sè 7 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ §2. Céng, trõ s è h÷u tØ
 2. KiÓm tra bµi c ò HS1: §Þnh nghÜa sè h÷ tØ. Muèn so s¸nh hai u sè h÷u * Muèn sothÕ nµo? sè h÷ tØ ta viÕtSGK trang 8. tØ ta lµm s¸nh hai Lµm bµi tËp 4 – chóng d­íi u d¹ng ph© sè råi so s¸nh hai ph© sè ® n n ã. * Sè h÷ tØ lµ sè viÕt ® a d¹ng ph© sè u ­îc d­íi n * Bµi 4:Khi a, b cïng dÊu th× >0. b Khi a, b kh¸c a víi a, b  Z, b  0. dÊu th×
 3. 1. Cé ng trõ hai s è h÷u tØ ? . Nh¾c l¹i quy t¾c c é ng , trõ ph©n s è . ? . §Þnh ng hÜa s è h÷u tØ. ? . Muè n c é ng trõ hai s è h÷u tØ ta lµm thÕ nµo ? * Muè n c é ng trõ hai s è h÷u tØ x, y ta viÕt c hó ng d­íi d¹ng hai ph©n s è c ã c ïng mé t mÉu d­¬ng råi ¸p dô ng quy t¾c c é ng , trõ ph©n s è .
 4. * PhÐp c é ng s è h÷u tØ c ã c ¸c tÝnh c hÊt c ña phÐp c é ng ph©n s è : g iao ho ¸n, kÕt hîp, c é ng víi s è 0. Mç i s è h÷u tØ ®Òu c ã mé t s è ®è i a b (Cho VD). m m Víi x =a , b = a + (a, b, m  Z, m> 0), ta−cb y b a b a ã: x+y= + = x­y= ­ = m m m m m m
 5. VÝ dô − 9 11 −81 55 − 81+ 55 −26 a. 5 + 9 =45 + 45 = 45 = 45 7 −15 −7 ( −15) −( −7) −8 − b. (­5) ­ ( 3 ) = 3 ­3 = 3 3= 2 −1 − 2 ( −3) −( −10) 7 −3 5 3 15 15 c . (­0,2) ­ = ­ = =
 6. ? TÝnh: a) 0,6 +2 ; b) 1 ­ (­4). 1 −3 3 2 3 − 2 9 + ( −10) − 1 a) 0,6 + = + = = −3 5 3 15 15 1 1 − 12 1 − ( −12) 13 b) 3 ­ (­4) =3 ­ ( 3 ) = 3 = 3
 7. 2. Quy t¾c “c huyÓn vÕ” ?. H·y ph¸t biÓu quy t¾c “chuyÓn vÕ” trong Z. T­¬ng tù nh­ trong Z, trong Q ta c òng c ã quy t¾c “c huyÓn vÕ”: Khi c huy Ón m é t s è h¹ng tõ v Õ nµy s ang v Õ kia c ña m é t ®¼ng thø c , ta p h¶i ®æ i d Êu s è h¹ng ®ã. Víi m äi x, y, z  Q: x + y = z  x = z – y.
 8. VÝ dô 4 5 − T×m x, biÕt − +x= 3 9 The o quy t¾c “c huyÓn vÕ”, ta c ã: 5 4 − 9 3 x= + 12 7 5 − 9 9 9 7 x= + = 9
 9. ? T×m x, biÕt: 2 a) x ­ 1 = 2 ; b) 2 ­ x =3 . − − 2 3 7 4 Gi¶i: 2 1 2 3 a) x =− + b) + =x 3 2 7 4 x =− 4 +3 x =8 +21 6 6 28 28 x =− 1 x =29 6 28 − VËy: x = 1 VËy: x =29 6 28
 10. ► Chó ý Tro ng Q, ta c ò ng c ã nh÷ng tæ ng ®¹i s è , tro ng ®ã c ã thÓ ®æ i c hç c ¸c s è h¹ng , ®Æt d Êu ng o Æc ®Ó nhãm c ¸c s è h¹ng m é t c ¸c h tuú ý nh­ c ¸c tæ ng ®¹i s è tro ng Z.
 11. ■ Tr¾c nghiÖm §iÒn “§” hay “S” vµo « trèng vµ ch÷a l¹i c ho ®óng nÕu s ai: §óng hay sai Bµi lµm Ph­¬ng Ch÷ l¹i cho ® a óng KÕt qu¶ ph¸p 0,5 + − 1 =1 1 + =1 S S 0,5 + − 1 =1 + 1 = 0 − 2 2 2 2 2 2 7 +7 = 7 7 = S S 7 + 7 =21 + 14 = 35 2 3 2+3 5 2 3 6 6 6 1 1 1 1 1 1 7 7 2 ­2 = 2( ­ )=0 S § 2 ­2 = ­ =0 3 3 3 3 3 3 3 3 12 ­ 9 =12 − 9 3 = S S 12 ­ 9 =12 ­45 = 33 5 5 5 5 5 5 5
 12. k 46 2 Hế58 ờ 18 38 21 34 42 47 52 48 14 15 25 27 29 32 35 36 37 39 41 44 53 54 55 57 59 t3gi 24 11 50 8 0 9 28 10 12 16 23 33 51 3o 17 19 20 22 26 40 43 49 56 60 31 7 1 4 45 136 5
 13. Bµi tËp c ñng c è : T h ù c  h iÖ n  n h a n h  p h Ðp  tÝ n h  s a u : 2 1 4 −5 −4 6 A = (5 ­ 5 +7 ) ­ (3+5 ­ 7 ) ­ (1 ­ 5 7 ). ­ 2 4 −4 1 −5 6 7 Gi¶i: A = (5 ­3 ­1) + (­5 ­5 + 5 ) + ( +7 7 + ). − 2−4−4 1− 5+ 6 5 7 A = 1 + − 10 2 + 5 7 A=1 + 2 + 2 7 2 9
 14. Bµi tËp vÒ nhµ * Häc thuéc lÝ thuyÕt. * Lµm bµi tËp 7; 8; 9; 10 (SGK­10). * ChuÈn bÞ bµi míi.
 15. H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 7(s g k­10): − 5 −1 − 4 −1 −1 16 = 16 +16 = 16 + 4 −5 3 8 3 1 16 = 16 ­16 = 2 16 ­ Bµi3 (s g k­10): TÝnh: 8 3 30 175 42 30 − 175 − 42 177 5 − − − − − 7 2 5 70 70 70 70 70 a) +( )+( )= +( )+( )= =
 16. 4 2 3 − 40 − 12 − 45 − 40 − 12 − 45 − 97 − ) + − ) +−( ) = b) ( 3 (5 + + = 30 2 30 30 30 30= . 4 2 7 140 − 20 49 140 + 20 − 49 111 − c) 5 ­ ( 7 ) ­10 = 70 ­70 70 ­ = 70 70 = . 2 7 1 3 2 7 1 3 16 + 42 − 12 − 9 37 − 3 4 2 8 3 4 2 8 24 24 d) ­ ­ + = + ­ ­ = = . Bµi 9 1 g 3 (s k­10): T×m x, biÕt: 3 4 3 1 a) x + =4 3 9 −4 5 x = ­ 12 12
 17. 2 5 b) x ­ = 5 7 5 2 x = 7 5 + 39 35 x = 2 6 − 3 7 c ) ­x ­ 2= 6 3 7 6 2 x+ = 7 3 4 x = 21 ­
 18. 4 1 d) 7­ x = 3 4 1 x = 7 ­ 3 5 21 x = Bµi 10 (s2 k­10): TÝnh g i¸ 3 g 1 5 trÞ c ña 7 5 A: 3 2 3 2 3 2 A = (6 – −+ + 3 – (5 + 4 ) – ) – (3 –− 14 + 15 + ). 10 − 9 6 6 6 C1:
 19. 36 − 1 30 + 1 18 + 1 A= 6 ­ 6 ­ 6 35 31 19 A= 6­ 6­ 6 35 − 31 − 19 6 A= − 15 − 5 6 2 A= = 2 5 7 1 3 5 − − − 3 3 3 2 2 2 C2: −2 −5 +7 1 + 3 −5 A = (6 – 5 – 3)3+ ( 2+ ) + ( + ). 1 − 4 −1 −5 − 2 2 2
 20. CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TỐT

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản