intTypePromotion=1

Bài giảng Đề cương nghiên cứu - PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
139
lượt xem
27
download

Bài giảng Đề cương nghiên cứu - PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đề cương nghiên cứu gồm có các nội dung của 1 đề cương nghiên cứu, điều kiện để đánh giá 1 đề cương nghiên cứu, điều kiện để đánh giá một đề tài nghiên cứu khoa học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đề cương nghiên cứu - PGS.TS. Nguyễn Minh Hà

 1. CHƯƠNG 3: ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PGS.TS. NGUYỄN MINH HÀ TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM 1
 2. NỘI DUNG  Nội dung của 1 đề cương NC  Điều kiện để đánh giá 1 đề cương NC  Điều kiện để đánh giá 1 NC khoa học Trước khi trì nh bày nội dung sẽ giới thiệu cá c đề tài gởi ý của họ c viên 2
 3. I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: I. Giới thiệ u 1. Trình bà y vấn đề NC 2. Lý do NC và Mục tiêu NC 3. Các giả thuyế t 4. Định nghĩ a các khá i niệm II. Tổng quan về Cơ sở lý thuyế t (cà ng nhiều cà ng tố t) 1. Sự quan trọng củ a câu hỏi NC được hỏi 2. Tình trạng hiện tại củ a chủ đề NC 3. Mối liên hệ giữa cơ sở lý thuyết và vấn đề NC trình bà y 4. Vẽ sơ đồ các tác giả chính trong lĩnh vực và những tranh luậ n củ a họ 3 5. Phát thảo khung của phần cơ sở lý thuyết
 4. I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 1: III. Phương pháp/thiết kế NC 1. Phương phá p NC nà o sẽ sử dụ ng: Định lượng, định tính,... 2. Mô hình NC 3. Định nghĩ a tất cả các biến trong NC 4. Độ tin cậy và tính khả thi của tất cả các công cụ. 5. Đối tượng NC 6. Mẫu NC 7. Kế hoạ ch thu thập dữ liệu IV. Ý nghĩ a và hạ n chế NC V. Kết cấu dự kiến của luậ n á n NC VI. Tiến độ thực hiện NC VII. Tài liệu tham khảo 4
 5. I. NỘI DUNG CỦA 1 ĐỀ CƯƠNG NC KIỂU 2: 1. Đặt vấn đề và lý do nghiên cứu 2. Câu hỏi NC 3. Mục tiêu NC 4. Giả thuyết NC 5. Các khái niệm (nếu có) 6. Cơ sở lý thuyết 7. Phương pháp và mô hình NC 8. Phạm vi NC và dữ liệu NC 9. Ý nghĩa và hạn chế NC 10. Kết cấu dự kiến của luận á n NC 11. Tiến độ thực hiện NC 12. Tài liệu tham khảo 5
 6. II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC 1. “Cái gì” và “Vì sao” của đề cương NC là rõ ràng và cụ thể 2. Ba thành phần:  Câu hỏi NC  Thiết kế NC, và  Phương pháp NC thì hòa hợp/hợp nhất tốt với nhau 3. Các phương pháp NC có ý nghĩa và có thực tế (có thể áp dụng được). 6
 7. II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NC Cái gì (What) Vì sao (Why) -Cá i gì khó xử/kích thích tò mò/hấp -Vì sao đây sẽ là sự đủ thí ch thú dẫ n đố i với tôi? để đưa vào kệ thư viện hoặ c trình - Tôi muốn biế t hoặ c hiể u thêm cái bày tại tổ chức của tôi? gì? -Đây có phả i là một sự hướng dẫ n -Câu hỏ i NC chính của tôi là gì? cho các người làm thực tế hoặ c người là m chính sá ch? - NC này đó ng góp cái gì? Thế nào (How) về lý thuyế t Thế nào (How ) về thực tế -Mô hì nh, khái niệ m và lý thuyết gì -Tôi sẽ sử dụ ng các phương pháp tôi có thể dựa vào để NC? và kỹ thuật NC gì để áp dụ ng cho -Tôi có thể phá t triển các câu hỏi NC khung lý thuyết của tôi (cả việc và tạo ra khung lý thuyết để hướng tập hợp và phân tích bằ ng chứng)? dẫ n NC của tôi như thế nà o? -Tôi sẽ thu thập và tiếp cận nguồ n thông tin như thế nào cho NC của 7 tôi?
 8. III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 1. Xem xét lại/review NC trước Cơ sở lý thuyết trong NC liên quan đến cơ sở lý thuyế t trước như thế nào? Có tạp chí/NC gần đây không? Có tài liệu tham khảo nổi bậc nào không? 2. Vấn đề và mụ c tiêu Hiểu được trình bày vấn đề NC không? Mục tiêu NC có trì nh bày rõ ràng không? Mục tiêu NC có gắn liền với cơ sở lý thuyết không? Việc trì nh bày giả thuyết có gắn với cơ sở lý thuyết không? 8 Có cơ sở để nêu lên vì sao NC này là quan trọng phải NC?
 9. III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 3. Các giả thuyết NC Giả thuyết NC được trì nh bày rõ ràng không? Giả thuyết NC có khả thi không? Trình bày giả thuyết có liên quan đến các biến không? Giả thuyết có được kiểm định không? 4. Phương pháp NC được sử dụ ng Biến phụ thuộc và biến độc lập được định nghĩa rõ ràng không? Việc định nghĩa và mô tả các biến có hoàn chỉ nh 9 không? Việc NC được thực hiện như thế nào có được trình bày rõ ràng không?
 10. III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 5. Mẫu NC Mẫu được lựa chọn theo cách mà bạn nghĩ rà ng nó đạ i diện cho tổn g thể không? Mẫu được thu thập ở đâu và lấ y như thế nà o? Đối tượng NC trong NC này giốn g như thế nào với những đối tượng NC trước đây? 6. Kết quả và thảo luậ n Tác giả có diễn tả kết quả NC với kết quả của phẩn xem xét cơ sở lý thuyế t không? Kết quả có liên quan đến giả thuyế t không? Việc thảo luận/phân tí ch kết quả có phù hợp với kết quả 10 tìm thấ y không? Việc trình bày phân tích kết quả NC có liên quan đến giả thuyết ban đầ u không?
 11. III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC 7. Tài liệu tham khả o Có danh sá ch các tài liệu tham khảo gầ n đây không? Tài liệu tham khảo có đúng quy cá ch không? Tài liệu tham khảo có đầy đủ không? Danh sách tài liệu tham khả o có những NC quan trọn g nhất trong cùn g lĩnh vực không? Mỗi tài liệu tham khảo được trích dẫn trong phần NC có nằm trong danh sách tài liệu tham khả o không? 8. Góp ý tổng quát về NC Báo cá o được trình bà y/viết rõ ràng và dễ hiễ u không? Ngôn ngữ có bị sai lệch không? 11 Thế mạnh và yếu của NC nà y là gì ? Ý nghĩ a đầu tiên và quan trọn g của NC nà y là gì ? Bạn có thể làm gì để cả i thiên NC?
 12. III.ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐÁNH GIÁ 1 NC Tham khảo điều kiện để đánh giá 1 luận văn thạc sỹ (của The Quality of Assurance Agency for Higher Education) – File đính kè m. Bài tập: -Chia nhó m -Mỗi nhóm chuẩn bị 1 đề tài và viết đề cương để trình bày. -Mỗi buổi học là trình bày 1 – 2 nhóm và tính 12 điểm giữa kỳ.
 13. Kết thúc chương 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2