intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3: Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Ngân

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
81
lượt xem
8
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3: Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Ngân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 2: Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm soát hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan kiểm soát nội bộ, các kiểm soát trong môi trường tin học hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3: Chương 2 - Đỗ Thị Thanh Ngân

26/06/2015<br /> <br /> Chương 2:<br /> TỔ CHỨC HỆ THỐNG<br /> KIỂM SOÁT NỘI BỘ &<br /> KIỂM SOÁT HTTTKT<br /> <br /> Mục tiêu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Hiểu biết khái niệm KSNB<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nắm bắt cấu trúc hệ thống KSNB<br /> <br /> Tìm hiểu các thủ tục kiểm soát hệ thống<br /> kế toán trong môi trường xử lý bằng máy<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Tổng quan kiểm soát nội bộ<br /> • Khái niệm KSNB<br /> • Cấu trúc hệ thống KSNB<br /> • Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp<br /> vừa và nhỏ<br /> • Tiếp cận KSNB duới các giác độ khác<br /> nhau<br /> 2. Các kiểm soát trong môi trường<br /> tin học hóa<br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 26/06/2015<br /> <br /> 1.1 Khái niệm hệ thống KSNB<br /> Kiểm soát nội bộ là một quá trình do ban giám<br /> đốc, nhà quản lý và các nhân viên của đơn vị chi<br /> phối, được thiết lập để cung cấp một sự đảm<br /> bảo hợp lý nhằm thực hiện ba mục tiêu:<br /> Báo cáo tài chính đáng tin cậy<br /> Các luật lệ và qui định được tuân thủ<br /> Mọi hoạt động trong đơn vị đều hữu hiệu và hiệu quả.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2 Cấu trúc hệ thống KSNB<br /> Đánh<br /> giá rủi<br /> ro<br /> <br /> Giám<br /> sát<br /> <br /> Môi<br /> trường<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> Hoạt<br /> động<br /> kiểm<br /> soát<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> truyền<br /> thông<br /> 5<br /> <br /> 1.2.1. Môi trường kiểm soát<br /> Các nhân tố phản ánh sắc thái chung của đơn vị:<br /> Nhận thức, quan điểm và thái độ của người quản lý<br /> liên quan đến vấn đề kiểm soát<br /> Trình độ, nhận thức của nhân viên về KSNB<br /> Triết lý quản lý và phong cách hoạt động<br /> Cơ cấu tổ chức<br /> Phương pháp ủy quyền<br /> Khả năng đội ngũ nhân viên<br /> Chính sách nguồn nhân lực<br /> Sự trung thực và các giá trị đạo đức<br /> Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát<br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26/06/2015<br /> <br /> 1.2.2. Đánh giá rủi ro<br /> Xác định mục tiêu<br /> Rủi ro là những<br /> vấn đề làm mục<br /> tiêu không đạt<br /> được.<br /> <br /> Nhận diện rủi ro<br /> <br /> Đánh giá mức độ rủi ro<br /> Đánh giá rủi ro là<br /> việc nhận dạng và<br /> phân tích rủi ro đe<br /> dọa các mục tiêu<br /> của mình<br /> <br /> Mức độ<br /> rủi ro<br /> <br /> =<br /> <br /> Mức<br /> X<br /> Thiệt hại<br /> <br /> Xác suất<br /> rủi ro<br /> <br /> Đưa ra các hoạt động quản lý<br /> 7<br /> <br /> Nhận dạng rủi ro<br /> Xác định mục tiêu<br /> Thiết lập cơ chế nhận diện rủi ro<br /> Đánh giá rủi ro<br /> Thiệt hại<br /> Xác suất xảy ra<br /> Các biện pháp đối phó với rủi ro<br /> Tránh né rủi ro<br /> Chuyển giao rủi ro<br /> Giảm rủi ro<br /> Chấp nhận rủi ro<br /> 8<br /> <br /> 1.2.3. Hoạt động kiểm soát<br /> Là những chính sách, thủ tục nhằm đảm<br /> bảo kiểm soát được các rủi ro<br /> <br /> HĐKS<br /> <br /> Phân chia<br /> trách<br /> nhiệm<br /> <br /> Kiểm<br /> soát<br /> thông tin<br /> <br /> Bảo vệ<br /> tài sản<br /> <br /> Phân tích<br /> rà soát<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 26/06/2015<br /> <br /> a. Phân chia trách nhiệm<br /> • Không để một cá nhân nắm tất cả các<br /> chức năng của một nghiệp vụ: xét duyệt,<br /> thực hiện, bảo quản tài sản và ghi chép,<br /> giữ sổ sách kế toán<br /> • Không cho phép kiêm nhiệm giữa một số<br /> bước công việc<br /> <br /> 10<br /> <br /> VD về kiêm nhiệm rủi ro<br /> Coâng vieäc kieâm nhieäm<br /> <br /> Ruûi ro<br /> <br /> Thu tieàn vaø theo doõi soå<br /> saùch keá toaùn veà nôï<br /> phaûi thu<br /> <br /> Coù theå laáy tieàn sau ñoù che<br /> daáu baèng caùch ghi xoùa soå<br /> khoaûn nôï phaûi thu, hoaëc buø<br /> ñaép baèng khoaûn thu cuûa<br /> khaùch haøng khaùc<br /> <br /> Mua nguyeân vaät lieäu vaø<br /> söû duïng cho saûn xuaát<br /> <br /> Khoâng mua haøng nhöng<br /> vaãn thanh toaùn tieàn<br /> haøng<br /> <br /> 11<br /> <br /> b. Kiểm soát thông tin<br /> <br /> Kiểm tra<br /> độc lập<br /> <br /> Kiểm tra<br /> quá trình<br /> xử lý<br /> <br /> Ủy quyền<br /> xét duyệt<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 26/06/2015<br /> <br /> b.1.Kiểm tra độc lập<br /> Hoạt động kiểm tra được thực hiện bởi người khác<br /> không thực hiện nghiệp vụ để nâng cao tính khách<br /> quan.<br /> Kiểm tra trước khi nghiệp vụ diễn ra.<br /> Kiểm tra sau khi nghiệp vụ xảy ra<br /> Phương pháp<br /> Đối chiếu 2 nguồn ghi chép độc lập<br /> Đối chiếu thực tế và sổ sách<br /> Kiểm tra ghi sổ kép<br /> <br /> 13<br /> <br /> b.2.Ủy quyền và xét duyệt<br /> Ủy quyền là việc trao quyền cho một cá nhân hoặc<br /> một bộ phận<br /> Ủy quyền chung bằng chính sách<br /> Đưa ra chính sách chung bao gồm các điều kiện<br /> cho phép thực hiện nghiệp vụ.<br /> Xét duyệt cụ thể (Uỷ quyền từng trường hợp cụ thể)<br /> Xét duyệt từng trường hợp cụ thể, không có<br /> chính sách chung.<br /> Việc Ủy quyền nên bằng văn bản<br /> <br /> 14<br /> <br /> UÛY QUYEÀN BAÈNG<br /> CHÍNH SAÙCH<br /> Phoøng kinh doanh ñöôïc<br /> quyeàn xeùt duyeät baùn chòu<br /> theo chính saùch vôùi:<br /> Caùc hoaù ñôn döôùi 10 trieäu<br /> ñoàng<br /> Caùc ñaïi lyù coù möùc dö nôï<br /> döôùi 100 trieäu ñoàng<br /> <br /> XEÙT DUYEÄT CUÏ THEÅ<br /> Phoù Toång giaùm ñoác xeùt<br /> duyeät töøng tröôøng hôïp cuï<br /> theå :<br /> Caùc hoaù ñôn baùn chòu treân<br /> 10 trieäu<br /> Caùc ñaïi lyù ñaõ coù dö nôï<br /> vöôït möùc 100 trieäu<br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2