Bài giảng học về Nguyên lý kế toán

Chia sẻ: Tuấn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
654
lượt xem
251
download

Bài giảng học về Nguyên lý kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng học về Nguyên lý kế toán có kết cấu gồm 7 chương trình bày về: sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kê, tính giá các đối tượng kế toán, tài khoản và ghi sổ kép,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học về Nguyên lý kế toán

 1. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN Mục tiêu học tập Sau khi nghiên cứu xong chương này bạn có thể trả lời các câu hỏi sau: sau: Kế toán là gì? toá Kế toán có từ bao giờ? toá Tại sao phải làm kế toán? toá Làm kế toán như thế nào? toá Kế toán thực hiện với những đối tượng nào? toá ượ Kế toán dựa vào những nguyên tắc, khái toá khá niệm cơ sở nào? …. Nội dung học tập Bản chất kế toán toá Đối tượng kế toán ượ toá Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Hệ thống phương pháp kế toán phá toá 1
 2. 1.1. Bản chất kế toán 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của KT ượ phá 1.1.2. Các khái niệm và phân loại kế toán khá toá 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán ng, toá 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của ượ phá KT Trên thế giới Trên • Thời cổ đại • Nửa cuối thế kỷ 13 • Thế kỷ 16 • Năm 1973 • Hiện nay 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của ượ phá KT Nước ta ướ • Giai đoạn 1945-1954 1945- • Giai đoạn 1954-1961 1954- • Giai đoạn 1961-1989 1961- • Giai đoạn 1989-1995 1989- • Giai đoạn từ 1995 đến nay 2
 3. 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá Một số khái niệm kế toán ở các nước khá toá ướ trên thế giới • Gene Alle Gohlke, GSTS viện đại học Gohlke, Wisconsin • Theo Robert Anthony, GSTS đại học Harvard • Các GSTS: Jack L. Smith – Robert M. Keith – William L. Stephens đại học South Florida • Theo Ủy ban thực hành kiểm toán quốc tế toá (IAPC) • Theo Anderson, Needles, Caldwell 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá 1.1.2. Theo Luật Kế toán Việt Nam toá Theo “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, toá lý, tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật chí ướ giá và thời gian lao động.” ng. • Là một hệ thống thông tin • Đo lương thông tin bằng 3 loại thước đo ướ Hiện vật Hi Thời gian lao động Th Giá trị Giá 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá Căn cứ vào đối tượng sử dụng thông tin, ượ kế toán được phân thành 2 loại: toá đượ thà • Kế toán tài chính: “là việc thu thập, xử lý, toá chí nh: lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin tra, kinh tế, tài chính cho đối tượng có nhu cầu chí ượ sử dụng thông tin của đơn vị kế toán” toá • Kế toán quản trị: “là việc thu thập, xử lý, toá lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định chí kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế chí toán.” toá 3
 4. 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán ng, toá Chức năng của kế toán toá Hoạt động Người ra kinh doanh Quyết định HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN XỬ LÝ THÔNG TIN THU THẬP Ghi chép ché Phân loại Báo cáo dữ liệu Sắp xếp Truyền tin 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán ng, toá Vai trò của Kế toán toá Hoạt động KD Hoạt động kế toán Nhà quản lý Người có lợi Người có lợi ích ích trực tiếp gián tiếp Nhà đầu tư, Cơ quan thuế Chủ DN Chủ nợ Cơ quan thống kê HĐ quản trị Hiện tại và Cơ quan hoạch Ban giám đốc định CSkhác Tương lai Quản trị viên TÓM LẠI Kế toán toá là một khoa học Kế toán toá là một nghệ thuật Kế toán toá là công cụ của quản trị Kế toán toá là một nghề 4
 5. 1.2. Đối tượng của kế toán 1.2.1. Ý nghĩa, yêu cầu 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn 1.2.3. Sự vận động của tài sản 1.2.1. Ý nghĩa, yêu cầu Ý nghĩa: ngh • Thông tin và kiểm tra đầy đủ, trung thực, hợp lý Tài sản, Nguồn vốn và sự vận động của chúng chú • Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý toá Yêu cầu Yêu • Trạng thái tĩnh thá • Trạng thái vận động thá 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn 1.2.2.1. Tài sản: Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi soá đượ ích kinh tế trong tương lai • Thuộc quyền sở hữu • Quyền kiểm soát lâu dài soá Căn cứ thời gian sử dụng, luân chuyển, ng, thu hồi vốn: • Tài sản ngắn hạn • Tài sản dài hạn Hữu hình Vô hình Vô 5
 6. 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn 1.2.2.2. Nguồn vốn: Là nguồn hình thành thà tài sản của doanh nghiệp Nợ phải trả • Nợ ngắn hạn • Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Ngu • Đầu tư ban đầu • Thặng dư vốn cổ phần • Các quỹ • Lợi nhuận chưa chia • Các khỏan khác khá 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn 1.2.2.3. Mối quan hệ giữa TS và NV TÀI SẢN = NGUỒN VỐN TÀI SẢN = NỢ + NGUỒN VỐN CSH NỢ PHẢI TRẢ = TÀI SẢN - NVCSH NVCSH = TÀI SẢN - NỢ PHẢI TRẢ 1.2.3. Sự vận động của TS và NV Thay đổi hình thái biểu hiện thá Thay Thay đổi lượng giá trị ượ giá Thay 6
 7. 1.3. Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Các nguyên tắc kế toán cơ bản toá • Cơ sở dồn tích • Hoạt động liên tục • Giá gốc Giá • Phù hợp Phù • Nhất quán quá • Thận trọng • Trọng yếu 1.3. Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá • Trung thực • Khách quan Khá • Đầ y đ ủ • Kịp thời • Dễ hiểu • Có thể so sánh được đượ 1.4. Hệ thống các phương pháp KT phá Phương pháp phá chứng từ kế toán toá Ph Phương pháp phá đối ứng tài khỏan Ph Phương pháp phá tính giá giá Ph Phương pháp phá tổng hợp – cân đối kế Ph toán toá 7
 8. Chöông 2 HEÄ THOÁNG BAÛNG CAÂN ÑOÁI MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP Sau khi hoïc xong chöông naøy baïn coù theå: Naém ñöôïc khaùi quaùt phöông phaùp Toång hôïp – Caân ñoái keá toaùn Hieåu ñöôïc baûn chaát, keát caáu, noäi dung cuûa caùc Baûng caân ñoái toång theå Bieát ñöôïc söï taùc ñoäng cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn NOÄI DUNG CHÖÔNG 2 Khaùùi quaùùt veàà phöông phaùùp Toåång hôïïp Kha qua ve phö pha To ng hô 1. – caân ñoái keáá toaùùn ke toa Baûûng caân ñoái keáá toaùùn Ba ng ke toa 2. Keáát quaûû hoaïït ñoäng kinh doanh Ke qua hoa ng 3. Löu chuyeåån tieààn teää chuye tie te 4. 1
 9. 1- Khaùi quaùt veà phöông phaùp Toång hôïp – caân ñoái keá toaùn Khaùùi nieääm Kha nie YÙ nghóa cuûûa phöông phaùùp nghó cu phö pha Caùùc Baûûng toåång hôïïp caân ñoái keáá toaùùn Ca Ba ng to ng hô ke toa 1.1- Khaùi nieäm Toåång hôïïp – caân ñoái keáá toaùùn laøø phöông ke toa la phö To ng hô phaùùp toåång hôïïp soáá lieääu töø caùùc soåå keáá pha to ng hô so lie ca so ke toaùùn theo caùùc moáái quan heää voáán coùù cuûûa toa ca mo he vo co cu keáá toaùùn nhaèèm cung caááp thoâng tin taøøi ke toa nha ca ta chính cho nhöõng ngöôøi ra quyeáát ñònh chí nhö ngö quye Toåång hôïïp vaøø caân ñoái laøø hai maëët cuûûa To ng hô va la ma cu moäät phöông phaùùp coùù moáái quan heää chaëët mo phö pha co mo he cha cheõ vôùùi nhau trong quaùù trình xöû lyùù vaøø qua trì vô ly va cung caááp thoâng tin keáá toaùùn ca ke toa 1.2- YÙ nghóa cuûa phöông phaùp Cung caáp moät caùch khaùi quaùt nhaát tình hình taøi saûn, nôï phaûi traû vaø nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu cuõng nhö quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp maø caùc phöông phaùp khaùc khoâng theå cung caáp ñöôïc Nhöõng thoâng tin treân raát caàn cho nhieàu ñoái töôïng söû duïng khaùc nhau 2
 10. 1.3- Caùc Baûng toång hôïp – caân ñoái keá toaùn Baûûng toåång hôïïp caân ñoái keáá toaùùn laøø hình thöùc bieååu thöù bie Ba ng to ng hô ke toa la hieään cuûûa phöông phaùùp Toåång hôïïp – caân ñoái keáá hie cu phö pha To ng hô ke toaùùn; ñöôïc goïïi laøø caùùc baùùo caùùo keáá toaùùn. toa ñöô go la ca ba ca ke toa Baùùo caùùo keáá toaùùn coùù hai loaïïi: loaïïi göûi ra beân ngoaøøi Ba ca ke toa co loa loa ngoa doanh nghieääp goïïi laøø caùùc baùùo caùùo taøøi chính vaøø loaïïi nghie go la ca ba ca ta chí va loa duøøng trong noääi boää doanh nghieääp. du ng no bo nghie Caên cöù vaøøo nhöõng tieâu chí khaùùc nhau, ta coùù theåå va nhö chí kha nhau, co the phaân caùùc baùùo caùùo keáá toaùùn thaøønh nhöõng loaïïi khaùùc ca ba ca ke toa tha nh nhö loa kha nhau. nhau. 1.3- Caùc Baûng toång hôïp – caân ñoái keá toaùn (tt) Theo noääi dung kinh teáá: Theo no te – Baûûng toåång hôïïp caân ñoái toåång theåå Ba ng to ng hô to ng the – Baûûng toåång hôïïp caân ñoái boää phaään Ba ng to ng hô bo pha Theo caááp quaûûn lyùù: Theo ca qua ly – Baùùo caùùo caááp treân Ba ca ca – Baùùo caùùo noääi boää Ba ca no bo Theo trình ñoä tieâu chuaåån hoùùa: Theo trì chua ho – Baûûng tieâu chuaåån Ba ng chua – Baûûng chuyeân duøøng Ba ng du ng Theo keáát caááu bieååu: Theo ke ca bie – Bieååu keáát caááu theo chieààu ngang Bie ke ca chie – Bieååu keáát caááu theo chieààu doïïc Bie ke ca chie do 2. Baûng caân ñoái keá toaùn Baûn chaát vaø muïc ñích Keát caáu vaø noäi dung Aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn 3
 11. 2.1- Baûn chaát vaø muïc ñích Baûûng caân ñoái keáá toaùùn laøø baùùo caùùo taøøi chính toåång ke toa la ba ca ta chí Ba ng to ng hôïïp, phaûûn aùnh toåång quaùùt toaøøn boää giaùù trò taøøi saûûn hô pha nh to ng qua toa bo gia ta sa hieään coùù vaøø nguoààn hình thaøønh taøøi saûûn ñoù cuûûa hie co va nguo tha nh ta sa cu doanh nghieääp taïïi moäät thôøøi ñieååm nhaáát ñònh. nghie ta mo thô ie nha ònh. Ñaëc ñieååm cuûûa Baûûng caân ñoái keáá toaùùn: ie cu Ba ng ke toa – Noääi dung mang tính toåång hôïïp; No to ng hô – Thoâng tin mang tính thôøøi ñieååm; thô ie – Thoâng tin döôùi hình thöùc giaùù trò. thöù gia trò. 2.2- Keát caáu vaø noäi dung Keáát caááu Baûûng caân ñoái keáá toaùùn goààm 2 phaààn: Ke ca Ba ng ke toa go pha Phaàn taøi saûn: Phaûn aùnh giaù trò taøi saûn hieän coù theo keát caáu vaø hình thöùc bieåu hieän, goàm: – A: Taøi saûn ngắn hạn – B: Taøi saûn dài hạn Phaàn nguoàn voán: Phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù cuûa DN taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Caùc chæ tieâu nguoàn voán theå hieän traùch nhieäm kinh teá vaø phaùp lyù cuûa DN ñoái vôùi TS ñang quaûn lyù vaø söû duïng ôû DN. Nguoàn voán goàm: – A: Nôï phaûi traû – B: Nguoàn voán chuû sôû höõu 2.2- Keát caáu vaø noäi dung (tt) Baûûng caân ñoái luoân luoân tuaân thuûû nguyeân Ba ng thu taééc caân ñoái sau: sau: ta Toåång taøøi saûûn = Toåång nguoààn voáán To ng ta sa To ng nguo vo Toåång taøøi saûûn = Nôïï phaûûi traûû + Nguoààn voáán CSH To ng ta sa Nô pha tra Nguo vo Nguoààn voáán CSH = Toåång taøøi saûûn – Nôïï phaûûi traûû Nguo vo To ng ta sa Nô pha tra Nôïï phaûûi traûû = Toåång taøøi saûûn – Nguoààn voáán CSH Nô pha tra To ng ta sa Nguo vo 4
 12. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-12-200x TAØI SAÛN MAÕ SOÁ Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A- TAØØI SAÛÛN NGẮN HẠN TA SA I- Tieààn Tie II- Caùùc khoaûûn ñaàu tö taøøi chính ngaéén haïïn II- Ca khoa ta chí nga ha III- Caùùc khoaûûn phaûûi thu III- Ca khoa pha IV- Haøøng toààn kho IV- Hang to V- Taøøi saûûn ngắn hạn khaùùc Ta sa kha B- TAØØI SAÛÛN DÀI HẠN TA SA I- Các khỏan phải thu dài hạn II- Taøøi saûûn coáá ñònh II- Ta sa co III- Bất động sản đầu tư III- IV- Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn IV- chí V- Tài sản dài hạn khác khá TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-12-200x NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A- NÔÏÏ PHAÛÛI TRAÛÛ NÔ PHA TRA I- Nôïï ngaéén haïïn Nô nga ha II- Nôïï daøøi haïïn II- Nô da ha B- VOÁÁN CHUÛÛ SÔÛÛ HÖÕU VO CHU SÔ I- Vốn chủ sở hữu II- Nguoààn kinh phí và quĩ khác II- Nguo phí khá TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 2.3. Aûnh höôûng cuûa caùc NVKT PS ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn Caùùc loaïïi nghieääp vuïï KTPS Ca loa nghie vu Aûnh höôûng cuûûa caùùc NVKT phaùùt sinh nh ng cu ca pha Ví duïï minh hoïïa du ho 5
 13. 2.3.1- Caùc loaïi NVKT phaùt sinh Huy ñoäng voáán töø chuûû sôûû höõu Huy ng vo chu sô Huy ñoäng voáán töø chuûû nôïï Huy ng vo chu nô Ñaàu tö voáán baèèng tieààn vaøøo taøøi saûûn vo ba ng tie va ta sa Söû duïïng taøøi saûûn vaøøo hoaïït ñoäng SXKD du ng ta sa va hoa ng Tieâu thuïï thaøønh phaååm, haøøng hoùùa hoaëëc dòch Tieâ thu tha nh pha ha ng ho hoa vuïï vu Hoaøøn voáán cho chuûû nôïï Hoa vo chu nô Hoaøøn voáán cho chuûû sôûû höõu Hoa vo chu sô 2.3.2- Aûnh höôûng cuûa caùc NVKT Caùùc nghieääp vuïï kinh teáá phaùùt sinh taùùc ñoäng Ca nghie vu te pha ta ng ñeán Baûûng caân ñoái keáá toaùùn theo caùùc tröôøng ca trö ng Ba ng ke toa hôïïp sau: hô sau: Taøøi saûûn taêng, Nguoààn voáán taêng g, Nguo vo Ta sa Taøøi saûûn naøøy taêng, Taøøi saûûn khaùùc giaûûm g, Ta sa kha gia Ta sa na Nguoààn voáán naøøy taêng, nguoààn voáán khaùùc giaûûm g, nguo vo kha gia Nguo vo na Taøøi saûûn giaûûm, Nguoààn voáán giaûûm Ta sa gia Nguo vo gia 2.3.3- Ví duï Doanh nghieääp thöông maïïi vöøa môùùi ñöôïc thaøønh nghie thö mô ñöô tha nh ma laääp thaùùng 1/2003 coùù 9 nghieääp vuïï kinh teáá phaùùt la tha ng co nghie vu te pha sinh trong thaùùng nhö sau: tha ng nhö sau: Voáán ban ñaàu baèèng tieààn maëët laøø 1 tyûû ñoàng. ng. Vo ba ng tie ma la ty 1. Môûû taøøi khoaûûn tieààn göûi ngaân haøøng vaøø göûi vaøøo ñoù Mô ta khoa tie ha ng va va 2. 800 trieääu ñoàng. ng. trie Mua traûû chaääm moäät caên nhaøø trò giaùù 200 trieääu. tra cha mo nha gia trie 3. Vay ngaéén haïïn ngaân haøøng 500 trieääu chuyeåån vaøøo nga ha ha ng trie chuye va 4. taøøi khoaûûn TG. ta khoa Nhaääp loâ haøøng trò giaùù 1 tyûû, ñaõ thanh toaùùn qua Nha ha ng gia ty toa 5. ngaân haøøng 500 trieääu. ha ng trie 6
 14. 2.3.3- Ví duï (tt) 6. Baùùn heáát loâ haøøng ñaõ mua vôùùi giaùù 1,2 tyûû ñoàng Ba he ha ng vô gia ty ng cho Coâng ty ABC. Chi phí quaûûn lyùù vaøø baùùn phí qua ly va ba haøøng trong kyøø laøø 20 trieääu, chi baèèng tieààn maëët. ha ng ky la 20 trie ba ng tie ma Thueáá TTÑB 1% doanh thu. ABC ñaõ thanh Thue TTÑ thu. toaùùn 1 tyûû ñoàng tieààn maëët. toa ty ng tie ma 7. Vay ngaéén haïïn ngaân haøøng traûû nôïï ngöôøi baùùn 500 ha ng tra nô ngö ba nga ha trieääu. trie 8. Mua loâ haøøng môùùi trò giaùù 400 trieääu, thanh toaùùn ha ng mô gia trie toa baèèng tieààn göûi ngaân haøøng. ha ng. ba ng tie 9. Xuaáát tieààn maëët traûû nôïï ngaân haøøng 500 trieääu. Xua tie ma tra nô ha ng trie BAÛNG PHAÂN TÍCH CAÙC NGHIEÄP VUÏ KD TAØØI SAÛÛN NGUOÀN VOÁN TA SA Tieàn Tieàn Phaûi TSCÑ Haøng NV Phaûi Thueá Vay Laõi, loã maët göûi thu hoùa traû PN CSH NH +1.000 +1.000 -800 +800 +200 +200 +500 +500 -500 +1.000 +500 -1.000 -1.000 -20 -20 +12 -12 +1.000 +200 +1.200 -500 +500 -400 +400 -500 -500 680 400 200 200 400 1.000 200 12 500 168 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-1-200X TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN - Tieààn maëët 680 - Vay ngaéén haïïn 500 Tie ma nga ha - Tieààn göûi NH 400 - P. traûû N. baùùn 200 Tie tra ba - Phaûûi thu KH 200 - Thueáá PN 12 Pha Thue - Haøøng hoùùa 400 - NV chuûû SH 1.000 Ha ng ho chu - TSCÑ TSCÑ 200 - Laõi 168 Coääng 1.880 Coääng 1.880 Co ng Co ng 7
 15. 3. Caân ñoái DT, CP vaø KQKD Baûûn chaáát vaøø muïïc ñích Ba cha va mu ñích Keáát caááu vaøø noääi dung Baûûng keáát quaûû hoaïït Ke ca va no Ba ng ke qua hoa ñoäng kinh doanh ng Ví duïï du 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích Laøø baùùo caùùo taøøi chính toåång hôïïp, phaûûn aùnh La ba ca ta chí to ng hô pha nh toåång quaùùt tình hình vaøø keáát quaûû hoaïït ñoäng to ng qua va ke qua hoa ng saûûn xuaáát kinh doanh, caùùc hoaïït ñoäng khaùùc doanh, ca hoa sa xua ng kha trong moäät kyøø keáá toaùùn cuûûa doanh nghieääp mo ky ke toa cu nghie Thoâng tin treân baùùo caùùo naøøy cho pheùùp nhöõng phe nhö Thoâ ba ca na ngöôøi söû duïïng phaân tích tình hình vaøø keáát ngö du ng va ke quaûû kinh doanh, ñaùnh giaùù khaûû naêng sinh lôïïi doanh, qua nh gia kha lô trong hieään taïïi vaøø döï baùùo khaûû naêng sinh lôïïi hie ta va ba kha lô trong töông lai 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Ñaëc ñieååm cuûûa Baùùo caùùo: ie cu Ba ca – Toåång hôïïp To ng hô – Baèèng tieààn Ba ng tie – Thôøøi kyøø Thô ky 8
 16. 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Caùùc caân ñoái chuûû yeááu Ca chu ye Doanh thu Doanh Caùc thuaàn veà thu baùn khoûan = - baùn haøng haøng vaø giaûm vaø cung cung caáp tröø caáp dòch dòch vuï vuï 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Caùùc caân ñoái chuûû yeááu Ca chu ye Caùc Chieát Giaûm Haøng Thueá XK, khoûan khaáu + giaù + baùn bò + Thueá TTDB, = giaûm thöông haøng traû laïi Thueá GTGT tröø maïi baùn tröïc tieáp Doanh Giaù voán Laõi thu haøng = - goäp thuaàn baùn 3.2. Keát caáu Veàà cô baûûn, baûûng baùùo caùùo keáát quaûû HÑ kinh Ve ba ba ng ba ca ke qua doanh, bao goààm 3 yeááu toáá chính: doanh, ye to chí nh: go – Doanh thu – Chi phí phí – Lôïïi nhuaään Lô nhua Moáái quan heää giöõa 3 yeááu toáá naøøy, nhö sau: he giö ye to na nhö sau: Mo TOÅNG TOÅNG TOÅNG LÔÏI DOANH CHI = - NHUAÄN THU PHÍ 9
 17. 3.3. Caùc chæ tieâu chuû yeáu Doanh thu baùùn haøøng vaøø cung caááp dòch vuïï ba ha ng va ca vu 1. Caùùc khoûûan giaûûm tröø Ca kho an gia tröø 2. Doanh thu thuaààn thua 3. Giaùù voáán haøøng baùùn Gia vo ha ng ba 4. Lôïïi nhuaään goääp veàà baùùn haøøng vaøø cung caááp Lô nhua go ve ba ha ng va ca 5. dòch vuïï vu Doanh thu hoaïït ñoäng taøøi chính ng ta chí hoa 6. Chi phí taøøi chính phí ta chí 7. - Trong ñoù: chi phí laõi vay phí Chi phí baùùn haøøng phí ba ha ng 8. Chi phí quaûûn lyùù doanh nghieääp phí qua ly nghie 9. 3.3. Caùc chæ tieâu chuû yeáu 10. Lôïïi nhuaään thuaààn töø hoaïït ñoäng kinh doanh Lô nhua thua hoa ng 11. Thu nhaääp khaùùc nha kha 12. Chi phí khaùùc phí kha 13. Lôïïi nhuaään khaùùc Lô nhua kha 14. Toåång lôïïi nhuaään keáá toaùùn tröôùc thueáá To ng lô nhua ke toa trö thue 15. Chi phí Thueáá TNDN hieään haøønh phí Thue hie ha nh 16. Chi phí thueáá TNDN hoõan laïïi phí thue la 17. Lôïïi nhuaään sau thueáá thu nhaääp doanh nghieääp Lô nhua thue nha nghie 18. Laõi cô baûûn treân coåå phieááu ba co phie 4. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Baûûn chaáát muïïc ñích Ba cha mu ñích Caân ñoái chuûû yeááu Caâ chu ye 10
 18. 4.1. Baûn chaát vaø muïc ñích Laøø moäät baùùo caùùo taøøi chính toåång hôïïp phaûûn La mo ba ca ta chí to ng hô pha aùnh khaùùi quaùùt löu löôïng tieààn vaøøo, tieààn ra nh kha qua ng tie va tie trong moäät kyøø kinh doanh cuûûa doanh nghieääp mo ky cu nghie Cho pheùùp ngöôøi söû duïïng baùùo caùùo phaân Cho phe ngö du ng ba ca tích ñaùnh giaùù khaûû naêng taïïo ra tieààn cuõng nh gia kha ta tie nhö khaûû naêng thanh toaùùn baèèng tieààn cuûûa nhö kha toa ba ng tie cu DN Ñaëc ñieååm: ie – Toåång hôïïp To ng hô – Baèèng tieààn Ba ng tie – Thôøøi kyøø Thô ky 4.2. Caân ñoái chuû yeáu Tieàn Tieàn Tieàn Tieàn coù thu chi coøn + = + ñaàu trong trong cuoái kyø kyø kyø kyø 11
 19. Chöông 3 TAØI KHOAÛN VAØ GHI SOÅ KEÙP Muïc tieâu hoïc taäp Sau khi hoïc xong phaàn naøy baïn coù theå: Neâu ñöôïc baûn chaát cuûa taøi khoaûn, caùc loaïi taøi khoaûn, quy taéc phaûn aùnh vaøo caùc taøi khoaûn Lieät keâ ñöôïc caùc taøi khoûan trong heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát Phaân tích vaø laäp ñònh khoaûn Noäi dung chöông 3 Taøøi khoaûûn keáá toaùùn Ta khoa ke toa Heää thoááng taøøi khoaûûn keáá toaùùn thoááng nhaáát He tho ng ta khoa ke toa tho ng nha Ghi soåå keùùp Ghi so ke 1
 20. 1. Taøi khoaûn keá toaùn Khaùi nieäm Keát caáu vaø noäi dung cuûa taøi khoaûn Phaân loaïi taøi khoaûn Qui taéc phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn 1.1- Khaùi nieäm Taøi khoaûn laø moät phöông phaùp phaân loaïi caùc ñoái töôïng keá toaùn ñeå thoâng tin vaø kieåm tra moät caùch thöôøng xuyeân, lieân tuïc, coù heä thoáng tình hình hieän coù vaø söï vaän ñoäng cuûa ñoái töôïng keá toaùn. Moät taøi khoaûn thoâng tin vaø kieåm tra moät ñoái töôïng keá toaùn. Ñoái töôïng keá toaùn coù nhieàu loaïi, do ñoù taøi khoaûn cuõng coù nhieàu loaïi. Taäp hôïp caùc taøi khoaûn söû duïng trong moät doanh nghieäp hay toå chöùc kinh teá ñöôïc goïi laø heä thoáng taøi khoaûn. 1.2- Keát caáu vaø noäi dung Keáát caááu: Chöõ T vaøø hình coäät Ke ca Chö va co Noääi dung No 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản