intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

226
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí nhằm trình bày về mục đích và chức năng của kế toán chi phí, phân biệt Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, và Kế toán quản trị, quá trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất, kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán chi phí

 1. KẾ TOÁN CHI PHÍ
 2. 1 Những vấn đề chung về KTCP 2 Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm 3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế 4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5 theo chi phí định mức
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán CP (tóm tắt lý thuyết, bài tập và bài giải) – TS Huỳnh Lợi, PGS-TS Phạm Văn Dược, Ths Bùi Văn Trường, Ths Đào Tất Thắng Kế toán tập hợp CP SX và tính giá thành SP – NGUT Vũ Huy Cẩm. Kế toán CP – Nathan S. Lavin, Đặng Kim Cương dịch. Cost Accounting, Charles T. Horngren, George Foster, A Managerial Emphasis…
 4. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ I. Mục đích và chức năng của kế toán chi phí. II. Phân biệt Kế toán chi phí, Kế toán tài chính, và Kế toán quản trị. III. Quá trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất. IV. Kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.
 5. I. Mục đích và chức năng của kế toán chi phí. 1. Mục đích của kế toán chi phí Nhà quản lý cấp cao Kế toán tài chính Kế toán quản trị Phân bổ các nguồn Đánh giá trách nhiệm. lực sản xuất. KẾ  Phục vụ cho việc lập Đo lường kết quả . kế hoạch CP và kiểm Thảo mãn các quy TOÁN soát CP. định và các yêu cầu CHI  Việc đề ra quyết định pháp lý để phục vụ cho PHÍ của nhà quản lý. việc lập BCTC. Nhà quản lý cấp thấp
 6. 2. Chức năng của kế toán chi phí Phục vụ cho việc kiểm soát kết quả hoạt động. Tham gia xây dựng hệ thống chi phí định mức. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phầm.
 7. II. So sánh Kế toán tài chính và Kế toán chi phí. Caên cöù KTTC KTCP so saùnh Ñoái töôïng Chuû yeáu laø Chuû yeáu laø trong söû duïng ngoaøi DN. DN. TT Giaù trò. Giaù trò.vaät chaát. Lòch söû. Lòch söû vaø töông Ñaëc ñieåm lai. TT Tuaân thuû Tuaân thuû vaø linh nguyeân taéc hoaït chuaån möïc KT
 8. II. So sánh Kế toán tài chính và Kế toán chi phí. Caên cöù so KTTC KTCP saùnh Phieáu CP, Baùo caùo Baùo caùo taøi baûng tính giaù thöïc hieän chính. thaønh. Töøng boä Phaïm vi Toaøn doanh phaän, toaøn baùo caùo nghieäp DN. Ñònh kyø: Ñònh kyø vaø Kyø baùo Thaùng, quí, khi coù nhu caùo naêm. caàu.
 9. III. Qúa trình vận động của chi phí trong công ty sản xuất. 1. Đặc điểm hoạt động của công ty sản xuất Nhân công Quy trình Sản phẩm , Nguyên liệu sản xuất dịch vụ Vật liệu CP khác Quản lý hành chính
 10. 2. Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp sản xuất Tổng GĐ GĐSX GĐ KD GĐ NS GĐ TC GĐ KT XNSX. Kế toán Kiểm tra Cung ứng Tiếp thị Nhân sự Kiểm toán chất lượng Kho Cửa hàng Thi đua Thủ quỹ Nghiên cứu Bảo trì
 11. 3. Quá trình vận động của chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Mua các nguồn Tồn trữ lực các nguồn lực Bán thành phẩm Qúa trình sản xuất Tồn kho thành phẩm
 12. IV. Kế toán chi phí trong môi trường cạnh tranh toàn cầu 1. Những yêu cầu mới đối với thông tin kế toán chi phí. a. Áp lực cạnh tranh toàn cầu.  Yêu cầu quản lý dựa trên hoạt động.  Quản lý chất lượng theo tư duy theo chuỗi giá trị.  Sự thay đổi của công nghệ sản xuất.  Mức độ cạnh tranh mở rộng trên phạm vi toàn cầu. b. Yêu cầu thông tin của nhà quản trị.  Thông tin về giá thành sản phẩm cần phải chính xác.  Thông tin kịp thời để nhà quản trị có thể ra quyết định kịp lúc.
 13. 2. Sự đổi mới của Kế toán chi phí.  Sử dụng hệ thống tính giá thành dựa trên Quá trình phân bổ Chi phí theo mức độ hoạt động ( ABC ) nhằm đo lường chính xác hơn Chi phí của các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ.  Xây dựng Hệ thống quản lý dựa trên hoạt động (ABM).  Áp dụng Phương pháp tính giá thành có khả năng đáp ứng thông tin nhanh ( Mô hình 2, Mô hình 3).  Xây dựng mô hình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2