intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức (Đại học Kinh tế TP. HCM)

Chia sẻ: Tần Mộc Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

24
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức (Đại học Kinh tế TP. HCM) cung cấp cho học viên những kiến thức về khái quát về chi phí sản xuất và giá thành định mức; mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức; định mức chi phí sản xuất; kế toán nguyên vật liệu, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩn theo chi phí định mức;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức (Đại học Kinh tế TP. HCM)

  1. Chö Chöông 5 I. KHAÙ KHAÙI QUAÙ QUAÙT VEÀ VEÀ CPSX VAØ VAØ GT ÑÒNH MÖÙ MÖÙC. C. KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØ VAØ TÍNH GIAÙ GIAÙ THAØ THAØNH NH SP THEO CP ÑÒNH MÖÙ MÖÙC 1. Khaù Khaùi nieä nieäm. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ „ CPSX ñònh möùc: Khoaû Khoaûn CPNVLTT, CPNCTT vaø vaø CPSXC ñònh möùc tieâu hao ñeå SX moä moät SP. I. KHAÙ KHAÙI QUAÙ QUAÙT VEÀ VEÀ CPSX VAØ VAØ GIAÙ GIAÙ THAØ THAØNH NH „ GT ñònh möùc: CPSX ñònh möùc ñeå SX moä moät SP. ÑÒNH MÖÙ MÖÙC. C. 1. So saù saùnh nh caù caùc moâ hình tính giaù giaù thaø thaønh. nh. II. MUÏ MUÏC TIEÂU KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØVAØ TÍNH GT SP THEO CP ÑÒNH MÖÙ MÖÙC. C. Moâ hình CPNVLTT CPNCTT CPSXC III. ÑÒNH MÖÙ MÖÙC CHI PHÍPHÍ SAÛ SAÛN XUAÁ XUAÁT. T. CP thöï thöïc teá teá CP thöï thöïc teá teá CP thöï thöïc teá teá CP thöï thöïc teá teá IV. KEÁ Á TOAÙ KE TOA ÙN NGUYE N VAÄ VA LIEÄ ÄT LIEÄU, U, TAÄ TAÄP HÔÏ HÔÏP CP thöï thöïc teá teá keá keát hôï hôïp CP thöï thöïc teá teá CP thöï thöïc teá teá CP döï toaù toaùn CPSX VAØ VAØ TÍNH GT SP THEO CP ÑÒNH MÖÙ MÖÙC. C. CP öôùc tính CP ñònh möùc CP ñònh möùc CP ñònh möùc CP döï toaù toaùn 2 1 II. MUÏ MUÏC TIEÂU KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN CPSX VAØ VAØ III. ÑÒNH MÖÙ MÖÙC CHI PHÍ PHÍ SAÛ SAÛN XUAÁ XUAÁT. T. TÍNH GT SP THEO CP ÑÒNH MÖÙMÖÙC. C. 1. Caên cöù ñònh möùc CPSX. 1. YÙ nghó nghóa cuû cuûa ñònh möùc chi phí phí saû saûn xuaá xuaát. Tieâu chuaå chuaån kyõ thuaäthuaät (thieá thieát keá keá). ). Caên cöù ñeå laä laäp döï toaù toaùn. Qui caù caùch, ch, chaá chaát löôïngng NVL. Giôù haïn möùc chi tieâu ñeå tieá Giôùi haï tieát kieä kieäm CP. Tình traï traïngng kyõ thuaä thuaät cuû cuûa MMTB. Trì Trình ñoä coâng nhaân. Caên cöù ñeå ñaùnh nh giaù giaù vieä vieäc thöï thöïc hieä hieän ñònh möùc CP Naêng löïc (coâng suaá suaát) SX … 2. Muï Muïc tieâu KT CPSX vaø vaø tính GTSP theo CP ñònh möùc: 2. Ñònh möùc naêng löïc (coâng suaá suaát) SX. Cung caá caáp TT ñeå a. Khaù Khaùi nieä nieäm: Kieå Kieåm soaù soaùt thöï thöïc hieä hieän ñònh möùc CPSX. Naêng löïc SX laø laø SL SP öôùc tính SX trong kyø kyø. Laä baùo caù Laäp baù caùo taø taøi chí chính. nh. b. Caù Caùc loaï loaïi naêng löïc saûsaûn suaá suaát: NLSX lyù lyù thuyeá thuyeát. Ñònh möùc CPSX. NLSX thöï thöïc teá teá. 3 4 1
  2. Ñònh möùc naêng löïc (coâng suaá suaát) SX (tt) tt) 3. Ñònh möùc CP nguyeân vaä vaät lieä lieäu tröï tröïc tieá tieáp. „ NLSX lyù lyù thuyeá thuyeát: 9 SL SP toátoái ña coù coù theå theå SX ñöô ñöôïc trong caù caùc ñieà ieàu kieä kieän lyù lyù töôûng. ng. „ Caên cöù: SL NVLTT ñònh möùc ñeå SX 1 SP vaø vaø ñôn GM 9 Maù Maùy moù moùc thieá thieát bò : Khoâng hö hoû hoûng. ng. ñònh möùc NVLTT. 9 Coâng nhaân SX : Laø Laøm vieä vieäc ñuùng ng giôø giôø, khoâng giaù giaùn ñoaï oaïn … „ Caù Caùch ch tính : 9 Cung öùng ng NVL, DV … : Ñaày ñuû, kòp thôø thôøi, khoâng giaù giaùn ñoaï oaïn … CPNVLTTñ CPNVLTTñò Soá Soá löôïng ng NVLTT Ñôn GM ñònh Ñònh möùc khoâng khaû khaû thi . = 9 nh möùc 1 SP ñònh möùc SX 1 SP * möùc NVLTTT „ NLSX thöïthöïc teá teá: SL SP coùcoù theå theå SX ñöô ñöôïc trong caù caùc ñieà ieàu kieä kieän hôï hôïp lyù lyù hoaë hoaëc thöï thöïc teá teá. Coù Coù hai loaï loaïi ñònh möùc NL SX thöï thöïc teá teá: 4. Ñònh möùc chi phí phí nhaân coâng tröï tröïc tieá tieáp. 9 NL SX bình thö thöôøng: ng: SLSPSX hôï hôïp lyù lyù bình quaân cuû cuûa nhieà nhieàu naêm. „ Caên cöù : SL thôø thôøi gian LÑTT ñònh möùc ñeå SX 1 SP vaø vaø 9 NL SX döï kieá kieán haè haèng ng naêm: SLSPSX hôï hôïp lyù lyù ñöô ñöôïc ñònh möùc döïa ñôn giaù giaù thôø thôøi gian LÑTT ñònh möùc. treân NL SX bình thö thöôøng ng vaø vaø nhö nhöõng nhaân toá toá coù coù theå theå aûnh nh höôûng. ng. DN thö „ Caù Caùch ch tính : „ thöôøngng söû duï duïng ng NL SX bình thö thöôøngng ñeå ñònh möùc CP. CPNCTTñ CPNCTTñòn Soá Soá löôïng ng TGLÑ TGLÑTT Ñôn GM ñònh = h möùc 1 SP ñònh möùc SX 1 SP * möùc 1 giôø giôø lñTTT 6 5 5. Ñònh möùc chi phí phí saû saûn xuaá xuaát chung: chung: 6. Xaù Xaùc ñònh GT ñònh möùc cuû cuûa SP: „ Caên cöù : „ CPSXC döï toaù toaùn 1 naêm. Ñònh möùc NLSX bình thö thöôøng ng 1 naêm. „ „ Giaù Giaù thaø thaønh nh ñònh möùc cuû cuûa SP bao Ñònh möùc thôø thôøi gian SX 1 SP (giô (giôøø maù maùy, giôø giôø LÑ tröï tröïc tieá tieáp… ). „ goà goàm: „ Caù Caùch ch tính : CPNVLTT ñònh möùc SX 1 SP. ¾ Ñònh möùc bieá bieán phí phí SXC 1 giôø giôø maù maùy SX (giôø giôø LÑTT): CPNCTT ñònh möùc SX 1 SP. BPSXC ñònh Toå Toång ng BPSXC döï toaù toaùn = CPSXC ñònh möùc SX 1 SP. möùc 1 giôø giôø maù maùy Soá Soá giôø giôø maù maùy SX ñònh möùc 9 Ñònh möùc ñònh phí phí SXC 1 giôø giôø maù maùy SX (giôø giôø LÑTT) : ÑPSXC ñònh Toå Toång ng ÑPSXC döï toaù toaùn = möùc 1 giôø giôø maù maùy Soá Soá giôø giôø maù maùy SX ñònh möùc 8 7 2
  3. IV. KEÁ KEÁ TOAÙ TOAÙN NVL, TAÄ TAÄP HÔÏ HÔÏP CPSX VAØ VAØ 2. Keá Keá toaù toaùn nguyeân vaä vaät lieä lieäu. TÍNH GT SP THEO CP ÑÒNH MÖÙMÖÙC. C. ƒ Nguyeân taé taéc KT: 1. Ñaëc ñieå ieåm. 9 Nhaä Nhaäp kho NVL theo SL thöï thöïc teá teá vaø vaø GM ñònh möùc. Ñeå cung caá caáp TT kieå kieåm soaù soaùt thöï thöïc hieä hieän ÑMCP, thì thì CP phaûphaûi 9 Khoaû Khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa GMTT vaø vaø GMÑ GMÑM phaû phaûn aûnh nh ôû TK PAÛ PAÛ theo ÑM, coø coøn khoaû khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM “cheânh leä leäch ch giaù giaù mua” mua”. PAÛ PAÛ ôû TK “cheânh leä leäch” ch” (TK chi tieá tieát). Khoaû Khoaûn cheânh leäleäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM ñöô ñöôïc goï goïi laø laø khoaû khoaûn ƒ Xaù Xaùc ñònh BÑ GM NVL : bieá bieán ñoäng ng giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM. BÑ GM SL nhaä nhaäp kho (Ñôn GMTT - CPTT < CPÑ CPÑM : Bieá Bieán ñoängng toá toát (T). = * NVL thöï thöïc teá teá Ñôn GMÑ GMÑM) CPTT > CPÑ CPÑM : Bieá Bieán ñoängng xaá xaáu (X). Khoaû ƒ Sô ñoà keá keá toaù toaùn NK NVL: (PP KKTX). Khoaûn cheânh leäleäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM, phaûphaûi PB cho caù caùc ñoái töôïng ng vaø vaøo thôø thôøi ñieå ieåm laä laäp BCTC (thö thöôøng ng vaø vaøo cuoá cuoái naêm). 331 152 Nguyeân taé taéc PAÛ PAÛ treân TK “cheânh leä leäch” ch”: Ltt * Gtt Ltt * Gñm TK“ TK“Cheânh leä leäch” ch” CLGM NVL Bieá Bieán ñoäng ng xaá xaáu (X). Bieá Bieán ñoäng ng toá toát (T). BÑ xaá xaáu BÑ toá toát Cuoá Cuoái kyø kyø K/C khoaû khoaûn BÑ toá toát. Cuoá Cuoái kyø kyø K/C khoaû khoaûn BÑ xaá xaáu. 9 10 3. Keá Keá toaù toaùn chi phí phí NVLTT. 4. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp. Nguyeân taé taéc keá keá toaù toaùn: 9 Taä Taäp hôï hôïp CPNVLTT theo CPÑ CPÑM. † Nguyeân taéc keá toaùn: 9 Khoaû Khoaûn cheânh leäleäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø chi CPÑ CPÑM phaû phaûn aûnh nh ôû TK 9 Taäp hôïp CPNCTT theo CPÑM. “cheânh leä leäch ch löôïng ng NVLTT” NVLTT”. 9 Khoaûn cheânh leäch giöõa CPTT vaø CPÑM phaûn aûnh Xaù Xaùc ñònh BÑ löôïng ng NVLTT: ôû tk “cheânh leäch löôïng LÑTT” vaø “cheânh leäch giaù LÑTT”. BÑ löôïng ng Ñôn GM (Löôïng ng TT söû duï duïng ng - † Xaùc ñònh BÑ CPNCTT: = * NVLTT ñònh möùc Löôïng ng ÑM söû duï duïng) ng) 9 Xaùc ñònh BÑ löôïng LÑTT: Sô ñoà keá keá toaù toaùn CPNVL: (KTHTK PP KKTX). 152 621 BÑ Soá giôø LÑ TT thöïc Soá giôø LÑTT ÑM Ltt * Gñm Lñm * Gñm Löôïïng = Giaù ÑM 1 * teá ñeå SX - ñeå SX giôø LÑTT CL löôïng ng NVL LÑTT SL SP TT SLSPTT BÑ xaá xaáu BÑ toá toát 12 11 3
  4. Keá Keá toaù toaùn chi phí phí nhaân coâng tröï tröïc tieá tieáp. (tt) tt) 5. Keá Keá toaù toaùn chi phí phí saû saûn xuaá xuaát chung. chung. Xaù Xaùc ñònh BÑ giaù giaù LÑTT: Nguyeân taétaéc keá keá toaù toaùn: BÑ Soá Soá giôø giôø LÑ TT Giaù Giaù thöï thöïc Giaù Giaù ÑM 9 Taä Taäp hôï hôïp CPSXC TT phaù phaùt sinh, sinh, PAÛ PAÛ beân nôï nôï cuû cuûa TK 627 (chi tieá tieát) – CPSXC kieå kieåm tra. tra. giaù = thöï giaù thöïc teá teá ñeå SX * teá teá 1 giôø giôø - 1 giôø giôø SLSP thöïthöïc teá teá 9 Phaân boå boå CPSXC cho töøng ng ñoái töôïng ng tính GT theo CPÑCPÑM, LÑTT LÑTT LÑTT PAÛ PAÛ beân coù coù cuû cuûa TK 627 (chi tieátieát) – CPSXC phaân boå boå. Sô ñoà keá keá toaù toaùn CPNCTT: (KTHTK PP KKTX). 9 Khoaû Khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM phaân boå boå, phaû phaûn ôû 334,338 622 TK “cheânh leä leäch ch CPSXC” CPSXC” . Ltt * Gtt Lñm * Gñm Xaù Xaùc ñònh BÑ CPSXC: CL löôïng ng LÑTT 9 Trö Tröôøngng hôï hôïp xaù xaùc ñònh toå toång ng BÑ CPSXC: BÑ xaá xaáu BÑ toá toát Toå Toång ng B Ñ CPSXC CPSXC = - CL giaù giaù LÑTT CPSXC thöï thöïc teá teá döï toaù toaùn phaân boå boå BÑ xaá xaáu BÑ toátoát 13 14 ‰ Sô ñoà keá keá toaù toaùn chi phí phí saû saûn xuaá xuaát chung: chung: 6. Keá Keá toaù toaùn toå toång ng hôï hôïp CPSX vaø vaø tính GT. „ Toå Toång ng hôï hôïp CPSX cho töøng ng ñoái töôïng ng tính GT theo CPÑ CPÑM. „ Ñaùnh nh giaù giaù SPDD theo SLHTTÑ SLHTTÑTB, FIFO vaø vaø CPSXÑ CPSXÑM – 111,152 627 kieå kieåm tra 627 phaân boå boå 154 nhö nhö ñaõ trì trình baøbaøy ôû chö chöông 3. T/H CPTT CPTT CP döï toaù toaùn PB CP döï toaù toaùn PB „ Nguyeân taé taéc keá keá toaù toaùn: TP nhaä nhaäp kho PAÛ PAÛ theo GTÑ GTÑM. „ Sô ñoà keá keá toaù toaùn: (KTHTK PP KKTX). CL CPSXC 621,622,627 154 155 632 BÑ xaá xaáu BÑ toá toát K/C CP SXÑ SXÑM GT ñònh möùc GT ñònh möùc 16 15 4
  5. ‰ Xaù Xaùc ñònh GT thöï thöïc teá teá cuû cuûa saû saûn phaå phaåm: 7. Xöû lyù lyù khoaû khoaûn cheânh leä leäch ch giö giöõa CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM. GT thöï thöïc teá teá = GT ñònh möùc + Bieá Bieán ñoäng ng toá toát – Bieá Bieán ñoäng ng xaá xaáu Söï caà caàn thieá thieát: laä laäp baù baùo caù caùo taø taøi chí chính . BAÛ BAÛNG NG TÍ TÍNH GIAÙ GIAÙ THAØ THAØNHNH THÖÏ THÖÏC TEÁTEÁ Thôø Thôøi ñieå ieåm xöû lyùlyù: Thôø Thôøi ñieå ieåm laälaäp BCTC (th(thö öôøng ng laø laø cuoá cuoái naêm). SP …………… Soá Soá löôïng ng ………… Caù Caùch ch xöû lyù lyù : 9 Cheânh leäleäch ch nhoû nhoû: Khoaû Khoaûn cheânh leä leäch ch CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM ñöô ñöôïc Toå Toång ng giaù giaù thaø thaønh nh Giaù Giaù thaø thaønh nh ñôn vò PB vaø vaøo GV haø haøngng baù baùn. Ñònh möùc Cheânh leä leäch ch ÑM Thöï Thöïc teá teá Ñònh möùc Thöï Thöïc teá teá 9 Cheânh leäleäch ch lôù lôùn: Khoaû Khoaûn cheânh leä leäch ch CPTT vaø vaø CPÑ CPÑM ñöô ñöôïc 621 PB vaø vaøo CPSXDDCK, GT thaø thaønh nh phaå phaåm, GV haø haøng ng baù baùn vaø vaø trò giaù giaù NVL toàtoàn kho… kho… 622 Tieâu thöù thöùc PB: Soá Soá löôïng ng SP, troï troïng ng löôïng ng NVL … 627 Sô ñoà keá keá toaù toaùn: COÄ COÄNG NG TK cheânh leä leäch ch … 152,154,155,632 TK cheânh leä leäch ch … Phaân boå boå BÑ xaá xaáu Phaân boå boå BÑ toá toát 17 18 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2