intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
365
lượt xem
10
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Kế toán các khoản phải thu thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp. Mục tiêu chương này nhằm giúp sinh viên biết vận dụng các phương pháp kế toán để hạch toán như: các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác, dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 2 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

 1. KTDN 1 – Chương 5 10/09 2012 M c tiêu: CHƯƠNG 2 K TOÁN CÁC KHO N PH I THU SV bi t v n d ng các phương pháp k toán h ch toán: (RECEIVABLE ACCOUNTS) Các kho n ph i thu KH. Ph i thu n i b . Ph i thu khác. D phòng n ph i thu khó òi. KHÁI NI M NGUYÊN T C H CH TOÁN Phaûi thu KH laø caùc khoaûn nôï phaûi thu töø: TK 131 - Phaûi thu khaùch haøng: + Baùn SP, haøng hoùa, B S T, TSC ; + Cung c p d ch v cho KH. Phaûi haïch toaùn chi tieát cho töøng ñoái Phaûi thu noäi b laø caùc khoaûn phaûi thu: töôïng. + Ñôn vò caáp treân; Khoâng haïch toaùn vaøo TK naøy caùc + Giöõa caùc ñôn vò phuï thuoäc; nghieäp vuï baùn thu tieàn ngay. + Caùc ñôn vò phuï thuoäc trong moät DN ñoäc laäp. Phaûi thu khaùc laø caùc khoaûn ngoaøi 2 khoaûn treân. Khi haïch toaùn chi tieát keá toaùn phaûi Döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi laø DP phaàn giaù trò phaân loaïi nôï ñeå coù caên cöù laäp döï phoøng. coù theå bò toån thaát do khoâng thu hoài ñöôïc nôï. NGUYÊN T C H CH TOÁN NGUYÊN T C H CH TOÁN TK 138 - Phaûi thu khaùc TK 136 - Ph i thu n i b Phaïm vi phaûn aùnh: + Giaù trò taøi saûn thieáu ñaõ ñöôïc phaùt hieän nhöng - Ph n ánh ph i thu gi a ơn v c p trên v i ơn v c p dư i ho c gi a ơn v c p dư i v i chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân; nhau. + Caùc khoaûn phaûi thu veà boài thöôøng; - Ph i h ch toán chi ti t t ng kho n ph i thu + Tieàn laõi, coå töùc, lôïi nhuaän phaûi thu töø caùc n ib theo t ng i tư ng ph i thu. hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính; + Caùc khoaûn phaûi thu phaùt sinh khi coå phaàn hoùa coâng ty nhaø nöôùc; Th.S C Th Thanh Hương 1
 2. KTDN 1 – Chương 5 10/09 2012 K TOÁN PH I THU C A KHÁCH HÀNG Tài kho n s d ng (TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE) TK 131 - Phaûi thu khaùch haøng Löu yù: Chöùng töø keá toaùn + TK naøy coù theå coù soá dö beân Coù. Soá dö beân + Hoùa ñôn GTGT; Coù phaûn aùnh soá tieàn nhaän tröôùc, hoaëc soá ñaõ + Phieáu thu; thu > soá phaûi thu cuûa khaùch haøng. + Phieáu chi; + Phaûi chi tieát theo töøng ñoái töôïng phaûi thu. + Giaáy baùo coù ngaân haøng; + Khi laäp baûng CÑKT, khoâng ñöôïc buø tröø giöõa beân Nôï vaø beân Coù cuûa TK naøy. + Bieân baûn buø tröø coâng nô.ï Sơ k toán ph i thu khách hàng TK 131 Ví d : TK 511,515 TK 635 nh kho n các NVKT phát sinh sau t i DN X ( VT: 1. Doanh T ng giá 6. Chi t kh u thanh toán thu chưa thanh toán 1.000 ) thu ti n TK 521,531,532 1. Xu t kho thành ph m bán cho cty A, giá v n: 50.000, TK 33311 7. CKTM, GG, hàng bán b giá bán chưa VAT 10%: 70.000, ã thu 50% b ng chuy n Thu GTGT tr l i TK 33311 kho n. TK 711 Thu 2. Cty B ng trư c ti n hàng b ng TM: 20.000 GTGT 2. Thanh lý, T ng giá 3. Xu t kho thành ph m bán cho công ty B, giá v n: như ng bán TSC thanh toán TK 111,112,113 40.000, giá bán ã có thu GTGT 10%: 66.000. Sau khi chưa thu ti n 8. Các kho n ng trư c TK 111,112 ho c thanh toán ti n tr s ti n ng trư c, công ty B ã thanh toán toàn b 3. Các kho n chi h khách TK 331 b ng chuy n kho n. hàng 9. Bù tr n trên cùng i 4. Xu t kho hàng hóa bán cho công ty C, giá v n: 70.000, tư ng TK 413 TK 139,642 giá bán chưa thu GTGT 5%: 100.000. Công ty C ã tr 4. CLTG tăng khi ánh giá kho n 10a. N khó òi xoá s toàn b b ng chuy n kho n sau khi tr 1% chi t kh u PTKH b ng ngo i t cu i kỳ 004 thanh toán ư c hư ng trên giá chưa có thu GTGT. 5. CLTG gi m khi ánh giá kho n ph i PTKH 10b. ng 5. Công ty A tr h t n nghi p v 1 b ng ti n m t. b ng ngo i t cu i kỳ th i ghi ơn Sơ k toán v n kinh doanh ơn v tr c thu c K TOÁN PH I THU N I B 111, 112,… 1361 111, 112, … (INTER-COMPANY RECEIVABLE) C p v n cho ơn v Thu h i v n ơn tr c thuôc v tr c thuôc Tài kho n s d ng: 411 NN c p v n tr c TK 136 - Ph i thu n i b , chi ti t: ti p cho ơn v tr c thu c 211 - TK 1361 - VKD ơn v tr c thu c 211 Thu h i v n b ng TSC - TK 1368 - Ph i thu n i b khác C p v n b ng TSC 214 214 Th.S C Th Thanh Hương 2
 3. KTDN 1 – Chương 5 10/09 2012 Sơ k toán ph i thu n i b khác Ví d : nh kho n các NVKT sau t i X, A và B 111, 112,… 1368 336 Công ty X có 2 ơn v c p dư i tr c thu c là A và B có s P.Thu các kho n ã li u k toán sau: ( VT: tr ) chi h , tr h 111,112 1. X c p v n cho A 1 TSC HH có NG 200, ã HM 50; cho B 353,414,415 Thu n Tr n b ng b ng 1 lô NVL tr giá 100. Các qu ph i thu c a c p ti n ti n 2. A thu n KH b ng TM: h X s ti n 20, h B s ti n 10. dư i/ ư c c p trên c p 3. X bán cho B 1 s hàng hóa tr giá v n 50, giá bán chưa 131,138,… Bù tr các kho n có thu GTGT 10% là 60. P.Thu các kho n nh thu h ph i thu, ph i tr 4. X tr h A ti n chi phí v n chuy n hàng i bán theo giá n ib chưa có thu GTGT 10% là 5 b ng ti n m t. 421 S lãi ph i thu c p 5. S kinh phí qu n lý ph i n p c p trên c a A: 10, B: 15. dư i/S l ư c c p 6. S lãi X ph i thu c p dư i A: 20, B: 15. trên c p bù 511 7. Sau khi bù tr công n , X, A và B ã thanh toán toàn b Ph i thu c p dư i v phí qu n lý b ng chuy n kho n. K TOÁN PH I THU KHÁC K TOÁN PH I THU KHÁC (OTHER RECEIVABLE) (OTHER RECEIVABLE) Chöùng töø keá toaùn Taøi khoaûn söû duïng + Phieáu thu, Phieáu chi; Taøi khoaûn 138 - Phaûi thu khaùc, coù 3 TK caáp 2: + Giaáy baùo nôï, Giaáy baùo coù; - TK 1381 - Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù + Bieân baûn kieåm nghieäm vaät tö haøng hoùa; - TK 1385 - Phaûi thu veà coå phaàn hoùa + Bieân baûn kieåm keâ quyõ; - TK 1388 - Ph i thu khác + Bieân baûn xöû lyù taøi saûn thieáu. +… Sơ k toán các kho n ph i thu khác Ví d : nh kho n các NVKTPS sau t i DN X (1.000 ): 353 138 334,1388,632,… 1. Mua 3.000 kg v t li u v i giá chưa VAT 10%: 15/kg (5) chưa tr ti n cty A. Khi nh p kho phát hi n thi u 500 kg (1b) chưa rõ nguyên nhân. DN ã nh p kho theo s th c t . 111,112,… (6) 2. Ki m kê TM phát hi n thi u 10.000 chưa rõ nguyên 111,112,152,... nhân. 334,139 3. Nguyên nhân thi u ti n m t nghi p v 2 là do k toán (7), (8) quên chưa ghi s s ti n ã chi t m ng cho ông An (1c) 4.000, s còn l i do th qu làm m t nên ph i b i thư ng 3385 tr lương 6 tháng b t u t tháng này. (9) 4. Nguyên nhân thi u 500 kg v t li u nghi p v 1 là do 211 214 th kho c a công ty A xu t thi u. Công ty A ã xu t b (1a) sung cho DN và DN ã nh p kho . 621,627,152,.. 334,632 5. Ki m kê TSC phát hi n thi u 1 TSC HH có NG 50.000, (2) ã hao mòn 10.000, xác nh ngay nguyên nhân là do b o v làm m t nên b t b o v ph i b i thư ng. Th.S C Th Thanh Hương 3
 4. KTDN 1 – Chương 5 10/09 2012 K TOÁN D PHÒNG PH I THU KHÓ ÒI Nguyên t c l p d phòng PTK (PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS) Thôøi ñieåm laäp Cuoái kyø keá toaùn c a naêm taøi chính. Döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi ñöôïc trích tröôùc Ñoái töôïng vaø ñieàu kieän laäp vaøo chi phí HÑKD naêm BC nhaèm: + Caên cöù vaøo chöùng töø goác, ñoái chieáu xaùc nhaän cuûa + Buø ñaép toån thaát coù theå xaûy ra trong naêm KH; khaùch nôï veà soá tieàn coøn nôï. + Baûo toaøn voán KD; + Caùc khoaûn khoâng ñuû caên cöù xaùc ñònh laø nôï phaûi + Ñaûm baûo phaûn aùnh ñuùng giaù trò cuûa caùc thu khoù ñoøi phaûi xöû lyù nhö moät khoaûn toån thaát. + Caùc khoaûn ñuû caên cöù xaùc ñònh laø nôï phaûi thu khoù khoaûn nôï phaûi thu taïi thôøi ñieåm laäp BCTC. ñoøi thì phaûi laäp DP. Nguyên t c x lý kho n d phòng PTK Phương pháp l p d phòng PTK - Ñoái vôùi nôï phaûi thu quaù haïn thanh toaùn, möùc Soá DPphaûi trích laäp = Soá dö khoaûn DP trích laäp DP nhö sau: => khoâng phaûi trích laäp. + 30% giaù trò nôï quaù haïn töø 6 thaùng ñeán 1 naêm. S DP phaûi trích laäp > Soá dö khoaûn DP + 50% giaù trò nôï quaù haïn töø 1 naêm ñeán 2 naêm. => Trích theâm vaøo CP QLDN phaàn cheânh leäch. + 70% giaù trò nôï quaù haïn töø 2 naêm ñeán 3 naêm. S DP phaûi trích laäp < Soá dö khoaûn DP - Ñoái vôùi nôï chöa ñeán haïn thanh toaùn nhưng có => Ghi giaûm vaøo CP QLDN phaàn cheânh leäch. kh năng không thu h i ư c thì DN döï kieán möùc Caùc khoaûn nôï sau khi ñaõ coù quyeát ñònh xöû lyù toån thaát ñeå trích laäp DP. phaûi theo doõi trong thôøi haïn toái thieåu laø 5 naêm. Sơ k toán d phòng ph i thu khó òi Chöùng töø keá toaùn (2) Quyeát ñònh cuûa Toøa aùn; TK 139 TK 642 Thoâng baùo cuûa ñôn vò hoaëc xaùc nhaän (1) cuûa cô quan quyeát ñònh thaønh laäp ñôn 131,138,.. vò, toå chöùc (trong tröôøng hôïp giaûi theå, (3a) phaù saûn); Giaáy chöùng töû,... (3b) ng th i: N TK 004 Th.S C Th Thanh Hương 4
 5. KTDN 1 – Chương 5 10/09 2012 Ví duï: Tình hình nôï phaûi thu khoù ñoøi ôû 1 doanh nghieäp saûn xuaát nhö sau: (Ñôn vò tính: 1.000ñ) - Naêm 1: Khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi ñoái vôùi khaùch haøng A laø: 100.000, KH B: 200.000. - Naêm 2: Khaùch haøng A vaãn chöa traû ñöôïc soá nôï 100.000, KH B tr 20.000. - Naêm 3: Khaùch haøng B tieáp tuïc nôï doanh nghieäp soá tieàn 180.000, KH A tr 10.000. - Năm 4: A và B u tuyên b phá s n nên DN quy t nh xóa n cho A và B. Yêu c u: Hãy tính s DP ph i thu khó òi cho t ng năm và nh kho n các bút toán liên quan. Th.S C Th Thanh Hương 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản