intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
82
lượt xem
15
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Xác định chi phí giá thành và báo cáo bộ phận thuộc bài giảng kế toán quản trị, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: các phương pháp xác định chi phí, các phương pháp xác định giá thành trong kế toán quản trị, báo cáo bộ phận, phân tích biến động chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 4 - Ths. Nguyễn Thành Hưng

 1. 10/21/2012 LOGO LOGO N i dung chương 4 CHƯƠNG 4 XÁC NH CHI PHÍ, GIÁ THÀNH VÀ 4.1. Các phương pháp xác nh chi phí BÁO CÁO B PH N 4.2. Các phương pháp xác nh giá thành trong KTQT 4.3. Báo cáo b ph n 4.4. Phân tích bi n ng chi phí LOGO LOGO 4.1. Các phương pháp xác đ nh chi phí 4.1.1. Phương pháp xác nh chi phí theo công vi c a. Khái ni m và i u ki n v n d ng 4.1.1. Phương pháp xác nh CP theo công vi c - Khái ni m: là PP ghi chép l i 1 cách chi ti t 4.1.2. Phương pháp xác nh CP theo quá trình s n xu t thông tin c a t ng SP riêng bi t ho c t ng nhóm SP tương t nhau - Ph m vi AD: AD trong các DNSX các SP ơn chi c ho c theo t ng ơn t hàng riêng bi t, khác nhau v qui cách, NVL ho c kĩ thu t dùng SX. LOGO LOGO * Khái ni m và i u ki n v n d ng b. c i m c a PP xác nh CP theo công vi c SP ph i có ít nh t m t trong nh ng c (i) Các CPSX (CPNVL tt, CPNC tt, CPSXC) i m sau ư c tính d n và tích lu theo công vi c, giúp + Đơn chi c, s n xu t theo ĐĐH c a nhà qu n tr bi t ư c giá thành t ng công khách hàng + Có giá tr cao, có kích thư c l n ( óng vi c, t ng ơn t hàng tàu, cơ khí ch t o, cơ khí s a ch a) + Đư c t mua trư c khi s n xu t 1
 2. 10/21/2012 LOGO LOGO DN ABC b. c i m c a PP xác nh CP theo công vi c PHI U CHI PHÍ THEO CÔNG VI C (ii) Đ i tư ng k toán CPSX là theo t ng Tên khách hàng Ngày t hàng: a ch Ngày b t u s n xu t: công vi c (t ng ĐĐH, t ng SP,…) Lo i s n ph m Ngày h n giao hàng: Mã s công vi c S lư ng s n xu t Ngày hoàn thành K toán c n ph i l p cho m i công vi c m t NVL tr c ti p NC tr c ti p SXC Ngày tháng C ng phi u g i là Phi u chi phí theo công vi c (theo C.T S.ti n C.T S.ti n ơn giá phân b S.ti n Tháng.. ĐĐH) ho c Phi u tính giá thành theo công PX1 PX2 vi c (theo ĐĐH) …. C ng Tháng.. PX1 PX2 …… C ng T ng c ng LOGO LOGO b. c i m c a PP xác nh CP theo công vi c b. c i m c a PP xác nh CP theo công vi c (iii) Quá trình t p h p chi phí s n xu t N TK 621, 622, 627 C * TK s d ng: - T p h p CP NVL tt, - Cu i kỳ, k/c CP NVLtt, - TK ph n ánh CPSX: TK 621, TK 622, TK 627 CPNC tt, CPSXC th c NCtt, SXC sang TK 154 t phát sinh trong kỳ đ tính giá thành SP X LOGO LOGO b. c i m c a PP xác nh CP theo công vi c (iii) Quá trình t p h p chi phí s n xu t N TK 154 C * TK s d ng: SDĐK: CPSP d - TK ph n ánh CPSX: TK 621, TK 622, TK 627 dang đ u kỳ - TK tính giá thành: TK 154 SPS tăng: K/c SPS gi m: giá thành CPSX trong kỳ c a SP nh p kho ho c xu t bán SDCK: CPSP d dang cu i kỳ 2
 3. 10/21/2012 LOGO LOGO (iii) Quá trình t p h p chi phí s n xu t (iii) Quá trình t p h p chi phí s n xu t * TK s d ng: * TK s d ng - TK ph n ánh CPSX: TK 621, TK 622, TK 627 * Cách th c t p h p chi phí - TK tính giá thành: TK 154 - i v i CPNVLTT và CPNCTT: nh ng kho n - TK khác: 155, 632,..... CP này thư ng liên quan n t ng tr c ti p n i tư ng t p h p CP nên s ư c t p h p tr c ti p cho t ng công vi c, t ng H. LOGO LOGO (iii) Quá trình t p h p chi phí s n xu t Cách th nh t: T p h p CPSXC th c t phát sinh * TK s d ng trong kỳ, cu i kỳ ti n hành phân b CPSXC cho t ng i * Cách th c t p h p chi phí tư ng theo m c th c t - i v i CPSXC CPSXC s ư c t p h p riêng, sau ó ti n hành T ng CP SXC phân b cho t ng H theo nh ng tiêu th c phù h p CP SXC phân th c t phát sinh Tiêu th c Có 2 cách phân b CPSXC b cho t ng = x phân b cho H T ng tiêu th c t ng H phân b LOGO LOGO VD: DN SX 2 H T17 và T18 - T17 b t u SX t 1/6/N n 26/8/N T ng CPSXC th c t phát sinh là 120 tri u ng - T18 b t u SX t 6/7/N n 31/10/N Tiêu th c phân b là lương CN tr c ti p SX T ng CPSXC th c t liên quan n 2 H này T17 là 150 tri u ng, T18 là 250 tri u ng ư c t p h p vào ngày 31/10/N CP SXC phân 120 = x 150 = 45 tr b cho T17 150 + 250 T ng CPSXC th c t phát sinh là 120 tri u ng 120 Tiêu th c phân b là lương CN tr c ti p SX: CP SXC phân = x 250 = 75 tr b cho T18 150 + 250 T17 là 150 tri u ng, T18 là 250 tri u ng 3
 4. 10/21/2012 LOGO LOGO VD: DN ư c tính t ng CPSXC SX 2 ơn t hàng DC24 Cách th hai: Ư c tính t ng CPSXC c a t ng phân và DC25 là 400 tri u ng xư ng (BPSX) ngay t u kỳ xác nh ơn giá CPSXC ư c tính cho m t ơn v c n phân b Tiêu th c s d ng phân b 2 H này là s gi máy ch y. + S gi máy ch y SX DC24 là 160 gi + S gi máy ch y SX DC25 là 40 gi T ng CP SXC ư c tính CP SXC ư c tính cho = m t ơn v c n phân b T ng tiêu th c phân b c a các H LOGO LOGO n cu i kỳ sau khi t p h p y các CPSXC th c t phát sinh, k toán s ph i ti n hành x lý chênh l ch 400 CP SXC ư c tính cho Chênh l ch nh : phân b vào CP th i kỳ (TK632, theo m t ơn v CPSXC c n = = 2 tr H ã hoàn thành) phân b 160 + 40 Chênh l ch l n: phân b 1 ph n vào TK 632, 1 ph n vào CPSXC phân b ư c tính cho DC24 = 2 x 160 = 320 tr TK 154 CPSXC phân b ư c tính cho DC25 = 2 x 40 = 80 tr LOGO LOGO Phương pháp xác nh chi phí theo công vi c 4.1.2. Phương pháp xác nh CP theo quá trình SX a. Khái ni m và i u ki n v n d ng Ví d minh h a - Khái ni m: là PP t p h p CP theo t ng công o n ho c theo t ng b ph n SX khác nhau c a ơn v - Áp d ng trong các DNSX s n ph m + Mang tính hàng lo t ( ng nh t 1 lo i s n ph m: g ch, xi măng, giày dép,....) + Giá tr ơn v s n ph m không cao (kích thư c nh ) + Quá trình SX ph i tr i qua nhi u công o n khác nhau, SPHT công o n trư c s là i tư ng ư c ti p t c ch bi n công o n sau. 4
 5. 10/21/2012 LOGO LOGO b. c i m c a PP xác nh CP theo quá trình SX b. c i m c a PP xác nh CP theo quá trình SX (i) Các CPSX (NVLtt, NCtt, SXC) g n v i các phân (ii) i tư ng t p h p CPSX: t ng PX (t ng công xư ng (công o n) s n xu t nên h u h t CP ư c t p h p o n) SX khác nhau c a quá trình SX tr c ti p theo t ng phân xư ng (công o n) s n xu t. i tư ng tính giá thành là bán TPHT t ng PX (công o n) và TPHT PX (công o n) cu i cùng c a qui trình SX LOGO LOGO (iii) Các CPSX (621, 622, 627) thư ng là CP tr c ti p nên c. K toán chi phí s n xu t theo quá trình s n xu t ư c t p h p theo PP tr c ti p cho t ng PX (công o n) - Tài kho n s d ng có liên quan. + TK 621, TK 622, TK 627 (iv) CPSX PX (công o n) sau bao g m giá tr bán TP + TK 154 c a PX (công o n) trư c chuy n sang và các CPSX phát + TK 155, TK 632 sinh t i PX (công o n) ó - PX1: Z bán TP PX1= CP p/sinh PX1 - PX2: Z bán TP PX2= Z bán TP PX1 + CP p/sinh PX2 - PX3: Z thành ph m = Z bán TPPX2 + CP p/sinh PX3 LOGO LOGO c. K toán chi phí s n xu t theo quá trình s n xu t d. Báo cáo CPSX và giá thành (báo cáo s n xu t) TK có liên quan 621 154-PX1 * N i dung báo cáo s n xu t (BCSX) 154-PX2 (1) M c ích c a BCSX là tóm t t toàn b ho t ng (3) SX di n ra t i PX trong m t kỳ nh m cung c p thông tin 622 (2) 154-PXn giúp các nhà QT DN trong vi c ki m soát CP và ánh giá (1) (2) (3) 155 ho t ng SX c a t ng PX 627 (2) (4) (1) (1) T p h p CPSX p/s t ng PX (2) T ng h p CPSX t ng PX (3) K/c CPSX PX trư c sang PX sau (4) Giá thành SP PX cu i nh p kho 5
 6. 10/21/2012 LOGO LOGO N i dung báo cáo s n xu t * Phương pháp l p báo cáo s n xu t N i dung BCSX c a t ng PX g m 3 ph n: Ph n 1: Kê khai kh i lư ng Ph n 1: Kê khai kh i lư ng - Kh i lư ng s n ph m ã hoàn thành Ph n 2: T ng h p CP, tính giá thành, giá thành ơn v - Kh i lư ng s n ph m d dang Ph n 3: Cân i chi phí (qui i s SPDD thành SPHT tương ương) LOGO LOGO Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương * Phương pháp l p báo cáo s n xu t Có 2 PP xác nh kê khai kh i lư ng KLSP m i ưa vào KLSP d dang ĐK + Phương pháp trung bình SX trong kỳ KLSP d dang + Phương pháp FIFO KLSP HT trong kỳ cu i kỳ KL m i ưa vào KLSPHT KLSPDD K + = + KLSPDDCK SX trong kỳ trong kỳ LOGO LOGO * Phương pháp l p báo cáo s n xu t Tính KLSPHT tương ương c a SPDDCK Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Phương pháp trung bình KL SP hoàn thành - Kh i lư ng SP HT trong kỳ Kh i lư ng T l tương ương c a = x SPDD cu i kỳ hoàn thành - Kh i lư ng SPHT tương ương c a SPDD cu i kỳ SPDD cu i kỳ (tính riêng cho t ng kho n m c CP 621, 622, 627 vì t l hoàn thành c a chúng có th khác nhau) 6
 7. 10/21/2012 LOGO LOGO * Phương pháp l p báo cáo s n xu t * Phương pháp l p báo cáo s n xu t Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Phương pháp FIFO Phương pháp FIFO - KL SPHT tương ương c a SPDD K (1) KL SPHT tương ương c a SPDD K - KL SP m i ưa vào SX và HT trong kỳ - KL SPHT tương ương c a SPDDCK LOGO LOGO Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Phương pháp FIFO Phương pháp FIFO (2) Kh i lư ng SP m i ưa vào SX và HT trong kỳ Kh i lư ng s n ph m T l chưa ( 1) = x d dang u kỳ hoàn thành Kh i lư ng SP hoàn Kh i lư ng SPDD (2) = - thành trong kỳ u kỳ T l chưa hoàn thành = 1 - T l ã hoàn thành Kh i lư ng SP b t u Kh i lư ng (2) = - ưa vào s n xu t trong kỳ SPDD cu i kỳ LOGO LOGO Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Ph n 1: Kê khai kh i lư ng và kh i lư ng tương ương Phương pháp FIFO Ví d - KLSPDDĐK là 200sp, m c đ HT 100% NVL, (3) KL SP hoàn thành tương ương c a SPDD cu i kỳ 60% NCtt, 70% SXC - KL m i đưa vào SX trong kỳ 800sp KL SP hoàn thành - KLSPDDCK là 250sp, m c đ HT 100% NVL, Kh i lư ng T l tương ương c a = x SPDD cu i kỳ hoàn thành 50% NCtt, 60% SXC SPDD cu i kỳ Yêu c u: Tính KL tương đương theo t ng kho n m c chi phí (theo 2 phương pháp) 7
 8. 10/21/2012 LOGO LOGO * Phương pháp l p báo cáo s n xu t Ph n 2: T ng h p CP và xác nh CP ơn v (giá thành ơn v ) Ph n 2: T ng h p CP và xác nh CP ơn v (giá thành ơn v ) * Phương pháp trung bình: 2 ch tiêu - T ng h p chi phí c a phân xư ng Có 2 PP xác nh t ng CP và CP ơn v - Chi phí ơn v (giá thành ơn v ) + Phương pháp trung bình + Phương pháp FIFO LOGO LOGO Ph n 2: T ng h p CP và xác nh CP ơn v (giá thành ơn v ) Ph n 2: T ng h p CP và xác nh CP ơn v (giá thành ơn v ) * Phương pháp trung bình * Phương pháp trung bình - Chi phí ơn v (giá thành ơn v ) ư c xác nh - T ng h p chi phí c a phân xư ng g m 2 b ph n: theo công th c sau cho t ng kho n m c chi phí + CPSPDD K + Chi phí s n xu t phát sinh trong kỳ. Chi phí ơn v T ng chi phí ã t ng h p trong kỳ (1) = (theo kho n m c) Kh i lư ng s n ph m tương ương (2) LOGO LOGO Ph n 2: T ng h p CP và xác nh CP ơn v (giá thành ơn v ) Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp FIFO + Ch rõ nh ng kho n CP ư c tính trong kỳ (ngu n CP) - T ng h p CPPX ch bao g m m t b ph n là chi + Ch rõ nh ng kho n CP ư c tính trong kỳ ã ư c phí phát sinh trong kỳ (không có CPSPDD K) phân b như th nào cho SPHT chuy n i và cho SPDD cu i kỳ - Chi phí ơn v ư c xác nh như phương pháp trung bình. CP SXDD CP SXPS CP SX SPHT CP SXDD + = + u kỳ trong kỳ chuy n i cu i kỳ 8
 9. 10/21/2012 LOGO LOGO Ph n 3: Cân i chi phí Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp trung bình Có 2 phương pháp - Ngu n chi phí: g m 2 b ph n + Phương pháp trung bình + Chi phí d dang u kỳ + Phương pháp FIFO + Chi phí phát sinh trong kỳ LOGO LOGO Ph n 3: Cân i chi phí Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp trung bình * Phương pháp trung bình - Phân b chi phí: cho 2 b ph n: - Phân b CP cho KLSPHT chuy n i như sau + Cho kh i lư ng SPHT chuy n i + Cho kh i lư ng SPDDCK Chi phí c a KLSPHT Kh i lư ng Chi phí = x (giá thành) SPHT ơn v LOGO LOGO Ph n 3: Cân i chi phí Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp trung bình * Phương pháp FIFO - Phân b CP cho KLSPDDCK, ư c xác nh cho t ng - Ngu n chi phí: g m 2 b ph n y u t chi phí (NVLtt, NCtt, SXC) + Chi phí d dang u kỳ + Chi phí phát sinh trong kỳ Chi phí c a Kh i lư ng tương Chi phí = x KLSPDDCK ương c a SPDDCK ơn v 9
 10. 10/21/2012 LOGO LOGO Ph n 3: Cân i chi phí Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp FIFO * Phương pháp FIFO - Phân b chi phí: cho 3 b ph n - Phân b cho KL SPDD K, theo 2 b ph n: + KL SPDD u kỳ + CP c a kỳ trư c k t tinh trong SPDD K ư c chuy n sang kỳ này + KL SP b t u ưa vào SX và hoàn thành trong kỳ + CP c a kỳ này hoàn thành SPDD K (theo t ng + KL SPDD cu i kỳ y u t CP) CP hoàn thành KL tương ương Chi phí = x KLSPDD K c a SPDD K ơn v LOGO LOGO Ph n 3: Cân i chi phí Ph n 3: Cân i chi phí * Phương pháp FIFO * Phương pháp FIFO - Phân b cho KLSP b t u ưa vào SX và hoàn thành - Phân b cho kh i lư ng SPDD cu i kỳ (như trong kỳ phương pháp trung bình) Chi phí c a KLSP KLSP b t u Chi phí c a Kh i lư ng tương Chi phí Chi phí = x b t u ưa vào SX = ưa vào SX và x KLSPDDCK ương c a SPDDCK ơn v ơn v và HT trong kỳ HT trong kỳ LOGO LOGO 4.2. Các phương pháp xác nh giá thành trong KTQT 4.2.1. Phương pháp xác nh giá thành theo chi phí toàn b 4.2.1. Phương pháp xác nh giá thành theo chi phí toàn b . Giá thành toàn b là lo i giá thành mà trong ó toàn b 4.2.2. Phương pháp xác nh giá thành theo chi phí tr c ti p nh phí ư c tính vào giá thành Giá thành toán b ư c chia thành: - Giá thành s n xu t toàn b - Giá thành toàn b c a s n ph m tiêu th 10
 11. 10/21/2012 LOGO LOGO a) Giá thành s n xu t toàn b là giá thành toàn b tính Khái ni m: là phương pháp t p h p toàn b các chi phí khâu s n xu t, trong ó bao g m toàn b bi n phí và có liên quan tr c ti p n quá trình s n xu t xác nh chi nh phí c a chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi phí phí ơn v (giá thành ơn v ). nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung tính cho s n V i phương pháp này các y u t BP và P c a chi phí nguyên ph m hoàn thành. v t li u tr c ti p, nhân công tr c ti p và chi phí s n xu t b) Giá thành toàn b c a s n ph m tiêu th bao g m chung u tính vào giá thành s n ph m. toàn b bi n phí và nh phí thu c chi phí nguyên v t Cơ s c a phương pháp: do nh phí s n xu t chung là kho n li u tr c ti p, chi phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chi phí c n thi t cho quá trình s n xu t nên xác nh y chi phí trong giá thành c n tính n chúng. chung, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p tính cho s n ph m ã hoàn thành quá trình tiêu th LOGO LOGO Ví d 4.2.2. Phương pháp xác nh giá thành theo chi phí tr c ti p - Bi n phí 1 s n ph m (1 000 ): Khái ni m: là phương pháp ch t p h p các bi n phí s n + Nguyên v t li u tr c ti p 50 xu t xác nh chi phí ơn v , còn nh phí s n xu t ư c coi là chi phí th i kỳ. + Nhân công tr c ti p 10 Cơ s c a phương pháp: nh phí s n xu t chung không b + S n xu t chung 4 nh hư ng b i m c ho t ng nên là chi phí th i kỳ. + Bán hàng và qu n lý 6 Theo phương pháp này thì giá thành s n ph m ch có bi n - nh phí ho t ng (1 000 ): phí s n xu t, nh phí s n xu t là chi phí th i kỳ nên ư c + S n xu t chung 60 000 thu h i ngay. Do ó trong chi phí c a hàng t n kho không có nh phí + Bán hàng và qu n lý 80 000 - SL SP SX là 10.000 SP LOGO LOGO Ví d 4.3. Báo cáo b ph n ChØ tiªu Ph−¬ng ph¸p Phương pháp Báo cáo b ph n là báo cáo v tình hình và k t qu to n bé tr c ti p ho t ng c a m t b ph n trong m t th i kỳ nh t nh - CP NVL trùc tiÕp 50 50 Các lo i báo cáo b ph n - CP NCtrùc tiÕp 10 10 - BiÕn phÝ SXC 4 4 Báo cáo theo khu v c a lý - ĐÞnh phÝ SXC 6 - Báo cáo theo s n ph m. CP đ¬n vÞ 70 64 Báo cáo theo phân xư ng s n xu t 11
 12. 10/21/2012 LOGO 4.4. Phân tích bi n ng chi phí 4.5.1. Ý nghĩa phân tích bi n ng chi phí 4.5.2. Mô hình phân tích bi n ng chi phí 4.5.3. D toán linh ho t và phân tích bi n ng chi phí theo d toán linh ho t 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2