intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

36
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 giới thiệu tổng quan đánh giá trách nhiệm quản lý. Mục tiêu của chương này nhằm giúp cho người học có thể giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách nhiệm trong tổ chức phân quyền, trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm, giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại trung tâm trách nhiệm khác nhau, cách lập và phân tích báo cáo bộ phận và trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng nội bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thu Ngọc (2017)

10-Aug-17<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này, người học có<br /> thể:<br /> <br /> Đánh g<br /> giá trách nhiệm qquản lý<br /> ý<br /> <br /> – Giải thích được sự cần thiết của việc đánh giá trách<br /> nhiệm trong tổ chức phân quyền.<br /> – Trình bày khái niệm kế toán trách nhiệm<br /> – Giải thích cách đánh giá trách nhiệm trong các loại<br /> trung tâm trách nhiệm khác nhau.<br /> – Giải thích cách lập và phân tích báo cáo bộ phận<br /> – Trình bày các phương pháp tính giá chuyển nhượng<br /> nội bộ<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> • Tại sao phải đánh giá trách nhiệm quản lý?<br /> <br /> Tổng quan<br /> Đá h giá<br /> Đánh<br /> iá thành<br /> hà h quảả quản<br /> ả lý<br /> Giá chuyển giao nội bộ<br /> Báo cáo bộ phận<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> Tích tụ<br /> tư bản<br /> <br /> Phân quyền<br /> <br /> Đánh giá<br /> trách nhiệm<br /> <br /> Kếế toán<br /> trách nhiệm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10-Aug-17<br /> <br /> Phân quyền theo chức năng<br /> <br /> Phân quyền theo sản phẩm<br /> Giá đố<br /> Giám<br /> đốc<br /> <br /> Giám đốc<br /> <br /> Bộ phận<br /> Kinh doanh<br /> <br /> Bộ phận<br /> Sản xuất<br /> <br /> Bộ phận<br /> Tài chính<br /> <br /> 5<br /> <br /> Sản phẩm B<br /> <br /> Sản phẩm C<br /> <br /> Bộ phận<br /> Kinh doanh<br /> <br /> Bộ phận<br /> Sản xuất<br /> <br /> Bộ phận<br /> Tài chính<br /> <br /> 6<br /> <br /> Phân quyền theo khu vực địa lý<br /> <br /> Ưu điểm của phân quyền<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Giá đố<br /> Giám<br /> đốc<br /> <br /> Nước ngoài<br /> <br /> Hoa Kỳ<br /> 7<br /> <br /> Sản phẩm A<br /> <br /> EU<br /> <br /> Nội địa<br /> <br /> ASIAN<br /> <br /> Miền Bắc<br /> <br /> Chuyên biệt hóa thông tin.<br /> Ra quyết định kịp thời hơn.<br /> hơn<br /> Tiết kiệm thời gian cho các nhà quản lý cấp cao.<br /> Giảm sự phức tạp trong tính toán các phương án<br /> Đào tạo cán bộ.<br /> Khuyến khích sự năng động sáng tạo của các nhà<br /> quản lý cấp dưới.<br /> <br /> Miền Nam<br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10-Aug-17<br /> <br /> Nhược điểm của phân quyền<br /> <br /> Kế toán trách nhiệm<br /> <br /> • Các nhà quản lý cấp dưới không thấy được tổng<br /> thể<br /> • Các nhà quản lý cấp dưới có mục tiêu không<br /> nhất quán với mục tiêu của toàn tổ chức<br /> • Thiếu sự phối hợp giữa các nhà quản lý được<br /> giao quyền chủ động<br /> <br /> • Hệ thống kế toán trách nhiệm giúp liên<br /> kết các nhà quản trị các cấp được giao<br /> quyền quyết định với kết quả của các<br /> quyết định của họ.<br /> <br /> Quyền<br /> ề ra<br /> quyết định<br /> <br /> Cần thiết một hệ thống kế toán trách nhiệm để<br /> phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý<br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> Kế toán trách nhiệm<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức và trung tâm trách nhiệm<br /> <br /> • Hệ thống kế toán trách nhiệm được thiết<br /> lập cho một cơ cấu tổ chức sao cho doanh<br /> thu và chi phí được tập hợp và báo cáo<br /> bởi các trung tâm trách nhiệm trong tổ<br /> chức.<br /> • Mỗi trung tâm trách nhiệm trong tổ chức<br /> chỉ được tính thu nhập và chi phí trong<br /> phạm vi mà nó chịu trách nhiệm và về<br /> những gì mà nó có thể kiểm soát được.<br /> 11<br /> <br /> Kết<br /> ế quả của<br /> quyết định<br /> <br /> Higgis, 1952<br /> <br /> Toång coâng ty<br /> Khu vöïc<br /> Mieàn Baéc<br /> Cöûa haøng B<br /> Khoái saûn xuaát<br /> Phaân xöôûng A<br /> <br /> Khu vöïc<br /> Mieàn Trung<br /> <br /> Khu vöïc<br /> Mieàn Nam<br /> <br /> Nhaø maùy A<br /> Khoái phoøng ban<br /> Phoøng keá toaùn<br /> <br /> Phoøng kinh doanh<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10-Aug-17<br /> <br /> Có thể kiểm soát<br /> <br /> Phân loại trung tâm trách nhiệm<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> 13<br /> <br /> Quản đốc phân xưởng<br /> <br /> Giám đốc nhà máy<br /> <br /> 14<br /> <br /> Cơ sở phân loại<br /> Đầu vào<br /> <br /> Trung tâm chi phí<br /> • Là trung tâm trách nhiệm trong đó đầu<br /> vào được lượng hóa bằng tiền nhưng đầu<br /> ra không thể lượng hóa bằng tiền được.<br /> Bao gồm:<br /> <br /> Đầu ra<br /> THỰC HIỆN<br /> CÔNG VIỆC<br /> <br /> Sử dụng các<br /> nguồn lực, đo<br /> bằng<br /> ằ chi phí<br /> <br /> 15<br /> <br /> Trung tâm chi phí<br /> T<br /> Trung<br /> tâm<br /> â doanh<br /> d h thu<br /> h<br /> Trung tâm lợi nhuận<br /> Trung tâm đầu tư<br /> <br /> – Trung tâm chi phí định mức<br /> – Trung tâm chi phí linh hoạt (trung tâm chi<br /> tiêu)<br /> <br /> Sản phẩm,<br /> dịch vụ cung<br /> cấp<br /> ấ<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10-Aug-17<br /> <br /> Trung tâm chi phí định mức<br /> <br /> Trung tâm chi phí linh hoạt<br /> <br /> • Trung tâm chi phí<br /> định mức là trung<br /> tâm chi phí mà đầu<br /> ra có thể xác định và<br /> lượng hóa bằng tiền<br /> được trên cơ sở đã<br /> biết lượng<br /> ợ g đầu vào<br /> cần thiết cho một<br /> đơn vị sản phẩm ở<br /> đầu ra.<br /> 17<br /> <br /> • Trung tâm chi phí<br /> linh hoạt là trung<br /> tâm mà đầu ra<br /> không thể lượng<br /> hóa bằng tiền hoặc<br /> hầu như không có<br /> mối<br /> ố quan hệ chặt<br /> chẽ̃ giữa đầu vào và<br /> đầu ra.<br /> 18<br /> <br /> Trung tâm doanh thu<br /> <br /> Trung tâm lợi nhuận<br /> <br /> • Trung tâm doanh thu được hình thành nhằm<br /> tổ chức và thực<br /> ự hiện<br /> ệ hoạt<br /> ạ động<br /> ộ g tiêu thụụ của<br /> đơn vị. Trong đó, người quản lý chịu trách<br /> nhiệm về giá bán và khối lượng sản phẩm<br /> tiêu thụ, nhưng không chịu trách nhiệm về<br /> giá thành hay giá vốn sản phẩm<br /> • Đầu ra có thể lượng hóa bằng tiền nhưng<br /> đầu vào không thể lượng hóa được<br /> được.<br /> <br /> 19<br /> <br /> • Trung tâm lợi nhuận là trung tâm mà cả đầu vào<br /> và đầu ra đều có thể lượng<br /> ợ g hóa bằng<br /> g tiền và so<br /> sánh với nhau để xác định hiệu quả hoạt động.<br /> • Người quản lý trung tâm lợi nhuận có quyền và<br /> trách nhiệm trong việc quyết định về nguồn<br /> cung cấp và lựa chọn thị trường, nhưng không<br /> có trách nhiệm và không kiểm soát về vấn đề<br /> đầu tư<br /> tư.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2