intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công (Năm 2022)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

4
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kế toán quản trị lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị đơn vị công - Chương 2: Dự toán trong đơn vị công (Năm 2022)

 1. Chương 2 Dự toán trong đơn vị công Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 27
 2. Nội dung chương 2 2.1 Dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội . Kế toán quản trị lập dự toán trong 2.2 đơn vị hành chính sự nghiệp . 2.3 Kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH 28 Thương mại, năm 2022
 3. 2.1. Dự toán trong đơn vị công và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa dự toán trong đơn vị công 2.1.2. Các loại dự toán trong đơn vị công 2.1.3. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 29
 4. Khái niệm cơ bản • Lập dự toán NSNN là khâu đầu Fên và là giai đoạn khởi đầu trong một chu trình NSNN ở mỗi quốc gia • Lập dự toán NSNN là quá trình xây dựng và quyết định dự toán thu chi ngân sách của Nhà nước trong khoảng thời gian nhất định, thường là 1 năm Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 30
 5. Ý nghĩa của dự toán trong đơn vị công • Huy động và sử dụng các nguồn lực của đơn vị phù hợp và hiệu quả • Tạo điều kiện quản lý thu, chi trong khâu thực hiện, khâu đánh giá và quyết toán ngân sách được hữu hiệu Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 31
 6. Các loại dự toán trong đơn vị công • Dự toán thu • Dự toán chi • Dự toán kết quả hoạt động Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 32
 7. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội • Khái niệm Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội là công cụ quản lý kinh tế của nhà nước theo mục tiêu, được thể hiện bằng những mục tiêu định hướng phát triển kinh tế – xã hội phải đạt được trong một khoảng thời gian nhất định của một quốc gia hoặc của một địa phương và những giải pháp, chính sách nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả nhất. Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 33
 8. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội • 7 Yêu cầu • 4 Vai trò Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 34
 9. Cơ chế gắn kết lập dự toán với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội • Mối quan hệ lập dự toán và KH phát triển KTXH: là 2 mặt của phạm trù quản lý kinh tế của Nhà nước, có mối quan hệ biện chứng, khách quan, không thể tách rời Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 35
 10. 2.2. Lập dự toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp 2.2.1. Cơ sở lập dự toán 2.2.2. Trình tự lập dự toán 2.2.3. Phương pháp lập dự toán Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 36
 11. 2.2.1. Cơ sở lập dự toán Kết quả thực hiện về số lượng, khối lượng dịch vụ Tình hình thu, chi hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác của năm hiện hành Yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch Quy chế tài chính nội bộ của đơn vị Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 37
 12. 2.2.2. Trình tự lập dự toán Các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (không phải là đơn vị dự toán cấp I) xem xét, tổng hợp dự toán của các đơn vị cấp dưới trực thuộc gửi đơn vị dự toán cấp I Các đơn vị dự toán cấp I xem xét dự toán do các đơn vị cấp dưới trực thuộc lập; tổng hợp và lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 38
 13. 2.2.3. Phương pháp lập dự toán - Phương pháp lập dự toán trên cơ sở quá khứ - Phương pháp lập dự toán trên cơ sở không dựa trên quá khứ Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 39
 14. 2.3. Kế toán quản trị lập dự toán ngân sách Nhà nước trung ương 2.3.1. Cơ sở lập dự toán 2.3.2. Trình tự lập dự toán 2.3.3. Phương pháp lập dự toán Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 40
 15. 2.3.1. Cơ sở lập dự toán ü Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới. ü Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương. ü Quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu NSNN; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN. ü Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới. ü Văn bản pháp luật của các cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm sau. ü Kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN. ü Tình hình thực hiện NSNN năm trước. ü Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách thông báo cho các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan. (Điều 41, Luật NSNN 2015) Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 41
 16. 2.3.2. Trình tự lập dự toán • Căn cứ vào QĐ của Thủ tướng chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời hạn lập dự toán NSNN • Các đơn vị dự toán cơ sở lập dự toán kinh phí của đơn vị mình gửi cho đơn vị dự toán cấp trên hoặc cơ quan Tài chính • Cơ quan Tài chính xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp, đề nghị cơ quan quyền lực NN đồng cấp chính thức phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị. Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 42
 17. 2.3.3. Phương pháp lập dự toán • Việc lập dự toán NSNN được dựa trên các giả định thực tế, không Qnh quá cao các chỉ cêu về thu ngân sách, không Qnh quá thấp các khoản chi bắt buộc để đảm bảo Qnh khả thi của kế hoạch NSNN • Các bước lập dự toán NSNN hàng năm: - Cách &ếp cận từ trên xuống: + Xác định tổng các nguồn lực sẵn có cho chi cêu công cộng + Hình thành số kiểm tra về thu chi cho các Bộ, địa phương và các đơn vị + Thông báo số kiểm tra cho các bộ, địa phương, đơn vị Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 43
 18. 2.3.3. Phương pháp lập dự toán • Các bước lập dự toán NSNN hàng năm: - Cách Yếp cận từ dưới lên: Các bộ, địa phương, đơn vị đề xuất ngân sách của mình trên cơ sở các hướng dẫn - Trao đổi, đàm phán và thương lượng Đàm phán ngân sách giữa các Bộ, đơn vị với cơ quan tài chính là quá trình quan trọng để xác định dự toán ngân sách cuối cùng trình lên cơ quan lập pháp trên cơ sở đạt được sự nhất quán giữa mục Fêu và nguồn lực sẵn có Bộ môn Kế toán quản trị - Trường ĐH Thương mại, năm 2022 44
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2