Bài giảng Kế toán quản trị - Phân tích quan hệ chi phí – Phân tích quan hệ chi phí sản lượng – lợi nhuận

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
20
lượt xem
3
download

Bài giảng Kế toán quản trị - Phân tích quan hệ chi phí – Phân tích quan hệ chi phí sản lượng – lợi nhuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán quản trị - Phân tích quan hệ chi phí – Phân tích quan hệ chi phí sản lượng – lợi nhuận" cung cấp cho người học các kiến thức: Số dư đảm phí, phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận mục tiêu, phân tích độ nhạy, phân tích kết cấu chi phí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - Phân tích quan hệ chi phí – Phân tích quan hệ chi phí sản lượng – lợi nhuận

Mục tiêu<br /> • Sau khi học xong chương này, người học<br /> có thể:<br /> <br /> Phân tích quan hệ chi phí –<br /> sản lượng – lợi nhuận<br /> <br /> – Giải thích được khái niệm số dư đảm phí và<br /> lập BCKQHĐKD theo số dư đảm phí<br /> – Trình bày quan hệ giữa chi phí, khối lượng<br /> và lợi nhuận (CVP)<br /> – Vận dụng quan hệ CVP vào các bài toán<br /> ậ ụ gq<br /> ệ<br /> quản trị.<br /> – Giải thích các hạn chế của việc phân tích<br /> CVP<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Số dư đảm phí<br /> • Phâ tích điểm hò vốn và lợi nhuận mục<br /> Phân í h điể hòa ố à l i h ậ<br /> tiêu<br /> • Phân tích độ nhạy<br /> • Phân tích kết cấu chi phí<br /> • Phâ tích kết cấu mặt hàng<br /> Phân tí h<br /> ấ<br /> ặt hà<br /> <br /> Doanh thu<br /> Biến phí<br /> Số dư đảm phí<br /> Định phí<br /> Lợi nhuận<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Số dư đảm phí (SDĐP) là chênh lệch giữa<br /> ………………. và ………….<br /> • SDĐP dùng để bù đắp ……………, còn<br /> lại là …………………<br /> • Nếu SDĐP không đủ bù đắp…………….<br /> thì doanh nghiệp sẽ bị ………<br /> • Nếu SDĐP vừa bằng định phí thì doanh<br /> nghiệp sẽ ………<br /> <br /> • Bài toán<br /> • Cô ty Hù V<br /> Công Hùng Vương tốn 8 triệu đồ<br /> ố<br /> iệ đồng<br /> biến phí để làm ra 1 sản phẩm và bán với<br /> đơn giá 10 triệu đồng.<br /> <br /> 5<br /> <br /> – Tính SDĐP với mức sản lượng 1000 sản<br /> phẩm và 2000 sản phẩm.<br /> – Nhận xét về tỷ lệ SDĐP trên doanh thu trong<br /> mỗi trường hợp của sản lượng?<br /> 6<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> • Tỷ lệ SDĐP = SDĐP/Doanh thu<br /> • Vì biến phí tỷ lệ với doanh thu nên tỷ lệ<br /> biế hí ỷ<br /> ới d h h ê ỷ<br /> SDĐP là một hằng số đối với sản lượng.<br /> <br /> • Bài toán (tiếp theo)<br /> • Cô ty Hù V<br /> Công Hùng Vương có tổng đị h phí là<br /> ó ổ định hí<br /> 1.200 triệu đồng.<br /> <br /> X%<br /> <br /> 7<br /> <br /> X%<br /> <br /> – Xác định lợi nhuận trong mỗi tình huống sản<br /> lượng?<br /> – Nhận xét về số tiền lợi nhuận tăng lên so với<br /> số tiền doanh thu tăng lên? Giải thích?<br /> <br /> X%<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> Báo cáo kết quả kinh doanh<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> theo số dư đảm phí<br /> <br /> Báo cáo kết quả HĐKD<br /> (kế toán tài chính)<br /> Chỉ tiêu<br /> Doanh thu<br /> <br /> • Điểm hòa vốn là mức sản lượng hay doanh thu mà lợi<br /> nhuận bằng 0. Lúc này số dư đảm phí = định phí<br /> g<br /> y<br /> p<br /> p<br /> <br /> Báo cáo kết quả HĐKD<br /> (theo số dư đảm phí)<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> Chỉ tiêu<br /> <br /> 1.000 Doanh thu<br /> <br /> Số tiền<br /> <br /> %<br /> <br /> 1.000<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> 100%<br /> <br /> GVHB (BP)<br /> <br /> 400 Biến phí<br /> <br /> 550<br /> <br /> 55%<br /> <br /> CP bán hàng (BP)<br /> <br /> 100 Số dư đảm phí<br /> <br /> 450<br /> <br /> 45%<br /> <br /> CP bán hàng (ĐP)<br /> <br /> 150 Định phí<br /> <br /> 350<br /> <br /> 35%<br /> <br /> 100<br /> <br /> 10%<br /> <br /> CP quản lý (BP)<br /> <br /> 50 Lợi nhuận<br /> <br /> CP quản lý (ĐP)<br /> <br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> 200<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> <br /> Biến phí<br /> <br /> 100<br /> <br /> 9<br /> <br /> Định phí<br /> 10<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> • Định phí = SDĐP<br /> • Định phí = SDĐP đơn vị x Sản lượng hòa vốn<br /> • Sản lượng hòa vốn = Định phí/ SDĐP đơn vị<br /> <br /> • Doanh thu hòa vốn = Định phí/Tỷ lệ SDĐP<br /> <br /> Tính sản lượng hòa vốn của công ty Hùng Vương<br /> <br /> 11<br /> <br /> Tính doanh thu hòa vốn của công ty Hùng Vương<br /> Đối chiếu với kết quả tính từ sản lượng hòa vốn<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phân tích điểm hòa vốn<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận mục tiêu<br /> • Xác định mức sản lượng/doanh thu để DN đạt<br /> được một con số lợi nhuận cho trước.<br /> trước<br /> <br /> Doanh thu<br /> Phạm vi thích<br /> hợp<br /> Tổng chi phí<br /> <br /> Doanh thu<br /> <br /> Biến phí<br /> <br /> Biến phí<br /> Số dư đảm phí<br /> ố<br /> <br /> Định phí<br /> <br /> 13<br /> <br /> Sản lượng hòa vốn<br /> <br /> Sản lượng<br /> <br /> Định phí<br /> LN mục tiêu<br /> <br /> 14<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận mục tiêu<br /> <br /> Thí dụ<br /> <br /> • ĐP + LNMT = SDĐP<br /> • ĐP + LNMT = SDĐP đơn vị x Sản lượng<br /> mụctiêu<br /> • SL mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ SDĐP đơn vị<br /> Tương tự:<br /> • DT mục tiêu = (ĐP + LNMT)/ % SDĐP<br /> <br /> Lợi nhuận<br /> mục tiêu<br /> <br /> Định<br /> phí<br /> <br /> • Công ty Hùng<br /> Vương phải tiêu<br /> thụ được bao<br /> nhiêu sản phẩm<br /> để đạt mức lợi<br /> nhuận là 1200<br /> triệu đồng?<br /> Số dư đảm phí<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> Phân tích số dư an toàn<br /> <br /> Thí dụ<br /> <br /> • Số dư an toàn là chênh lệch giữa doanh<br /> thu thực tế hay ước tính với doanh thu<br /> hòa vốn.<br /> • Số dư an toàn càng nhỏ thì rủi ro doanh<br /> nghiệp bị thua lỗ khi thị trường biến động<br /> càng tăng lên.<br /> g g<br /> <br /> • Công ty Hùng Vương đang có sản lượng hiện<br /> tại là 700 sp. Tính số dư an toàn và nhận xét?<br /> ạ<br /> p<br /> ậ<br /> • Doanh thu bị sụt giảm bao nhiêu % thì công ty<br /> Hùng Vương bị lỗ?<br /> • Công ty dự định thuê một thiết bị với tiền thuê<br /> 100 triệu/tháng (thuê 5 năm, hợp đồng không<br /> có quyền hủy ngang). Tình hình có an toàn hơn<br /> hay không?<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến số dư an toàn?<br /> <br /> 17<br /> <br /> 18<br /> <br /> Phân tích độ nhạy<br /> • Phân tích độ nhạy là phân tích biến động<br /> của lợi nhuận khi chi phí và sản lượng<br /> thay đổi<br /> <br /> 19<br /> <br /> Bài toán 1: Thay đổi định phí và sản lượng<br /> • Giả sử Công ty Hùng Vương đàm phán thuê<br /> thiết bị mắc hơn với tiền thuê 250 triệu/tháng<br /> (thuê 2 năm, hợp đồng không có quyền hủy<br /> ngang) với kế hoạch sẽ tăng sản lượng 10%.<br /> • Đánh giá ảnh hưởng đến lợi nhuận của phương<br /> án trên, giả sử các chi phí sử dụng máy do bên<br /> ị<br /> cho thuê chịu.<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản