Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
30
lượt xem
3
download

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 Kế toán các khoản phải thu với các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu, kế toán tăng, giảm các khoản phải thu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 6 - ĐH Thương Mại

H TM D U U M H TM _T © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved D _T M U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M _T U U M _T TM TM H D H D _T M H TM D U M U TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chƣơng 6 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU H TM _T _T H D D D D H TM TM H TM _T _T _T TM H H H TM TM _T _T M M U U U _T M H TM TM _T H H TM _T M M U U Chương 6: Kế toán các khoản phải thu D D M _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H U M U U M _T TM _T D McGraw-Hill/Irwin D H TM H TM _T M M U U D D H H H TM TM _T _T M M U U D D 1. Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu  6.2. Kế toán tăng, giảm các khoản phải thu  6. Slide 2 H TM _T _T H D D D D H TM TM H TM _T _T _T TM H 6.1. Khái niệm, ghi nhận và đánh giá các khoản phải thu M _T TM H D M U M U _T TM H D D H TM _T M U U _T M D H TM _T TM H D U U _T _T TM H D M U M U _T TM H D TM H U M _T TM H D D _T M U D D U _T M TM H H H TM McGraw-Hill/Irwin M _T M H TM TM _T D U M _T TM U M U Các khoản phải thu phát sinh khi DN bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng mà chƣa thu đƣợc tiền.  Việc bán chịu đòi hỏi kế toán phải: - Theo dõi riêng biệt khoản phải thu theo từng khách hàng - Phải thực hiện kế toán dự phòng cho các khoản nợ khó đòi phát sinh từ bên bán chịu  H H TM _T M U KHÁI NIỆM VỀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Slide 3 U U M M TM _T _T TM H D 14.0% 8.2% TM TM _T _T _T TM TM M 1.9% Abercombie & Fitch U M U M _T M U U U M 17.0% H D D Callaway Gold _T H H D D M H TM _T D _T M H TM TM H U U U M D McGraw-Hill/Irwin D H TM _T _T _T M M U U D D H H Mỗi nghiệp vụ bán chịu phát sinh một khoản phải thu, khoản phải thu này sẽ được ghi nợ cho tài khoản Phải thu khách hàng. Công ty cần thiết phải theo dõi các khoản phải thu theo từng khách hàng cụ thể để có thể nắm được khách hàng đã mua bao nhiêu, đã trả bao nhiêu và còn nợ bao nhiêu D TM H D TM H D U _T M H TM TM _T D H Oakley Pfizer H TM H TM _T _T _T TM M U U Accounts Receivable as a Percent of Total Assets TM _T M H H D D H H TM TM _T _T GHI NHẬN CÁC KHOẢN PHẢI THU Slide 4 M _T TM H D M U M U _T _T TM H D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D U U M _T TM TM toán có thể sử dụng 2 PP để ghi chép các khoản nợ xấu:  - Xóa nợ trực tiếp  - Trích lập dự phòng D  Kế H TM H D M U _T TM H D H U _T M _T M TM H D U M _T D D U U M _T TM H H TM D D U _T M H TM TM _T D H H TM _T M M U U Trong quá trình kinh doanh, DN sẽ gặp phải tình huống là một số khách hàng không chịu thanh toán số tiền mà họ mua chịu. Trong trường hợp này, số nợ không thu hồi được sẽ coi là nợ xấu McGraw-Hill/Irwin H TM _T _T TM H H D D TM H TM _T _T _T TM H ĐÁNH GIÁ KHOẢN PHẢI THU Slide 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản