intTypePromotion=1

Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 7

Chia sẻ: Dalat Ngaymua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
266
lượt xem
114
download

Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 : NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Nội dung chương 7: Trong chương này các bạn sẽ tìm hiều về: Lý thuyết về lợi thế tuyệt đối, lý thuyết về lợi thế so sánh, rào cản trong ngoại thương, hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - Chương 7

 1. CHÖÔNG 7 NOÂNG NGHIEÄP VAØ THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ
 2. I. CÔ SÔÛ CUÛA NGOAÏI THÖÔNG 1) Lyù thuyeát veà lôïi theá tuyeät ñoái Moâ hình theá giôùi: (i) Theá giôùi goàm 2 quoác gia: A vaø B. (ii) Theá giôùi saûn xuaát 2 maët haøng (thí duï gaïo vaø vaûi) (iii) Yeáu toá saûn xuaát duy nhaát laø lao ñoäng.
 3. 1) Lyù thuyeát veà lôïi theá tuyeät ñoái (tt) Soá lieäu veà naêng suaát lao ñoäng cuûa moãi quoác gia nhö sau (NSLÑ = soá saûn phaåm/ngaøy coâng): Gaïo (kg) Vaûi (m) A 12 hoaëc 6 B 4 hoaëc 10
 4. I. CÔ SÔÛ CUÛA NGOAÏI THÖÔNG 2) Lyù thuyeát veà lôïi theá so saùnh Moâ hình theá giôùi: (i) Theá giôùi goàm 2 quoác gia: A vaø B (ii) Theá giôùi saûn xuaát 2 maët haøng (thí duï gaïo vaø söõa) (iii) Yeáu toá saûn xuaát duy nhaát laø lao ñoäng.
 5. 2) Lyù thuyeát veà lôïi theá so saùnh (tt) Soá lieäu veà naêng suaát lao ñoäng cuûa moãi quoác gia nhö sau (NSLÑ = soá saûn phaåm/1 ngaøy coâng): Gaïo (kg) Söõa (lít) A 18 hoaëc 3 B 2 hoaëc 1
 6. • Về mặt thể chế: Ủng hộ tự do giao thương giữa các quốc gia • Về mặt lý thuyết: Chöùng minh lôïi ích cuûa vieäc tự do giao thương giữa các quốc gia • Trên thực tế: không có quốc gia nào để hàng hoá các nước khác tự do nhập khẩu vào quốc gia mình rào cản trong ngoại thương. • Tại sao?
 7. II. RAØO CAÛN TRONG NGOAÏI THÖÔNG 1. Muïc ñích: raøo caûn thöông maïi nhằm giaûm bôùt khoái löôïng haøng nhaäp khaåu vaøo moät nöôùc vaø baûo veä neàn saûn xuaát trong nöôùc. Coøn coù theå laø nguoàn thu cho ngaân saùch nhaø nöôùc. 2. Raøo caûn chuû yeáu: thueá quan vaø haïn ngaïch (quota).
 8. Thueá quan • Ñònh nghóa: laø thueá ñaùnh vaøo moät loaïi haøng hoùa khi noù vöôït qua bieân giôùi quoác gia. • Thuế xuất khẩu: thuế ñaùnh vaøo haøng hoùa xuaát. • Thueá nhaäp khaåu: thueá ñaùnh vaøo haøng hoùa nhaäp. • Muïc ñích cuûa thueá nhaäp khaåu: • 1. Baûo veä neàn saûn xuaát noäi ñòa. • 2. Taïo nguoàn thu cho ngaân saùch.
 9. Haïn ngaïch (quota) nhaäp khaåu • Ñònh nghóa: Qui ñònh löôïng haøng toái ña coù theå ñöôïc nhaäp vaøo trong nöôùc. • Muïc ñích: baûo veä neàn saûn xuaát noäi ñòa. • (khoâng taïo nguoàn thu cho ngaân saùch).
 10. Hình. Taùc ñoäng cuûa thueá nhaäp khaåu ñeán neàn kinh teá P S D p0 Pw + t a b c d Pw Q q1 q3 q0 q4 q2
 11. Hình. Taùc ñoäng cuûa quota nhaäp khaåu ñeán neàn kinh teá P S D p0 P1 a b c d Pw Q q1 q3 q0 q4 q2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2